Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот"

Препис

1 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, приета с ПМС 219 от г., обн. ДВ, бр.81 от г., изм. и доп., бр.31 от г., в сила от г. за учебната 2018/2019г. и чл.3, ал.1, т.23, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово 1. Разрешава съществуването на паралелки с брой ученици под разрешения минимум маломерни самостоятелни и слети паралелки в основните училища на територията на Община Ценово през учебната 2018/2019г., както следва: ОУ Христо Ботев с. Ценово I клас + II клас = 10 ученици слята паралелка III клас 9 ученици самостоятелна паралелка IV клас 11 ученици самостоятелна паралелка V клас 5 ученици самостоятелна паралелка VI клас 11 ученици самостоятелна паралелка VII клас 13 ученици самостоятелна паралелка ОУ Св. Климент Охридски с. Долна Студена

2

3 II клас + IV клас 8 ученици слята паралелка VII клас = 4 ученици самостоятелна паралелка 3

4 348 На основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.22 от Закона за управление на отпадъците и чл.3, ал.1, т.13 и т.23 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет с. Ценово 1. Отменя Наредба за управление на отпадъците на Община Ценово, приета с Решение 20 по Протокол 5 от г. на Общински съвет Ценово, допълнена с Решение 237 по Протокол 46 от г. на Общински съвет Ценово 2. Приема Наредба 21 за управление на отпадъците на Община Ценово.

5 349 На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, ал. 10 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.3, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово 1. Допълва т.1.1 отдаване под наем или аренда на земеделска земя от годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за периода г. до г. както следва: Землище с. Ценово Имот Площ в декари Категория Местност Начин на трайно ползване Х Под баира нива Х Под баира нива IV Питан борун нива

6 350 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост, чл. 34, ал. 1 от Наредба 2 за общинската собственост и чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово 1. Извършва актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Ценово за периода г г., като определя в т Продажба на имоти общинска частна собственост, да се добави под номер Продажба на масивна едноетажна сграда общинска частна собственост със застроена площ от 186 кв.м., построена в имот с номер , землище с. Беляново, с площ: 4,301 дка., кат. 6, НТП: Лозе терасирано. 2. Дава съгласие да се продаде недвижим имот представляващ масивна едноетажна сграда, общинска частна собственост със застроена площ от 186 кв.м., построена в имот с номер , землище с. Беляново, с площ: 4,301 дка., кат. 6, НТП: Лозе терасирано. 3. Определя пазарната цена при продажба на масивна едноетажна сграда, общинска частна собственост със застроена площ от 186 кв.м., построена в имот с номер , землище с. Беляново, с площ: 4,301 дка., кат. 6, НТП: Лозе терасирано, да бъде в размер на 3485 лева /три хиляди четиристотин осемдесет и пет лева/ без ДДС.

7 351 На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10; чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 15 ал. 1 и ал. 2 от Наредба 2 за общинската собственост на община Ценово и чл.3, ал.1, т. 8 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово 1. Извършва допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Ценово за периода г. до г. : т. 1.4 Отдаване под наем на помещения Отдаване под наем на СГРАДА /търговски обект магазин/, намираща се в с. Пиперково с кадастрален представляваща масивна двуетажна сграда с разгъната застроена площ 344 м², построена върху площ от 172 м² с предназначение магазин, построен през 1980г. с отстъпено право на строеж върху държавна земя 2. Дава съгласието си Кмета на Община Ценово да извърши процедурата по отдаване под наем посредством публично оповестен търг на СГРАДА /търговски обект магазин/, намираща се в с. Пиперково с кадастрален представляваща масивна двуетажна сграда с разгъната застроена площ 344 м², построена върху площ от 172 м² с предназначение магазин, построен през 1980г. с отстъпено право на строеж върху държавна земя за срок от 10 /десет/ години, като началната тръжна цена да се формира съгласно Приложение 1 от Наредба 2 за общинската собственост.

8 352 На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал.1, т.5 и т.23 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани от община Ценово, област Русе, Общински съвет Ценово 1.Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Евгения Иванова Димитрова от с. Белцов в размер на 200,00 /двеста/ лева за покриване на разходи за дрехи и материали, свързани с учебния процес на децата ú Мариян Антонов Илчев и Красимир Антонов Илчев. 2.Средствата да се изплатят от Помощи по решение на Общински съвет, дейност Общинска администрация. 3.Възлага на кмета на с. Белцов да контролира изразходването на средствата.

9 353 На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал.1, т.5 и т.23 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани от община Ценово, област Русе, Общински съвет Ценово 1. Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Найде Хамзова Селимова от с. Пиперково за провеждане на лечение в размер на 300,00 /триста/ лв. 2. Средствата да се изплатят от Помощи по решение на Общински съвет, дейност Общинска администрация.

10 354 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Наредбата 7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с чл. 226 от Търговския закон, чл. 3, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Ценово Упълномощава Ваня Кирилова Игнатова заместник-кмет Стопански и хуманитарни дейности на Община Ценово да представлява Община Ценово в заседанието на извънредното общо събрание на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Канев АД гр. Русе, което ще се проведе на г. от 13,00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. Църковна независимост 2, а при липса на кворум на г. от 13,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от Община Ценово бр. поименни акции по точките от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно: 1. Освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов тричленен съвет на директорите на дружеството проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящия съвет на директорите в състав: Иван Христов Стоянов, Йосиф Трифонов Новаков и Росен Георгиев Радев и определя нов тричленен състав на съвета на директорите на дружеството в състав: Александър Борисов Парашкевов, Ирина Иванова Георгиева и Росен Георгиев Радев - ГЛАСУВА ЗА ; 2. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - ГЛАСУВА ЗА ; 3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в

11 съответствие с Наредба 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, като членове на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт - ГЛАСУВА ЗА. 2

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 21/13.10.2008г. 134 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес год. от часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе з

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес год. от часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе з ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес 29.05.2015 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене. В заседанието

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно