Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя

Размер: px
Започни от страница:

Download "Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя"

Препис

1 Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard Company с лицензия. Microsoft и Windows са регистрирани в САЩ търговски марки на Microsoft Corporation. Емблемата SD е търговска марка на съответния си собственик. Бележка за продукта Това ръководство за потребителя описва функции, които са общи за повечето модели. Вашият компютър може да не разполага с някои от функциите. Информацията, която се съдържа тук, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично изложени в гаранционните карти, придружаващи въпросните продукти и услуги. Нищо от споменатото тук не следва да се тълкува и приема като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски в настоящия документ. Второ издание: август 2009 г. Първо издание: август 2009 г. Номенклатурен номер на документа:

3 Предупредителна бележка за безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите вероятността от нараняване, причинено от нагряване, както и вероятността от прегряване на компютъра, не поставяйте компютъра директно в скута си и не препречвайте вентилационните му отвори. Използвайте компютъра само върху твърда и равна повърхност. Не позволявайте друга твърда повърхност, като допълнителен съседен принтер, или мека повърхност, като възглавници, килими или платове, да блокира въздушния поток. Също така не позволявайте по време на работа променливотоковият адаптер да докосва кожата или мека повърхност (например, възглавници, килими или платове). Компютърът и променливотоковият адаптер отговарят на ограниченията за температура на достъпните за потребителя повърхности, установени от International Standard for Safety of Information Technology Equipment (Международния стандарт за безопасност на изчислителната техника) (IEC 60950). iii

4 iv Предупредителна бележка за безопасност

5 Съдържание 1 Идентифициране на хардуера 2 Компоненти Горни компоненти... 2 Тъчпад... 2 Индикатори... 3 Бутони, високоговорители и четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели)... 5 Клавиши... 7 Дисплей... 8 Предни компоненти... 9 Задни компоненти Компоненти от дясната страна Компоненти от лявата страна Компоненти от долната страна Антени за безжична връзка Допълнителни хардуерни компоненти Етикети Азбучен указател v

6 vi

7 1 Идентифициране на хардуера За да видите списък на хардуера, инсталиран в компютъра: Изберете Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел) > System and Security (Система и защита). След това в областта System (Система) проверете Device Manager (Диспечер на устройства). Можете да добавяте хардуер или да променяте конфигурациите на устройствата от "Device Manager" (Диспечер на устройствата). ЗАБЕЛЕЖКА: Windows включва функцията за управление на потребителските акаунти за подобряване на защитата на компютъра. Можете да получите искане за разрешение или парола за операции като инсталиране на приложения, стартиране на помощни програми или промяна на настройките на Windows. Потърсете помощта за Windows за допълнителна информация. 1

8 2 Компоненти Горни компоненти Тъчпад Компонент Описание (1) Индикатор на тъчпада Бяло: Тъчпадът е разрешен. Жълто: Тъчпадът е забранен. (2) Тъчпад* Преместване на показалеца и избор или активиране на елементи на екрана. (3) Ляв бутон на тъчпада* Функциониране като левия бутон на външна мишка. (4) Бутон за включване/изключване на тъчпада Разрешаване/забраняване на тъчпада. (5) Зона за превъртане на тъчпада* Превъртане нагоре или надолу. (6) Десен бутон на тъчпада* Функциониране като десния бутон на външна мишка. *В тази таблица са описани фабричните настройки. За да прегледате или промените предпочитанията за посочващите устройства, изберете Start (Старт) > Devices and Printers (Устройства и принтери). След това щракнете с десния бутон на мишката върху устройството, представляващо компютъра, след което изберете Mouse settings (Настройки на мишката). 2 Глава 2 Компоненти

9 Индикатори Компонент Описание (1) Индикатори за захранване (2)* Вкл.: Компютърът е включен. Премигва: Компютърът е в състояние на заспиване. Изкл.: Компютърът е изключен или е в режим на хибернация. (2) Индикатор за състоянието на батерията Вкл.: Батерията се зарежда. Премигва: Батерия, която е единственият източник на захранване, е с ниско или критично ниво на заряда. Изкл.: Ако компютърът е включен към външен източник на захранване, индикаторът се изключва, когато всички батерии в компютъра са напълно заредени. Ако компютърът не е включен във външен източник на захранване, индикаторът остава изключен, докато батерията достигне ниското си ниво на заряд. (3) Индикатор за дисково устройство Премигва: Осъществява се достъп до твърдия диск или оптичното устройство. (4) Индикатор за caps lock Вкл.: Caps lock е вкл. Вкл.: Софтуерът HP ProtectSmart Hard Drive Protection (Защита на твърдия диск HP ProtectSmart) (само при някои модели) временно е паркирал вътрешния твърд диск. (5) Индикатор за безжична връзка Синьо: Вградено безжично устройство, като безжично LAN (WLAN) устройство и/или Bluetooth устройство, е включено. Жълто: Всички безжични устройства са изключени. Горни компоненти 3

10 Компонент (6) Индикатор за изключване на звука (само при някои модели) (7) Индикатор за намаляване на звука (само при някои модели) (8) Индикатор за увеличаване на звука (само при някои модели) Описание Бяло: Звукът на компютъра е включен. Жълто: Звукът на компютъра е изключен. Вкл.: Зоната за превъртане на звука се използва за намаляване силата на звука на високоговорителите. Вкл.: Зоната за превъртане на звука се използва за увеличаване силата на звука на високоговорителите. (9) Индикатор за num lock Вкл.: Num lock е включено или е активирана вградената цифрова клавиатура. *Двата индикатора за захранване показват същата информация. Индикаторът на бутона за захранване се вижда само когато компютърът е отворен. Индикаторът за захранване отпред на компютъра се вижда независимо дали компютърът е отворен или не. 4 Глава 2 Компоненти

11 Бутони, високоговорители и четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели) Компонент Описание (1) Високоговорители (2) Възпроизвеждане на звук. (2) Бутон за захранване* Когато компютърът е изключен, натиснете бутона, за да включите компютъра. Когато компютърът е включен, натиснете за кратко бутона, за да инициирате режим на заспиване. Когато компютърът е в състояние на заспиване, натиснете за кратко бутона, за да излезете от режима на заспиване. Когато компютърът е в състояние на хибернация, натиснете за кратко бутона, за да излезете от режима на хибернация. Ако компютърът е блокирал и изключването на Windows е неефективно, натиснете и задръжте бутона за захранването най-малко за 5 секунди, за да изключите компютъра. За да научите повече за настройките на захранването, изберете Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел) > System and Security (Система и защита) > Power Options (Опции на захранването). (3) DVD бутон (само при някои модели) Стартиране на програмата DVD Play. Горни компоненти 5

12 Компонент Описание ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът е настроен да изисква парола за влизане, може да се наложи да влезете в Windows. DVD Play се стартира, след като влезете. Вж. помощта на софтуера DVD Play за повече информация. (4) Бутон за безжична връзка Включване или изключване на функцията за безжична връзка, но без установяване на безжична връзка. ЗАБЕЛЕЖКА: За да се установи безжична връзка, трябва да се създаде безжична мрежа. (5) Бутон за изключване на звука (само при някои модели) (6) Зона за превъртане на звука (само при някои модели) (7) Четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели) Изключване и възстановяване на звука на високоговорителите. Регулиране нивото на звука на високоговорителите. Плъзнете пръста си наляво, за да намалите нивото на звука, и надясно за да го увеличите. Също така можете да натиснете знака минус в зоната за превъртане, за да намалите звука, или да натиснете знака плюс в зоната за превъртане, за да го увеличите. Позволяване на влизане в Windows с пръстов отпечатък вместо с парола. *В тази таблица са описани фабричните настройки. За информация за промяната на фабричните настройки вж. ръководствата за потребителя в "Help and Support" (Помощ и поддръжка). 6 Глава 2 Компоненти

13 Клавиши ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият компютър може малко да се различава от илюстрациите в този раздел. Компонент Описание (1) Клавиш esc Показване на системна информация, когато бутонът е натиснат в комбинация с клавиша fn. (2) Клавиш fn Изпълняване на често използвани системни функции, когато бутонът е натиснат в комбинация с функционален клавиш или клавиша esc. (3) Windows logo клавиш Показване на менюто "Start" (Старт) в Windows. (4) Клавиши на вградената цифрова клавиатура Могат да се използват като клавиши на външна цифрова клавиатура. (5) Клавиш за приложения на Windows Показване на меню с преки пътища за елементите под показалеца. (6) Клавиши за навигация (home, pg up, pg down) Изпълнение на функции за изключване, намаляване и увеличаване на звука, когато са натиснати в комбинация с клавиша fn. (7) Функционалните клавиши Изпълняване на често използвани системни функции, когато са натиснати в комбинация с клавиша fn. Горни компоненти 7

14 Дисплей ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият компютър може малко да се различава от илюстрациите в този раздел. Компонент Описание (1) Вътрешен прекъсвач за дисплея Изключване на дисплея, ако е той се затвори, докато компютърът е включен. (2) Вътрешни микрофони (2) Запис на звук. ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от модела на компютъра, той може да разполага с 1 или 2 вътрешни микрофона. (3) Индикатор на вградена уеб камера (само при някои модели) (4) Вградена уеб камера (само при някои модели) Вкл.: Вградената уеб камера се използва. Записване на видео и заснемане на статични снимки. 8 Глава 2 Компоненти

15 Предни компоненти ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият компютър може малко да се различава от илюстрациите в този раздел. Компонент Описание (1) Индикатор за захранване Вкл.: Компютърът е включен. Премигва: Компютърът е в състояние на заспиване. Изкл.: Компютърът е изключен или е в режим на хибернация. (2) Индикатор за състоянието на батерията Вкл.: Батерията се зарежда. Премигва: Батерия, която е единственият източник на захранване, е с ниско или критично ниво на заряда на батерията. Изкл.: Ако компютърът е включен към външен източник на захранване, индикаторът се изключва, когато всички батерии в компютъра са напълно заредени. Ако компютърът не е включен във външен източник на захранване, индикаторът остава изключен, докато батерията достигне ниското си ниво на заряд. (3) Индикатор за дисково устройство Премигва: Осъществява се достъп до твърдия диск или оптичното устройство. Вкл.: Софтуерът HP ProtectSmart Hard Drive Protection (Защита на твърдия диск HP ProtectSmart) (само при някои модели) временно е паркирал вътрешния твърд диск. (4) Потребителски инфрачервен порт (само при някои модели) Получаване на сигнал от дистанционното управление на HP. (5) Жак за аудиовход (за микрофон) Свързване на допълнителен компютърен микрофон за слушалки, стерео микрофон или моно микрофон. (6) Жак за аудиоизход (за слушалки) Възпроизвеждане на звук, когато е свързан към допълнителни стерео високоговорители, слушалки, "тапи" или телевизионно аудио. Предни компоненти 9

16 Задни компоненти Компонент Вентилационни отвори Описание Позволяват въздушният поток да охлажда вътрешните компоненти. ЗАБЕЛЕЖКА: Вентилаторът в компютъра се включва автоматично, за да охлажда вътрешните части и да предотвратява прегряване. Нормално е вътрешният вентилатор да се включва и изключва при работа на компютъра. Компоненти от дясната страна ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият компютър може малко да се различава от илюстрациите в този раздел. Компонент Описание (1) Индикатор за оптичното устройство Премигва: Достъп до оптичното устройство. (2) Оптично устройство Четене на оптични дискове и (при определени модели) записване на оптични дискове. (3) USB портове (2) Свързване на допълнителни USB устройства. (4) Жак RJ-11 (модем) (само при някои модели) Свързване на кабел за модем. (5) Извод за захранване Свързване на променливотоков адаптер. 10 Глава 2 Компоненти

17 Компоненти от лявата страна ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият компютър може малко да се различава от илюстрациите в този раздел. Компонент Описание (1) Слот за кабел за защита Свързване на допълнителен кабел за защита към компютъра. ЗАБЕЛЕЖКА: Кабелът за защита е предназначен да работи като предпазна мярка, но той може да не предпази компютъра от неправилна употреба или кражба. (2) Порт за външен монитор Свързване на външен VGA монитор или проектор. (3) Разширителен порт 3 (само при някои модели) Свързване на компютъра към допълнително устройство за скачване или устройство за разширение. (4) RJ-45 (мрежов) жак Свързване на мрежов кабел. ЗАБЕЛЕЖКА: Компютърът има само един разширителен порт. Терминът разширителен порт 3 описва типа на разширителния порт. (5) HDMI порт Свързване на допълнително видео- или аудиоустройство, като например високодетайлен телевизор или съвместим цифров или аудиокомпонент. (6) esata/usb порт (само при някои модели) Свързване на esata компоненти с висока производителност, като например esata външен твърд диск, или свързване на допълнително USB устройство. ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от модела на компютъра, той може да разполага единствено с USB портове. (7) Индикатор на слот за цифров носител Вкл.: Достъп до цифрова карта. (8) Слот за цифров носител Поддържане на следните допълнителни формати за цифрови карти с памет: Memory Stick (MS) Memory Stick Pro (MSP) MultiMediaCard (MMC) Карта с памет Secure Digital (SD) xd-picture Card (XD) (9) Слот за ExpressCard (само при някои модели) Поддържане на допълнителни ExpressCards. Компоненти от лявата страна 11

18 Компоненти от долната страна Компонент Описание (1) Отделение за твърд диск и WLAN модул Съдържа твърдия диск и, само при някои модели, безжичното LAN (WLAN) устройство. ВНИМАНИЕ: За да предотвратите блокиране на системата, сменете безжичния модул само с такъв, който е оторизиран за използване в компютъра от правителствените агенции, които регулират безжичните устройства във вашата страна или регион. Ако замените модула, а след това получите предупредително съобщение, премахнете модула и възстановете функционалността на компютъра, след което се свържете с отдела за техническа поддръжка чрез "Help and Support" (Помощ и поддръжка). (2) Отделение за модул с памет Съдържа двата слота за модул с памет. (3) Отделение за Mini Card Съдържа батерията за часовника (RTC) и, само при някои модели, WLAN устройството. (4) Ключ за освобождаване на батерията Освобождаване на основната батерия от отделението. (5) Отделение за батерията Съдържа основната батерия. (6) Вентилационни отвори (4) Позволяване на въздушния поток да охлажда вътрешните компоненти. ЗАБЕЛЕЖКА: Вентилаторът в компютъра се включва автоматично, за да охлажда вътрешните части и да предотвратява прегряване. Нормално е вътрешният вентилатор да се включва и изключва при работа на компютъра. 12 Глава 2 Компоненти

19 Антени за безжична връзка Най-малко две антени изпращат и получават сигнали от едно или повече безжични устройства. Антените не се виждат отвън. ЗАБЕЛЕЖКА: За да имате най-добра връзка, не трябва да има препятствия в непосредствена близост до антените. За да видите декларациите за нормативните разпоредби, вж. раздела от Декларации за нормативните разпоредби, безопасността и околната среда, който се отнася за вашата страна или регион. Тези декларации се намират в "Help and Support" (Помощ и поддръжка). Антени за безжична връзка 13

20 Допълнителни хардуерни компоненти Компонент Описание (1) Захранващ кабел* Свързване на променливотоков адаптер към електрически контакт. (2) Променливотоков адаптер Конвертира променливия ток в прав. (3) Батерия* Захранване на компютъра, когато той не е включен към външно захранване. *Батериите и захранващите кабели са различни според региона и страната. 14 Глава 2 Компоненти

21 3 Етикети Залепените за компютъра етикети дават информация, която може да ви бъде необходима, когато отстранявате проблеми със системата или пътувате в чужбина с компютъра. Сервизен етикет Предоставя важна информация, която включва: Име на продукта (1). Името на продукта е разположено отпред на компютъра. Сериен номер (с/н) (2). Буквено-цифрен идентификатор, уникален за всеки продукт. Номер на част/номер на продукт (н/п) (3). Този номер предоставя определена информация за хардуерните компоненти на продукта. Номерът на частта ще улесни съответния служител от отдела за техническа поддръжка да определи какви компоненти и части са необходими. Описание на модела (4). Това е буквено-цифреният идентификатор, който можете да използвате за намиране на документи, драйвери и поддръжка за вашия преносим компютър. Период на гаранция (5). Това число указва продължителността на срока на гаранцията за този компютър. Трябва да разполагате с тази информация, когато се обръщате към отдела за техническа поддръжка. Сервизният етикет е залепен отдолу на компютъра. Сертификат за автентичност на Microsoft съдържа продуктовия ключ на Windows. Продуктовият ключ може да ви потрябва при актуализиране или отстраняване на неизправности с операционната система. Сертификатът е залепен отдолу на компютъра. Нормативен етикет дава нормативна информация за компютъра. Нормативният етикет е залепен в отделението за батерия. Етикет за одобрение на модема (само при някои модели) Дава нормативна информация за модема и изброява маркировките за одобрение от органите, необходими в някои страни или региони, в които модемът е одобрен за ползване. Тази информация може да ви 15

22 потрябва, когато пътувате в чужбина. Етикетът за одобрение на модема е залепен в отделението за твърдия диск. Етикет/и със сертификация на безжично устройство Предоставя информация за допълнителните безжични устройства и маркировките за одобрение в някои страни или региони, в които устройствата са одобрени за използване. Дадено допълнително устройство може да е устройство за безжична локална мрежа (WLAN) или допълнително Bluetooth устройство. Ако вашият модел компютър включва едно или повече безжични устройства, съответно един или повече етикета за сертификация ще са включени към компютъра. Тази информация може да ви потрябва, когато пътувате в чужбина. Етикетите със сертификати за безжично устройство са залепени в отделението на Mini Card. 16 Глава 3 Етикети

23 Азбучен указател Б Батерия, идентифициране 14 Безжична връзка, индикатор, идентифициране 3 Бутон за безжична връзка, идентифициране 6 Бутон за захранване, идентифициране 5 Бутон за изключване на звука, идентифициране 6 Бутони DVD 5 безжична връзка 6 вкл./изкл. на тъчпада 2 захранване 5 звук, изключване 6 тъчпад 2 В Вградена уеб камера, идентифициране 8 Вентилационни отвори, идентифициране 10, 12 Високоговорители, идентифициране 5 Външен монитор, порт 11 Вътрешен прекъсвач за дисплея, идентифициране 8 Вътрешни микрофони, идентифициране 8 Д Дисково устройство, индикатор, идентифициране 3, 9 Е Етикет за Bluetooth 16 Етикет за WLAN 16 Етикет за одобрение на модема 16 Етикети Bluetooth 16 WLAN 16 нормативен 15 одобрение на модема 16 сервизен етикет 15 сертификат за автентичност на Microsoft 15 сертификация на безжично устройство 16 Етикет със сертификат за автентичност 15 Етикет със сертификат за автентичност на Microsoft 15 Етикет със сертификация на безжично устройство 16 Ж Жак RJ-11 (модем), идентифициране 10 Жак за аудиовход (за микрофон), идентифициране 9 Жак за аудиоизход (за слушалки), идентифициране 9 Жак за микрофон (аудиовход) 9 Жак за слушалки (аудиоизход) 9 Жакове RJ-11 (модем) 10 RJ-45 (мрежов) 11 аудиовход (за микрофон) 9 аудиоизход (за слушалки) 9 З Захранващ кабел, идентифициране 14 Зона за превъртане на звука, идентифициране 6 Зони за превъртане, тъчпад 2 И Извод, захранване 10 Извод за захранване, идентифициране 10 Изключване на звука, бутон, идентифициране 6 Изключване на звука, индикатор, идентифициране 4 Име и номер на продукт, компютър 15 Индикатор за изключване на звука, идентифициране 4 Индикатор за оптично устройство, идентифициране 10 Индикатор за състоянието на батерията, идентифициране 3, 9 Индикатори caps lock 3 num lock 4 батерия 3, 9 безжична връзка 3 дисково устройство 3, 9 захранване 3, 9 звук, изключване 4 изключване на звука 4 намаляване на звука 4 оптично устройство 10 слот за цифров носител 11 тъчпад 2 увеличаване на звука 4 уеб камера 8 Индикатори за захранване, идентифициране 3, 9 Индикатор на вградена уеб камера, идентифициране 8 Индикатор на слот за цифров носител, идентифициране 11 Азбучен указател 17

24 Индикатор на тъчпада, идентифициране 2 Инфрачервен порт, идентифициране 9 К Кабел, захранване 14 Клавиш за приложения, Windows 7 Клавиш за приложения на Windows, идентифициране 7 Клавиши esc 7 fn 7 Windows logo 7 навигация 7 приложения на Windows 7 функционални 7 цифрова клавиатура 7 Клавиши за навигация, идентифициране 7 Ключ за освобождаване на батерията, идентифициране 12 Компоненти горни 2 допълнителен хардуер 14 задни 10 отдолу 12 отдясно 10 отляво 11 предни 9 Н Намаляване на звука, индикатор, идентифициране 4 Нормативна информация етикет за одобрение на модема 16 етикети със сертификация на безжично устройство 16 нормативен етикет 15 О Операционна система етикет със сертификат за автентичност на Microsoft 15 продуктов ключ 15 Оптично устройство, идентифициране 10 Освобождаване на батерията, ключ 12 Отделение за Mini Card, идентифициране 12 Отделение за батерията, идентифициране 12 Отделение за модул с памет, идентифициране 12 Отделение за твърдия диск, идентифициране 12 Отделения Mini Card 12 батерия 12, 15 модул с памет 12 твърд диск 12 П Порт за външен монитор, идентифициране 11 Портове esata/usb 11 HDMI 11 USB 10 външен монитор 11 разширителен 11 Прекъсвач за дисплея, идентифициране 8 Продуктов ключ 15 Променливотоков адаптер, идентифициране 14 Пътуване с компютъра етикет за одобрение на модема 16 етикети със сертификация на безжично устройство 16 Р Разширителен порт, идентифициране 11 С Сервизен етикет 15 Сериен номер, компютър 15 Слот за ExpressCard, идентифициране 11 Слот за кабел за защита, идентифициране 11 Слот за цифров носител, идентифициране 11 Слотове ExpressCard 11 кабел за защита 11 модул с памет 12 цифров носител 11 Т Тъчпад бутони 2 зони за превъртане 2 идентифициране 2 Тъчпад, бутон за включване/ изключване 2 У Увеличаване на звука, индикатор, идентифициране 4 Уеб камера, идентифициране 8 Уеб камера, индикатор, идентифициране 8 Ф Функционални клавиши, идентифициране 7 Ц Цифрова клавиатура, клавиши, идентифициране 7 Ч Четец на пръстови отпечатъци, идентифициране 6 C caps lock, индикатор, идентифициране 3 D DVD бутон, идентифициране 5 E esata/usb порт, идентифициране 11 Esc, клавиш, идентифициране 7 F fn, клавиш, идентифициране 7 H HDMI порт, идентифициране Азбучен указател

25 N num lock индикатор, идентифициране 4 R RJ-45 (мрежов) жак, идентифициране 11 U USB портове, идентифициране 10 W Windows logo клавиш, идентифициране 7 WLAN устройство 13, 16 Азбучен указател 19

26

Ръководство за потребителя

Ръководство за потребителя Ръководство за потребителя 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от HP Inc. с лиценз. Intel, Celeron и Pentium са търговски марки на

Подробно

Ръководство за потребителя

Ръководство за потребителя Ръководство за потребителя 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard Company с лицензия. Intel е търговска

Подробно

Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210

Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210 Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210 Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard Company с

Подробно

Първи стъпки Преносим компютър на HP

Първи стъпки Преносим компютър на HP Първи стъпки Преносим компютър на HP 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Microsoft

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Getting Started Guide

Getting Started Guide Първи стъпки Преносим компютър Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard Company с лицензия.

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian Lenovo IdeaPad Yoga 11S Ръководство за потребителя Прочетете свързаните с безопасността забележки и важните съвети, включени в това ръководство, преди да започнете да използвате вашия компютър. Забележки

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

User Guide

User Guide Ръководство за потребителя 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани в САЩ търговски марки на групата компании Microsoft. Информацията, която се съдържа тук, подлежи

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

XPS 27 Настройване и спецификации

XPS 27 Настройване и спецификации XPS 27 Настройване и спецификации Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да използвате продукта

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Мултимедия Ръководство за потребителя

Мултимедия Ръководство за потребителя Мултимедия Ръководство за потребителя 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Бележка за продукта Това ръководство

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Scanned Document

Scanned Document ..2 ..2 ..71. 72..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 16 / /..2 ..2..2..2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WI-SP500 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да прави

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WI-SP500 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да прави Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth За гласовите указания Приложени аксесоари Проверка на съдържанието на

Подробно