Протокол № 7 от

Размер: px
Започни от страница:

Download "Протокол № 7 от"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 7 На г. от 14.00ч. се проведе извънредно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Кадрови; 3. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени ; 4. Дисциплинарни преписки; 5. Обсъждане и вземане на решение във връзка с предложение на адв. Начкова заверката на отчети на адвокати, предоставящи правна помощ и изготвяне на предложения за заплащането им, да се извършва от членове на комисията, или от членове на съвета, а не от адвокати, вписани в националния регистър за правна помощ ; 6. Обсъждане на предложение на адв. Велкова и адв. Пенова за правила за 1 / 14

2 финансова дисциплина при разходване на средства на САК, определяне предели на оперативната самостоятелност на ръководството и подготовка за вземане на конкретно решение ; 7. Обсъждане на предложение на адв. Руневски, а именно в дн. ред в точка разни да не се включват за обсъждане важни въпроси като одобряване на разходи или обсъждане на дейности, водещи до разходи за САК, както и въпроси свързани с правната помощ ; 8. Молби по чл. 36 (3) ЗА; 9. Разни. Присъстват следните основни членове: 1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК 2.Владимир Радославов Дончев Секретар 3.Албена Василева Пенова 4.Александър Василев Хамънов 5.Ана Драгомирова Велкова 6.Валентина Видинова Адиркова-Георгиева 7.Владислав Александров Янев 2 / 14

3 8.Георги Ламбрев Бакалов 9.Елка Бойчова Пороминска 10.Ивайло Димитров Данов 11.Ирина Василева Начкова 12.Константин Петров Димитров 13.Пейчо Йорданов Пейчев 14.Христо Иванов Христов 15.Чавдар Георгиев Тончев Присъстват резервни членове: 1. Пламен Ангелов 3 / 14

4 2.Тодор Филипов 3.Николай Руневски Представител на КС: 1.Николай Николов ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет. По точка първа от дневния ред: Клетва положиха: 1.ГЕОРГИ ДИМЧЕВ КЪНЕВ 2.ДИОНИСИЙ ПЕТКОВ ЦАНЕВ 3.АТАНАС АТАНАСОВ ДОДОВ 4 / 14

5 4.ДИМИТЪР АНТОНОВ КАЛДАМУКОВ 5.РАДОСТ ТОДОРОВА ГАНЧЕВА 6.ВЯРА ДИМИТРОВА САРАФОВА 7.КАТЯ ЙОЦОВА АЛЕКСАНДРОВА 8.СИРМА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА 9.МИЛЕНА АТАНАСОВА НЕНКОВА 10.ГЕОРГИ БОЙКОВ ИВАНОВ 11.БИАНКА СТОИМЕНОВА ВЕЛЕВА По точка втора от дневния ред: Гласували: 15 ЗА единодушно 5 / 14

6 На основание горното, Съветът Р Е Ш И: 1.Уважава заявление на адвокат Весела Симеонова Савова - Димитрова, подадено на основание чл. 20, ал. 9 от ЗА. Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 2.Уважава заявление на адвокат Весела Гаврилова Гаврилова, подадено на основание чл. 20, ал. 9 от ЗА. Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити. 6 / 14

7 Гласували: 14 ЗА Иванов 1 ПРОТИВ Христов само по отношение заявлението на адвокат Иван Няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ На основание горното, Съветът Р Е Ш И: 1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Емилия Василева Спиридонова - Къндева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Иван Митев Иванов от регистъра на ад вокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от / 14

8 г. 3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Дора Огнянова Христова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ваня Якимова Трифонова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Тодор Петров Тодоров от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от г. 8 / 14

9 Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити. Гласували: 15 души ЗА единодушно На основание горното, Съветът Р Е Ш И: На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Ива Иванова Велева за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия, поради майчинство, считано от г. до / 14

10 3 г. Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката. Гласували: 15 ЗА единодушно На основание горното, Съветът Р Е Ш И: 1. Уважава 3 заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име. 2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна. 10 / 14

11 Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ По точка трета от дневния ред: Гласували: 15 ЗА единодушно На основание горното, Съветът Р Е Ш И: 1.На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество Цветанов и Методиев. 2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество Попчев и Ганев. Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията. 11 / 14

12 Гласували: 15 ЗА - единодушно На основание горното, Съветът Р Е Ш И: На осн.чл. 52 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия към САК Адвокатско съдружие Монева и Харитова. Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията. Гласували: 15 ЗА - единодушно 12 / 14

13 На основание горното, Съветът Р Е Ш И: 1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество Балджиев, Николов и партньори и вписва Анастасия Руменова Рошкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия. 2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Валентина Валентинова Димитрова и вписва Снежана Стефанова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия. Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: / 14

14 /адв. П.Китанов/ СЕКРЕТАР на САС:... /адв. В.Дончев/ 14 / 14

Протокол №21 от

Протокол №21 от П Р О Т О К О Л 21 На 05.07.2016г. от 14.50 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол № 12 от

Протокол № 12 от П Р О Т О К О Л 12 На 07.04.2015г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

Подробно

Протокол №40 от

Протокол №40 от П Р О Т О К О Л 40 На 18.12.2018 г. от 11.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; 3.

Подробно

Протокол №6 от

Протокол №6 от П Р О Т О К О Л 6 На 21.02.2017 г. от 14.11 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Прием; 3. Кадрови; 4. Адвокатски дружества, съдружия

Подробно

Протокол №14 от

Протокол №14 от П Р О Т О К О Л 14 На 18.04.2017 г. от 14.11 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Кадрови; /в точката е включена довършване на процедурата

Подробно

Протокол №17 от

Протокол №17 от П Р О Т О К О Л 17 На 31.05.2016г. от 15.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол № 34 от

Протокол № 34 от П Р О Т О К О Л 34 На 29.10.2013г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Конституиране на двама резервни членове в основни по реда

Подробно

Протокол № 1 от

Протокол № 1 от П Р О Т О К О Л 1 На 05.01.2016г. от 14.29 часа се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; 3.

Подробно

Протокол №29 от

Протокол №29 от П Р О Т О К О Л 29 На 12.09.2017 г. от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Обсъждане и вземане на решение за създаване на документален

Подробно

Протокол № 5 от

Протокол № 5 от П Р О Т О К О Л 5 На 12.02.2013г. от 14.00ч. се проведе извънредно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Кадрови; 3. Вписване на нови адвокатски дружества,

Подробно

Протокол №16 от

Протокол №16  от П Р О Т О К О Л 16 На 17.05.2016г. от 15.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Прием; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол № 38 от

Протокол № 38 от П Р О Т О К О Л 38 На 11.12.2012г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1.Прием; 2.Кадрови; 3.Промени в дружества, съдружия, вписване

Подробно

Протокол №24 от

Протокол №24 от П Р О Т О К О Л 24 На 16.08.2016г. от 14.27 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; 3.

Подробно

Протокол №1 от

Протокол №1 от П Р О Т О К О Л 1 На 10.01.2017 г. от 14.11 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Прием; 3. Кадрови; 4. Адвокатски дружества, съдружия

Подробно

Протокол №22 от

Протокол №22 от П Р О Т О К О Л 22 На 04.07.2017 г. от 14.12 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Прием; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол №7 от

Протокол №7 от П Р О Т О К О Л 7 На 20.02.2018 г. от 14.35 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол №24 от

Протокол №24 от П Р О Т О К О Л 24 На 18.07.2017 г. от 14.12 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Прием; 3. Кадрови; 4. Адвокатски дружества, съдружия

Подробно

Протокол № 8 от

Протокол № 8 от П Р О Т О К О Л 8 На 10.03.2015г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: Клетва; Кадрови; Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

Подробно

Протокол №33 от

Протокол №33 от П Р О Т О К О Л 33 На 17.10.2017 г. от 14.00 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Прием; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

Подробно

Протокол №17 от

Протокол №17 от П Р О Т О К О Л 17 На 16.05.2017 г. от 14.42 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Прием; 3. Кадрови; 4. Адвокатски дружества, съдружия

Подробно

Протокол № 5 от

Протокол № 5 от П Р О Т О К О Л 5 На 09.02.2016г. от 14.45 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Кадрови; 2. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; 3.

Подробно

Протокол № 10 от

Протокол № 10 от П Р О Т О К О Л 10 На 22.06.2010г. от 13.30ч. се проведе редовно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Дисциплинарни преписки; 3. Прием; 4. Кадрови; 5. Решение

Подробно

Протокол №31 от

Протокол №31 от П Р О Т О К О Л 31 На 15.11.2016г. от 14.38 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Провеждане на разширено заседание за избор на избирателна

Подробно

Протокол № 28 от

Протокол № 28 от П Р О Т О К О Л 28 На 29.09.2015г. от 14.00 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Прием; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

Подробно

Протокол № 10 от

Протокол № 10 от П Р О Т О К О Л 10 На 24.03.2015г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: Д Н Е В Е Н Р Е Д: Клетва; Прием; Кадрови; Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски

Подробно

Протокол № 3 от

Протокол № 3 от П Р О Т О К О Л 3 На 08.02.2011г. от 13.30ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния; Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Клетва; 2. Конституиране при условията на чл.87, ал.2 ЗА на 15-и

Подробно

Протокол №9 от

Протокол №9  от П Р О Т О К О Л 9 На 22.03.2016г. от 14.42 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния: 1. Клетва; 2. Кадрови; 3. Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници; 4. Заверка

Подробно

Решение на Избирателна комисия от избори проведени на г.

Решение на Избирателна комисия от избори проведени на г. РЕШЕНИЕ на Избирателна комисия за избори за излъчване на делегати от софийска адвокатска колегия за общото събрание на адвокатите от страната, проведени на 03.02.2013 г. Днес, 3.02.2013 г., в 20.55 часа

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 25 Днес, 05.10.2014г. в 12:15 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, 26.01.2013г. (двадесет и шести януари, две хиляди и тринадесета година) в гр.стара Загора, Избирателната

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с.

Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Списък с подадените декларации за освобождаване от компонента Сметосъбиране и сметоизвозване на такса Битови отпадъци за имоти на физически лица в с. Горно Озирово 1. Молба-декларация 9400 3038/ 13.11.2014

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

Microsoft Word stzagora

Microsoft Word stzagora П Р О Т О К О Л 1-25.03.2014 г / 13.00 ч 1 ПЕТКО ТАНЧЕВ ПЕТКОВ 2 АЛБЕНА ДИМИТРОВА МАВРОВА 3 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ се явил 4 МИЛЕН ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ се явил 5 ТАНЧО ПЕТКОВ ТАНЧЕВ 6 КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Протокол № 3 от 10 февруари 2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Протокол № 3 от 10 февруари 2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура П Р О Т О К О Л 3 НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА Днес, на 10 февруари 2017 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на

Подробно

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРОТОКОЛ 8 от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0009 Днес, 25.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Поправка на техническа

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 29 дата г. Гласуване 1 /предложение за отпадане на т. 4 - Повторно разглеждане на освобождаване и избор на ч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 29 дата г. Гласуване 1 /предложение за отпадане на т. 4 - Повторно разглеждане на освобождаване и избор на ч Гласуване 1 /предложение за отпадане на т. 4 - Повторно разглеждане на освобождаване и избор на членове на управителни, контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на търговските

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

ЗАСТРАХОВКА

ЗАСТРАХОВКА УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,СЕРТИФИКАТИТЕ НА ЗАСТРАХОВАЛИТЕ СЕ ЛЕКАРИ СЕ НАМИРАТ В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА. ТЕЗИ ЛЕКАРИ, КОИТО ЗА ЗАСТРАХОВАЛИ И МЕД. СЕСТРИ, МОГАТ ДА ДОЙДАТ ПО КЪСНО, КОГАТО СТАНАТ ГОТОВИ СЕРТИФИКАТИТЕ

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 6 дата г. Гласуване 1 /Предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, като точка последна, а

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 6 дата г. Гласуване 1 /Предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, като точка последна, а ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА Заседание 6 дата 09.03.2016 г. Гласуване 1 /Предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, като точка последна, а именно Дискусия с гражданите./ Дата/час: 09.03.2016

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е П Р О Т О К О Л от университетската изборна комисия за проведените редовни избори в ХТМУ, на 04. 07. 2019 г. Съгласно дневния ред на заседанието на УОС се проведоха редовни избори за: 1. Председател и

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т В А Р Н А

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т В А Р Н А Гласуване 1 / 1. Питания и отговори на питания./ Дата/час: 29.04.2013 09:57 Гласуване на Решение... Гласували: 28 За: 28 Против: 0 Въздържал се: 0 Отсъстващи: 20 Аврам Иванов Тодоров: За Андрей Николаев

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно