Microsoft Word - Copy of 258

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Copy of 258"

Препис

1 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , Р Е Ш Е Н И Е на Столичния общински съвет от година За промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2017 година. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за публичните финанси С Т О Л И Ч Н И Я Т О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Р Е Ш И : Увеличава приходната част на бюджета: Приходи за делегирани от държавата дейности Имуществени данъци и неданъчни приходи Други неданъчни приходи лева 3611 Получени застрахователни обезщетения за ДМА лева 3612 «Получени други застрахователни обезщетения» лева Увеличение на приходната част: лева Функция «Образование» Делегирани от държавата дейности Дейност 322 «Общообразователни училища» лева вт.ч «Материали» лева 1030 «Текущ ремонт» лева 1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» лева лева Дейност 326 «Професионални паралелки» 1015 «Материали» + 70 лева + 70 лева

2 Увеличава местните приходи: Имуществени данъци и неданъчни приходи 3600-Други неданъчни приходи лева 3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» лева 3612 «Получени други застрахователни обезщетения» лева Увеличение на приходната част: лева Увеличава разходите за местни дейности: Дейност 311 «Целодн. детски град. и обед.детски завед.» лева 1015 «Материали» лева лева ФУНКЦИЯ 1 "Общи държавни служби" Дейност 122 "Общинска администрация" 1015 "Материали" + 24 лева 1098 Други некласифицирани лева лева Функция 8 «Икономически дейности и услуги» Дейност 829 «Други дейности по селско и горско стопанство» ОП Управление на общински земи и гори 1015 «Материали» + 61 лева + 61 лева II. Постъпления по «Приходи и доходи от собственост» Подпараграф Нетни приходи от продажба на стоки, услуги Образователни /педагогически/ услуги Увеличава приходната част на бюджета: Приходи за делегирани от държавата дейности Имуществени данъци и неданъчни приходи 2400 "Приходи и доходи от собственост" лева 2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» лева Увеличение на приходната част: лева Функция «Образование» Делегирани от държавата дейности Дейност 322 «Общообразователни училища» лева

3 1015 Материали лева 1016 Вода, горива, енергия лева 1020 Разходи за външни услуги лева 1020 Текущ ремонт лева 1098 Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи лева лева Дейност 326 «Професионални паралелки» лева 1015 «Материали» лева лева Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" Дейност 751 "Библиотеки с регионален характер" лева 0209 Други плащания лева 1069 Други финансови разходи лева 1015 Материали лева 1014 "Учебни разходи и книги" лева лева Увеличава приходната част на бюджета: Приходи за местни дейности Имуществени данъци и неданъчни приходи 2400 "Приходи и доходи от собственост" лева 2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» лева Увеличение на приходната част: лева Функция «Образование» Местни дейности Дейност 311 «ОДЗ и ЦДГ» лева 0202 «За нещатен персонал по трудови правоотн.» лева 1098 «Други некласифицирани в др. параграфи» лева 1020 "Разходи за външни услуги" лева 1030 "Текущ ремонт" лева 1015 "Материали" лева лева Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София лева 1020 «Външни услуги» лева 1016 «Вода, горива, енергия» лева

4 1015 «Материали» лева лева Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ 0101 «Заплати на персонал по трудови правоотн.» лева 0202 «За нещатен персонал по трудови правоотн.» лева 1015 «Материали» лева лева Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата Красно село 0101 «Заплати на персонал по трудови прав» лева 0551 Осигурителни вноски за ДОО лева 0560 Здравни вноски лева 1020 «Външни услуги» лева лева Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Надежда 0101 «Заплати на персонал по трудови прав» лева 0201 «Възнаграждения на нещатен персонал по тр.прав.» лева 0551 Осигурителни вноски за ДОО лева 0560 Здравни вноски лева 0580 ДЗПО лева 1016 «Вода, горива, енергия» лева лева Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата Средец 1020 «Външни услуги» лева лева Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата Искър 0101 «Заплати за персонала» лева лева

5 Дейност 735 Театри 1020 «Външни услуги» лева лева III Приходи и доходи от собственост Подпараграф Приходи от наеми на имущество Увеличава приходната част на бюджета: Приходи за делегирани от държавата дейности Имуществени данъци и неданъчни приходи лева 2405 "Приходи от наеми на имущество" лева 2406 "Приходи от отдаване под наем на земя" лева Функция 3 "Образование" Дейност 322 "Общообразователни училища" 1015 «Материали» лева 1020 «Външни услуги» лева лева Дейност 326 Професионални паралелки 1020 Външни услуги лева лева Увеличава приходната част на бюджета: Приходи за местни дейности Имуществени данъци и неданъчни приходи 2400 "Приходи и доходи от собственост" лева 2405 «Приходи от наеми на имущество» лева Увеличение на приходната част: лева» Местни дейности Дейност 740 РИМ София лева 1020 «Външни услуги» лева лева» Местни дейности Дейност 739 «Музеи, галерии» СГХГ дофинансиране 1015 «Материали» лева лева

6 Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ Надежда 1016 «Вода, горива, енергия» лева лева Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Надежда 0101 «Заплати на персонала» лева 0201 «Възнаграждения на нещатен персонал по тр.прав.» лева 0551 Осигурителни вноски за ДОО лева 0560 Здравни вноски лева 0580 Вноски за ДЗПО лева 1030 «Текущ ремонт» лева лева IV. Други неданъчни приходи Увеличава приходната част на бюджета: Приходи за делегирани дейности Други неданъчни приходи лева "Други неданъчни приходи" лева Увеличение на прихода: лева Функция 3 "Образование" Дейност 322 "Общообразователни училища" лева 1015 "Материали" лева 1098 "Други некласифицирани в др. параграфи" лева лева Функция 7: Почивно дело, култура и религиозни дейности Дейност 751 "Библиотеки", ОКИ Столична библиотека 1014 "Книги" лева 1016 Вода, горива, енергия лева 5201 "Придобиване на компютри" лева лева Приходи за местни дейности Други неданъчни приходи лева "Други неданъчни приходи" лева Увеличение на прихода: лева

7 Разходи за местни дейности Функция 3 "Образование" Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ" лева 1015 "Материали" лева 1098 "Други некласифицирани" + 52 лева лева Функция 4 "Здравеопазване" Дейност 431 "Детски ясли" 1015 "Материали" + 15 лева + 15 лева Функция 1 "Общи държавни служби" Дейност 122 "Общ. администрация" лева 1015 "Материали" + 89 лева 1030 Текущ ремонт лева 1901 "Платени държавни данъци" лева лева Функция 1 "Общи държавни служби" Дейност 122 "Общ. администрация", дирекция Транспорт + 22 лева 1015 Материали + 22 лева + 22 лева Функция 1 "Общи държавни служби" Дейност 122 "Общ. администрация", р-н Искър, дофинан лева 0202 "Възнаграждения за персонал по извънтр. пр." лева 0551 Осигурителни вноски за ДОО + 45 лева 0560 "Здравни вноски" + 21 лева лева Функция 1 "Общи държавни служби" Дейност 117 "Служби и дейности по изборите", дофинансиране р-н Красно село 0201 "За нещатен персонал по трудови правоотношения" лева лева V. Приходна част: Местни приходи

8 3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия лева 3701 Внесен ДДС лева Разходна част: Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ 1015»Материали» лева лева Дейност 740 «Музей, галерии» РИМ София 1015 «Материали» лева лева Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ Дом на културата Красно село 1020 «Външни услуги» лева лева Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ Средец 1020 «Външни услуги» - 20 лева - 20 лева Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ Искър 1030 «Текущ ремонт» лева лева Дейност 735 «Театри» театър Възраждане 1020 «Външни услуги» лева лева Дейност 337 «Извънучилищни дейности» УСШ лева 1016 Вода, горива, енергия лева лева Дейност 311«Обединени детски заведения и ЦДГ» 1015 Материали лева 1020 Външни услуги лева 1098 Други некласифицирани в други параграфи лева

9 лева Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности 3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия лева 3701 Внесен ДДС лева Разходна част: Дейност 751 «Библиотеки» ОКИ Столична библиотека 1015 «Материали» лева лева Дейност 322 Общообразователни училища 1015 «Материали» - 54 лева 1020 «Външни услуги» - 74 лева 1098 Други некласифицирани в други параграфи лева лева С корекциите по т.v се намалява общия размер на бюджета на Столична община, което се извършва с решение на Столичен общински съвет. Приходи за местни дейности, Район Красно село 2802 Глоби, санкции, неустойки лева Разходна част Район Красно село Функция 4 «Здравеопазване» Дейност 431 Детски ясли, кухни и яслени групи в ДГ 1020 «Външни услуги» лева лева Дейност 311 Детски градини 1020 «Външни услуги» лева лева Дейност 312 ЛДГ 1020 «Външни услуги» лева лева Приходи за държавни дейности 3601 Курсови разлики Район Подуяне - 17 лева

10 Разходна част Дейност 322 Общообразователни училища 1015 «Материали» - 17 лева - 17 лева VI. Намаление: Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" Дейност 745 "Обредни домове и зали" ОП "Гробищни паркове 1020 "Външни услуги" лева лева Увеличение: Функция 9 "Разходи некласифицирани в други функции" Местна дейност Дейност 9910 "Разходи за лихви" ОП"Гробищни паркове" Разходи за лихви по др. заеми от страната лева лева Намаление: Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда» Дейност 623 «Чистота» ОП Столичен инспекторат 1020 «Външни услуги» лева Увеличение: Функция 9 Разходи за некласифицирани в други функции Дейност 9910 Разходи за лихви ОП Столичен инспекторат лева 2991 «Други разходи за лихви» лева лева VII. Годишно I-во II-ро III-то IV-то 0101 Заплати на перс. по тр.пр Осиг. плащания Издръжка Корекциите са отразени по бюджета на Столична община - Собствен бюджет и бюджетите районите по разходни параграфи и тримесечия, съгласно представените разчети от районите и дирекция «Образование», на база предложенията на учебните и детски заведения.

11 VIII. Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности Столична община 8803 Сьбрани средства и извършени плащания от /за сметки от ЕС/ лв. Разходна част район «Искър» Дейност 388 «Международни програми, споразумения, дарения» делегирана дейност 1098 Други некласифицирани лв лв. IХ.Намаление: Функция 4 «Здравеопазване» Дейност 437 «Здравен кабинет в детски градини и училища» 1098 Други некласифицирани лева лева Увеличение: Функция 3 Образование» Дейност 311 «ОДЗ и ЦЦГ» 1098 Други некласифицирани лева лева X. Увеличение: Дейност 746 «Зоопаркове» 5100 Основен ремонт лева лева Намаление: Функция 8 «Икономически дейности и услуги» Дейност 829 «Други дейности по селско и горско стопанство» 1020 «Външни услуги лева лева ХI.Намаление: ; Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда» Дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците» 5206 «Изграждане на инфраструктурни обекта» лева

12 Обект: Проучване, проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба на отпадъци, вкл. осигуряване на съоръжения за техника за целите на дейността за площадки Суходол и Требич» Увеличение: Функция 8 «Икономически дейности и услуги» Дейност 832 «Зимно поддържане на общински пътища» 1020 «Външни услуги» лева лева XII. Увеличение: Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда» Дейност 604 «Осветление на улици и площади» в т.ч. Улично осветление 1020 «Външни услуги» лева лева Намаление: Дейност 622 «Озеленяване» в т.ч. Аварийни и непредвидени дейности 1020 «Външни услуги» лева лева XIII. Намаление: Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда» Дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците» в т.ч. Обезвреждане на битови отпадъци 1020 Външни услуги лева лева Увеличение: Функция 8 «Икономически дейности и услуги» Дейност 832 «Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища» 1020 «Външни услуги» лева лева Възлага на кмета на Столична община да издаде заповеди за корекция на бюджета. Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на г., Протокол 33, точка 9 от дневния ред,

13 по доклад СОА17-ВК / г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Председател на Столичния общински съвет: (п) Елен Герджиков

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др.

Подробно

Microsoft Word - bud smetki.doc

Microsoft Word - bud smetki.doc на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 205 424 лв.

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТ за 2017 год Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 46 663489 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих ОТЧЕТ към 31.03.20108г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Приходи за Общинска параграф ДД отговорност Общо ДД отговорност

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни сл

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция Общи държавни сл Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 25г. 5 122. Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни служби" 25г. 23 24 25 /23г. Заплати по трудови и 25г. Проект

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 2019 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 - ПРИХОДИ

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КУЗМАН ШАПКАРЕВ БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за то на делегирания бюджет на училището към 3.9.219 г. Към 31.9.219 год. училището има утвърден бюджет в лева 2454796 Към 31.9.219 г. училището

Подробно

budjet

budjet СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИПроф.Венко Колев Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2018 г. 31.12.2018г. 000284789 Министерство на културата

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Функция Образование 322-Общообразователни Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 00,00 0,00% 10-00 Издръжка 9 785,00 00,00 0,00%

Подробно