НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1"

Препис

1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/ г.; изм. с р-е 1006/ г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С настоящата наредба се определят условията и редът за осъществяване на дейностите от система за прием в първи клас, дневна форма на обучение, в общинските училища на гр. Монтана. Чл.2. /доп. с р-е 687/ ; р-е 1006/ г./ Приемът на деца в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование на Министерство на образованието и науката, изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., бр. 48 от г. и бр. 82 от г. Чл. 3. /изм. с р-е 1006/ г./ Броят на паралелките в първи клас на училищния планприем се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в прилежащия район за обхват, определен за съответното училище съобразно информационната система от национална база данни Население за община Монтана, съобразно Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие и Държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Чл.4. Постъпването в първи клас е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето. Чл. 5. Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при задължително условие наличие на готовност за училище, удостоверена при условия и ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Чл.6. (1) Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 май на съответната учебна година, като описва готовността на детето за постъпване в първи клас в съответствие с очакваните резултати за възрастовата група по образователни направления. (2) В случай, че детето не е посещавало подготвителна група в годината на навършване на 7 годишна възраст, родителите декларират причините за това обстоятелство при подаване на заявлението за постъпване в първи клас. Чл.7. (1) Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в първи клас и в удостоверението по чл. 6 са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностното развитие, при условия и по ред, определени в Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС 286 от 4 ноември 2016 година. Решението за отлагане следва да бъде взето до 31 май на съответната календарна година. (2) Децата по ал.1 кандидатстват за прием в І клас през годината, в която навършват 8- годишна възраст. 1

2 РАЗДЕЛ II ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС Чл. 8. (1) Общинска администрация - Монтана изготвя за всяка календарна година График на дейностите за прием на децата в първи клас - Приложение 1 към настоящата наредба, който се утвърждава от кмета на Общината до 28 февруари в годината, в която ще бъде осъществен приемът. (2) След утвърждаване, Графикът на дейностите за прием на децата в първи клас се публикува на интернет страницата на Общината и на интернет страниците на училищата, осъществяващи прием в първи клас. Чл. 9. /изм. с р-е 687/ ; доп. с р-е 1006/ г./ (1) Общинска администрация Монтана изготвя списък на децата, които следва да постъпят в първи клас през следващата учебна година, разпределен по прилежащи на съответните училища райони за обхват, и в срок до 31 януари ги предоставя на директорите на училищата, осъществяващи прием в първи клас. (2) /нова. с р-е 1006/ г./ В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. (3) /изм. с р-е 687/ / Списъкът съдържа данни за децата, които трябва да постъпят в първи клас през следващата учебна година и са адресно регистрирани по постоянен/настоящ адрес на територията на община Монтана. (4) Община Монтана, съвместно с училищата, проследява обхвата на всички деца, фигуриращи в списъка по ал. 1. При установяване на деца без подадено заявление за кандидатстване, представители на училището от съответния район изясняват причините и информират родителите за задължителния характер на училищното образование на децата им в първи клас през предстоящата учебна година. Чл.10. (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет. (2) /нова с р-е 1006/ г./ Когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището от списъка по чл. 9, които следва да постъпят в I клас, преди утвърждаването на училищния план-прием директорът, след съгласуване с финансиращия орган, задължително информира началника на регионалното управление на образованието за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици, наличната материално-техническа база, обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд. (3) /нова с р-е 1006/ г./ При утвърждаването на училищния план-прием директорът е длъжен да се съобрази със становището на началника на регионалното управление на образованието по ал. 2 (4) Утвърденият училищен план-прием се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на видно място в сградата на училището. Чл.11. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на ученици в първи клас, които са ангажимент на училището, в това число и разпределението на учениците по паралелки. (2) При приемане на документите подателят задължително получава пореден входящ номер от училището. (3) /нова с р-е 687/ / Директорът до 10 април информира Община Монтана за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. Чл. 12. (1) Родителите подават заявление по образец /Приложение 2/ за участие в 2

3 класирането на детето им за прием в първи клас в желаното от тях училище. (2) Срокът за подаване на заявлението е съгласно График на дейностите /Приложение 1/. Чл.13. Всяко дете има право на едно подадено заявление за участие в класиране. Чл. 14. По-ранна дата на подаване на заявленията за участие в класиране не дава предимство при класирането. Чл.15. Родителят на детето носи отговорност за невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането. Чл. 16. В срока, определен в График на дейностите /Приложение 1/, родителят има право да оттегли заявлението си от едно училище и да го подаде в друго училище. Чл.17. Класирането на децата за прием в първи клас се осъществява по реда на Раздел IV. Чл.18. Приемане на ученици в първи клас над максимално нормативно определения брой места в паралелка се извършва при условие, че в паралелката са записани близнаци или при липса на свободни места в другите училища в града. Чл.19. Приемът на ученици по чл. 18 се извършва с разрешение на Началника на Регионалното управление на образованието Монтана, по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната година при спазване разпоредбите на Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие и Държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Чл. 20. /доп. с р-е 687/ ; изм. с р-е 1006/ г./ В срок от 1 до 15 септември училищата изпращат в Община Монтана сведение за децата, записани в първи клас. В срок до 30 септември Община Монтана осъществява дейности по установяване на причините за непостъпване в първи клас на подлежащите ученици. Чл. 21. Директорът на училището утвърждава окончателните списъци на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година. Чл. 22. (1) Училищното образование в първи клас се осъществява при полудневна или целодневна организация на учебния ден. (2) При подаване на заявлението за участие в приема в първи клас, родителите на децата, желаещи целодневна организация, заявяват това свое желание и декларират, че са запознати с правилата за този вид организация на учебния ден. РАЗДЕЛ III НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС Чл. 23. Заявлението за прием на дете в първи клас се подава от: родител; настойник; лице, при което детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; други лица, упълномощени от родителя. Чл. 24. Документи за прием: 1. попълнено заявление за прием в първи клас (по образец Приложение 2); 2. документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване; 3. копие на документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник; 4. копие на документ, удостоверяващ възлагане за полагане на грижи за детето (при необходимост); 5. нотариално заверено пълномощно в случай че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението; 3

4 6. /изм. с р-е 687/ г.; доп. с р-е 1006/ г./ копие от документа за адресна регистрация по настоящ/постоянен адрес за детето или на осиновителя/приемния родител ; 7. удостоверение за раждане на детето за сверяване; 8. удостоверение за завършена подготвителна група оригинал, или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца). 9. доп. с р-е 1006/ г./ препис-извлечение от акт за смърт на родител/родители (при необходимост); 10. копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето (при необходимост); 11. /отменена с р-е 687/ / Чл. 25. Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от родителя/настойника или лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, и се прилагат към съответното заявление. РАЗДЕЛ IV. КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ЗАПИСВАНЕ Чл. 26. (1) /изм. с р-е 687/ / Класирането на децата за прием в първи клас се извършва по критерии Приложение 3. Водещ критерий при класирането за осъществяване приема на ученици в първи клас е детето да има настоящ/постоянен адрес в района на училището /Приложение 4/. (2) /нова с р-е 1006/ / Картата на гр. Монтана с прилежащите на съответните училища райони за обхват на ученици в първи клас (Приложение 4) се актуализира от Общинска администрация Монтана при всеки новооткрит адрес в местност извън регулация и своевременно се качва на официалния сайт на Общината. (3) При разделянето на гр. Монтана на райони за съответните училища за прием на ученици в първи клас се използват едновременно следните критерии: - близост до училището; - брой деца в района съобразно информационната система от националната база данни Население на община Монтана; - капацитет на училищната сграда съобразно Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. (4) /нова с р-е 687/ / При спазване на водещия критерий за прием в първи клас децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в групи: 1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението; 2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; 3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението; 4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. (5) /нова с р-е 687/ / За разпределението в групите по ал. 4 се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. 4

5 (6) /нова с р-е 1006/ / Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. (7) /нова с р-е 1006/ / Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група по ал. 4, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес. (8) /нова с р-е 687/ / Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 4, като първо се приемат децата от първа група. Чл.27. (1) Родителят на дете от населено място, в което няма училище подава заявление за прием в средищното за тяхното населено място училище и ползва по-високия брой точки по критерия по чл. 26. (2) Ако родителят на дете от населено място, в което няма училище желае детето му да учи в училище, различно от средищното за тяхното населено място, не ползва точките по критерия по чл. 26. Чл. 28. /изм. с р-е 687/ г.; доп. с р-е 1006/ / Поради недостатъчен капацитет на училищната сграда в кв. Кошарник, гр. Монтана, децата от квартала, неподали заявление в НУ Г. Бенковски, участват в класирането след подадено заявление във II СУ Н. Й. Вапцаров, ІІІ ОУ Д-р П. Берон, ІV ОУ Ив. Вазов, V СУ Хр. Ботев, VІ СУ Отец Паисий или VІІ СУ Йордан Радичков като ползват по-високия брой точки по критерия по чл. 26. Чл. 29 При класирането и записването на учениците в първи клас се спазва изискването на нормативната уредба за максимален брой на учениците със специални образователни потребности в паралелка. Чл. 30. /изм. с р-е 687/ / Когато броят на децата в определена група по ал. 4 на чл. 26 надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии: 1. дете с трайни увреждания над 50%; 2. /доп. с р-е 1006/ / дете с един или двама починали родители; 3. /доп. с р-е 1006/ / други деца от семейството, над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището; 4. /изм. с р-е 687/ / деца, завършили подготвителна група в избраното училище; 5. /нова с р-е 1006/ / дете от семейство с повече от две деца. Чл.31. (1) /отменена с р-е 687/ / (2) При равен брой точки за заемане на последните места с предимство се ползват децата, живеещи по-близо до училището. Чл. 32. (1) Класирането се извършва в срокове, определени в Графика на дейностите. (2) Списъкът с класираните деца се поставя на видно място в сградата на училището за информация на родителите в сроковете, определени в Графика на дейностите. Чл. 33. (1) Записването на класираните деца се извършва в училището, в което са приети за ученици, в указания в Графика на дейностите срок. Ако детето е класирано и не е записано в срока по ал.1 то отпада от приема за училището, за което е класирано, и участва в приема на незаетите места. Чл. 34. След изтичане на срока за записване, директорът на училището обявява незаетите места. Неприетите деца могат да подадат заявление за участие в попълването на свободните места в същото училище или да изтеглят документите си и да участват в попълване на свободните места в друго училище. Чл. 35. (1) Попълването на свободните места /незаетите места до максималния брой ученици в паралелката/ в друго училище се осъществява чрез подаване на заявление и представяне на документите по чл.24, т

6 (2) Записването на децата при попълване на свободните места се осъществява по реда на подаване на заявлението. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. /доп. с р-е 687/ г., доп. с р-е 1006/ / Настоящата Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана е разработена на основание чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.142, ал.1 и ал.2 и чл. 143, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование, изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., бр. 48 от г. и бр. 82 от г. и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование. 2. Настоящата наредба може да бъде изменяна и допълвана по реда на нейното приемане. 3. Настоящата наредба влиза в сила от датата на приемането й и се публикува на интернет страницата на Община Монтана. 4. Директорите на детските градини и училищата с прием в първи клас се задължават да публикуват Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана на интернет страницата на детската градина/училището и да я поставят на видно място в сградите за информация на родителите. 5. Контрол по прилагане и спазване на изискванията на Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана се осъществява от Кмета на Община Монтана чрез Дирекция Хуманитарни дейности. Приложения: Приложение 1 График на дейностите за прием на децата в първи клас Приложение 2 Заявление за участие в класиране за прием в първи клас (образец) Приложение 3 Критерии и точки за класиране Приложение 4 /изм. с р-е 1006/ Карта на гр. Монтана с прилежащите на съответните училища райони за обхват на ученици в първи клас. 6

7 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ Приложение 1 ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 20 /20 ГОДИНА Дейност Срок 1. Оповестяване на утвърдения училищен план-прием за първи клас на интренет страницата на училището и на видно място в сградата на училището 2. Подаване на заявления за постъпване в първи клас в съответното училище 3. Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием в първи клас 4. Обявяване на списъците с класираните деца на интренет страницата на училището и на видно място в сградата на училището 5. Записване на приетите деца 6. Обявяване на незаетите места на интренет страницата на училището и на видно място в сградата на училището 7. Попълване на свободните места 8. Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелки 7

8 Приложение 2 /доп. с р-е 687/ г., доп. с р-е 1006/ / Вх.... ДО ДИРЕКТОРА НА... /наименование на училището/ ГР. МОНТАНА ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас от... Уважаема госпожо /Уважаеми господин Директор, Заявявам желанието си... /трите имена на детето/ да участва в класирането за прием в първи клас за учебната... година в... /училище/ І. Данни за детето, подлежащо на класиране за прием в първи клас: 8

9 1. ЕГН/ЛНЧ 2. Настоящ адрес гр./с...., общ.:..., обл.:... ул./бул./кв....,... бл.... вх.... ап Постоянен адрес гр./с...., общ.:..., обл.:... ул./бул./кв....,... бл.... вх.... ап.... Посочва се само настоящ или само постоянен адрес на детето, който е по-благоприятен, избран от родителя. ІІ. Данни за родител/настойник/представител 1.Трите имена:..., 2. ЕГН/ЛНЧ 3.Настоящ адрес. гр./с...., общ.:..., обл.:... ул./бул./кв....,... бл.... вх.... ап Информация за връзка: тел:..., l:... Желая/не желая детето да посещава групите на целодневна организация на учебния ден /огражда се вярното/. 9

10 Прилагам онези от документите, посочени по-долу, оградени с да : 1. Документ за самоличност за сверяване 2. Копие на документ за настойничество и оригинал за сверяване да/не 3. Копие на документ, че са ми възложени грижи за детето и оригинал за сверяване да/не 4. Нотариално заверено пълномощно от родителя да/не 5. /доп. с р-е 1006/ / Копие от документа за адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на детето или на осиновителя/приемния родител и оригинал за сверяване да/не 6. Удостоверение за раждане на детето за сверяване 7. Удостоверение за завършена подготвителна група оригинал да/не 8. Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група да/не 9. /доп. с р-е 1006/ / Препис-извлечение от акт за смърт на родител/родители да/не 10. Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето и оригинал за сверяване да/не 11. /нова с р-е 1006/ / Декларация, че друго дете от същото семейство е до 12 години и е ученик/чка в училището. да/не 12. /нова с р-е 1006/ / Декларация, че друго дете от същото семейство е над 12 години и е ученик/чка в училището. да/не 13. /нова с р-е 1006/ / Декларация, че в семейството има повече от две деца. да/не. Декларирам: 1. Запознат/а съм с Правилата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана и приложенията към тях. 2. Запознат/а съм с условията за целодневна организация на учебния ден в училището. 3. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. 4. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. Дата: /подпис/ 10

11 Приложение 3 /ново с р-е 687/ г.; доп. с р-е 1006/ / Критерии Брой точки І Основен критерий* доп. с р-е 1006/ / Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в района на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението или деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище; 20 Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в района на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; 15 Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в района на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението; 10 Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. 5 ІІ. Допълнителни критерии ** 1. Дете с трайни увреждания над 50 % доп. с р-е 1006/ / Дете с един или двама починали родители 1 доп. с р-е 1006/ / Други деца от семейството над 12- годишна възраст, обучаващи се в училището 1 4. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище 1 5. нова с р-е 1006/ / Дете от семейство с повече от две деца 1 * доп. с р-е 1006/ / За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението постоянен или настоящ адрес на детето или на осиновителя/приемния родител, който е по- 11

12 благоприятен за ученика ** Прилага се, когато броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием. Децата в тази група се подреждат според допълнителни критерии 12

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

No Title

No Title НАРЕДБА на ОбС Пловдив за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Приета с Решение 540, взето с Протокол 22 от 22.12.2016 г., изм. и

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

ттт

ттт НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ ( Приета с Решение 540, взето с Протокол 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение 38, взето с Протокол

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно