1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на"

Препис

1 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен от НИКОЛАЙ МОЦОВ докторант на самостоятелна подготовка към Вокален факултет, Катедра Пеене, НМА Панчо Владигеров На тема: Някои стилистични и интерпретационни аспекти във вокалното творчество на Йовчо Крушев Дисертационният труд на докторант Николай Моцов е свързан с интересна, но не единствена страна на неговия певческо-изпълнителски и артистичен път. Богатата му биография e в широк творчески диапазон от изяви на оперната, кантатно-ораториалната и камерната сцена, както и придобития вокално-педагогически опит, натрупан в асистентството на своята изтъкната преподавателка проф.илка Попова. Интересът към камерното музициране и творческия тандем на тенора Николай Моцов с пианиста Йовчо Крушев формират насочеността и конкретността на тематиката на художественоизпълнителския и изследователски дисертационен трудвокалното творчество на композитора Йовчо Крушев.

2 Поставените цел и задачи на дисертационния труд - изследване на песни, вокални цикли от три различни периода на автора - драматични, романтични, и лирични ; беседи с автора, изпълнителски и педагогически анализ на избраните песни, цикли и дуети, както и приложението им в педагогическата практика и техния сценичен живот са изпълнени в много голяма степен. Дисертацията е в обем от 172 страници - увод, две глави, заключение, справка за приносите, приложения и библиография. В глава 1. Изграждане на традиции в българската камерновокална музика, тематика стил и дух на соловата песен в нейното историческо развитие докторантът извежда ролята на фолклора и народната песен за съхраняването и развитието на българската самобитност, както и църковната музика като стожер на националните традиции и самосъзнание и важен фактор за създаването на професионалната музикална култура у нас в следващите десетилетия. Рамкирани са историческите предпоставки за появата на соловата песен и мястото й в творчеството на първото поколение български композитори, получили музикалното си образование в Европа-А.Букурещлиев, Д.Христов, Ал.Кръстев, Ал.Морфов, Н.Атанасов, Л.Прокопова, Г.Спасов, П.Пипков. Намирам за целесъобразен избрания конструктивен принцип на изследването в тази глава. Докторантът прави общ преглед на създаденото от композиторите. Изчерпателно отразява песенното им творчеството в последователност: композитор, образование и традиции, обем и характерни особености. Обобщава трудната и важна роля на първото поколение да създадат наша уникална музика, която да носи цялата палитра на родната ни звукова атмосфера. /стр. 16/ 2

3 В 1.2. Песенното творчеството на класиците на Българската музика Николай Моцов систематизира и характеризира хронологично българското соловопесенно творчество от второто поколение композитори: П.Владигеров, Б. Икономов, Д.Ненов, В.Стоянов, Л.Пипков, Г.Златев-Черкин, П.Хаджиев, Св.Обретенов. Изследва връзката композитори - поети, както и приноса на българските оперни певци за разпространението на българската солова песен. Докторантът обобщава: Утвърждаването на истинската авторска солова песен за глас и пиано е дело на композиторите от това поколение./стр.26./ В 1.3. Художествената солова песен от последните десетилетия на 20 и началото на 21 век, докторантът Моцов в аналогична конструктивност и схематична последователност изчерпателно систематизира соловата песен при композиторите от третото поколение Д.Сагаев, Д.Петков, Т,Попов, Ал.Райчев, К.Илиев, С.Пиронков, Ив.Маринов, Д.Тъпков, П.Стоянов, Д.Христов, Ив.Спасов, В.Казанджиев, Кр.Кюркчийски, Г. Минчев, Ал.Йосифов, Г.Костов, М.Пеков, Ал.Текелиев. Глава 2. Структурен анализ, вокално-изпълнителски проблеми и педагогически коментар на песенни цикли и ансамбли от три различни периода на песенното творчество на Йовчо Крушев е същностна новост в музикознанието и методическите изследвания досега. Дисертантът дава свой образец за структурен и изпълнителски анализ който разкрива стилови характеристики на музикалния език на композитора, характерни за трите периода. В педагогическия анализ на песните, Николай Моцов следва собствената си методическа логика, вербализирайки я и илюстрирайки я с конкретни примери. Вниквайки в много елементи на фактурата, Николай Моцов синхронизира претенцията си към окраската на гласа според текста и интензитета на гласовата емисия. Ценен, 3

4 автентичен и актуализиращ елемент в изследването са споделените от композитора Йовчо Крушев мисли, спомени и оценки. Задълбочено са анализирани пет песни от първия, три от втория и четири от третия период на композитора. В педагогическите анализи Николай Моцов обстойно борави с особеностите на вокалите и трансформацията им в посока улесняване на певеца за постигане цялостност на музикалната форма и убедителност на художественото внушение. Независимо от донякъде претрупаната или неизяснена стилистика, натоварваща изложението и препятстваща лекотата на възприемането на смисъла в някои части на втората глава, дисертацията е безспорно водещо изследване и новост с темата, изложението и направените заключения. Докторантът е посегнал към научно- методическо изследване на музикална форма, която е исторически извор в светския характер на музикалното и в частност вокалното изкуство.трудът е новост като научно изследване на вокалното творчество на Йовчо Крушев, представител на поколението композитори от 80-те години насам, което тепърва ще бъде изследвано /стр.38/. Анализите са еталонни за съвременното ни изследователство. Адмирирам смелостта на дисертанта да посегне и в педагогически аспект в анализите, опирайки се на общовалидните закони в пеенето и методическата пластичност на индивидуалната им интерпретация. Поставянето на българската солова песен като камерната вокална форма в центъра на едно съвременно научно изследване е оптимистично явление за просперитета на вокално-камерното изкуство не само в национален,а в общ мащаб. 4

5 Изразявам положителното си становище за приносния характер на представения дисертационен труд. Препоръчвам на уважаемото научно жури да бъде присъдена на Николай Моцов образователната и научна степен Доктор, професионално направление Музикално и танцово изкуство 5 София, г. Подпис: / доц.лилия Илиева /

Становище за Виктория Христова

Становище за Виктория Христова Становище на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор в област 8.3. Музикознание и музикално изкуство от проф. д-р Светла Георгиева Калудова-Станилова Академия за музикално,

Подробно

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ Факултет Музикален фолклор и хореография Катедра Музикален фолклор СТАНОВИЩЕ от доц. д

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ Факултет Музикален фолклор и хореография Катедра Музикален фолклор СТАНОВИЩЕ от доц. д АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ Факултет Музикален фолклор и хореография Катедра Музикален фолклор СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Георги Петков департамент Музика на НОВ БЪЛГАРСКИ

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Мар

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Мар СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Маргарита Баснарова-Атанасова започва още по времето,

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI С Т А Н О В И Щ Е за дисертацията на Кохар Хампарцум Андонян-Краджян за присъждане на образователната и научна степен Доктор, Нов български университет, F67161 от доц. д-р Момчил Любенов Георгиев, Национална

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Ростислав Йовчев, преподавател по пиано в Теоретико-композиторския и диригентски факултет в НМА проф. Панчо Владигеров За док

1 СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Ростислав Йовчев, преподавател по пиано в Теоретико-композиторския и диригентски факултет в НМА проф. Панчо Владигеров За док 1 СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Ростислав Йовчев, преподавател по пиано в Теоретико-композиторския и диригентски факултет в НМА проф. Панчо Владигеров За докторантския труд на ВЕЛИСЛАВА ЖЕЧКОВА СТОЯНОВА На тема:

Подробно

СТАНОВИЩЕ от професор д-р БОРИСЛАВА ТАНЕВА Клавирна катедра, ИФ, НМА Проф. Панчо Владигеров, София относно конкурс за академична длъжност професор по

СТАНОВИЩЕ от професор д-р БОРИСЛАВА ТАНЕВА Клавирна катедра, ИФ, НМА Проф. Панчо Владигеров, София относно конкурс за академична длъжност професор по СТАНОВИЩЕ от професор д-р БОРИСЛАВА ТАНЕВА Клавирна катедра, ИФ, НМА Проф. Панчо Владигеров, София относно конкурс за академична длъжност професор по камерно пеене към катедра Класическо пеене, ВФ на НМА

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРЕН НОТОПИС

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Тони Д. Шекерджиева-Новак (АМТИИ Проф. Асен Диамандиев - Пловдив) за дисертационен труд за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Тони Д. Шекерджиева-Новак (АМТИИ Проф. Асен Диамандиев - Пловдив) за дисертационен труд за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Тони Д. Шекерджиева-Новак (АМТИИ Проф. Асен Диамандиев - Пловдив) за дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор, 8.3. Музикално и танцово изкуство

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от Проф. д-р ДОРА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор При катедра История на музиката и етномузикология Национална музикална академия

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационния труд на АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА (редовен докторант в Катедра Пиано в Теоретико композиторски и дирегентски факу

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационния труд на АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА (редовен докторант в Катедра Пиано в Теоретико композиторски и дирегентски факу С Т А Н О В И Щ Е за дисертационния труд на АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА (редовен докторант в Катедра Пиано в Теоретико композиторски и дирегентски факултет на НМА Проф. Панчо Владигеров с научен ръководител

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д. изк. Йордан Гошев преподавател по хармония и полифония в ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград относно дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР, представен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. Лилия Стефанова Илиева - АМТИИ Пловдив, за дисертационния труд на Е Л И Ц А Н Е Ш Е В С К A по научната специалност Музикозн

С Т А Н О В И Щ Е От доц. Лилия Стефанова Илиева - АМТИИ Пловдив, за дисертационния труд на Е Л И Ц А Н Е Ш Е В С К A по научната специалност Музикозн С Т А Н О В И Щ Е От доц. Лилия Стефанова Илиева - АМТИИ Пловдив, за дисертационния труд на Е Л И Ц А Н Е Ш Е В С К A по научната специалност Музикознание и музикално изкуство (05.08.02) докторант на самостоятелна

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент, обявена от катедра Класическо пеене във Вок

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент, обявена от катедра Класическо пеене във Вок СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент, обявена от катедра Класическо пеене във Вокалния факултет на НМА Проф.Панчо Владигеров с единствен

Подробно

Извлечение от протокол 19 от заседание на катедра “Рисуване” на 18

Извлечение от протокол 19  от заседание на катедра “Рисуване” на 18 С Т А Н О В И Щ Е от хон. проф. Стоян Петров Домусчиев, катедра Рисуване, НХА за Дисертациония труд на тема: Проблеми на пространството в стенно-монументалната живопис в България в периода 60-те 80-те

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Становище

Становище 1 Рецензия на проф. Илка Попова за д-р Ермила Секулинова-Швайцер във връзка с участието в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по Камерно пеене към катедра Класическо пеене на Вокален факултет

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна с

СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна с СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР, на тема: Вокално технически и интерпретационнохудожествени

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Становище от проф. Красимир Драганов Тасков Композитор и пианист, ръководител катедра Композиция при ТКДФ НМА П.Владигеров - София във връзка с присъж

Становище от проф. Красимир Драганов Тасков Композитор и пианист, ръководител катедра Композиция при ТКДФ НМА П.Владигеров - София във връзка с присъж Становище от проф. Красимир Драганов Тасков Композитор и пианист, ръководител катедра Композиция при ТКДФ НМА П.Владигеров - София във връзка с присъждане на образователната и научна степен доктор на Джу

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д. изк. Йордан Гошев преподавател по хармония и полифония в ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград относно дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР, представен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно