<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E"

Препис

1 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на АС Протокол 7/ г. Утвърдил Ректор:. /проф. дтн инж Р. Иларионов/ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Образователна и научна степен: ДОКТОР Ниво 8 по Националната квалификационна рамка Област на висше образование: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Професионално направление: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА (Шифър 5.3) ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА Обучението по докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление има за цел да подготвя специалисти, които да извършват научни изследвания в областта на проектирането, изследването и внедряването на системи в областта на автоматиката чрез надграждане и обогатяване на знанията, получени от обучаемите при завършването на образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРИДОБИЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Автоматизирани системи за обработка на информация и управление получават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество и са подготвени да изпълняват следните дейности: Да извършват изследователска, проектантска и конструкторска дейност в областта на автоматиката. Да решават комплексни задачи в областта на автоматизацията и информационните технологии във всички области на производството, при разработването, експлоатацията и обслужването на индустриални управляващи системи, системи за управление и системи за обработка на информация. да решават сложни задачи, свързани с управлението в непроизводствената сфера (здравеопазване, транспорт, екология и др.); да решават сложни задачи за синтез на различни видове системи за автоматизация и системи за управление с новаторски елементи. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ А. Знания Специализирани и систематизирани знания в областта на проектирането, изследването и внедряването на системите за обработка на информация и

2 управление, в това число: клиент-сървър системи (pull и push комуникации), релационни и NoSQL бази данни, big data, мрежови услуги, мобилни услуги, базирани на местоположението на клиентите, облачно-базирани услуги, Интернет на вещите, интелигентни системи, системи с изкуствен интелект, индустриални роботи, индустриални комуникационни протоколи и др. Владеене на методите на научните изследвания в областта на Автоматизирани системи за обработка на информация и управление за създаване и внедряване на нови решения, при проектирането, изследването и внедряването на системите за обработка на информация и управление. Демонстриране и изразяване на знания чрез провеждане на комплексни и обосновани научни изследвания с цел тяхното внедряване в системите за обработка на информация и управление. Разработване на сложни системи в областта на обслужването на автоматизирани системи за обработка на информация и управление. Б. Умения Умения да създава и ръководи екипи, да разпределя времето и да управлява човешки и финансови ресурси, да решава комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти за проектирането, изследването и имплементирането на системите за обработка на информация и управление. Бързо откриване, извличане, подреждане, синтезиране и оценяване на информация от различни източници, необходима за научните изследвания по съответната тематика. Разрешаване и преодоляване на критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията в областта на проектирането, изследването и имплементирането на системите за обработка на информация и управление като подобрява стандартните модели и подходи и предлага и развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии, технологии и изследвания. Владеене на методи и средства за предвиждане на промените и проблемите, абстрахиране от средата и иновативно мислене, разработване на рационален план за успешна реализация на научните изследвания, установяване на нови качества и умения и предвиждане на технологичното и творческо развитие. Създаване и представяне на научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.) и комуникиране чрез различни медии пред различна аудитория. Издръжливост, предприемчивост, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост. В. Лични и професионални компетентности В.1. Самостоятелност и отговорност Създава и интерпретира нови знания чрез собствени проучвания или друга научна дейност (аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна) в областта на автоматизираните системи за обработка на информация и управление. Въз основа на постигнатите нови знания демонстрира умения за разширяване обхвата на досега познатата научна област на автоматизираните системи за обработка на информация и управление и преценява необходимостта от актуални публикации. Притежава способност за самооценка на постиженията на изследователския труд. Притежава способност да проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност. 2

3 В.2. Компетентности за учене Показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения или от областта на професионалната практика. В.3. Комуникативни и социални компетентности Проявява качества и умения, изискващи висока лична отговорност и самостоятелна инициативност в сложни и непредвидими обстоятелства, както и в професионална и еквивалентна среда. Демонстрира способности да концептуализира, проектира и изпълнява проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните достижения в областта на проектирането, изследването и имплементирането на системите за обработка на информация и управление и съвременните информационни технологии и да ги адаптира към непредвидено възникващи обстоятелства. В.4. Професионални компетентности Владее техники за научни изследвания и сложни академични проучвания в областта на проектирането, изследването и внедряването на системите за обработка на информация и управление за проектиране, разработка и внедряване на съвременни информационни системи, в това число клиент-сървър системи, релационни и NoSQL бази от данни, Интернет-базирани услуги, мобилни услуги, базирани на местоположението на клиентите, облачно-базирани услуги, системи с изкуствен интелект и др. Извършва информирани преценки по сложни въпроси в областта на Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, често в ситуации с непълна или ограничена информация, и представя идеите и заключенията си ясно и обосновано пред специализиранa и неспециализирана аудитория. Притежава способности да продължава изследванията в съответната научна област Автоматизирани системи за обработка на информация и управление на все посложни равнища, като допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи. ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ Автоматизирани системи за обработка на информация и управление могат: 1. Да извършват научно-преподавателска дейност във висши училища и самостоятелни научни изследвания в научноизследователски институции. 2. Да участват и ръководят екипи за проектиране и разработване на системи за обработка на информация и управление в индустриалната и непроизводствената сфери. 3. Да участват и ръководят екипи за внедряване на системи за обработка на информация и управление в индустриалната и непроизводствената сфери. 4. Да проектират нови изделия и програмни системи и услуги в областта на автоматизираните системи за обработка на информация и управление. Квалификационната характеристика е приета на КС на катедра КСТ с Протокол 8/ г. и на ФС на факултет ЕЕ, Протокол 3/ г. Ръководител катедра КСТ:... /доц. д-р В. Кукенска/ Декан: /проф. д-р Зв. Ненова/ 3

4 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на АС Протокол 7/ г. Утвърдил Ректор:. /проф. дтн инж Р. Иларионов/ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Образователна и научна степен: ДОКТОР Ниво 8 по Националната квалификационна рамка Област на висше образование: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Професионално направление: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА (Шифър 5.2) ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА Обучението по докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление има за цел да подготвя специалисти, които да извършват научни изследвания в областта на проектирането, изследването и внедряването на системи в областта на автоматиката чрез надграждане и обогатяване на знанията, получени от обучаемите при завършването на образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРИДОБИЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Автоматизирани системи за обработка на информация и управление получават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество и са подготвени да изпълняват следните дейности: Да извършват изследователска, проектантска и конструкторска дейност в областта на автоматиката. Да решават комплексни задачи в областта на автоматизацията и информационните технологии във всички области на производството, при разработването, експлоатацията и обслужването на индустриални управляващи системи, системи за управление и системи за обработка на информация. да решават сложни задачи, свързани с управлението в непроизводствената сфера (здравеопазване, транспорт, екология и др.); да решават сложни задачи за синтез на различни видове системи за автоматизация и системи за управление с новаторски елементи. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ А. Знания Специализирани и систематизирани знания в областта на проектирането, изследването и внедряването на системите за обработка на информация и управление, в това число: клиент-сървър системи (pull и push комуникации), 4

5 релационни и NoSQL бази данни, big data, мрежови услуги, мобилни услуги, базирани на местоположението на клиентите, облачно-базирани услуги, Интернет на вещите, интелигентни системи, системи с изкуствен интелект, индустриални роботи, индустриални комуникационни протоколи и др. Владеене на методите на научните изследвания в областта на Автоматизирани системи за обработка на информация и управление за създаване и внедряване на нови решения, при проектирането, изследването и внедряването на системите за обработка на информация и управление. Демонстриране и изразяване на знания чрез провеждане на комплексни и обосновани научни изследвания с цел тяхното внедряване в системите за обработка на информация и управление. Разработване на сложни системи в областта на обслужването на автоматизирани системи за обработка на информация и управление. Б. Умения Умения да създава и ръководи екипи, да разпределя времето и да управлява човешки и финансови ресурси, да решава комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти за проектирането, изследването и имплементирането на системите за обработка на информация и управление. Бързо откриване, извличане, подреждане, синтезиране и оценяване на информация от различни източници, необходима за научните изследвания по съответната тематика. Разрешаване и преодоляване на критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията в областта на проектирането, изследването и имплементирането на системите за обработка на информация и управление като подобрява стандартните модели и подходи и предлага и развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии, технологии и изследвания. Владеене на методи и средства за предвиждане на промените и проблемите, абстрахиране от средата и иновативно мислене, разработване на рационален план за успешна реализация на научните изследвания, установяване на нови качества и умения и предвиждане на технологичното и творческо развитие. Създаване и представяне на научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.) и комуникиране чрез различни медии пред различна аудитория. Издръжливост, предприемчивост, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост. В. Лични и професионални компетентности В.1. Самостоятелност и отговорност Създава и интерпретира нови знания чрез собствени проучвания или друга научна дейност (аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна) в областта на автоматизираните системи за обработка на информация и управление. Въз основа на постигнатите нови знания демонстрира умения за разширяване обхвата на досега познатата научна област на автоматизираните системи за обработка на информация и управление и преценява необходимостта от актуални публикации. Притежава способност за самооценка на постиженията на изследователския труд. Притежава способност да проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност. 5

6 В.2. Компетентности за учене Показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения или от областта на професионалната практика. В.3. Комуникативни и социални компетентности Проявява качества и умения, изискващи висока лична отговорност и самостоятелна инициативност в сложни и непредвидими обстоятелства, както и в професионална и еквивалентна среда. Демонстрира способности да концептуализира, проектира и изпълнява проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните достижения в областта на проектирането, изследването и имплементирането на системите за обработка на информация и управление и съвременните информационни технологии и да ги адаптира към непредвидено възникващи обстоятелства. В.4. Професионални компетентности Владее техники за научни изследвания и сложни академични проучвания в областта на проектирането, изследването и внедряването на системите за обработка на информация и управление за проектиране, разработка и внедряване на съвременни информационни системи, в това число клиент-сървър системи, релационни и NoSQL бази от данни, Интернет-базирани услуги, мобилни услуги, базирани на местоположението на клиентите, облачно-базирани услуги, системи с изкуствен интелект и др. Извършва информирани преценки по сложни въпроси в областта на Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, често в ситуации с непълна или ограничена информация, и представя идеите и заключенията си ясно и обосновано пред специализиранa и неспециализирана аудитория. Притежава способности да продължава изследванията в съответната научна област Автоматизирани системи за обработка на информация и управление на все посложни равнища, като допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи. ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ Автоматизирани системи за обработка на информация и управление могат: 5. Да извършват научно-преподавателска дейност във висши училища и самостоятелни научни изследвания в научноизследователски институции. 6. Да участват и ръководят екипи за проектиране и разработване на системи за обработка на информация и управление в индустриалната и непроизводствената сфери. 7. Да участват и ръководят екипи за внедряване на системи за обработка на информация и управление в индустриалната и непроизводствената сфери. 8. Да проектират нови изделия и програмни системи и услуги в областта на автоматизираните системи за обработка на информация и управление. Квалификационната характеристика е приета на КС на катедра АИУТ с Протокол 5/ г. и на ФС на факултет ЕЕ, Протокол 3/ г. Ръководител катедра АИУТ:... /доц. д-р Д. Чантов/ Декан: /проф. д-р Зв. Ненова/ 6

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, www.shu.bg ул. Университетска 115 Ректор 054/ 830

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т ПО П Р И Р О Д Н И Н А У К И КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_SI.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова)

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc

Microsoft Word - Kvalif_h-ka_MMT.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc

Microsoft Word - Kvalif_har_POM_mag.doc KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ЕПИСКОП К О Н С Т А Н Т И Н ПРЕСЛ АВСКИ Утвърждавам: Декан:. (доц.. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата:... 2006 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Магистър Магистър - инженер Срок на обучение:

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

Правила за провеждането на докторантското обучение във Филологическия факултет Приети с Протокол 164/17.ІІ.2014 г. РЕШЕНИЕ: ФС приема актуализираните

Правила за провеждането на докторантското обучение във Филологическия факултет Приети с Протокол 164/17.ІІ.2014 г. РЕШЕНИЕ: ФС приема актуализираните Правила за провеждането на докторантското обучение във Филологическия факултет Приети с Протокол 164/17.ІІ.2014 г. РЕШЕНИЕ: ФС приема актуализираните Правила за обучение на докторанти във Филологическия

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно