Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Размер: px
Започни от страница:

Download "Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д"

Препис

1 Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А м о р т и з а ц и я Последваща оценка (хил лева) Преоценена амортизация в края на Балансова стойност в края на В началото на На постъпилит е На излезлите В края на (1+2-3) ( + ) е ( - Намалени ) В началото на Начислена Отписана В края на (8+9-10) ( + ) Намаление ( - ) a I. Дълготрайни материални активи Земи (терени) Сгради и конструкции Машини и оборудване Съоръжения Транспортни средства Основни стада Други дълготрайни материални активи II. Обща сума I: Дълготрайни нематериални активи Права върху собственост Програмни продукти Продукти от развойна дейност Други дълготрайни 4. нематериални активи Обща сума II: ЕL_7.2 Page 1 of 15

2 ПОКАЗАТЕЛИ Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А м о р т и з а ц и я Последваща оценка Преоценена амортизация в края на Балансова стойност в края на В началото на На постъпилит е На излезлите В края на (1+2-3) ( + ) е ( - Намалени ) В началото на Начислена Отписана В края на (8+9-10) ( + ) Намаление ( - ) a III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания) Дялове и участия, в т.ч.: в дъщерни предприятия в смесени предприятия в асоциирани предприятия в други предприятия Инвестиционни имоти Други дългосрочни ценни книжа Обща сума III: IV. Търговска репутация Положителна репутация Отрицателна репутация Обща сума IV: Общ сбор ( I+ II+ III+ IV) ЕL_7.2 Page 2 of 15

3 Телепол ЕООД Елемент No 7.3 гр. Шумен към НСС 1 за вземанията, задълженията и провизиите към г. А. ВЗЕМАНИЯ (хил. лева) Сума на Показатели Степен на ликвидност вземанията до 1 година над 1 година а I. Невнесен капитал II. Дългосрочни вземания Вземания от свързани предприятия, в т.ч. : - предоставени заеми 0 - други 0 Вземания от предоставени търговски заеми 0 Други дългосрочни вземания, в т.ч.: финансов лизинг 0 - аванси 0 - други 0 Всичко за II : III. Краткосрочни вземания Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: предоставени заеми 0 - от продажби 0 - други вземания 0 Вземания от клиенти Вземания от предоставени аванси 0 4. Вземания от предоставени търговски заеми 0 5. Съдебни вземания 0 6. Присъдени вземания 0 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: данък за общините 0 - данък върху печалбата данък върху добавената стойност 0 - възстановими данъчни временни разлики други данъци 0 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: по липси и начети 0 - от социалното осигуряване 0 - по рекламации 0 - други 7 7 Всичко за III : Общо вземания: (I+II+III) Page 3 of 15

4 Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил левове) Показатели Сума на задължението Степен на изискуемост Стойност на обезпечениет о до 1 година над 1 година а I. Дългосрочни задължения Задължения към свързани предприятия, в т.ч. : - заеми доставки на активи и услуги 0 Задължения към финансови предприятия, 0 в т.ч. : - към банки 0 - просрочени до 3 години 0 - просрочени над 3 години 0 Задължения по получени търговски заеми 0 4. Задължения по облигационни заеми 0 5. Задължения по получени аванси 0 6. Отсрочени данъци 0 7. Други дългосрочни задължения, в т.ч. : - по финансов лизинг Всичко за I : II. Краткосрочни задължения Задължения към свързани предприятия, 0 в т.ч. : - доставени активи и услуги 0 - дивиденти 0 Задължения към финансови предприятия, 0 в т.ч. : - към банки 0 - просрочени 0 Задължения по търговски заеми 0 4. Задължения към доставчици Задължения по получени аванси Задължения към персонала Данъчни задължения данък за общините 0 - данък върху печалбата 0 - данък върху добавената стойност други данъци Задължения към осигурителни предприятия социално осигуряване здравно осигуряване други 0 9. Други краткосрочни задължения, в т.ч. :- неплатени лихви 0 Всичко за II: Общо задължения: (I+II) В. ПРОВИЗИИ (в хил. лева) Показатели В началото на годината Намаление В края на годината а Провизии за правни задължения 0 Провизии за конструктивни задължения 0 Други провизии 0 Обща сума: (1+2+3) Page 4 of 15

5 Телепол ЕООД гр. Шумен Eлемент No7.4 към НСС 1 Справка за ценните книжа към г. (брой; хил. лева) ПОКАЗАТЕЛИ Вид и брой на ценните книжа обикновени Намаление Инвестиции от технически резерви а I. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА привилегировани конвертируеми Отчетна стойност Преоценка Стойност на ценните книжа Преоценена стойност (4+5-6) Акции, без тези във взаимни фондове 0 от тях котирани на фин. Пазари 0 Акции от взаимни фондове 0 от тях котирани на фин. Пазари 0 Изкупени собствени акции 0 4. Облигации 0 5. Изкупени собствени облигации 0 6. Държавни ценни книжа 0 7. Компесаторни инструменти 0 8. Други документи и права 0 В това число Инвестиции от други резерви Обща сума I: II. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ В ЦЕННИ КНИЖА Акции, без тези във взаимни фондове 0 от тях котирани на фин. Пазари 0 Акции от взаимни фондове 0 от тях котирани на фин. Пазари 0 Облигации 0 Държавни ценни книжа 0 4. Инвестиционни бонове 0 6. Компесаторни инструменти 0 7. Други документи и права 0 Обща сума II: EL_7.4 Page 7 of 15

6 Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.5 НСС 1 за участията в капиталите на други предприятия към г. (в хил. лв) Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията Размер на съучастието Процент на съучастието в капитала на другото предприятие Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса А. В СТРАНАТА I. В дъщерни предприятия а Обща сума I: 0 х 0 0 II. В смесени предприятия Обща сума II: 0 х 0 0 III. В асоциирани предприятия Обща сума III: 0 х 0 0 IV. В други предприятия Обща сума IV: 0 х 0 0 Обща сума за страната (I+II+III+IV) 0 х 0 0 Б. В ЧУЖБИНА I. В дъщерни предприятия Обща сума I: 0 х 0 0 II. В смесени предприятия Обща сума II: 0 х 0 0 III. В асоциирани предприятия Обща сума III: 0 х 0 0 IV. В други предприятия Обща сума IV: 0 х 0 0 Обща сума за чужбина (I+II+III+IV) 0 х 0 0 EL_7.5 Page 8 of 15

7 Телепол ЕООД Елемент 7.6 гр. Шумен към НСС 1 за приходите и разходите от лихви към г. (в хил. левове) Показатели Сума платени/ начислени получени а 1 2 I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ Лихви по разплащателни и депозитни сметки Лихви по предоставени дългосрочни заеми Лихви по предоставени краткосрочни заеми 4. Лихви по търговски вземания 5. Други лихви Обща сума на приходите от лихви ( ) 0 0 ІI. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по: редовни заеми в левове - просрочени заеми в левове - редовни заеми във валута - просрочени заеми във валута Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по: редовни заеми в левове - просрочени заеми в левове редовни заеми във валута - просрочени заеми във валута Лихви по дългове, свързани с дялово участие 4. Лихви по неизплатени заплати в срок 5. Лихви по държавни вземания 6. Лихви по търговски задължения 7. Други лихви 7 7 Обща сума на разходите за лихви ( ) 8 8 EL_7.6 Page 9 of 15

8 Телепол ЕООД Елемент 7.7 гр. Шумен към НСС 1 за извънредните приходи и разходи към г. (в хил. лева) Показатели Сума a 1 I. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ Получени застрахователни обезщетения 5 Други Обща сума I: 5 II. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ Разходи от природни и други бедствия Разходи от принудително отчуждаване на активи Други Обща сума II: 0 EL_7.7 Page 11 of 15

9 Телепол ЕООД Елемент 7.8 гр. Шумен НСС 1 за финансовите резултати към г. Показатели (хил. лв.) Сума a 1 А. Неразпределена печалба I. Неразпределена печалба към II. на неразпределената печалба за сметка на: Печалба от предходната година Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи 1 4. Други източници Обща сума II: 1 III. Разпределениена печалбата от минали години За покриване на загуби от минали години За резерви 175 За дивиденти в т.ч. за държавата 4. Дарения 5. Увеличаване на основния капитал 6. За други цели 7. Неразпределена печалба Обща сума III: 175 IV. Неразпределена печалба към 31 1 Б. Непокрита загуба I. Непокрита загуба към 00 II. на загубата за сметка на: Прехвърляне на загуба от предходната година Други Всичко за II: 0 III. Покриване на загуби от минали години за сметка на: Неразпределена печалба от минали години Резерви Основен капитал Обща сума III: 0 IV. Непокрита загуба към 31 0 В. Финансов резултат от текущата година Печалба 73 Загуба

10 Телепол ЕООД Елемент No 7.9 гр. Шумен НСС 1 за данъци от печалбата върху временни разлики към г. Видове временни разлики За увеличаване на облагаемата печалба За намаляване на облагаемата печалба Суми на временнит е разлики Суми на данъците върху временните разлики: Суми на временни те разлики (хил. лв) Суми на данъците върху временните разлики : Данък за общините Данък върху печалбата Данък за общините Данък върху печалбата а I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА А. Намаляеми Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации От обезценка на материални запаси Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми II. ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА А. Намаляеми Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации От обезценка на материални запаси Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБШО А: ( ) Б. Облагаеми III. ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА А. Намаляеми Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации EL_7.9 Page 14 of 15

11 а От обезценка на материални запаси Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики 8 1 ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми IV. КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ А. Намаляеми Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации От обезценка на материални запаси Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми V. В КРАЯ НА ГОДИНАТА А. Намаляеми Разлики между счетоводната квота и данъчно признатите амортизационни разходи за амортизации От преоценка на материални запаси Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми а EL_7.9 Page 15 of 15

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

ChirpanskiPlod.xls

ChirpanskiPlod.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2002г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА " ЧИРПАНСКИ ПЛОД" ЕАД / в несъстоятелност / УПРАВЛЯВАЩ : ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ - синдик АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ЧИРПАН Област: СТАРА ЗАГОРА Ул.,

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

TAI2003.xls

TAI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Kruni_95.xls

Kruni_95.xls АКТИВ С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на "К РУ Н И -95" АД град БАЛЧИК към 31.12.2002 г. Сума (хил.лв.) ПАСИВ Сума (хил.лв.) РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година Предходна година РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls - 1 / 6 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ''СВ.ИВАН РИЛСКИ'-СОФИЯ 000670659

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно