Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Размер: px
Започни от страница:

Download "Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи"

Препис

1 Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения бул. Ал. Стамболийски г. като програма към ЦОП 2 Семейно консултиране и подкрепа Деца от 0 до 7 години и техните родители от рискови групи Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения бул. Ал. Стамболийски г. като

2 Услуга, вид 3 Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. с деца и родители, които не са от уязвимите групи с цел посещение на детска градина 4 Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията 5 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище 6 Ранна интервенция на та Деца от 0 до 7 години и техните родители от рискови групи Деца от 0 до 7 години и техните родители от рискови групи Деца от 0 до 7 години и техните родители от рискови групи Деца от 0 до 7 години и техните родители от рискови групи Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. с деца и родители, които не са от уязвимите групи с цел посещение на детска градина Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията Допълнителна подготовка за ранен старт в училище и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с бул. Ал. Стамболийски 23 бул. Ал. Стамболийски 23 бул. Ал. Стамболийски 23 ул. Росица 2 към КЗСУ програма към ЦОП 208 г. като програма към ЦОП 208 г. като програма към ЦОП

3 Услуга, вид 7 Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 8 Звено Майка и бебе 9 Център за семеен тип за деца с потребност от постоянни мед. грижи Деца от 0 до 7 години и техните родители от рискови групи Майки в риск Деца с Подкрепа на деца с и техните родители на изоставянето на деца Резидентна грижа - ежедневни с постоянна медицинска грижа ул. Росица към КЗСУ 2 ул. Росица 2 към КЗСУ ул. Росица 2 към КЗСУ 208 г. като програма към реформирания Дневен център за подкрепа на деца с и техните семейства 208 г. като програма към реформирания Дневен център за подкрепа на деца с и техните семейства за смяна на наименованието през 208 г. на Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с с потребност от

4 Услуга, вид постоянни медицински грижи 0 Дневен център за деца с Център за обществена подкрепа (ЦОП) към КСУДС 2 Център за социална рехабилитация и интеграция към КСУДС Деца 0-8 год. с Деца и семейства в риск Деца, отпаднали от училище и в риск от отпадане от училище Деца и младежи с на изоставянето Дневна грижа в подкрепа на родителите на деца с Ранна интервенция на изоставяне на новородени деца; развиване на приемна грижа; Осигуряване на семейна среда за деца, лишени от родителска грижа; превенция на изоставянето; превенция на насилието Медицинска и социална рехабилитация, консултации социални, правни, здравни, психологически, Умения за самостоятелност; Мобилни услуги от рехабилитатор и психолог, ул. Росица 2 към КЗСУ кв. Запад 3 кв. Запад 3 за реформиране в Дневен център за подкрепа на деца с и техните семейства през 208 г. с увеличаване на капацитета от 20 на 30 места за дневна и почасова грижа и 60 места за консултативни услуги за реформиране през 208 г. и увеличаване капацитета от 66 на 00 за реформиране през 208 г.

5 Услуга, вид 3 Център за Деца без семеен тип за деца без 4 Дневен център за стари хора Стари хора с трудности в самообслужването Резидентна грижа - ежедневни Дневни и почасови грижи, медицинска и социална рехабилитация кв. Запад 3 ул. Капитан Данаджиев 5 Дневен център за пълнолетни лица с Лица с Дневни и почасови грижи, медицинска и социална рехабилитация ул. Капитан Данаджиев 6 Център за семеен тип за деца с 7 Център за семеен тип за младежи с 8 Дневен център за пълнолетни лица с към КПЗГО Деца с Младежи с Лица с психични разстройства Резидентна грижа - ежедневни Резидентна грижа - ежедневни Дневни и почасови грижи, медицинска и социална рехабилитация кв. Запад 3 кв. Запад 3 кв. Бряг Oбщина

6 Услуга, вид 9 ЗЖ за лица с Лица с психични психични разстройства разстройства към КПЗГО кв. Бряг Подслон, ежедневни грижи, социална рехабилитация кв. Бряг Oбщина 20 ЗЖ за лица с психични разстройства 2 към КПЗГО кв. Бряг Лица с психични разстройства Подслон, ежедневни грижи, социална рехабилитация кв. Бряг 2 Социално предприятие 22 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с. Лиляк 23 Дневен център за пълнолетни лица с 24 Защитено жилище за лица с психични разстройства Лица с психични разстройства Млади хора на възраст 8-35 г с интелектуални затруднения Лица с деменция Лица с деменция Трудова заетост на лица с психични разстройства Подслон, ежедневни грижи, социална рехабилитация Дневна грижа в подкрепа на лицата с деменция Резидентна услуга - Подслон, ежедневни грижи, социална рехабилитация кв. Бряг с. Лиляк с. Макариополско с. Макариополско

7 Услуга, вид 25 Център за Неосигурени бременни Давидово, майчино и детско ромски жени и техните Голямо здраве новородени деца Ново, Подгорица и 26 Приемна грижа Деца в риск от изоставяне, деца, лишени от родителска грижа, деца в СИ, кандидати за приемни родители; утвърдени приемни родители Осигуряване на минимум 4 прегледа при АГ специалист, както и допълнителна подкрепа за лечение /при необходимост/ и подготовка на бременните за раждане Училище за бременни/; Ежемесечни домашни посещения от мед.сестра на новородените през първите 6 месеца, подкрепа за кърмене, лечение и отглеждане- Училище за родители; Скрининг на децата от 0 до 7 години за ранно откриване на заболявания; Подкрепа за включване в детски градини Консултиране, обучение на кандидати за приемни родители; Подкрепа на приемни семейства за развиване на родителски капацитет Информационни кампании ул. 30-ти януари, ет. 3 кв. Запад 3 към КНСО по Проект 208 г.

8 Услуга, вид 27 Център за - деца, младежи и Област социална девойки от 3 до 8 рехабилитация и години, свидетели и интеграция на жертви на насилие, жертви на техните родители, домашно насилие; учители и специалисти от училища, институции и организации; жертви на домашно насилие над 8 години Консултиране и подкрепа на жертвите на насилие Работа по превенция на насилието Осигуряване на условия за нормален живот на жертвите на насилие Асоциация НАЯ за преминаване в ДДД през 208 г. 28 Център за превенция, консултиране и възстановяване на жертви на насилие и техните извършители 29 Кризисен център за жертви на насилие 30 Социално предприятие на лица, жертва на насилие 3 Център за временно настаняване Деца и лица, жертви на насилие, техните родители, учители и специалисти от училища, институции и организации; жертви на домашно насилие над 8 години Извършители на насилие Жени и деца, жертви на насилие Жертви на насилие Деца, лица и семейства, останали на улицата Област Област Област Консултиране и подкрепа на жертвите на насилие; Работа по превенция на насилието; Осигуряване на условия за нормален живот на жертвите на насилие; Подкрепа за корекция на поведението на извършители на насилие Осигуряване на подслон и условия за живот на жертви на насилие Осигуряване на заетост на лица, жертви на насилие Подслон, храна, рехабилитация и подкрепа на деца, лица и семейства, останали на улицата Асоциация НАЯ Асоциация НАЯ Асоциация НАЯ 32 Център за Лица с Медицинска и социална

9 Услуга, вид социална рехабилитация и интеграция 33 Дневен център за подкрепа на деца с и техните семейства Деца с и техните семейства рехабилитация, консултации социални, правни, здравни, психологически, Умения за самостоятелност; Мобилни услуги от рехабилитатор и психолог, социален работник на изоставянето Дневна грижа в подкрепа на родителите на деца с през 208 г. 34 Наблюдавано жилище За младежи от 8 до 2 годишна възраст Подслон, подкрепа и консултиране на лица над 8 години, напускащи услуги от резидентен тип през 208 г. 35 Преходно жилище За деца от 5 до 8 годишна възраст Подслон, подкрепа и консултиране на лица над 5 години, напускащи услуги от резидентен тип през 208 г. 36 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи (консултативно- Деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи Специализирана здравно-социална грижа през 208 г.

10 Услуга, вид резидентна услуга) 37 Общественоинформационен център за деца и лица с Деца, лица с и техните семейства 38 Защитено жилище Лица с умствена изостаналост 39 Социално предприятие Лица с умствени 40 Социално Лица от рискови групи предприятие 4 Личен асистент Деца и лица с 42 Социален асистент 43 Домашен помощник Деца и лица с, стари хора със затруднено самообслужване, хора в отдалечени райони Деца и лица с, стари хора със затруднено самообслужване, хора в отдалечени райони Консултиране, психологическа подкрепа, информиране Резидентна услуга - Подслон, ежедневни грижи, социална рехабилитация Трудова заетост на лица с умствени Трудова заетост на лица от рискови групи Осигуряване на грижи в семейна среда Осигуряване на грижи в семейна среда Осигуряване на грижи в семейна среда ул. Бенковски 0 А, ст. 4 По Проект 208 г. и по НП АХУ 208 г. 208 г.

11 Услуга, вид 44 Домашен социален Стари хора със патронаж затруднено самообслужване, хора с 45 Център за семеен тип за стари хора Стари хора и лица със затруднено самообслужване Осигуряване на храна и грижи в домашна среда Резидентна грижа, ежедневни 46 Обществени трапезарии Лица и семейства с ниски доходи Осигуряване на топла храна към църковно настоятелство и по Проект 47 Център за семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 48 Център за семеен тип за пълнолетни лица с деменция 49 Център за семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост Възрастни хора с психични разстройства Възрастни хора с деменция Възрастни хора с умствена изостаналост Резидентна грижа, ежедневни Резидентна грижа, ежедневни Резидентна грижа, ежедневни 50 Център за Лица с психични Кризисна интервенция, подкрепа и

12 Услуга, вид кризисно консултиране мобилна услуга разстройства и психологични проблеми консултиране на лица над 8 г. 5 Наблюдавано жилище Лица с психични разстройства и психологични проблеми Кризисна интервенция, подкрепа и консултиране на лица над 8 години 52 Дом за стари хора Възрастни хора без 53 Хоспис Възрастни хора с 54 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица със зависимости Деца и лица със зависимости (ХИВ, СПИН и др.) 55 Трудов център Младежи с Подкрепа и подпомагане на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот Специализирана и качествена здравна грижа, поддържане качеството на живот на болните и техните близки Подкрепа за преодоляване на зависимости, социална рехабилитация Обучение за придобиване на умения ул. 29-ти януари ул. 29-ти януари Нова Планиране 208 г. По Нова Планиране 208 г. По Съгласували: Емине Якубова Заместник кмет на Десислава Мирева, юрисконсулт в отдел НПО Изготвил: Билял Чолаков мл. експерт

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г.

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г. Приложение 1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г. Социални услуги Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график за 2016 г. Капацитет (източник,сума) организация,

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Folie 1

Folie 1 SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ Дом, семейство и бъдеще за всяко дете : Осигурява грижа в семеен тип среда за деца, които израстват извън родното семейство Подкрепя деца в риск и техните семейства Осъществява

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ

ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ УТВЪРЖДАВАМ: /П/ РЕКТОР НА МУ-ПЛЕВЕН: /Проф. д-р Сл. Томов, дмн/ НА СПЕЦИАЛНОСТ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБРАЗОВАТЕЛНО

Подробно