ПРОЕКТ BG051PO C0001 Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово Проектът се осъщес

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ BG051PO C0001 Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово Проектът се осъщес"

Препис

1 ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ на два Центъра за настаняване от семеен тип Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от Кмета на Община Габрово Във връзка с изпълнението на Проект Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси,, Община Габрово търси да назначи специалисти за следната позиция: ОСНОВНА ЦЕЛ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ 1. Социален работник - 2 щатни бройки Участва в дейностите по подготовката за преместване и преместването на децата и младежите от специализираните институции до двата ЦНСТ; Работи пряко с децата и младежите, настанени в ЦНСТ, както и с техните семейства/близки и роднини, като прилага индивидуален подход на работа (изготвяне на индивидуални оценки на децата и документи, свързани с наличие или липса на родителски капацитет на семействата на настанените деца и младежи, както и на заявено желание за реинтеграция); Консултира и информира децата/младежите и семействата им относно правата им в областта на социалното подпомагане, социална, образователна, педагогическа и др. вид подкрепа в общността; Провежда индивидуална и групова дейност с потребителите на ЦНСТ; Забележка: Единият социален работник първоначално ще бъде включен в мобилния екип, отговарящ за подготовката на децата за преместване в ЦНСТ, след настаняването на деца в новооткритите социални услуги,, ще бъде назначен като социален работник в единия Център. Образование висше, бакалавър; Специалност Социални дейности ; Социална педагогика, Психология или друга специалност хуманитарен профил;

2 Владеене на Microsoft Office; Internet счита се за Нагласи за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции; 2. Медицинска сестра - 2 щатни бройки Участва в дейностите по подготовка на преместването на децата и младежите от специализираните институции до двата ЦНСТ; Осигурява индивидуални грижи и внимание на всяко дете/младеж според потребностите; Наблюдава здравословното състояние на децата и уведомява Ръководителя за всички настъпили промени; Отговаря за навременното имунизиране на децата и актуализира плана за здравни грижи на всяко от настанените деца/младежи, а при заболяване взема мерки за осигуряване на адекватна и навременна медицинска помощ; Отговаря за медицинския инвентар, навременното запълване при липси и боравенето с медикаменти; Контролира количеството и качеството на храната за децата и младежите, като носи отговорност за стерилизацията на съдовете за храна и други изискващи стерилизация консумативи/материали; Забележка: Медицинските сестри първоначално ще бъдат включени в мобилния екип, отговарящ за подготовката на децата за преместване в ЦНСТ, след настаняването на деца в новооткритите социални услуги, ще бъдат назначени в тях. Образование висше, професионален бакалавър; Специалност Медицинска сестра, Медицински фелдшер ; Умения и нагласа за работа с деца;

3 3. Възпитател - 4 щатни бройки Отговаря за организиране свободното време на децата/младежите, настанени в ЦНСТ, като разработва предложения за индивидуални и групови дейности; Работи пряко с децата/младежите за изграждане и утвърждаване на хигиенни навици, култура на поведение и естетическо отношение; изграждане на комуникативни умения и умения за самостоятелна работа; Осигурява индивидуални грижи и внимание на всяко дете/младеж според потребностите; Планира и провежда индивидуалната учебна работа с децата/младежите; Образование висше, бакалавър; Специалност Педагодика, Социална педагогика, или друга специалност хуманитарен профил; Владеене на Microsoft Office; Internet счита се за Нагласи за работа с лица с увреждания, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции; 4. Детегледач - 6 щатни бройки Подпомага медицинските сестри и възпитателите в дейностите, свързани с тоалета на децата (къпане, миене, сресване и др.) Грижи се за постелъчния инвентар. Отговаря за събиране и разпределяне на използваните дрехи, спално бельо, хавлии и пр.; Оказва подкрепа при храненето на децата; Събира,измива и стерилизира съдовете за храна след всяко хранене Помага в подготовката на децата за излизане навън. Образование средно; Условия за стаж по специалността няма, стажът и опитът с деца се считат за Умения и нагласа за работа с деца;

4 5. Хигиенист - 1 щатна бройка 2 работни места Осъществява почистване, дезинфекция и цялостна подготовка на помещенията за настаняването на децата; Извършва текуща дезинфекция; Основно и текущо почистване на занимални, общи и спални помещения; Сортира и изнася отпадъците от социалните услуги до определените за това места. Образование основно; Условия за стаж няма, стажът и опитът се считат за предимство. 6. Работник поддръжка - 1 щатна бройка - 2 работни места Осигурява безопасност при ползване и цялостно поддържане на инвентара в ЦНСТ в добро, и годно за употреба състояние; Поддържат прилежащите дворни пространства в прилежен вид и Участва при товаро- разтоварната дейност на територията на ЦНСТ. Образование основно; Условия за стаж няма, стажът и опитът се считат за НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Мотивационно писмо; Заявление за допускане до конкурс по образец /изтегля се от сайта на Община Габрово: /Полезна информация/ / Професионална автобиография (CV); Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера; Копие от диплома за завършено образование; Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец/ изтегля се от сайта на Община Габрово: /Полезна информация/ /;

5 Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива. гр. Габрово, пл. Възраждане 3, Община Габрово Деловодство; телефон за справки: лице за контакти: Ваня Димитрова МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: Краен срок за подаване на документите г. Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши по документи и събеседване. Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Общината на адрес: (Полезна информация/кариера) на г. Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Габрово цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Окръжен съд Велико Търново Със Заповед 89/ г. Административния ръководител - председателя на Окръжен съд - Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

Окръжен съд Велико Търново Със Заповед 89/ г. Административния ръководител - председателя на Окръжен съд - Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА Окръжен съд Велико Търново Със Заповед 89/10.04.2019 г. Административния ръководител - председателя на Окръжен съд - Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 1 щ.бр.,

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Национа

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Национа З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 18.12.2018 г. 2128 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Националната служба за охрана (НСО). На основание, чл. 39,

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национ

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национ З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 02.08.2019 г. 1249 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО). На основание чл. 39,

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 750 София ОТНОСНО: изменение на заповед за обявяване на конкурс за назначава

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 750 София ОТНОСНО: изменение на заповед за обявяване на конкурс за назначава З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 12.04.2017 г. 750 София ОТНОСНО: изменение на заповед за обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО).

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно