ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация публикуваме решенията от: ПРОТОКОЛ 18 година. От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 2 юни 2017 Дневен ред: 1. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година на читалищата на територията на община Сатовча. 2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно актуване на имоти публична общинска собственост язовири, на територията на община Сатовча. 3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно отдаване под наем на училищния стол и кухнята към него за тържества (дневни сватби, абитуриентски балове, нощни сватби годежи) и други еднодневни тържества с ползване на кухнята. 4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно определяне на представител на община Сатовча за участие в заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Благоевград и одобряване на проекта за дневен ред. 5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно предложение за включване на основно училище Св. св. Кирил и Методий село Долен, в списъка на защитените училища. 6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно предложение за включване на начално училище Васил Левски село Осина, в списъка на защитените училища. 7. Информация от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно финансовото състояние на общински фонд С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча и изпълнението на приетите решения. 8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно финансово подпомагане на семейството на Венета Бисерова Фунева от село 1

2 Жижево за транспортиране на тленните останки на починалия й съпруг Светослав Аленов Фунов от град Франкфурт, Република Германия до село Жижево. 9. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов председател на Общински съвет Сатовча, относно съставяне на комисия за провеждане на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград. 10. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов председател на Общински съвет Сатовча, относно изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Сатовча, приета с Решение 89 от година. 11. Разни. 1. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година на читалищата на територията на община Сатовча. РЕШЕНИЕ 223 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища приема отчетите за съществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година на читалищата на територията на община Сатовча: НЧ Граничар 1952 г. село Туховища; НЧ Изгрев 1950 село Вълкосел; НЧ Искра 1953 г. село Годешево; НЧ Пробуда 1928 г. село Слащен; НЧ Просвета 1938 село Кочан; НЧ Просвета 1937 село Плетена; НЧ Първи май 1956 село Ваклиново и НЧ Св. Св. Кирил и Методий 1926 село Сатовча. 2. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно актуване на имоти публична общинска собственост язовири, на територията на община Сатовча. РЕШЕНИЕ 224 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава съгласие да се съставят актове за публична общинска собственост на следните 25 имота язовири: 1. Поземлен имот село Кочан, община Сатовча, местност Кравек; 2. Поземлен имот село Жижево, община Сатовча, местност Стойковица; 3. Поземлен имот село Жижево, община Сатовча, местност Валчевица; 4. Поземлен имот село Кочан, община Сатовча, местност Стара ливада; 5. Поземлен имот село Кочан, община Сатовча, местност Стара ливада; 6. Поземлен имот село Кочан, община Сатовча, местност Скорев дол; 7. Поземлен имот село Кочан, община Сатовча, местност Полени; 2

3 8. Поземлен имот село Годешево, община Сатовча, местност Бабел; 9. Поземлен имот село Годешево, община Сатовча; 10. Поземлен имот село Годешево, община Сатовча, местност Медево; 11. Поземлен имот село Туховища, община Сатовча, местност Череше; 12. Поземлен имот село Слащен, община Сатовча, местност Мокри поляни; 13. Поземлен имот село Слащен, община Сатовча, местност Чешмите; 14. Поземлен имот село Вълкосел, община Сатовча, местност Мокрен; 15. Поземлен имот село Вълкосел, община Сатовча, местност Джувака; 16. Поземлен имот село Вълкосел, община Сатовча, местност Мокренски дол; 17. Поземлен имот село Вълкосел, община Сатовча, местност Мокрен; 18. Поземлен имот село Вълкосел, община Сатовча, местност Чардака; 19. Поземлен имот село Вълкосел, община Сатовча, местност Кореше; 20. Поземлен имот село Вълкосел, община Сатовча, местност Горни ливаде; 21. Поземлен имот село Фъргово, община Сатовча, местност Луковица; 22. Поземлен имот село Долен, община Сатовча, местност Сливница; 23. Поземлен имот село Долен, община Сатовча, местност Борованица; 24. Поземлен имот село Крибул, община Сатовча, местност Ливади; 25. Поземлен имот село Крибул, община Сатовча, местност Полените. 3. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно отдаване под наем на училищния стол и кухнята към него за тържества (дневни сватби, абитуриентски балове, нощни сватби годежи) и други еднодневни тържества с ползване на кухнята. РЕШЕНИЕ 225 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от 3МСМА дава съгласие за отдаване под наем на училищния стол и кухня към него, находящи се в село Туховища, за провеждане на тържества (дневни сватби, абитуриентски балове, нощни сватби годежи) и други еднодневни тържества с цена: 3

4 l. за дневни сватби включително и изразходваните електрическа енергия и вода 400 лв. за едно тържество. 2. за вечерни сватби (годежи), абитуриентски бал и други еднодневни тържества с ползване на кухнята, включително и изразходваните електрическа енергия и вода 200 лв. за едно тържество. 4. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно определяне на представител на община Сатовча за участие в заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Благоевград и одобряване на проекта за дневен ред. С 10 гласа за, без против и 3 въздържали се Общинският съвет Сатовча, РЕШЕНИЕ 226 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите Общинският съвет Сатовча реши: 1. При отсъствие или невъзможност на кмета на общината като титуляр и официален представител на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Благоевград, съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, за представител на общината определям заместниккмета на община Сатовча Нафие Бошнакова. 2. Одобрява и гласува положително по точките на представения проект за дневен ред. 5. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно предложение за включване на основно училище Св. св. Кирил и Методий село Долен, в списъка на защитените училища. РЕШЕНИЕ На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 и 30 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 5, ал. 1 от ПМС 212от г. Общинският съвет Сатовча, предлага за учебната 2017/2018 година в списъка със защитени училища да бъде включено ОУ Св.Св.Кирил и Методий, село Долен, община Сатовча. 2. Възлага на Кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в МОН за включване на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, село Долен в списъка на защитените училища. 6. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно предложение за включване на начално училище Васил Левски село Осина, в списъка на защитените училища. РЕШЕНИЕ На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 и 30 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 5, ал. 1 от ПМС 212от г. Общинският съвет Сатовча, предлага за учебната 2017/2018 година в 4

5 списъка със защитени училища да бъде включено начално училище Васил Левски, село Осина, община Сатовча. 2. Възлага на Кмета на община Сатовча да внесе мотивирано предложение в МОН за включване на начално училище Васил Левски, село Осина, община Сатовча в списъка на защитените училища. 7. Информация за финансовото състояние на общински фонд С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча и изпълнението на приетите решения. РЕШЕНИЕ 229 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14 на Глава трета от Вътрешния правилник на Общински фонд С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча реши: Приема Информация за финансовото състояние на Общински фонд С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча и изпълнението на приетите решения за отпускане на средства от фонда за първото четиримесечие на 2017 година. 8. Докладна записка от д-р Арбен Мименов кмет на община Сатовча, относно финансово подпомагане на семейството на Венета Бисерова Фунева от село Жижево за транспортиране на тленните останки на починалия й съпруг Светослав Аленов Фунов от град Франкфурт, Република Германия до село Жижево. РЕШЕНИЕ 230 Общинският съвет Сатовча, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 3МСМА приема предложението на кмета на община Сатовча и дава съгласие за отпускане на еднократна парична помощ в размер на лв. за транспортирането на починалия Светослав Аленов Фунев от град Франкфурт, Република Германия до село Жижево. 9. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов председател на Общински съвет Сатовча, относно съставяне на комисия за провеждане на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград от община Сатовча. РЕШЕНИЕ 231 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 68 от Закона за съдебната власт Общинският съвет Сатовча, избира временна комисия, която да извърши подбор и да предложи за гласуване от Общинския съвет кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград, от община Сатовча, в следния състав: 1. инж. Байрям Дерменджиев председател 2. Зайра Ибишева член 3. Гюлтен Зейнев член. 5

6 10. Докладна записка от д-р Ивайло Моллов председател на Общински съвет Сатовча, относно изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Сатовча, приета с Решение 89 от година. РЕШЕНИЕ 232 На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 23 от Закона за пътищата Общинският съвет Сатовча, реши: Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Сатовча, приета с Решение 89 от година: 1. В чл. 1, ал. 2 се добавя нова точка 4: т. 4. улиците в населените места и селищните образования, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от общинските пътища. 2. В чл. 4, ал. 2 думите Изпълнителна агенция Пътища се заменят с Агенция Пътна инфраструктура, а думите Общински съвет се заличават. 3. В чл. 6, ал. 2, т. 7 се изменя така: т. 7. използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за рекламна дейност под каквато и да е форма. 4. В чл. 8, ал. 1, т. 1, буква г се изменя така: г) косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове. 5. В чл. 10 думите Изпълнителна агенция Пътища се заменят с Агенция Пътна инфраструктура, а думите в чертите на населените места, при условия и ред, произтичащи от разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП) и Правилника за прилагане на закона за пътищата (ППЗП) се заменят с в границите на урбанизираните територии при условията и по реда, определени с Правилника за прилагането на закона за пътищата. 6. В чл. 12, ал. 2 думите Наредба 16 от година се заменят с Наредба 3 от година. 7. Раздел II Съгласуване на проекти на Глава трета се отменя. 8. В чл. 29 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите от 50 до 100 лв. се заменят с от 200 до 500 лв.. 2. В ал. 2 думите от 100 до 250 лв. се заменят с от 500 до лв.. 9. В чл. 30 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите от 100 до лв. се заменят с от до лв.. 2. В ал. 1, т. 4, буква а думите извън границите на урбанизираните територии и в населените места без регулационни планове се заличават. 3. Буква в и буква г се отменят. 4. В ал. 2 думите от 150 до лв. се заменят с от до лв В чл. 31 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите от 150 до лв. се заменят с от до лв.. 6

7 2. В ал. 2 думите от 250 до лв. се заменят с от до лв.. Д-р ИВАЙЛО МОЛЛОВ Председател на Общински съвет Сатовча 7

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. относно актуализация на Поименния списък за капиталови разходи

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 28.09.2016 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ Тервел 9450, ул. Св.Св.Кирил и Методий 8, Номератор / 20-70, Факс 23-91, Изх. Дата: ИЗВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ Тервел 9450, ул. Св.Св.Кирил и Методий 8, Номератор / 20-70, Факс 23-91,  Изх. Дата: ИЗВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ Тервел 9450, ул. Св.Св.Кирил и Методий 8, Номератор 05751 / 20-70, 24-79 Факс 23-91, e-mail: tervel2000@yahoo.com Изх. Дата: ИЗВЛЕЧЕНИЕ От протокол 6 от заседание на Общински съвет

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация от Общински съвет - Варна за запазване собствеността на "Дворец на културата и спорта"-еад - Варна. Председател Общински съвет - Варна Общ

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 228 протокол 32/ 29.07.2010 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 228 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за социално подпомагане Общински съвет Маджарово

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве П Р О Т О К О Л 31 Днес, 02.03.2018 год. от 10.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно