РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/ год. на Централна избирателна комисия в състав: председател Георги Михов зам.председател Михаил Хаджиянев секретар Стоян Арнаудов и членове: Димитър Трошев Наталия Минкова Христина Късева Камелия Димитрова Таня Стоянова-Рангелова Нели Гюмова Константин Костов Любима Бургазлиева Божан Божанов Анна Мосинова-Петкова Росица Димова Емине Бекир Иванка Кирязова Антон Стоянов Присъстваха 17, отсъстваха двама Имухан Хюсеин зам. председател и Тодор Мархолев. На лице е необходимият кворум и заседанието се проведе под ръководството на Георги Михов председател на РИК.. Заседанието се проведе при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Регистрация на инициативeн комитет за издигане на ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ, като независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. 2. Поправка на фактическа грешка в Решение 4-НС/ година в определянето на единни номера на избирателните за Община Руен за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г. 3. Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в общините във втори избирателен район Бургаски.

2 4. Утвърждаване на образец на формуляр за предоставяне на данни с предложения съставите на СИК и последващите им замени. 5. Разни По т.1 от дневния ред 5- НС/ година ОТНОСНО: регистрация на инициативeн комитет за издигане на ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ, ЕГН , като независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. Постъпило е заявление за регистрация от инициативeн комитет /ИК/ за издигане на ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ, като независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., в състав: 1. Руси Ангелов Атанасов, 2. Метин Хасанов Енимехмедов, 3. Миглена Евгениева Луканова, 4. Марлийз Георгиева Буриева и 5. Ангелина Ангелова Атанасова. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет и е заведено под 1 на г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативния комитет, решение за определяне на представляващ инициативния комитет Руси Ангелов Атанасов, който ще отговаря за приходите,разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания; Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в ИК; Декларации по образец /приложение 59 от изборните книжа/, подписани от всеки член на ИК, че отговаря на условията по чл.42 ал.1 от Конституцията; Декларации по образец /приложение 60 от изборните книжа/, подписани от всеки член на ИК, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс; Издадено от банка удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо ИК, която ще обслужва само предизборната кампания и Банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от ИК. След извършване на проверка на постъпилото заявление и приложените към него документи, РИК- Бургас констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал.2, т. 1, чл. 151, ал. 5 и чл.153 от Изборния кодекс и Решение НС от 07 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.7, във връзка с чл. 152, ал.1, т. 2 и чл. 154, ал. 1от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Бургас

3 Р Е Ш И: Регистрира инициативeн комитет за издигане на ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ, ЕГН , като независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. Решението е прието в 18.03ч на заседание на РИК, проведено на година. Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс. Решението е прието в 18, 03 часа. По т.2 от дневния ред 6 - НС/ година ОТНОСНО: Поправка на фактическа грешка в Решение 4-НС/ година в определянето на единни номера на избирателните за Община Руен за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК във връзка с чл.72 ал.1, т.6 и чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс и в изпълнение Решение 650-НС/ г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия- Бургас

4 РЕШИ: Допуска поправка на фактическа грешка в Решение 4-НС/ година, в частта относно определя единни номера на избирателни секции за Община Руен за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., като вместо изписаното в решението в точка 14, да се чете, както следва: 14. Определя единни номера на избирателни секции за Община Руен за произвеждане на изборите за народни представители на на 5 октомври 2014г., както следва: От секция с номер до секция с номер включително; От секция с номер до секция с номер включително; От секция с номер до секция с номер включително; От секция с номер до секция с номер включително; ЗА ПСИК Решението е прието в 18.04ч. на заседание на РИК, проведено на година. Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс. Решението е прието в 18,04 часа.

5 По т. 3 от дневния ред 7 - НС/ година ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Бургас. На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Бургас Заповед 1996/ година за образуване на избирателните секции на територията на община Бургас и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Бургас, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Бургас, както следва: СИК със състав от 9 членове - 40 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Бургас е 2544 членове. 2. Кметът на Община Бургас до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК, съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 219 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена: - Коалиция Реформаторски блок Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН -50

6 3. Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Бургас, както следва: Общ брой ръководство на СИК лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" Ръководство на СИК от Коалиция за България" Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" Кметът на Община Бургас при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК. Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване. Решението е прието в 18,05 часа. 8 - НС/ година ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Малко Търново, На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на

7 законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ: 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Малко Търново Заповед 414/ година за образуване на избирателните секции на територията на община Малко Търново и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Малко Търново, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Малко Търново, както следва: - 3 СИК със състав от 9 членове - 11 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Малко Търново е 109 членове. 2. Кметът на Община Малко Търново до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 9 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена: - Коалиция Реформаторски блок Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Малко Търново, както следва: Общ брой ръководство на СИК - 42 лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 14 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 14 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 9

8 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 5 Кметът на Община Малко Търново при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК. Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване. Решението е прието в 18,08 часа. 9 - НС/ година ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Айтос. На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Айтос Заповед РД / година за образуване на избирателните секции на територията на община Айтос и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Айтос, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и

9 подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Айтос, както следва: - 34 СИК със състав от 9 членове - 15 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Айтос е 416 членове. 2. Кметът на Община Айтос до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК, съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 35 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена: - Коалиция Реформаторски блок Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Айтос, както следва: Общ брой ръководство на СИК лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 49 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 49 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 31 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 18 Кметът на Община Айтос при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК. Решението е прието в ч. на г. Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване.

10 Решението е прието в 18,08 часа НС/ година ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Камено, На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Камено Заповед РД / година за образуване на избирателните секции на територията на община Камено и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Камено, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Камено, както следва: - 9 СИК със състав от 9 членове - 11 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Камено е 163 членове. 2. Кметът на Община Камено до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които

11 имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК, съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 14 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена: - Коалиция Реформаторски блок -3 - Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Камено, както следва: Общ брой ръководство на СИК - 60 лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 20 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 20 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 13 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 7 Кметът на Община Камено при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване.

12 Решението е прието в 18,08 часа НС/ година ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Карнобат, На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Карнобат Заповед РД-592 / година за образуване на избирателните секции на територията на община Карнобат и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Карнобат, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Карнобат, както следва: - 24 СИК със състав от 9 членове - 33 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Карнобат е 452 членове. 2. Кметът на Община Карнобат до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК, съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 39 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена:

13 - Коалиция Реформаторски блок Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Карнобат, както следва: Общ брой ръководство на СИК лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 57 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 57 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 36 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 21 Кметът на Община Карнобат при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК Решението е взето в часа на г. Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване. Решението е прието в 18,08 часа НС/ година

14 ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Несебър. На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Несебър Заповед РД-1976 / година за образуване на избирателните секции на територията на община Несебър и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Несебър, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Несебър, както следва: - 21 СИК със състав от 9 членове - 13 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Несебър е 285 членове. 2. Кметът на Община Несебър до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК, съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 24 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена: - Коалиция Реформаторски блок -5 - Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Несебър, както следва: Общ брой ръководство на СИК лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 34

15 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 34 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 21 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 13 Кметът на Община Несебър при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК. Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване. Решението е прието в 18,08 часа НС/ година ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Царево. На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ:

16 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Царево Заповед РД / година за образуване на избирателните секции на територията на община Царево и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Царево, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Царево, както следва: - 7 СИК със състав от 9 членове - 12 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Царево е 152 членове. 2. Кметът на Община Царево до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК, съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 13 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена: - Коалиция Реформаторски блок Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Царево, както следва: Общ брой ръководство на СИК - 57 лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 19 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 19 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 12 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 7 Кметът на Община Царево при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение,

17 правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК. Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване. Решението е прието в 18,08 часа НС/ година ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Приморско. На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Приморско Заповед 740 / година за образуване на избирателните секции на територията на община Приморско и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Приморско, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Приморско, както следва: - 5 СИК със състав от 9 членове

18 - 4 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Приморско е 78 членове. 2. Кметът на Община Приморско до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК, съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 6 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена: - Коалиция Реформаторски блок -1 - Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Приморско, както следва: Общ брой ръководство на СИК - 27 лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 9 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 9 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 6 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 3 Кметът на Община Приморско при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК. Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване.

19 Решението е прието в 18,08 часа НС/ година ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Руен. На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Руен Заповед РД / година за образуване на избирателните секции на територията на община Руен и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Руен, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Руен, както следва: - 28 СИК със състав от 9 членове - 21 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Руен е 404 членове. 2. Кметът на Община Руен до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в

20 Решение номер 672-НС/ година на ЦИК, съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 34 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена: - Коалиция Реформаторски блок -7 - Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Руен, както следва: Общ брой ръководство на СИК лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 49 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 49 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 31 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 18 Кметът на Община Руен при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК. Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване.

21 Решението е прието в 18,08 часа НС/ година ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Созопол. На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ: 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Созопол Заповед 8 Z-1272/ година за образуване на избирателните секции на територията на община Созопол и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Созопол, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Созопол, както следва: - 11 СИК със състав от 9 членове - 10 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Созопол е 174 членове. 2. Кметът на Община Созопол до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК, съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 15 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена:

22 - Коалиция Реформаторски блок Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Созопол, както следва: Общ брой ръководство на СИК 63 лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 21 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 21 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 13 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 8 Кметът на Община Созопол при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК. Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване. Решението е прието в 18,08 часа НС/ година

23 ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Сунгурларе. На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ: 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Сунгурларе Заповед 467/ година за образуване на избирателните секции на територията на община Сунгурларе и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Сунгурларе, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Сунгурларе, както следва: - 10 СИК със състав от 9 членове - 22 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Сунгурларе е 249 членове. 2. Кметът на Община Сунгурларе до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК, съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 21 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена: - Коалиция Реформаторски блок Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Сунгурларе, както следва:

24 Общ брой ръководство на СИК - 96 лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 32 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 32 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 20 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 12 Кметът на Община Сунгурларе при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК. Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване. Решението е прието в 18,08 часа НС/ година ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Средец. На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ:

25 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Средец Заповед 467/ година за образуване на избирателните секции на територията на община Средец и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Средец, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Средец, както следва: - 11 СИК със състав от 9 членове - 28 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Средец е 300 членове. 2. Кметът на Община Средец до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС" Политическа партия Атака"- 26 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена: - Коалиция Реформаторски блок Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Средец, както следва: Общ брой ръководство на СИК лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 39 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 39 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 25 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 14

26 Кметът на Община Средец при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК. Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване. Решението е прието в 18,08 часа НС/ година ОТНОСНО: Определяне броя на секционните избирателни комисии (СИК) и ръководствата на СИК, за произвеждане избори за Народни представители на 05 октомври 2014 година, в Община Поморие. На основание чл.72 ал.1, т.1 от ИК, във вр. с чл.92 от Изборния кодекс, във връзка с т. 1 от Решение 672-НС/ на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум и с пълно мнозинство, Районна избирателна комисия Бургас РЕШИ 1. Районната избирателна комисия (РИК), съгласно представена от кмета на Община Поморие Заповед РД / година за образуване на избирателните секции на територията на община Поморие и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, както и съобразно справка на ГРАО за община Поморие, съдържаща информация за броя на избирателите във всяка секция, определя броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за община Поморие, както следва: - 23 СИК със състав от 9 членове

27 - 29 СИК със състав от 7 членове - 1 ПСИК със състав от 5 членове като общият брой на членовете на СИК и ПСИК за Община Поморие е 415 членове. 2. Кметът на Община Поморие до 30 август 2014 г. включително да проведе консултации за съставите на СИК и до г. за подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като при провеждане на консултации и изготвяне на предложение следва да се спазва Методиката и принципите залегнали в Решение номер 672-НС/ година на ЦИК съгласно което броят на членовете на СИК без ПСИК се разпределя както следва: а) парламентарно представени партии и коалиции: - Политическа партия ГЕРБ" Коалиция за България" Политическа партия ДПС"-61 - Политическа партия Атака"- 35 б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена: - Коалиция Реформаторски блок -8 - Коалиция България без цензура,вмро-бнд, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН Определя квоти в ръководствата на СИК (председател, заместникпредседател и секретар), разположени на територията на Община Поморие, както следва: Общ брой ръководство на СИК лица. Ръководство на СИК от Политическа партия ГЕРБ" - 52 Ръководство на СИК от Коалиция за България" - 52 Ръководство на СИК от Политическа партия ДПС" - 33 Ръководство на СИК от Политическа партия Атака" - 19 Кметът на Община Поморие при определяне съставите на ръководствата на СИК на територията на общината следва да спазва горното разпределение, правилата за определяне състава на ПСИК следва да бъдат съобразени с правилата на Изборният кодекс и решенията на ЦИК Решението на РИК влиза в сила след изтичане на законово определения тридневен срок за обжалване.

28 Решението е прието в 18,08 часа. По т.4 от дневния ред 20- НС/ година ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на формуляр за предоставяне на данни с предложения съставите на СИК и последващите им замени На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т 5 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия - Бургас РЕШИ: 1.Утвърждава образец на формуляр за предоставяне на данни с предложения за съставите на СИК, както следва: СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ населено място СИК Длъжност Партия Трите имена на новото предложение ЕГН Тел Решение Община Населено място Кметство Образование специалност 2. Утвърждава образец на формуляр за предоставяне на данни с предложения за последващи замени на съставите на СИК, както следва: С Длъжнос т Парти я Трите имена на новото предложени е ЕГ Н Те л Решени е Общин а Населен о място Кметств о Образовани е специалнос т Трите имена на замене н член

29 Посоченият образец се попълва в Ексел, като за всяка следваща секция се отваря нова страница. Секционната комисия се изписва с целия си номер съобразно единната номерация на СИК съгласно решение на РИК Бургас 4/ год. Решението е прието в ч. на заседание на РИК, проведено на година. Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс. Решението е прието в 18,10 часа. По т.5 от дневния ред Бяха обсъдени рганизационни въпроси за работата на РИК След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Михов СЕКРЕТАР: Стоян Арнаудов

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, 18.08.2014 год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, 05.10.2014 год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 18 НС Днес, 24.09.2014 год. от 18,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 1 НС Днес, год. от 14,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 1 НС Днес, год. от 14,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 1 НС Днес, 15.08.2014 год. от 14,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес, 05.09.2014г. в 12:20 часа. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Microsoft Word - resh_1029

Microsoft Word - resh_1029 РЕШЕНИЕ 1029-МИ София, 10.09.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87,

Подробно

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 9 Добрич, Днес г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админи Районна избирателна комисия ПРОТОКОЛ 9 Добрич, 05.09.2014 Днес 05.09.2014 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. На

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 04 / 19.08.2014 г. Днес 19.08.2014 г. в гр.варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Велин Марков

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 25 – СОФИЯ-ГРАД

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 25 – СОФИЯ-ГРАД РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 2/21.08.2014 г. Днес, 21.08.2014

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, 16.09.2016 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23@cik.bg ПРОТОКОЛ 9/15.05.2019 г. гр.софия

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 16 На 18 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, наз

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, наз РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 12 15.05.2019г. Днес, 15 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, 26.03.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес,

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, 20.09.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg ПРОТОКОЛ 3-ЕП Пазарджик, 10.04.2019 г. Днес, 10.04.2019

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg ПРОТОКОЛ 4-ЕП Пазарджик, 14.04.2019 г. Днес, 14.04.2019

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

Microsoft Word - П docx

Microsoft Word - П docx РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 13/24.05.2019 г. гр. София Днес,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 17 НС Днес, 20.09.2014 год. от 13,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Microsoft Word - reshenie_cik

Microsoft Word - reshenie_cik Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно