ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: УТВЪРДИЛ: Директо

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: УТВЪРДИЛ: Директо"

Препис

1 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: УТВЪРДИЛ: Директор: Пепа Пенчева ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2017/2018 ГОДИНА Програмата е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание с протокол 16/ г. и утвърдена със заповед на директора 1

2 І. Цели на програмата 1. Да ангажира свободното време на учениците в училище по жизнено важни за тях въпроси,които в една или друга степен не се изучават по учебните предмети от учебния план. 2. Да се формира у учениците гражданско съзнание и граждански добродетели,знания за устройството на демократичното общество,за правата и задълженията на гражданина, умения и готовност за отговорно гражданско поведение. 3.Учениците да придобият знания за различни аспекти на здраветоздравословния начин на живот; сексуалните взаимоотношения и евентуалните последици от тях;наркотичните вещества, индивидуалните и социални последици от тяхната употреба и рисковото поведение като цяло. 4. Да се формира у учениците положително отношение към личното здраве, собствената индивидуалност, самостоятелния информиран и отговорен избор. 5. Формиране на ценностна система у учениците, която да доведе до отговорно поведение към околната среда, разумно използване на природните ресурси,до изграждането на екологична и здравна култура. 6. Учениците да усвоят разнообразни социални умения, свързани с общуването, етикецията, вземане на решения, устояване на натиск, справяне с емоциите, решаване на конфликти и проблеми, поемане на отговорност за собственото поведение. 7. Разглежданите проблеми в учебната програма да провокират интереса на учениците, което от своя страна да спомогне за тяхното задържане в училище и да гарантира опазването на живота и здравето им. 2

3 ІІ. Очаквани резултати 1. Активно участие на учениците в дискусии и беседи на различни тематики, които са свързани с жизнено важни за тях въпроси. 2. Да обясняват влиянието на групата,приятелите и съучениците върху личния избор и поведението им 3. Да се доразвият у учениците поредица от личностни качества като: умения за общуване, предприемачество, дисциплина, поемане на отговорност и умения за вземане на правилните решения. 4. Да дефинират основните права на детето и дават примери за документи, институции и организации, които ги гарантират 5. Осъзнават ролята на медиите и глобалната мрежа в обществения живот 6. Разбират опазването на околната среда като стратегия за оцеляването и развитие на човечеството 7.Описват и обясняват физическите и личностни промени, които настъпват в процеса на порастването и промените в очакванията на околните, свързани с тях. 8. Предпазване на учениците от употреба на психично активни вещества и вземане на отговорни решения. 9. Придобиване на здравна култура и култура на хранене. 10. Придобиване на сексуална култура, Предпазване от полово преносими болести и изграждане на умения за отговорно поведение към избора на сексуален партньор. 11.Приобщаване на учениците към националните и общочовешки ценности. 12.Подготовка на учениците за активно участие в обществения живот. 3

4 ІІІ. Теми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование: Здравно образование: 1. Здравето като ценност и качество на живота 2. Изкуството да сме здрави 3.Храни се разумно 3.1. Режим на хранене, 3.2. Зравословна храна 3.3. Хранителни разстройства-анорексия, булимия, преяждане. 4. Храната- приятел или враг 5. Промени в моето тяло 5.1.промени,свързани с пубертета 6. Интимност и интимни отношения 7. Болести предавани по полов път 8. ХИВ и СПИН-какво трябва да знаем? 9.Методи на контрацепция 10. Наркотиците-илюзия, страдание, престъпност 11. Не на тютюнопушенето 12. Вредата от алкохола 13.Личната хигиена 14.Пубертет какво да знаем? 15.Физиологични промени 16.Хигиена на половата система 17. Ранни бракове-опасности 18. Насилието в училище 19.Домашно насилие 20.Начини да се защитим Гражданско образование: 1.Медиите и глобалната мрежа в обществения живот. 2.Права на детето-документи,институции,организации,които ги гарантират 3.Етническа,религиозна и езикова принадлежност 4.Пристрастяване към хазартни игри, интернет 5. Не на агресията и насилието 6. Действия при бедствия, аварии и катастрофи 7. Отговорност и самостоятелност 8. Етикеция,култура на поведение на обществено място 9. Кавалерството днес 10. Празници и ритуали 11.Опасностите които ни дебнат днес 12. Свободното време и хоби 13. Суеверия 14. Секти 14.1 Методи на сектите и травми нанесени от тях 4

5 14.2 Как да разпознаем сектата 15. Малолетни, непълнолетни и пълнолетни- права и задължения. 16. Държавно управление на Р. България 17.Права на човека-избирателно право в Р. България 18.Демократично общество 19.Политика и власт 20.Личностно развитие 21. Конфликти в училище. Приятелски натиск 22.Моите родители 23.Семейна среда 24. Какво е приятел? 25.Видове приятелства 26.Какво е любов? Как да я познаем? 27. Ценностна система. Видове ценности 28. Образователна система в България Екологично образование: 1.Потребление и отпадъци 1.1.човешкото всекидневие-източници на замърсяване 1.2.видове отпадъци-битови,производствени,строителни и др. 2.Видове замърсявания на околната среда-последици 3.Правила за съхранение и работа с опасни вещества и смеси 4. Водата Водата - природен ресурс 2.2. Водата основен фактор за живот 5.Биологично разнообразие 3.1.намаляване и изчезване на определени видове 3.2.бракониерство 6.Категории защитени територии 7.Общество и околна среда 8.Енергия и климат 9.Енергоспестяващи източници 10. Екологични проблеми природни бедствия 11.Разделно събиране на отпадъци.рециклиране. Интеркултурно образование: 1.Културни идентичности 2.Културна осъзнатост 3.Толерантност 4.Културни различия 5.Интеркултурни отношения 6.Конфликти в мултикултурна среда 5

6 7.Да приемем различния до нас, защото и ние сме различни от него 8. Аз и другите 9.Светът на младите 10.Проблеми с приятелите 11.Общуване с връстниците 12.Идентичност 13.Моята личност и моят свят 14. Сътрудничество между различните култури ІV. Обяснителни бележки 1. Всяка тема от програмата може да бъде разгледана в 2 или 3 учебни часа със съответни подтеми. 2. Учителят сам ще прецени темата подходяща за съответния клас като се има предвид възрастта на учениците и техния интерес към отделен проблем.. 3.Обучението по учебната програма дава пълна свобода на заместващия учител да избере формите и методите на работа за подходящата тема. 4. Да няма дублиране на теми от учебната програма за един и същи клас. 5. Взетата тема се нанася в дневника от заместващия учител в съответния свободен за деня учебен час и се полага и подпис. Срещу учебния предмет се записва- гражданско образование или здравно образование. 6. Обучението по учебната програма не предполага вписване на цифрови оценки. Оценката от участието на учениците е само качествена. 7. Контрол по изпълнение на учебната програма ще се осъществява от директора на училището. 6

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

Към ПДУ СЪЩНОСТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ I.СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО

Към ПДУ СЪЩНОСТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ I.СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО Към ПДУ СЪЩНОСТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ I.СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Гражданското образование е насочено към

Подробно

Главната цел на настоящата програма е в съответствие с приетата Стратегия за развитие на СУ Проф. д-р Асен Златаров : Подготовка на достойни и самосто

Главната цел на настоящата програма е в съответствие с приетата Стратегия за развитие на СУ Проф. д-р Асен Златаров : Подготовка на достойни и самосто Главната цел на настоящата програма е в съответствие с приетата Стратегия за развитие на СУ Проф. д-р Асен Златаров : Подготовка на достойни и самостоятелни граждани, които имат съзнание за своята роля

Подробно

Програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН през 2019 година ТЕМА Лектор Предназначени

Програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН през 2019 година ТЕМА Лектор Предназначени Програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН през 2019 година ТЕМА Лектор Предназначение 1. Закон за борба срещу противообществените прояви

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

programa

programa ПРОГРАМА НА ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 2018 Г РАЙОН ПРИМОРСКИ Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, 18.04.18

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;   soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134, тел.: , факс:

22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134,   тел.: , факс: 22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134, rakovski22sou@abv, www.22sou.com тел.: 02 9 52 21 18, факс: 02 9 52 21 18 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Елена Кърпачева УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

Прфесионална гимназия по механоелектротехника “Ген

Прфесионална гимназия по механоелектротехника “Ген СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: soudabnik.com Приложение

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно