Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc"

Препис

1 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ Всеки полином с реални коефициенти n n f an an... a a a може да се представи по единствен начин като произведение на старшия си коефициент a n и на известен брой (различни по между си) елементарни множители от първи вид ( a) k и/или елементарни множители от втори вид ( p q) s, p q <, k s f a L a L p q L n Това представяне се нарича каноничен вид на полинома f. Функцията f се нарича рационална, когато е частно на два полинома, P f Q Рационалната функция f се нарича правилна, когато Q deg P P f Q е правилна рационална функция, deg P < degq. Тогава s s ( p q) ( p q) deg >. Нека f може да се запише като сбор от серии елементарни дроби. Всеки елементарен множител от първи вид ( a) k на k Q поражда серия елементарни дроби от първи вид, а всеки елементарен ( a) k множител от втори вид ( p q) s на Q поражда серия елементарни дроби от втори вид Bs Cs ( p q) s С други думи P k k L L L k k Q ( a) ( a) a Bs Cs Bs Cs B C L L p q Интегриране на елементарни дроби. Елементарните дроби от първи вид се интегрират непосредствено ln a Const a Const, k > k k ( a) k ( a) да се научим да интегрираме елементарни дроби от втори вид, отначало ще разгледаме интеграла I n, n,, K, a > n ( a ) При n имаме табличен интеграл

2 I arctg Const a a При n > се използва рекурентната формула n I n I n n n ( a ) na ( a ) na Интегриране на рационални функции. Ако рационалната функция P f, deg Q > Q не е правилна, deg P degq, отначало ще разделим полинома P на Q и съгласно теорема P Q q r, където q е частното, а r е остатъкът при това деление ( deg r < deg Q ), откъдето след разделяне на Q получаваме P r q Q Q Второто събираемо в дясната страна е правилна рационална функция. Сега имаме P r q Q Q което означава, че пресмятането на интеграла се свежда до интегриране на полином и интегриране на правилна рационална функция. Полиномите се интегрират непосредствено. Остава да покажем начин за интегриране на правилни рационални функции. Нека рационалната функция P f Q Q като произведение на е правилна и е известно представянето на знаменателя елементарни множители. Тогава f може да се запише като сбор от елементарни дроби и в крайна сметка интегрирането на f ще се сведе до интегриране на елементарни дроби. ЗАДАЧИ Да се решат следните интеграли. дача. J ( )( 5) Решение. Подинтегралната функция ( )( 5) е правилна. Разлагаме я на елементарни дроби. На множителя съответства само една дроб от вида защото този множител е на първа степен. И на втория множител 5 съответства само една дроб от вида B 5 защото и този множител е на първа степен. Следователно B ( )( 5) 5 Тук А и В са неопределени за сега коефициенти. да ги определим, привеждаме дясната страна на равенството под общ знаменател. Той е същият като знаменателя на лявата страна.

3 Ето защо сравняваме само числителите на лявата и дясната страна на равенството. Това е правило, което ще прилагаме и в следващите задачи. Получава се ( 5) B( ) Това равенство трябва да е вярно за всяка стойност на. Един начин за определяне на А и В е на да дадем такива стойности, че в получените равенства да участва само една от неопределените константи това се постига ако изберем така, че или, или 5. Нека ( 5) 7 Ако B B 7 Друг начин за определяне на А и В е да се сравняват коефициентите пред равните степени на от двете страни на равенството ( 5) B( ) ( B) ( 5 B) т.е.. ( B). ( 5 B). Коефициентът пред отляво е, следователно B. Аналогично коефициентът пред отляво е, следователно 5 B. Решаваме системата B 5 B като използваме формулите на Крамер (или по някой друг начин) 5 5 B Следователно 5.. ( )( 5) Тогава идва ред да решим дадения интеграл като го представим като сбор от интеграли от дробите, които заместват подинтегралната функция J ln( ) C ( )( 5) 5.. ln бележки.. Ако дробта е правилна и знаменателят и е разложен на множители, задачата за интегрирането и се прави както в тази задача.. Ако дробта е правилна и знаменателят и не е разложен на множители първо представяме този знаменател в каноничен вид и от множителите в него определяме вида на елементарните дроби, на които се разлага дадената дроб.. Ако дробта не е правилна първо се извършва деление на полинома от числителя с полинома на знаменателя и след това се пристъпва към интегриране. дача. J ( )( ) Решение. Дробта е правилна и знаменателят и е разложен на множители. Разлагаме я на елементарни дроби. На съответства една дроб от вида

4 и на множителя съответства една дроб, но от вида M N защото квадратният тричлен има отрицателна дискриминанта. Следователно M N ( )( ) Определяме стойностите на константите чрез привеждане под общ знаменател и сравняване на числителите. Получава се ( ) ( M N )( ) Определяме една от константите чрез задаване стойност на. Полагаме ( ). да определим другите две константи, сравняваме коефициентите пред съответните степени на. имаме M M имаме 9 N N Следователно 9 ( ) 5 J ln d( ) ( ) 9 5 ln ( ) d( ) ( ) d 9 5 ln ( ) ln( ) arctg C дача. J Решение. Дробта е правилна, но знаменателят и не е разложен на множители. Разлагаме го така Тогава на множителя ще съответстват три дроби, а на множителя само една дроб B D E Определяме константите от равенството B D E При E. При. Пред коефициентите от ляво и от дясно са съответно и D E. Следователно D E D E. Пред коефициентите от ляво и от дясно са съответно и B. Следователно B B. Тогава следователно

5 J ( ) C. ln ln дача. J Решение. Дробта е правилна, но знаменателят и не е разложен на множители. Разлагаме го така ( )( ) Тогава на множителя ще съответства една дроб и на множителя ще съответства една дроб M N (квадратният тричлен има отрицателна дискриминанта и за това в числителя на дробта стои линеен израз M N ). Следователно M N. Определяме константите от равенството ( ) ( M N )( ) При. Пред коефициентите от ляво и от дясно са съответно и M. Следователно M M Пред коефициентите от ляво и от дясно са съответно и N. Следователно N N местваме получените стойности и получаваме J ln( ) ( ) ln arctg C ln ln arctg C 6 6 дача 5. J Решение. Дробта не е правилна и знаменателят и не е разложен на множители. Извършваме първо делението на полиномите и

6 Тогава d J C N M N M arctg ln ln Константите, M и N определяме от равенството N M N M Получават се както в предните задачи, N M. Следователно C J arctg ln ln дача 6. J 5 Решение. дачата се решава абсолютно по същия начин както предната. Дробта 5 не е правилна и знаменателят и не е разложен на множители. Извършваме първо делението на полиномите 5 и Имаме Тогава 5 Разлагаме правилната дроб

7 на елементарни дроби B M N ( ) Определяме неизвестните константи от равенството B M N Сравняваме коефициентите пред равните степени на. имаме B M. имаме B N. имаме B. имаме. Получава се системата B M B N B Решение на получената система уравнения е, B, M, N. местваме тези стойности в елементарните дроби и решаваме дадения интеграл ( ) d( ) J ( ) ln( ) arctg( ) C дача 7. J ( )( ) Решение. Подинтегралната функция ( )( ) е правилна. Разлагаме я на елементарни дроби. На множителя съответства само една дроб от вида защото този множител е на първа степен. На втория множител ( ) дроби от вида M N P Q и ( ) защото този множител е на втора степен. Следователно M N P Q. ( )( ) ( ) Определяме неизвестните константи от равенството ( ) ( M N )( ) ( P Q)( )( ). P съответстват две

8 P Q M P Q N Q. Решение на системата уравнения е, M, N, P, Q Следователно J ln( ) ( ) Означаваме интеграла ( ) с I и го решаваме отделно, след което ще го заместим с това което получим в израза J ln( ) I. I. ( ) arctg. ( ) arctg d arctg arctg. arctg След заместване се получава ln arctg ln arctg C ln( ) ln( ) C бележка: Обърнете внимание как е решен arctg Първо в числителя се прибавя и изважда, след това се използва формулата за интеграл от разлика на две функции и на края интегралът се решава по части след предварително внасяне на под знака на диференциала. да не правим толкова подробно решение можем да използваме формулата n I n I n n n ( a ) na ( a ) na Тогава I I C arctg

9

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

Microsoft Word - PMS sec11.doc

Microsoft Word - PMS sec11.doc Лекция Матрици и детерминанти Определения Матрицата е правоъгълна таблица от числа Ако е матрица с m реда и стълба то означаваме () O m m m m ( ) За елементите на матрицата се използва двойно индексиране

Подробно

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc Лекция 4: Интегрално преобразувание на Лаплас 4.. Дефиниция и образи на елементарните функции. Интегралното преобразувание на Лаплас Laplac ranorm се дефинира посредством израза: Λ[ ] преобразувание на

Подробно

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр Глава 7 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над крайно поле. Лема 7.. Ако F е функционално поле на една

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

M10_18.dvi

M10_18.dvi СЪДЪРЖАНИЕ Тема. Начален преговор Началенпреговор.Алгебра... 7 Началенпреговор.Геометрия... Тема. Ирационални изрази. Ирационални уравнения. Ирационални изрази.... 5. Преобразуване на ирационални изрази...

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит (не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварителни сведения и твърдения Както е ясно от основната

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc Лекция Редове на Фурие -теория Сведения за пространства със скаларно произведение В този раздел ще се занимаваме с периодични функции с период T > Една функция определена за всяко x R се нарича T -периодична

Подробно

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc Семинар Действия с матрици. Собствени стойности и собствени вектори на матрици. Привеждане на квадратична форма в каноничен вид. Матрица k всяка правоъгълна таблица от k-реда и -стълба. Квадратна матрица

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

Microsoft Word - Lekciya-8-9-Proizvodni-na-Elementarnite-Funkcii.doc

Microsoft Word - Lekciya-8-9-Proizvodni-na-Elementarnite-Funkcii.doc Лекция 8. Производни на логаритмичната, показателната и степенната функции 8.. Производна на логаритмичната функция, у log (0

Подробно

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс . Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Кратка история Матричното умножение е въведено от немския математик

Подробно

Matematika_6_uchebnik_Arhimed

Matematika_6_uchebnik_Arhimed ТЕМА СТЕПЕНУВАНЕ (Урок Урок ) В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ: действие степенуване с естествен степенен показател действие степенуване с нулев и отрицателен показател свойства на степените стандартен запис на

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc Семинар 9 / 6 Семинар 9: Обикновени диференциални уравнения Обикновени диференциални уравнения с разделящи се променливи: = X ( ) Y ( ) = X + C Y d Ако е зададено гранично условие, у(х0) = у0 = Y ( ) 0

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

zadIresheniqfNSOM2019.dvi

zadIresheniqfNSOM2019.dvi НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА, гр. Варна, 0 май 09 г. Национална комисия на НСОМ 09 Председател: акад. дпн Сава Иванов Гроздев, ВУЗФ София Секретар: доц. д-р Илияна Петрова Раева, РУ Ангел

Подробно

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос полето k е с характеристика char(k = 0. За произволни

Подробно

ДИМЧО СТАНКОВ

ДИМЧО СТАНКОВ ДИМЧО СТАНКОВ c, r E ( ) ln ( ) (ln ) (З) (П) r() F (, ) k (З) О v МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ за студенти по икономика 7 П Р Е Д Г О В О Р Настоящият учебник е предназначен за студентите от специалност Икономика

Подробно

Microsoft Word - IGM-CA2222ааа.doc

Microsoft Word - IGM-CA2222ааа.doc Лекция α Функциите e ln и Функциите e и ln Тук ще дадем още едно определение за експоненциалната функция което разбира се води до същия резултат както определението със степенен ред без да доказваме еквивалентността

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

Семинар 6: Обикновени диференциални уравнения от 2 ред.

Семинар 6: Обикновени диференциални уравнения от 2 ред. Семинар 6 Обикновени диференциални уравнения от ред. Хомогенни линейни ОДУ-я с постоянни коефициенти (ХЛОДУПК): y ( ) +a y ( ) + +a y=0 Характеристично уравнение (ХУ): k +a k + +a =0 1) Всеки реален корен

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

Линейна алгебра 12. Квадратични форми специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Линейна алгебра

Линейна алгебра 12. Квадратични форми специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Линейна алгебра специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Реални квадратични форми Израз от вида f(x 1, x 2,..., x n ) = n i=1 j=1 n a ij x i x j, (1) където x i

Подробно

DIC_all_2015_color.dvi

DIC_all_2015_color.dvi РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА В И С Ш А М А Т Е М А Т И К А ЧАСТ II y y = e O y = ln Диференциално и интегрално смятане Габрово, 05 Автори: Авторите са преподаватели в катедра Математика

Подробно

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До 11.4.016 г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До този момент разглеждахме електрически вериги, захранвани

Подробно

Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: б

Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: б Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: безкрайна правоъгълна потенциална яма. Преди това ще

Подробно

DIC_all_2014.dvi

DIC_all_2014.dvi РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА В И С Ш А М А Т Е М А Т И К А ЧАСТ II y y = e O y = ln Диференциално и интегрално смятане Габрово, 04 Автори: Авторите са преподаватели в катедра Математика

Подробно

ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА III ДЕТЕРМИНАНТИ От гледна точка на изследването на линейни системи, може да се каже, че идеята за т.н. детерминанта като число, харак

ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА III ДЕТЕРМИНАНТИ От гледна точка на изследването на линейни системи, може да се каже, че идеята за т.н. детерминанта като число, харак ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА III ДЕТЕРМИНАНТИ От гледна точка на изследването на линейни системи може да се каже че идеята за т.н. детерминанта като число характеризиращо дадена квадратна матрица се появява още при

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно