Xn-ВРЕДЕН

Размер: px
Започни от страница:

Download "Xn-ВРЕДЕН"

Препис

1 И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума: Внимание! ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: Локално-системен и контактен, комбиниран фунгицид. ВИД НА ПРОДУКТА: вододиспергируеми гранули. АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Съдържа 300 г/кг симоксанил и 225 г/кг фамоксадон Симоксанил е ацетамиден фунгицид, а фамоксадон е от химичната група на дикарбоксимидите. КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години. Карантинен срок: 28 дни за лозя 14 дни за картофи 3 дни за домати /полско производство/ 7 дни за краставици ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ УМБАЛСМ Пирогов - София, Токсикологично отделение тел. 02/ и 02/ МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ ИКУЕЙШЪН ПРО е комбинация на фамоксадон и симоксанил. Фамоксадонът има контактно и предпазно действие. Притежава изключителна устойчивост на дъжд и е ефективен срещу гъбите от всички патогенни класове. Симоксанилът има лечебно действие. Той прониква бързо в растителните тъкани и спира растежа на мицела. И двата компонента не се транслоцират в растенията, поради което не предпазват листата, които се образуват след приложението на продукта. Необходимо е много добро покритие на растителните части с работния разтвор.

2 РАЗРЕШЕН ЗА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ със Заповед РД / г. на изпълнителният директор на БАБХ и Разрешение / г. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: Агропал ООД, София, кв. Горни Богров, ул. Хан Богров 22, тел.: РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ Култура Вредител Доза Момент на приложение Карантине н срок Лозя Краставици Домати (Plasmopara viticola) (Pseudoperonospora cubensis) (Phytophtora infestans) Картофи (Phytophtora infestans) Максимален брой третирания на година: Лозя - 3 Картофи- 4 Домати- 3 Краставици дни 7 дни 3 дни 14 дни ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА/ БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРАТА ИКУЕЙШЪН ПРО е най-ефективен, когато се прилага превантивно, преди поява на болестта или в много ранни фази на инфекция, преди да се наблюдават видими симптоми от болестта. При нормални метеорологични условия, третирайте с ИКУЕЙШЪН ПРО през дневен интервал за лозята и 8-10 дни интервал за домати и картофи. Въпреки това интервалът може да бъде намален на 7 дни при дъждовно време, което води до много кратък инкубационен период и висок риск от инфекции. ИКУЕЙШЪН ПРО е устойчив на дъжд, паднал 2 часа след третирането. ИКУЕЙШЪН ПРО може да се редува с други фунгициди против мана. В този случай при определяне на интервала на третиране, трябва да се вземат под внимание качествата на другите продукти. В случай, че след използуване на контактен фунгицид падне дъжд, трябва веднага да се третира с ИКУЕЙШЪН ПРО. Начин на третиране работен разтвор за декар ИКУЕЙШЪН ПРО трябва да се разтвори във вода и да се прилага с тракторна пръскачка. Когато се използува традиционна пръскачна техника се използува работен разтвор л/дка за лозя и л /дка за домати и картофи. При използуване на малообемно пръскане /атомизиращи разпръсквачи/ количеството работен разтвор е 1,5-2 л/дка. СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ Няма ограничения.

3 УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА Многократното третиране със системни фунгициди може да причини резистентност в даден патоген. Затова редуването на фунгициди с различен начин на действие е решаващо. ИКУЕЙШЪН ПРО не води до резистентност и контролира патогените, които са резистентни на фениламините. ИНТЕГРИРАНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ИКУЕЙШЪН ПРО може да бъде използван като част от такава програма, която трябва да включва също така и използването на други химични и нехимични практики, целящи предотвратяването на икономически щети, причинени от вредителите. ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР Убедете се, че пръскачката е чиста и в добро техническо състояние. Калибрирайте разпръсквачите. Напълнете наполовина резервоара с вода и пуснете бъркалката, прибавете необходимото количество ИКУЕЙШЪН ПРО и продължете разбъркването докато пълните догоре резервоара с вода и по време на пръскането. СМЕСИМОСТ По препоръка на фирмата ИКУЕЙШЪН ПРО е съвместим с повечето продукти с неутрална и киселинна реакция. Да не се смесва с продукти на алкална основа. Препоръчва се предварително да се направи тест за смесимост. ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЪСКАЧКАТА Веднага след третирането изпразнете напълно резервоара на пръскачката. Обилно изплакнете резервоара и маркучите с вода. Демонтирайте разпръсквачите и филтрите и ги почистете с вода. Промивните води се разпръскват върху третираната култура. Почистването да не става близо до водни обекти. ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ!Да не се дава нищо през устата на лице в безсъзнание! При поглъщане:ако пострадалият е в съзнание, да изпие една две чаши вода и да се предизвика повръщане. Веднага да се повика лекар. При контакт с кожата: Веднага да се измие обилно със сапун и вода. При попадане в очите: Веднага да се изплакнат обилно с вода, като се придържат клепачите отворени. Ако дразненето продължава, да се потърси консултация с лекар. При вдишване: Да се изнесе пострадалия на чист въздух.при необходимост да се осигури подаване на кислород или изкуствено дишане. Да се повика лекар. ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО И ХИГИЕННИ МЕРКИ Да се използва лично защитно облекло: предпазни ръкавици, очила и предпазен костюм. Да се избягва контакт на продукта с кожата и очите. Да не се вдишва аерозола от изпръсквания разтвор. Да се измиват ръцете преди почивка и след работа с продукта. Да се съхранява далеч от напитки, храна и фуражи. При работа с продукта да не се пие, пуши и яде. В случай, на злополука или неразположение, потърсете веднага медицинска помощ, като по възможност носите етикета със себе си. СЪХРАНЕНИЕ Опаковките да се съхраняват добре затворени и на сухо, хладно и добре проветриво място.

4 РАБОТА С ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Използвайте ИКУЕЙШЪН ПРО съгласно препоръките на фирма ДюПон. При работа с продукта, носете лично предпазно облекло и осигурете подходяща вентилация. Използвайте само чисто оборудване. Не вдишвайте изпаренията или мъглата, която се образува по време на пръскането. При приготвяне на работния разтвор, следвайте посочените в този етикет инструкции. Използвайте приготвения работен разтвор възможно най-бързо не го съхранявайте за покъсна или повторна употреба. ТРАНСПОРТИРАНЕ Съгласно разпоредбите за транспорт на химически вещества. МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР ИКУЕЙШЪН ПРО не е запалим продукт. Подходящи средства за гасене: водна струя, пяна, сух прах и въглероден двуокис. Да не се пръска със силна водна струя /риск от замърсяване/. ВНИМАНИЕ! В случай на пожар носете дихателен апарат. УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИ ОПАКОВКИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДУКТА Изпразнете напълно опаковката, като не я използувате за други цели. Да не се изплаква с вода. Направете я негодна за употреба и поставете на място, определено за унищожаване на празни опаковки, чрез изгаряне или други средства определени от компетентните власти.да не се замърсяват водни източници. ДРУГИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Да не се използва при украсни растения и цветя. Да не се използва при хидропонно отглеждани култури. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ Лични предпазни мерки Да се носят лични предпазни средства ръкавици, водоустойчиви ботуши и очила. Ако се появи запрашеност да се използва респиратор с филтър съгласно инструкциите в Информационния лист за безопасност. Мерки за опазване на околната среда Да не се отмива в повърхностните води или в отходната канализация. Не позволявайте на материала да зарази повърхностните води. Средства за почистване Да се почисти с лопатка или промишлена прахосмукачка. Да се постави в подходящ контейнер за унищожаване. ЕКОТОКСИЧНОСТ Токсичен за водни организми. Може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Да не се допуска изхвърляне на продукта и празни опаковки от него в околната среда. Да не се работи и пръска с продукта на дистанция по-малка от 15 метра от канализации, кладенци и канавки. Да не се пръска на по-малко от 20 метра от естествени и изкуствени водоизточници ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: Виж маркировката ПАРТИДЕН : Виж маркировката

5 СРОК НА ГОДНОСТ: минимум 3 години от датата на производство. ПРОИЗВОДИТЕЛ: ДюПон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ, Швейцария ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА: Агропал ООД, София, кв. Горни Богров, ул. Хан Богров 22, тел.: ПРЕОПАКОВАНО ОТ:Агропал ООД, София, кв. Горни Богров, ул. Хан Богров 22, тел.: ОТКАЗ ОТ ПРАВА ДюПон гарантира съответствието на продукта с описанието, представено в етикета, при условие, че продукта е в запечатана, оригинална опаковка. ДюПон гарантира високото качество на продукта, който трябва да се прилага съгласно подробните инструкции върху етикета. Компанията не носи отговорност за всякакви директни или индиректни последствия, произтичащи от неправилно съхранение, употреба, или погрешно използване на продукта. Компанията не може да носи отговорност за недостатъчно доброто представяне на продукта, дължащо се на стресови за културата фактори, почвени, сортови, климатични особености и др

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

О П А С Н О

О П А С Н О ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТETE ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! СЯРА ВГ ФУНГИЦИД/АКАРИЦИД ВНИМАНИЕ

Подробно

ОПАСНО

ОПАСНО ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета и придружаващите указания! За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета и придружаващите указания! За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета и придружаващите указания! За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ 5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM-068-01 (0217) GHS07 7GB1501-0017 GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Предупреждения за опасност: H304

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ОПАСНО

ОПАСНО ОПАСНО! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Внимание Белис Bellis

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетeтe внимтeтe вним внимателно eтe внимтикета! РЕЛДАН 40 ЕК Емулсионен концентрат (съдържа 400 г/л хло

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетeтe внимтeтe вним внимателно eтe внимтикета! РЕЛДАН 40 ЕК Емулсионен концентрат (съдържа 400 г/л хло ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетeтe внимтeтe вним внимателно eтe внимтикета! РЕЛДАН 40 ЕК Емулсионен концентрат (съдържа 400 г/л хлорпирифос-метил) Органофосфорен инсектицид за борба

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Образец на етикет! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Образец на етикет! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Сигнална дума: Внимание GHS09

Подробно

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална

Подробно

Етикетът е одобрен от

Етикетът е одобрен от ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба! Сигнална дума: Опасно GHS05

Подробно

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

МЕТСУРАМ 200 ВГ

МЕТСУРАМ 200 ВГ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетeтe внимтeтe вним внимателно eтe внимтикета! СИНЕИС 480 СК ВНИМАНИЕ Предупреждения за опасност: H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Суич

Суич България Published on Syngenta (https://www.syngenta.bg) Home > Суич Суич Суич Last updated: 29.05.2019 Фунгицид Еталон в борбата със сивото гниене Активно вещество: 375 г/кг ципродинил + 250 г/кг флудиоксонил

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно