ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Области на висше образование, професионални направления и специалности АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на регионалното развитие 3.9 Туризъм Туризъм 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята Екология и опазване на околната среда Технически науки 5.13 Общо инженерство Аграрно инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство Растителни биотехнологии Агробизнес Селекция и семепроизводство на културните растения Декоративни растения и ландшафтен дизайн Лозарство с основи на винарството Растителна защита Агроекология и растителна защита Информационни системи и технологии в растителната защита ВСИЧКО:

2 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2 Области на висше образование, професионални АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ "" 8 Изкуства 8.2 Изобразително изкуство Графичен дизайн и фотография Дизайн на облеклото Музикално и танцово изкуство Българска народна хореография Изпълнителско изкуство (поп и джаз) Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене) Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) Дирижиране на народни състави ВСИЧКО:

3 Области на висше образование, професионални ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" "" ПРИЛОЖЕНИЕ Педагогически науки 1.2 Педагогика Социална педагогика Начална училищна педагогика и чужд език Съвременни образователни технологии 1.3 Педагогика на обучението по... Математика и информатика Български език и немски език Български език и източен език Технологии и предприемачество Педагогика на обучението по музика Физическо възпитание. Спортна педагогика 2 Хуманитарни науки 2.1 Филология Английска филология Германистика Приложна лингвистика (руски и втори чужд език) Приложна лингвистика (английски и втори чужд език) Приложна лингвистика (немски и втори чужд език) Приложна лингвистика (китайски и втори чужд език) Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Приложна лингвистика (английски и втори чужд език с информационни технологии) Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище Page 1

4 Области на висше образование, професионални "" Конферентен превод с английски език и втори чужд език Транслатология с руски език и втори чужд език Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове 2.2 История и археология История Археология Философия Философия 2.4 Религия и теология Теология Църковна история и богослужебно предание Богословие на личността и обществото 3 Социални, стопански и правни науки 3.2 Психология Психология Политически науки Политология 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Журналистика Връзки с обществеността Право Право Администрация и управление Стопанско управление Публична администрация Икономика Маркетинг Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята География Математика Приложна математика Page 2

5 Области на висше образование, професионални "" 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика Софтуерно инженерство Компютърни науки Информатика. Компютърна мултимедия Информатика. Защита на информацията Информатика. Информационни системи 8 Изкуства 8.2 Изобразително изкуство Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации ВСИЧКО: Page 3

6 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4 Области на висше образование, професионални направления и специалности ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" - ВАРНА "" 5 Технически науки 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Мениджмънт на водния транспорт Експлоатация на флота и пристанищата Корабоводене Корабни машини и механизми ВСИЧКО: 9 9 9

7 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.5 Области на висше образование, професионални направления и специалности ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 5 Технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Строителен мениджмънт Строителство и архитектура на сгради и съоръжения ВСИЧКО: 2 2 2

8 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.6 Области на висше образование, професионални ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" - СОФИЯ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.8 Икономика Икономика на транспорта Технически науки 5.1 Машинно инженерство Автомобилна техника Подемно-транспортни, пътни и строителни машини Електротехника, електроника и автоматика Електроенергетика и електрообзавеждане Електромобили Комуникационна и компютърна техника Комуникационна и компютърна техника и системи Транспорт, корабоплаване и авиация Технология и управление на транспорта Архитектура, строителство и геодезия Транспортно строителство Общо инженерство Индустриален мениджмънт ВСИЧКО:

9 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.7 Области на висше образование, професионални направления и специалности ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - СОФИЯ "" 5 Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника Телекомуникационни технологии Компютърно администриране на софтуерни приложения Софтуерно проектиране Киберсигурност на високите технологии Безжични комуникации и разпръскване ВСИЧКО:

10 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.8 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Области на висше образование, професионални Магистър 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Мениджмънт Публична администрация Съдебна администрация Мениджмънт на човешките ресурси Публичен мениджмънт и административна власт 3.8 Икономика МИО Финанси Маркетинг Счетоводство и одит Счетоводство и контрол Недвижими имоти и инвестиции Стокознание и митническа дейност Индустриален бизнес и предприемачество Предприемачество и инвестиционен бизнес Бизнес икономика Бизнес информационни системи Корпоративни финанси. Публични финанси Банков мениджмънт Управление на продажбите и мърчандайзинг Качество и експертиза на стоките Конкурентно и бизнес разузнаване Информационен мениджмънт в бизнеса Логистика 3.9 Туризъм Туризъм Международен туристически бизнес Мениджмънт на туризма Page 1

11 Области на висше образование, професионални Магистър Мениджмънт на хотели и ресторанти Природни науки, математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика и компютърни науки Мобилни и уеб технологии ВСИЧКО: Page 2

12 Области на висше образование, професионални направления и специалности ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 5.9 "" 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята Екология и опазване на околната среда 5 Технически науки 5.13 Общо инженерство Инженерен дизайн Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство Растителна защита Растителна защита Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина Горско стопанство Горско стопанство Ландшафтна архитектура ВСИЧКО:

13 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.10 Области на висше образование, професионални МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН "" 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Обществено здраве Медицинска рехабилитация и ерготерапия Здравни грижи Медицински козметик ВСИЧКО:

14 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.11 Области на висше образование, професионални направления и специалности МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ "" 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка Рехабилитатор Зъботехник Медицински лаборант Рентгенов лаборант Медицински козметик Инструктор по хранене и безопасност на храните ВСИЧКО:

15 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.12 Области на висше образование, професионални направления и специалности МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ "" 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Здравни грижи Медицинска сестра Лекарски асистент Зъботехник Рехабилитатор Помощник-фармацевт Медицински лаборант Инспектор по обществено здраве Рентгенов лаборант Медицински козметик ВСИЧКО:

16 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.13 Области на висше образование, професионални направления и специалности МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - ВАРНА "" 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Здравни грижи Зъботехник ВСИЧКО:

17 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.14 Области на висше образование, професионални направления и специалности МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - СОФИЯ "" 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята Екология и опазване на околната среда Геология и геоинформатика ВСИЧКО: 8 8 8

18 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.15 Области на висше образование, професионални направления и специалности НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЬО САРАФОВ" - СОФИЯ "" 8 Изкуства 8.4 Театрално и филмово изкуство Актьорство за драматичен театър Сценичен и екранен дизайн Анимация и виртуален дизайн Театър на движението Филмова и телевизионна режисура Драматургия ВСИЧКО: 8 8 8

19 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.16 Области на висше образование, професионални НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" - СОФИЯ "" 8 Изкуства 8.3 Музикално и танцово изкуство Инструментално изкуство (вид инструмент) Поп и джаз инструмент Класическо пеене Поп и джаз пеене ВСИЧКО:

20 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.17 Области на висше образование, професионални направления и специалности НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СОФИЯ "" 1 Педагогически науки 1.3 Педагогика на обучението по... Физическо възпитание Здравеопазване и спорт 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия Спорт Спорт Спортна анимация Спортен мениджмънт Адаптирана физическа активност Спорт, фитнес, здраве Спортна психология ВСИЧКО:

21 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.18 Области на висше образование, професионални направления и специалности НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ "" 8 Изкуства 8.2 Изобразително изкуство Живопис Графика Плакат и визуална комуникация Мода Сценография Книга и печатна графика Рекламен дизайн Индустриален дизайн Дизайн на детската среда Интериорен и екстериорен дизайн ВСИЧКО:

22 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.19 Области на висше образование, професионални ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Специална педагогика Социална педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика Начална училищна педагогика и чужд език Педагогика на обучението по... Физическо възпитание и спорт Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт Български и китайски език Български и английски език История и чужд език Руски език и западен език 2 Хуманитарни науки 2.1 Филология Българска филология Английска филология Славянска филология Руска филология Приложна лингвистика (английски и втори чужд език) Приложна лингвистика (английски и френски език) Приложна лингвистика (английски и руски език) Приложна лингвистика (английски и китайски език) Приложна лингвистика (английски и немски език) Лингвистика с маркетинг Лингвистика с маркетинг (английски и втори чужд Page 1

23 Области на висше образование, професионални "" Лингвистика с бизнес администрация (английски и втори чужд език) Лингвистика с информационни технологии (английски и втори чужд език) Превод и интеркултурна комуникация - английски 2.2 История и археология Археология Религия и теология Теология Социални, стопански и правни науки 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Психология Психология Политически науки Политология 3.4 Социални дейности Социални дейности 3.6 Право Право Администрация и управление Публична администрация Стопанско управление Мениджмънт на туристическия бизнес Бизнес администрация 3.8 Икономика Международни икономически отношения Финанси Маркетинг Счетоводство 3.9 Туризъм Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки Page 2

24 Области на висше образование, професионални "" Инженерна физика Медицинска физика Физика на кондензираната материя 4.2 Химически науки Медицинска химия Хранителна химия Спектрохимичен анализ 4.3 Биологически науки Биология Молекулярна биология Медицинска биология Екология и опазване на околната среда Генетика Репродуктивна биология Биоинформатика Лечебни и етерични растения 4.5 Математика Приложна математика Информатика и компютърни науки Информатика Софтуерно инженерство Бизнес информационни технологии Софтуерни технологии и дизайн Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни и комуникационни системи Хардуерни и софтуерни системи Информационно и компютърно инженерство Изкуства 8.2 Изобразително изкуство Графичен дизайн с реклама ВСИЧКО: Page 3

25 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.20 Области на висше образование, професионални РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Социална педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика Социални, стопански и правни науки 3.3 Политически науки Европеистика и глобалистика 3.6 Право Право 3.7 Администрация и управление Публична администрация Бизнес мениджмънт Икономика Международни икономически отношения Маркетинг Икономика Природни науки, математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика и информационни технологии в бизнеса Компютърни науки Софтуерно инженерство Информатика и информационни технологии в бизнеса Технически науки 5.1 Машинно инженерство Земеделска техника и технологии Електротехника, електроника и автоматика Page 1

26 Области на висше образование, професионални "" Електроенергетика и електрообзавеждане Електроника 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи и технологии Интернет и мобилни комуникации Транспорт, корабоплаване и авиация Технология и управление на транспорта Транспортна техника и технологии Автомобилно инженерство 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Строително инженерство 5.12 Хранителни технологии Технология на храните 5.13 Общо инженерство Промишлен дизайн Индустриално инженерство ВСИЧКО: Page 2

27 Области на висше образование, професионални СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" "" ПРИЛОЖЕНИЕ Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика Специална педагогика Неформално образование Логопедия Предучилищна и начална училищна педагогика Предучилищна педагогика и чужд език Педагогика на девиантното поведение 1.3 Педагогика на обучението по... Физическо възпитание и спорт Математика и информатика Изобразително изкуство История и география География и биология Методология на обучението по физика и астрономия Технологии на обучение по математика и информатика Електронно обучение Методика на чуждоезиковото обучение Хуманитарни науки 2.1 Филология Българска филология Английска филология Немска филология Славянска филология Руска филология Скандинавистика Китаистика Page 1

28 Области на висше образование, професионални Page 2 "" Японистика Балканистика Литература, кино и визуална култура Трансгранична българистика Преводач-редактор Руска литература, култура и художествен превод Индийско и иранско културознание и общественознание - Персийски език 2.2 История и археология История Археология Минало и съвремие на Югоизточна Европа Дипломация и разузнаване на Балканите Европейски Югоизток Кризи, конфликти и дипломация в световната политика (XVI-XXI век) 2.3 Философия Философия История и съвременност на философията 2.4 Религия и теология Теология Социални, стопански и правни науки 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Културология Политическа социология Трудови пазари и развитие на човешките ресурси 3.2 Психология Психология Клинична психология Трудова и организационна психология 3.3 Политически науки Политология Европеистика Международни отношения 4 4 4

29 Области на висше образование, професионални Page 3 "" Политически мениджмънт Политическо консултиране Международни отношения и проблеми на сигурността Международна сигурност 3.4 Социални дейности Социални дейности Социална работа с деца и семейства 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Журналистика Връзки с обществеността Книгоиздаване Комуникационен мениджмънт Право Право Администрация и управление Публична администрация Регионално развитие и политика Европейска публична администрация Публичен мениджмънт и политики 3.9 Туризъм Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки Комуникации и физична електроника Астрофизика, метеорология и геофизика Инженерна физика Космически изследвания 4.2 Химически науки Инженерна химия и съвремнни материали Ядрена химия Биологически науки Биология Молекулярна биология Екология и опазване на околната среда 3 3 3

30 Области на висше образование, професионални "" Микробиология и микробиологичен контрол Генно и клетъчно инженерство Качество и безопасност на храните Биология на развитието 4.4 Науки за земята География Геология География и английски език Изменения на климата и управление на водите Географски информационни системи и картография 4.5 Математика Математика Приложна математика Статистика Алгебра, геометрия и топология Изчислителна математика и математическо моделиране 5 Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника Аерокосмическо инженерство и комуникации 5.11 Биотехнологии Биотехнологии Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Фармация Фармация Обществено здраве Медицинска рехабилитация и ерготерапия ВСИЧКО: Page 4

31 Области на висше образование, професионални СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ" - СВИЩОВ "" ПРИЛОЖЕНИЕ Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Публична администрация Стопанско управление 3.8 Икономика Международни икономически отношения Финанси Маркетинг Стопански и финансов контрол Застраховане и социално дело Икономика на търговията Икономика на туризма Бизнес информатика Аграрен бизнес Финансов мениджмънт Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия Международен бизнес и мениджмънт ВСИЧКО:

32 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.23 Области на висше образование, професионални ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА "" 5 Технически науки 5.1 Машинно инженерство Машиностроителна техника и технологии Компютризирани технологии в Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електротехника и възобновяеми енергийни източници Електротехника Възобновяеми енергийни източници 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи и технологии Софтуерни и интернет технологии Енергетика Електроенергетика Топлотехника и възобновяеми енергийни източници 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Експлоатация на флота и пристанищата Корабоводене Корабни машини и механизми Електрообзавеждане на кораба Корабостроене и морска техника Инженерна екология Транспортна техника и технологии Общо инженерство Индустриален дизайн ВСИЧКО:

33 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.24 Области на висше образование, професионални ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО Магистър придобита ОКС "" 5 Технически науки 5.1 Машинно инженерство Мехатроника Машиностроене и уредостроене Компютърни технологии в машиностроенето Индустриални топлинни и газови системи Електротехника, електроника и автоматика Електроника Промишлена и автомобилна електроника Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи Електроенергетика и електрообзавеждане Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи и технологии Комуникационна техника и технологии Софтуерно и компютърно инженерство ВСИЧКО:

34 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.25 Области на висше образование, професионални ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Стопанско управление 4 Природни науки, математика и информатика 4.5 Математика Приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика и софтуерни науки науки Технически науки 5.1 Машинно инженерство Мехатроника Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето Автотранспортна техника Компютърни технологии в машиностроенето Дигитални индустриални технологии Машиностроене и уредостроене Машиностроене Дизайн и технологии за облекло и текстил 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електроника Електротехника Електроенергетика и електрообзавеждане Автоматика, информационна и управляваща техника Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници Page 1

35 Области на висше образование, професионални "" 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърно и софтуерно инженерство Телекомуникации Информационни технологии в индустрията Компютърни технологии и приложно програмиране Енергетика Топлоенергетика и ядрена енергетика Топлоенергетика Ядрена енергетика 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Авиационна техника и технологии Транспортна техника и технологии Общо инженерство Инженерен дизайн Мениджмънт и бизнес информационни системи Инженерна логистика Технология и управление на транспорта ВСИЧКО: Page 2

36 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.26 Области на висше образование, професионални направления и специалности ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Магистър придобита ОКС "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.8 Икономика Бизнес икономика Аграрна икономика Регионална икономика Технически науки 5.12 Хранителни технологии Технология на храните 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина ВСИЧКО:

37 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.27 Области на висше образование, професионални УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.3 Педагогика на обучението по... Български език и история Руски език и западен език 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Стопанско управление Туризъм Туризъм Организация и управление на хотели и ресторанти Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи и технологии 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Техника и технологии в транспорта 5.11 Биотехнологии Биотехнологии ВСИЧКО:

38 Области на висше образование, професионални УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ Магистър ПРИЛОЖЕНИЕ Социални, стопански и правни науки 3.3 Политически науки Политология Международни отношения Международни отношения (Международна публична администрация) 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Медии и журналистика Право Право Администрация и управление Публична администрация Бизнес администрация Регионално развитие 3.8 Икономика Международни икономически отношения Финанси Финансов контрол Маркетинг Застраховане и социално дело Предприемачество Икономика на туризма Счетоводство Финансов мениджмънт Икономика на търговията Икономика на отбраната и сигурността Икономика на човешките ресурси придобита ОКС "" Page 1

39 Области на висше образование, професионални Магистър придобита ОКС "" Икономика Бизнес икономика Интелектуална собственост и бизнес Бизнес информатика и комуникации Дигитален маркетинг Мениджмънт на недвижимата собственост Одитинг Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи" Международни финанси и бизнес ВСИЧКО: Page 2

40 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.29 Области на висше образование, професионални УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ Магистър придобита ОКС "" 5 Технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Архитектура Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране Строителство на сгради и съоръжения Транспортно строителство Геодезия Управление в строителството Устройство и управление на земи и имоти Урбанизъм Кадастър Конструктивно инженерство Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения Софтуерни технологии в строителството ВСИЧКО:

41 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.30 Области на висше образование, професионални УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - СОФИЯ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Информационни ресурси на туризма Информационна сигурност Комуникации и информиране Информационни фондове на културноисторическото наследство Библиотечно-информационен и културен мениджмънт Медийна информация и реклама 4 Природни науки, математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки Компютърни науки Информационни технологии Информационни системи и технологии Информационна сигурност Информационни технологии и финансов инженеринг Електронен бизнес и електронно управление 9 Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност Национална сигурност Национална сигурност и културно-историческо наследство ВСИЧКО:

42 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.31 Области на висше образование, професионални направления и специалности УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.9 Туризъм Туризъм Хотелиерство и ресторантьорство Кетъринг 5 Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи и технологии Биотехнологии Биотехнологии Хранителни технологии Технология на месото и млякото Технология на виното и пивото Технология и качество на храните Анализ, контрол и екология на храните Анализ и контрол на хранителните продукти ВСИЧКО:

43 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.32 Области на висше образование, професионални ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ "" 5 Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Автоматика и информационни технологии 5.10 Химични технологии Химично инженерство Биотехнологии Биотехнологии Биомедицинско инженерство ВСИЧКО:

44 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.33 Области на висше образование, професионални направления и специалности ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика Начална училищна педагогика и чужд език Хуманитарни науки 2.1 Филология Английска филология Руска филология и туризъм Приложна лингвистика (английски и втори чужд език) Приложна лингвистика (английски и руски език) Социални, стопански и правни науки 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Журналистика и реклама Природни науки, математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки Бизнес информатика Технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Геодезия ВСИЧКО:

45 Области на висше образование, професионални ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД "" ПРИЛОЖЕНИЕ Педагогически науки 1.2 Педагогика Специална педагогика Начална училищна педагогика и чужд език Начална училищна педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст Социална превенция и консултиране 1.3 Педагогика на обучението по... Физическо възпитание и спорт Математика, информатика и информационни технологии Изобразително изкуство География и история Технологии и предприемачество Технологии на обучение по математика и информатика Кариерно развитие и предприемачество 2 Хуманитарни науки 2.1 Филология Българска филология Английска филология Приложна лингвистика (английски и немски език) Българският език като чужд Превод (сръбски, руски, хърватски, чешки) Превод и съвременна англоезична литература Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение Page 1

46 Области на висше образование, професионални "" 2.2 История и археология История на българските земи в контекста на европейското развитие 3 Социални, стопански и правни науки 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Култура и медии 3.2 Психология Психология Криминална психология Училищна психология 3.3 Политически науки Политология Международни отношения Югоизточна Европа в съвременните международни отношения 3.4 Социални дейности Социални дейности Обществени комуникации и информационни науки Връзки с обществеността Право Право Администрация и управление Публична администрация Бизнес мениджмънт и предприемачество Териториална администрация Данъчна администрация 3.8 Икономика Финанси Маркетинг Счетоводство и контрол Международен бизнес Икономика на публичната сфера Page 2

47 Области на висше образование, професионални "" Счетоводно-финансов мениджмънт 3.9 Туризъм Туризъм Мениджмънт на туроператорската и туристическата агентска дейност Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност Международен туризъм 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята География Екология и опазване на околната среда География и регионална политика Информатика и компютърни науки Информатика Информационни системи и технологии Бизнес информатика и иконометрия 5 Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електроника Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи и технологии Информационни и комуникационни технологии 7 Здравеопазване и спорт 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия Спорт Спорт Изкуства 8.2 Изобразително изкуство Мода Маркетинг и реклама в модния дизайн 8.3 Музикално и танцово изкуство Page 3

48 Области на висше образование, професионални "" Българска народна хореография Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене) 8.4 Театрално и филмово изкуство Актьорско майсторство Филмова и телевизионна режисура Филмово и телевизионно операторство Филмов и телевизионен монтаж Театрална режисура 9 Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност Национална сигурност ВСИЧКО: Page 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на регионалното развитие 3.9 Туризъм Области на висше образование, професионални направления и специалности

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 016/017 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 019/00 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Шифър УТВЪРДИЛ: РЕКТОР: (проф. дтн инж. Георги Михов) К Л А С И Ф И К А Т О Р НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО СЕ

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно

УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Асен Златаров ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно 3 26.75 Химия редовно 4 15.50 Технология на нефта и газа редовно 5 18.50 Технология на нефта и газа редовно 6 15.75 Технология на стъклото, керамиката - задочно задочно 11 18.83 Химия на козметичните средства

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

Седмично разписание

Седмично разписание СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2018/19 ГОД. 8 а 1 Музика 2 Физика и астрономия Физическо 3 4 1,2 гр Физическо възпитание и Руски език Философия Химия и опазване на околната среда 5 Предприемачество

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно