ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ"

Препис

1 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/ г., предложена от кмета на Община Рудозем г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1 т.6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.37от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Рудозем и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси 1. Приема актуализация на инвестиционната програма на капиталовите разходи на община Рудозем към год., съгласно Приложение В дейност Център за обществена подкрепа прехвърля средства от параграф 1030 в параграф 1020 сума в размер на лв. 3. В дейност Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания прехвърля средства от параграф 0101 в параграф 1030 сума в размер на лв. Гласували:14 Против: 0 Въздържали се: 0 Председател на Об.С:..

2 373 Препис! Относно: Разрешение за учредяване на сервитут право на прокарване на кабел 20 кv имот публична общинска собственост, в полза на «Електроразпределение Юг» ЕАД, гр. Пловдив, КЕЦ Смолян. 142/ г., предложена от кмета на Община Рудозем г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.64, ал.1, ал.2, т.2 във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката 1. Общински съвет-рудозем разрешава да се учреди безвъзмездно сервитут в полза на «Електроразпределение Юг» ЕАД, с ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул»христо Г.Данов» 37, представлявано от Карл Денк, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков за право на прокарване на кабел 20 кv, през имот булчина общинска собственост, както следва: Имот 0.73 Площ 5230 кв.м Адрес Землище с.чепинц и Трайно предназначение Земеделска територия НТП на имота За селскост., горски, ведомствен път Вид собственост Общинска публична Име на собственик Община Рудозем Площ заета от обекта в кв.м. Дължина на обекта в м. 92,00 92,00 3. Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитутното право. Въздържали се: -- Председател на Об.С:

3 374 Относно: Продажба на УПИ ІХ, кв.17 А по ПУП на гр.рудозем с идентификатор ведно с недовършена сграда частна общинска собственост 140/ г., предложена от кмета на Община Рудозем г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.39 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ ІХ, кв. 17А по ПУП на гр. Рудозем с идентификатор с площ 491 м 2 ведно с недовършена едноетажна сграда с площ 70 м 2. Въздържали се: --

4 375 Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-рудозем 141/ г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем г-н Владимир Антонов Янков и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.10, чл.11, ал.2 във връзка с 3 от Предходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси След проведено гласуване 1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-рудозем, съгласно текста приложен към настоящото решение и неразделна част от него. 2. Прекратява правомощията на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет-рудозем, конституирана с Решение 17 от г. 3. Избира на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка чл.72, ал.2, т.3 и 2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и чл.12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ постоянна комисия с наименование Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в следния състав: Председател: Членове: 1. Д-р Денис Александров Инджов - общински съветник; 2. Красимир Милков Шейков - общински съветник; 3. Славчо Атанасов Савов - общински съветник; Резервен член: Раиф Хайриев Караджов - общински съветник. Въздържали се: --

5 376 Относно: Финансиране на дейности, свързани с управлението на отпадъците на основание чл. 24 от Наредба 7 от г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. 144/ г., предложена от кмета на Община Рудозем г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 25, ал. 2, т. 2 от Наредба 7 от г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 1. Общински съвет- Рудозем одобрява сумата в размер на лв. с ДДС ( средства по чл. 64 от ЗУО, натрупани в сметка на РИОСВ- Смолян ) за закупуване на 80 бр. нови пластмасови съдове, тип контейнер с обем 1100 л. За: 13 Въздържали се: 1

6 377 Относно: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година 147/ г., предложена от кмета на Община Рудозем г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.66 от ЗМДТ Общински съвет Рудозем: 1. Утвърждава калкулация на разходите за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддръжка на чистота на обществени места поддръжка на депо, съгласно приложение Утвърждава план-сметка в размер, съгласно приложение Определям промил за облагане на физически и юридически лица, съгласно приложение 3 За: 13 Въздържали се: 1

7 Препис! 378 Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, такси и услуги на територията на община Рудозем 148/ г., предложена от кмета на Община Рудозем г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Рудозем изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Рудозем, както следва: 1. В Глава трета Местни такси и услуги Раздел І Такса битови отпадъци се изменят следните текстове: Чл. 72, ал.1 Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общински съвет въз основа на одобрена План-сметка и калкулация включваща необходимите разходи за : т.3 - проучване проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително и отчисленията в размер на 57,00 лв. по чл. 64 и 5,38 лв. по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците. Чл. 80, ал.1 Общинският съвет утвърждава план-сметка за приходите и разходите за събиране и извозване, обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Рудозем. С решение. / 2018г. за 2019 г. е утвърдена План-сметка и калкулация за разходите, необходими за обезпечаване дейността по събиране и извозване, депониране на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, маршрутен график в общ размер лв. I. Разходи по видове дейности : лв. 1. Събиране и извозване на битови отпадъци лв. 2. Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депо лв. 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване лв. II. Приходи такса битови отпадъци прогноза 2019г лв. 1. Такса битови отпадъци от физически лица лв.

8 1.1. За събиране и извозване на битови отпадъци лв Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депо лв Поддържане на чистота на местата за обществено ползване лв. 2. Такса битови отпадъци от юридически лица лв За събиране и извозване на битови отпадъци лв Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депо лв Поддържане на чистота на местата за обществено ползване лв. ал.2 - Ежегодно до края на годината Общински съвет приема промили за ТБО за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на общината за следващата година. За 2019 г. са предвидени следните размери на промили за такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и фирми на територията на община Рудозем : - за физически лица в населени места без организирано сметосъбиране и сметоизвозване 5,14 %о - за физически лица в населени места с организирано сметосъбиране и сметоизвозване 7,04 %о, oт които: - за сметосъбиране и сметоизвозване 1.8 %о - за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 3,24 %о, - за обезвреждане в депа за битови отпадъци се начислява промил 2,0 %о - физически лица, подали декларации по чл. 71, ал. 1 от ЗМДТ заплащат намален промил в размер на 3,0 %о. ал.3 - за имоти на фирми в населени места с неорганизирано сметосъбиране и сметоизвозване заплащат такса в размер на 4,275 %о ал.4 - за имоти на фирми в населени места с организирано сметосъбиране и сметоизвозване се начислява пълният размер на таксата в размер на 9,365 %о, от които: за сметосъбиране и сметоизвозване 4,5 %о за поддържане териториите за обществено ползване- 1,54 %о за обезвреждане в депо - 3,325 %о ал. 5 - за имоти на фирми, които са подали декларации за освобождаване от ТБО в срок до края на предходната година се начислява такса в размер на 0,95 %о ал.6 - за имоти на фирми, находящи се извън регулация на населеното място се начислява ТБО в размер на 4,275 %о ал.7 - За общински имоти, отдадени под наем се начислява пълният промил за ТБО в размер на 9,365 %о ал.11 - за фирмите, заявили брой съдове да заплащат цената на вид съд плюс 4,275 %о за поддържане чистотата на обществените места и депо. Таксата за заявен съд е както следва : за 1 бр. за контейнер тип Бобър 500 лв. и за кофа тип Мева 100 лв. Останалата част от Наредбата за определяне размера на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Рудозем остава непроменена. Въздържали се: --

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ 20.01.2011 Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ 241, ПРОТОКОЛ 27 ОТ 18.12.2012

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на 609 ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии в Общински съвет-брезово. Общинският съвет след като изслуша предложението общинския съветник Рангел Рангелов, станалите разисквания, и след поименно

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/288-решения-от-17-з-е Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 17 з-е РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХVІI заседание, проведено на 18.12.2013 г. На основание чл.

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 407 Относно: Приемане на годишен финансов отчет на общинско дружество Прогрес-строй 56/17.04.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем г-н Владимир Антонов Янков и на основание чл.21,

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно