ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,"

Препис

1 ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума: Внимание ТИЛМОР 240 ЕК TILMOR 240 EC ФУНГИЦИД 1. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД ул. Резбарска 5 кв. Хаджи Димитър 1510 София Тел. 02/ ; Факс 02/ НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО И ЗАПОВЕДТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ Разрешение 01310/ г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповеди РД / г. и РД / г. на изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните. 3. ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА ЗА БЪЛГАРИЯ БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД ул. Резбарска 5 кв. Хаджи Димитър 1510 София Тел. 02/ ; Факс 02/ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Протиоконазол - 80 г/л, Тебуконазол г/л Общоприето ISO наименование/cas /CIPAC : Протиоконазол /Prothioconazole - CAS ; CIPAC 745 Тебуконазол/Tebuconazole - CAS ; CIPAC НЕТО КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА Бутилка/туба 1, 5 и 15 л Варел- 200 л 6. НОМЕР НА ПАРТИДАТА И ДАТАТА НА ПРОИЗВОДСТВО Виж опаковката 7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ Основни указания Преместете пострадалия от опасната зона. Транспортирайте пострадалия в

2 стабилно положение (лежащ настрани). Незабавно свалете замърсеното облекло и го изхвърлете съгласно инструкциите за безопасност. При вдишване Преместете пострадалия на чист въздух. Поставете го на топло и в покой. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология. При контакт с кожата Измийте обилно с течаща вода и сапун, ако имате в наличност с полиетиленгликол 400, след което да се изплакне с вода. Ако симптомите продължават, повикайте лекар. При контакт с очите - Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите в продължение на поне 15 минути. Контактните лещи, ако има такива, да се отстранят след първите 5 минути, след това да продължи изплакването на очите. Ако симптомите продължават, повикайте лекар. При поглъщане - НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете лекар или се обадете в център по токсикология. Изплакнете устата. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти Не са известни симптоми и не се очаква да се проявят. Полезни за лекаря показания Лечение Лекувайте симптоматично. В случай на поглъщане на по-голямо количество да се направи стомашна промивка в рамките на 2 часа от поглъщането. Във всички случаи е препоръчително да се приеме активен въглен и натриев сулфат. Няма специфичен антидот. При нужда да се направи консултация с Клиника по токсикология към УМБАЛСМ Н.И.Пирогов тел.: , или се обадете на тел РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ИЗРАЗЕНИ ЧРЕЗ СТАНДАРТНИ ФРАЗИ H332 Вреден при вдишване. H315 Предизвиква дразнене на кожата. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H317 Може да причини алергична кожна реакция. H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H361d Предполага се, че уврежда плода. 9. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ИЛИ НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища). SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми. 10. ЕКОТОКСИЧНОСТ ТИЛМОР 240 ЕК е силно токсичен за водни организми, с дълготраен ефект. Да се вземат всички предпазни мерки да не се допуска попадане на продукта директно или в близост до водоизточници (реки, извори, язовири, езера) и отточни води. 11. ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ТИЛМОР 240 ЕК е системен фунгицид за вегетационно приложение, съдържащ протиоконазол - триазол от 3-то най-ново поколение и тебуконазол активно вещество от групата на азолните фунгициди. Продуктът притежава изключителен предпазен, лечебен и изкореняващ ефект. 12. ФОРМУЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Емулсионен концентрат ЕК 13. РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ Култура За борба срещу Маслодайна рапица, синап Сухо стъблено гниене (Фомоза) (Leptosphaeria maculans) Доза на прилагане мл/дка Количество работен разтвор на декар л/дка Момент на прилагане От фаза разтворен пети лист до фаза начало на нарастване на стъблото: Максимален брой приложения за вегетация Интервал между третиранията 2 -

3 няма междувъзлия BBCH От фаза видимо нарастване на трето междувъзлие до фаза зелен бутон BBCH УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА Използвайте ТИЛМОР 240 ЕК само с наземна техника с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзите, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на растителните повърхности, които трябва да бъдат предпазени. В случай на неблагоприятни климатични фактори (преовлажняване или суша) или големи температурни амплитуди (15-17 C), избягвайте третирането на съответните култури с този продукт. Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време, ако максималните температури надвишават 25 C, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер. Да не се прилага чрез въздушно третиране. 15. ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОСЛЕДНОТО ТРЕТИРАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА Маслодайна рапица, синап 56 дни. 16. ДАННИ ЗА ВЪЗМОЖНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ/СЪСЕДНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, ЗАСЯГАЩИ РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ При прилагането на ТИЛМОР 240 ЕК не са наблюдавани фитотоксичен ефект и негативно въздействие върху следващи и съседни култури. 17. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането. 18. СМЕСИМОСТ При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ТИЛМОР 240 ЕК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата. 19. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ ИЛИ РАЗЛИВАНЕ Предпазни мерки: Избягвайте контакт с разлят продукт или замърсени повърхности. Носете лични предпазни средства. Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска замърсяване на повърхностните води, канализацията и подземните води. В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подпочвените води или почвата да се уведоми компетентният орган Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Средства за почистване: Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, киселинен втвърдител, универсален втвърдител, стърготини). Замърсените подове и обекти да се почистват внимателно, като се спазват разпоредбите за опазване на околната среда. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери до предаването им за обезвреждане. 20. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР Подходящи пожарогасителни средства: Използвайте воден аерозол, устойчива на алкохол пяна, сух химикал или въглероден диоксид. Неподходящи пожарогасителни средства: Водна струя под високо налягане. Особени опасности: В случай на пожар могат да бъдат отделени: Хлороводород (HCl), Азотни оксиди (NOx), Циановодород (циановодородна киселина), Въглероден монооксид (CO), Серни оксиди. Съвети за пожарникарите: В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте дима. В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. Допълнителна информация: Ограничете разпространението на противопожарните средства, използвани при гасенето на пожара.

4 Да не се допуска оттичането на гасителните средства, след гасенето на пожара в канали или водоизточници. 21. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЗ Указания за безопасна употреба Да се употребява само на места с подходяща за целта вентилация. Преди употреба се снабдете със специални инструкции. За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. Препоръки за предпазване от пожар и експлозия Не се изискват специални предпазни мерки. ХИГИЕННИ МЕРКИ СЛЕД РАБОТА С ПРЗ Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Съхранявайте работното облекло отделно. Измивайте ръце преди почивките и веднага след работа с продукта. Измивайте ръцете си веднага след работа, ако е необходимо вземете душ. Отстранете незабавно замърсеното облекло и почистете внимателно, преди да използвате отново. Облеклата, които не могат да бъдат почистени, трябва да бъдат унищожени (изгорени). Съдържанието на съда да се изхвърли според указанията на съответния регион. 22. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на места с ограничен достъп. Да не се съхранява на пряка слънчева светлина. Да се пази от замръзване. Общи условия Да не се съхранява заедно с храни, напитки и фуражи. Подходящ материал за съхранение HDPE (полиетилен с висока плътност) 23. БЕЗОПАСНО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И НА НЕГОВАТА ОПАКОВКА Остатъци или опаковки от продукти за растителна защита (ПРЗ) Празните опаковки и контейнери не могат да се използват повторно. Да не се изпуска в канализацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, празни опаковки и отпадни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ или остатъци от него трябва да се третират като опасен отпадък. Не напълно използваните опаковки, празните опаковки и замърсени контейнери да се третират като опасен отпадък. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/ , в сила от г.). 24. СРОК НА ГОДНОСТ - виж опаковката на продукта 25. СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ Продукт с изтекъл срок на годност не може да бъде пускан на пазара, освен ако се докаже въз основа на анализ в оторизирана лаборатория, че физичните и химичните свойства съвпадат с тези от спецификацията. 26. КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА втора професионална. - Регистрирана търговска марка на Байер

5

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ОПАСНО

ОПАСНО ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална

Подробно

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Xn-ВРЕДЕН

Xn-ВРЕДЕН И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите

Подробно

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ 5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM-068-01 (0217) GHS07 7GB1501-0017 GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Предупреждения за опасност: H304

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

Етикетът е одобрен от

Етикетът е одобрен от ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Сигнална дума: Опасно GHS05

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Образец на етикет! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Образец на етикет! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Сигнална дума: Внимание GHS09

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно