НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил"

Препис

1 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свилен Костадинов, Митко Маринов, Даниел Любенов Method for testing overtaking between cars using GPS loggers: In this paper is presented method for testing overtaking between cars using GPS loggers. Using the logged data for UTC world time may be compare both files and define the characteristic distances for the overpassing. Key words: Video VBOX, VBOX 3i, Passing Sight Distance ВЪВЕДЕНИЕ През последните години според данни на Държавно обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение [2, 5] - 24% от пътно-транспортните произшествия (ПТП) и 27% от пострадалите в страната са станали поради неправилно извършване на маневрата изпреварване. Често пъти при разследването на такива ПТП в автоекспертната практика трябва да се използват теоретични модели за определяне на основните параметри на движението на автомобила при извършване на изпреварване. В практиката са известни различни подобни модели [1, 3], който не оценяват точно параметрите на извършената маневра и дават значителни разлики [1, 3]. От друга страна методиките за практическа проверка и създаване на теоретичните модели са остарели и при тях възможностите за допускане на обективни грешки са големи [3]. Предимствата на GPS приемниците през последните години ги прави все поактуални при употребата им в научни изследвания. От представения до тук анализ следва,че темата на настоящата работа е особено актуална. Целта на настоящата работа е да бъде представен метод за изследване на маневрата изпреварване с помощта на GPS приемници. МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗПРЕВАРВАНЕТО МЕЖДУ АВТОМОБИЛИ С ПОМОЩТА НА РЕГИСТРИРАЩИ GPS СИСТЕМИ VBOX 1.Необходима апаратура и софтуер За изследване на маневрата изпреварване (фиг.1) по този метод са използвани два броя регистриращи GPS системи на фирмата Racelogic Ltd. фиг.1. Маневрата изпеварване, където 1 е изпреварващ автомобил; 2 изпреварван автомобил; l 1 и l 2 дължини на автомобилите [m]; d1 и d2 разстояния между автомобилите в началото и в края на изпреварването [m]; S 2 - измината дистанция от изпреварвания автомобил [m]; Su необходима дистанция за извършване на изпреварването [m]. На изпреварващия автомобил се поставя регистрираща GPS система VBOX 3i., където честотата на записваните данни е 100 Hz, [4, 6]. При GPS системите VBOX,

2 данните се записват на флаш карти, което прави удобна употребата на данните и последваща обработка в софтуера VBOXTools. Високата честота на обновяване на записваните данни на GPS системите VBOX, гарантира добро представяне на данните за изпреварването, който е кратък процес. Тя има възможност да записва следните основни параметри [4] : брой на сателитите; UTC световно време [hhmmss,00]; географски координати (дължина и ширина) [min]; скорост на автомобила [km/h]; ускорения действащи на автомобила [m/s 2 ], надморска височина [m] и др. Като най-важни са : UTC световно време и координати на траекторията на движение на автомобила (колона 2 и колона 3 на фиг.6.). По координатите на двата автомобила в дадено UTC световно време се изчисляват и характерните разстояния за извършване на изпреварването (фиг.1.).както се вижда от фиг. 6 данните са с разширение до осмия знак след десетичната запетая, което е предпоставка за висока точност при изследване на характерните разстояния за извършване на изпреварването (фиг.1.). фиг. 2. Регистрираща GPS система VBOX 3i На изпреварвания автомобил (поз.2, фиг.1) се поставя регистрираща GPS система VideoVBOX показанa на фиг.2. Освен предимствата изброени по горе характерно за нея е, че има възможност да записва и видео данни синхронно с параметрите на движение, които са нужни за определяне на началния и крайния момент на изпреварването. фиг. 3. Регистрираща GPS система Video VBOX След като регистрираните данни са записани, те удобно могат да се обработят след експеримента със специализирания софтуер VboxTools [4] (фиг.5.). С помощта на този софтуер може синхронно по време или дистанция да се представят параметрите на движение на автомобила и видео данните при маневрата изпреварване. 2. Видео регистриране и определяне на началото и края на изпреварването С помощта на видео данните се установява началния момент, в който изпреварващият автомобил (фиг.1.) напуска своята лента и навлиза в лентата за

3 насрещно движение (фиг.4.). Също с помощта на видео данните се установява и момента, в който автомобила (фиг1.) завършва изпреварването и се прибира в своята лента(фиг.4.). фиг. 4. Видео регистриране на началото и края на изпреварването фиг. 5. Основни работни прозорци на софтуера VBOXTools, където 1 е графично изменения на скоростите на автомобилите; 2 представяне на данните в цифров вид; 3 траектории на двата автомобила; - данни за изпреварващия автомобил; - данни за изпреварвания автомобил. 3. Едновременно обработване на данните от изпреварвания и изпреварващия автомобил След определяне на началото и края на изпреварването (фиг.5.) се отчита от заредения файл със записа световното UTC време съответстващо за началото и края на изпреварването. Чрез функциите за изрязване на софтуера VBOXTools може да се изреже частта файла само за периода на маневрата изпреварване. По отчетените времена за начало и край на изпреварването правим също изрязване на файла запаметен от GPS системата VBOX 3i. Чрез функцията за налагане на файловете може точно да се представи процеса на изпреварването и положението на двата автомобили по едно и също световно UTC време (фиг.5.) Могат да се определят скоростите на автомобилите в началото на изпреварването, както и ускоренията на автомобилите (фиг.5.). От това следва, че е възможно да се

4 правят изследвания както при установени така и при неустановени режими на движение. 4. Представяне на данните в цифров вид Записваните данни могат да се представят също и в цифров вид (фиг.6.). Данните за времете (първа колана на фиг.6.) е с точност до стотни в секундите, а географската ширина и географската дължина са в минути с точност до осми знак след десетичната запетая. Това е предпоставка за много висока точност. В цифров вид също могат да се представят и скоростта на движение, радиус на завоя, надлъжни и напречни ускорения, които в този вид могат да се използват и за друг вид изследвания свързани с движението на автомобил. фиг. 6. Представяне на данните записани от системите VBOX в цифров вид 5. Математичен апарат за изчисляване на характерните разстояния за извършване на изпреварването Изчисляването на характерните разстояние за извършване на маневрата (фиг.1.) става като се отчетат координатите на автомобилите в дадения момент (фиг.6.) и с помощта на емпирични формули. Първа стъпка в изчисляване на разстоянията между автомобилите е намиране на разликите на координатите на двата автомобила. След това преобразуваме разликите на географската ширина и географска дължина от минути в метри. Това става формули 1 и 2, където: Y е разликата в дължините, Х е разлика в ширините, 1853 представлява коефициент преобразуващ минутите в метри, 0,7315 е коефициент отчитащ овалността на земята. Y=(разлика на географските дължини [min]) х 1853 х 0,7315, [m] [1] Х=(разлика на географските ширини [min]) х 1853, [m] [2] От така получените формули може да се намери и реалното разстояние между автомобилите по формула C = X + Y,[m] [3] От направения до тук анализ следва, че чрез записаните данни от двете GPS системи и чрез световното UTC време може да се изчислят характерните параметри на маневрата изпреварване (фиг.1). ЗАКЛЮЧЕНИЕ В представената методика за изследване изпреварването между автомобили може да се направят следните изводи: GPS системите VBOX, позволяват запис на координатите на изминатия път на флаш карта, което прави удобна употребата на данните за последваща обработка

5 Високата честота на обновяване на записваните данни е предпоставка за детайлно представяне на маневрата. Методиката позволява по записаните координати в дадено UTC световно време да се изчисляват характерните разстояния за извършване на изпреварването. Важна особеност на системата Video VBOX е възможността синхронно да записва видео данни с данните за параметрите на движение на автомобила. ЛИТЕРАТУРА [1] Ангелов А., Петков Д., Косев К. Ръководство по експертно изследване на пътно-транспортни произшествия, София 1993г. [2] Костадинов С., Маринов М., Любенов Д., Милчев М., Анализ на данните за пътнотранспортните произшествия в България за периода г. [3] Douglas W. Harwood, David K. Gilmore, Karen R. Richard, Joanna M. Dum, Passing Sight Distance Criteria, National Cooperative Highway Research Program [4] VboxTools Software Manual Version [5] - Държавно - обществена консултативна комисия по проблемите с безопасността на движение. [6] За контакти: ас. инж. Свилен Костадинов, Катедра Транспорт, Русенски университет Ангел Кънчев, тел.: , е-mail: доц. д-р Митко Маринов Катедра Транспорт, Русенски университет Ангел Кънчев, тел.: , е-mail: гл. ас. д-р Даниел Любенов, Катедра Транспорт, Русенски университет Ангел Кънчев, тел.: , е-mail: Докладът е рецензиран

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Системи за глобално позициониране

Системи за глобално позициониране СИСТЕМИ ЗА ГЛОБАЛНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ GPS Системи за глобално позициониране Global Positioning System - GPS Спътникови навигационни системи: За определяне на местоположението Измерване на разстоянието Времето

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Кадикянов Research on the Braking Performance of a Car with Piezoelectric Sensors: In this paper a facility for the

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

Maps for Checking and Calibration of Tripmaster Карти за Проверка и калибриране на Трипмастер Start of calibration Start of Eco Rally Alexander I sq S

Maps for Checking and Calibration of Tripmaster Карти за Проверка и калибриране на Трипмастер Start of calibration Start of Eco Rally Alexander I sq S Maps for Checking and Calibration of Tripmaster Карти за Проверка и калибриране на Трипмастер Start of calibration Start of Eco Rally Alexander I sq Start calibration Final calibration Checking and Calibration

Подробно

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО 1. Експертен доклад 2. Координатен регистрър на точките от РГО-GPS net и триангулачните точки; 3. Данни за парамет

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО 1. Експертен доклад 2. Координатен регистрър на точките от РГО-GPS net и триангулачните точки; 3. Данни за парамет С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО 1. Експертен доклад 2. Координатен регистрър на точките от РГО-GPS net и триангулачните точки; 3. Данни за параметрите на извършената трансформация на GPS координатите;

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните сис

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните сис Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните системи Цветан Христов Христов An Approach for Vector Graphics Manipulation and Conversion in the WEB-Based Systems: In

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи технологии Георги Комитов, Димитър Кехайов Variation of power indicators to petrol engine by using of fuelsave technology:

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 07.01.2019

Подробно

Машинно обучение - въведение

Машинно обучение - въведение Линейна регресия с една променлива Доц. д-р Ивайло Пенев Кат. Компютърни науки и технологии Пример 1 Данни за цени на къщи Площ (x) Означения: Цена в $ (y) 2104 460 000 1416 232 000 1534 315 000 852 178

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

18

18 18 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2018 СОФИЯ, 2019 Предговор ПРЕДГОВОР Пътнотранспортни произшествия

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD E-mail: gspopov@uni-ruse.bg Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: kklimentov@uni-ruse.bg

Подробно

4

4 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, lstoev@tu-sofia.bg,

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 28. 04. 2018 г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е стойността на израза 5 5.(х 5у)? А) 0 Б) 30 В) 20 Г) 15

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Изследване разходa на гориво на хибриден автомобил в извънградски условия на движение

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Изследване разходa на гориво на хибриден автомобил в извънградски условия на движение Изследване разходa на гориво на хибриден автомобил в извънградски условия на движение Иван Евтимов, Росен Иванов, Явор Иванов, Христо Станчев A study of fuel consumption of a hybrid car in non-urban movement.

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАР

FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАР FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА ИЗСЛЕДВАНЕ

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In recent years, fuel consumption has become one of the basic indicators for performance quality evaluation of mobile

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Анализ на данните от мониторинга на биологичното разнообразие в рамките на НСМБР лектор: Радослав Станчев - ИАОС Основната цел на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Подробно

TA

TA 29.6.2018 A8-0200/ 001-011 ИЗМЕНЕНИЯ 001-011 внесени от Комисията по транспорт и туризъм Доклад Дирдре Клун A8-0200/2018 Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили

Подробно

License Plate Recognition    Уеб базирана система за разпознаване на регистрационни номера и отчитане на средна скорост

License Plate Recognition        Уеб базирана система за разпознаване на регистрационни номера и отчитане на средна скорост License Plate Recognition Уеб базирана система за разпознаване на регистрационни номера и отчитане на средна скорост Ен Ер Джи СОФТ ЕООД Възможности на LPR системата лесен и интуитивен потребителски интерфейс

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Мих

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Мих Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Михайлов, Светлозар Митев, Борис Борисов Preliminarily results from the research of solar drier: Оценена е работата на слънчева

Подробно

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо ЛЯТНА ШКОЛА 2013 ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА РОБОТ ЧРЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ Доц. д-р инж. Роман Захариев ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМНОТО

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Росен Иванов Investigation of lateral force coefficient of car tires: The paper presents the results from experimental

Подробно