УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Социално управление (управление на проекти), професионално направление 3.7 Администрация и управление, към катедра Управление на УНСС. Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по защитата на дисертационния труд съгласно Заповед 429 / г. на Заместник-ректора по НИД на УНСС. Автор на дисертационния труд: Тема на дисертационния труд: Антоанета Александрова Ангелова Методика за селектиране на проекти в проектно портфолио 1. Обща характеристика на дисертационния труд По процедурата за публична защита Антоанета Ангелова е представила: дисертационен труд и приложения към него, автореферат, копия на публикации по дисертационния труд, автобиография, справка за приносите на дисертационния труд и декларация за авторство. Представеният за становище дисертационен труд е с обем 257 стр. (без приложенията) и е структуриран в увод, три глави, заключение, списък с използвана литература, списък с таблици, списък с фигури и шест приложения. Като обхват и съдържание литературните източници изцяло съответстват на проблематиката, разглеждана в дисертационния труд. Разработката съдържа богат илюстративен материал, обхващащ 29 таблици и 46 фигури. Уводът включва актуалността на дисертационния труд, предмета и обекта на изследването, изследователската теза, основната цел и задачи на дисертационния труд, изследователските подходи и методи на научното изследване. В първа глава е представено състоянието на 1

2 изследвания проблем, като е поставен акцент върху процеса на селектиране на проекти в проектното портфолио. Това дава възможност на автора да развие многокритериална адаптирана методика, която да гарантира избора на правилния проект към определено проектно портфолио. Интерес представлява анализът на критериите за селектиране на проект в проектно портфолио, като правилно се отчита фактът, че организацията сама трябва да прецени кои метрики ще проследява и анализира на базата на съобразяването на типа проект, който следва да бъде оценен, и съответствието му с организационната стратегията. Специален акцент е поставен върху набора от инструменти за селектиране на проект в проектното портфолио с цел оценка, остойностяване и избор на конкретен проект. Въз основа на критичен анализ на специализираната литература по темата са изведени някои недостатъци на набора от инструменти, произтичащи от факта, че са създадени за оценяването на друг тип стопански процеси. Втора глава представя процеса на изграждане на авторова методика за селектиране на проекти в проектното портфолио. Тя има характер на методологическа рамка и в нея са обобщени резултатите от пилотно проучване относно набора от методи за селектиране на проект в проектно портфолио, осъществено с помощта на експертна оценка. Поетапно са обяснени и обособени всички части от изградената методика. Особеното при разработваната методика е, че тя позволява лесно и бързо адаптиране към различен тип бизнес при избора на оптимален метод за селектиране на проект в портфолиото. Изведени са три групи фактори за селектиране на проекти в проектното портфолио вътрешни, външни и взаимосвързващи. Третата глава обхваща апробация на методиката за селектиране на проекти в проектно портфолио. Тя е осъществена на два етапа: първо, чрез първоначално изследване сред три организации на територията на страната, при което в сравнителен план са изведени ролята и значението на факторите за оценката на проект при селектирането му в проектното портфолио. Втората част от апробацията показва приложението на конкретната методика в реална бизнес организация на българския пазар. Системно и последователно са представени трите фази на изградената методика за селектиране на проекти в портфолиото. Добро впечатление прави стремежът за синтезиране на изводи и обобщения от анализа, изведени след всяка глава, както и изведените препоръки за практическото приложение на изградената методика, както и за осъществяване на бъдещи изследвания. 2

3 Темата на дисертационния труд отразява в съдържателно отношение спецификата на предмета и обекта на изследването. Авторката правилно акцентира върху необходимостта от прилагане на гъвкава методика за селектиране на проекти в проектното портфолио в българската практика като предпоставка за развитие и усъвършенстване на този процес. ІІ. Оценка на научните и практическите резултати Изложението на дисертационния труд безспорно показва, че дисертантът Антоанета Ангелова е проучила задълбочено теоретикометодологическите основи на управлението на проектно портфолио, съществуващите методи за избор на проект, методите за селектиране на проект в проектно портфолио и критериите и факторите, влияещи върху този процес. Научно-приложен интерес представляват проучените методи за избор на проект в проектно портфолио, които до този момент не са прилагани в българската практика, както и систематично представените критерии за селектиране на проект в проектно портфолио. Авторката систематизира и критично преосмисля съществуващи теоретични подходи, свързани с набора от методи за селектиране на проекти в проектно портфолио и факторите, влияещи върху такъв избор. Изследваният научен проблем е ясно разграничен, като обектът и предметът на изследването са целево формулирани. Дисертантката основава своите аргументи и изводи на анализ на широк диапазон от специализирани източници, отразяващи предимно международната теория и практика в областта на управлението на проектно портфолио, и в частност селектирането на проекти. Въз основа на детайлизирания анализ на специализираната литература дисертантката творчески и по подходящ начин представя цялостния процес на селектиране на проекти в проектното портфолио и изгражда завършена авторова методика. Детайлизирано са представени трите фази на методиката подготвителна фаза, фаза на оценяване и фаза на интеграция. Могат да се откроят и най-важните характеристики на авторовата методика измеримост, оценъчност, валидност и управляемост. Апробационното изследване на дисертационния труд е осъществено чрез емпирично проучване в проектно-ориентирани бизнес организации. Добро впечатление прави коректното дефиниране на целите, задачите, обекта на изследване, генералната съвкупност, извадката и особеностите при събиране на първичната емпирична информация. Приведени са достатъчно аргументи, които показват, че 3

4 разработената авторова методика за селектиране на проекти в проектно портфолио е приложима в реални условия на проектното управление в България. Изложението свидетелства за придобитите знания и умения от дисертантката да провежда самостоятелно научно-приложно изследване, като използва съвременни методи за емпиричен анализ и представяне на получените резултати. Избраният инструментариум е адаптиран успешно от гледна точка на постигане на изследователските задачи и потвърждаване на изследователската теза. Добро впечатление прави специалният акцент върху някои специфики на предложената методика и изведените насоки за бъдещи изследвания. III. Публикации, свързани с дисертационния труд Към дисертацията са приложени седем научни публикации, шест от които самостоятелни пет доклада на научни конференции, една студия в индексирано списание и едно участие в колективна монография. Посочените публикации отразяват в значителна степен основните постижения на дисертационния труд, като нахвърлят над два пъти минималните наукометрични изисквания за ОНС доктор. IV. Автореферат и справка за приноси Авторефератът е с обем от 46 стр. и е разработен в съответствие с изискванията, като представя в синтезирана форма съдържанието на дисертационния труд. В него могат да се откроят следните основни научни и научно-приложни приноси. В резултат на проведен критичен анализ на теоретикометодологическите постановки на процеса за селектиране на проект в проектно портфолио е систематизирано и обогатено знанието в областта на управлението на проектно портфолио. Предложена е авторска концепция за ключовите фактори, на които се базира селекцията на проекти при интегрирането им в проектно портфолио на организацията. Концепцията е обоснована чрез резултатите от анализа на научната литература и състоянието на управленската практика. Изследвани и оценени са резултатите и спецификата на проявление на концепцията при приложението й в три бизнес организации (малка, средна и голяма), опериращи на българския пазар. 4

5 Разработена е оригинална авторова методика за селектиране на проекти в проектно портфолио. Методиката е представена във вид, подходящ за пряко адаптиране и приложение в стопанската практика. Изградената методика за селектиране на проекти в проектно портфолио е апробирана в българска проектно-ориентирана организация. Въз основа на резултатите от апробирането на авторовата методика е обоснована нейната полезност и приложимост. Аргументирани са етапите за практическо приложение на авторовата методика, като са изведени препоръки за нейното внедряване съобразно спецификата на конкретната организация. Считам, че приносите са лично дело на автора и могат да бъдат определени като допълващи и доразвиващи теорията и практиката на проектното управление. V. Критични бележки и препоръки Към разработката нямам критични бележки. Бих препоръчала в бъдещата си работа дисертантката да продължи усилията си по идентификация на съвременни изследователски проблеми в проектното управление, като все така успешно да търси и намира решения за тях чрез новаторски подходи. VI. Заключение В заключение считам, че представеният за защита дисертационен труд притежава необходимите качества и съответства на изискванията за при-съждане на образователната и научна степен доктор ЗРАСРБ (чл.6 ал.3), Правилника за приложение на ЗРАСРБ (чл.27) и Правилника за учебната дейност в УНСС, част 3 Доктор (чл.94). Имайки предвид горепосочените аргументи изразявам положително становище, като предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Антоанета Александрова Ангелова образователна и научна степен доктор по научна специалност Социално управление (Управление на проекти), професионално направление 3.7 Администрация и управление г. Член на научното жури: гр. София / проф. д-р Матилда Александрова / 5

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final

Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАТИВНИ ПРОЦЕСИ В РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ АСПЕКТИ за получаване на ОНС Доктор по ПН 3.5 Обществени

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанств

До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанств До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанство СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Теодора Маринова Георгиева,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търг

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търг УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Виолета Гълъбова, УНСС, научна специалност Икономика и управление (Търговия) Относно: дисертационен труд за присъждане на

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно