по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание VI желание VII желание VIII желание НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ Л

Размер: px
Започни от страница:

Download "по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание VI желание VII желание VIII желание НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ Л"

Препис

1 I II V VI VII за специалност "ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН" 1 1п п м г д т с р и мн. добър п п г д с и т р м добър п п м д г с и т р среден п п г с м т р и д среден п п г д с т и м р среден п п г и т добър п п м г д т с р и мн. добър п п г р с д т 0 0 слаб п п с т добър п п г и с р м т 0 слаб п п д т г м р и с среден п п д г и т м с 0 добър п п и г м с р д т добър п п д г т м добър п п с г т д р и м добър п п г д т добър п п д г т р и 0 0 слаб п п г д и т м р с среден п п д г м и т с р слаб п п с г и д добър п п р г м с д т 0 среден п п г д м с и т р среден п п д слаб п п д г с добър п п г д добър п п г среден п п г р д м т с и среден п п г м т с и д р добър п п г и д м с т р среден п п д г и слаб п п д и т с м р 0 добър п п м г с д т и р добър п п г д р т с м 0 добър п п и т с д г р м добър п п р т личен п п и г д р добър п п г т д с м и р слаб п п г д т и мн. добър п п с г д р м т и добър п п г и д м т 0 0 добър п п д г и р т м с мн. добър 4.55

2 42 44п п м г и д с т 0 мн. добър п п д г т слаб п п т г с м р д и мн. добър п п г д и с т м 0 среден п п г д т р и с м добър п п г д с и добър п п д г т и мн. добър п п д с т и м г р мн. добър п п г д и т с 0 0 добър п п г с м личен п п г добър п п с м г добър п п г с добър п п г с и д т м р мн. добър п п г с д т среден п п т д г и с р м добър п п г м и д с т р личен п п г и д т р м с слаб п п г с д т и 0 0 добър п п г д и с среден п п г д и т с р м слаб п п г д т р и м с личен п п г и д т добър п п г и т мн. добър п п т г и д добър п п г р и д т м 0 среден п п добър п п г д т с р м и добър п п г д т добър п п д с г т р м и мн. добър п п г и д с т м р мн. добър п п р м и с г 0 0 среден п п г среден п п г д слаб п п р с г т м и д слаб п п г слаб п п м г и т с д р слаб п п р и д с т г м слаб п п д г т и р с м не се явила

3 I II V VI VII за специалност "ДЕТСКИ ИГРАЧКИ И СУВЕНИРИ" 1 1и и д г п мн. добър и и д п г слаб и и р п г д с м т среден и и д р г т п 0 0 среден и и д г п с т р м добър и и р г п м т д с добър и и г п р с д м т слаб и и м д т п г р с добър и и т д п среден и и р м с п г т д слаб и и г р п т д с м добър и и п р с м г т д добър и и п г д р т с м среден и и с м р г п т д добър и и г с д т п м р среден и и п м р т д г с добър и и с м д личен и и д т г п р 0 0 слаб и и с д р добър и и с п д г м т р мн. добър и и м д с т р п г мн. добър и и д г т п с р м мн. добър и и п д т г р с 0 среден и и г р м добър и и с п м т д г р мн. добър и и р м с п добър и и г с м п р д т мн. добър и и р м т п г д с среден и и г т д р п с м добър 4.45

4 I II V VI VII за специалност "СИЛИКАТЕН ДИЗАЙН" 1 1с с м и г т р п д мн. добър с с и г слаб с с п г т добър с с м р п т г 0 0 мн. добър с с м р добър с с и т добър с с г д п добър с с р м п и г т д мн. добър с с р м и п г д т добър с с и д п р м т г добър с с м д п т г р и среден с с п г т д м р и среден с с и п т среден с с и м р п г 0 0 среден с с п т м г р д и добър с с р м т д и п г среден 3.30

5 I II V VI VII за специалност "ХУДОЖЕСТВЕНА ДЪРВОРЕЗБА" 1 1р р с м и п т г 0 слаб р р м и п с г т д среден р р г с м и т д п мн. добър р р м с и п г т д добър р р м с и п т д г добър р р м с слаб р р м с и г т п д добър р р с м и т д п г среден р р г п м и среден р р г м п и среден р р м п добър р р с г п м и т д добър р р п г д с т м и среден р р с м п г т д и добър р р м г п с добър р р м и с п г 0 0 добър р р с т слаб 2.00

6 I II V VI VII за специалност "ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ" 1 1м м и г т с добър м м г п р и с 0 0 добър м м р и с п г т д добър м м с г д и п 0 0 добър м м с т п г р д и среден м м г п д т р с и мн. добър м м с д и т г п 0 среден м м и р п т р д с добър м м р и с г п 0 0 слаб м м с т п д и г р добър м м г п д и добър м м д т и г п с р мн. добър м м г п д т с и р мн. добър м м и т р д г с п мн. добър м м и р п д с г т добър м м г и р п т с д слаб м м р и п г т с 0 среден м м п д г и с р т добър м м и р с п среден м м г п и д с т р среден м м слаб 2.00

7 I II V VI VII за специалност "ХУДОЖЕСТВЕНА ТЪКАН" 1 1т т м д с г и п р среден т т д м п с и г р добър т т д п с добър т т м р с и д г п мн. добър т т д и м г п р с мн. добър т т д с г и м р п среден т т и м с д р п г добър т т р г и среден т т с и среден т т д с м мн. добър т т г п д и добър т т и м среден 3.10

8 I II V VI VII за специалност "МОДЕН ДИЗАЙН" 1 1д д г р п с м т и мн. добър д д и т с г п р м слаб д д м п г и т р с добър д д и п г т с м р среден д д п г т и р м с слаб д д г п добър д д т и г п среден д д п т г и с м р личен д д т р и с м п г добър д д г с р п т и 0 слаб д д т г м р п и с добър д д п г т р с и м слаб д д п р и м т г с слаб д д г р м т п с и слаб д д с п и т р г м мн. добър д д с г п т м и 0 мн. добър д д п г с и т м р среден д д г т п и личен д д т м с п г р 0 добър д д т п г и с 0 0 добър д д п г и с слаб д д и т г п м с р добър д д т м р добър д д т р п с м г и добър д д г п слаб д д г и с р т м п слаб д д среден д д и г п т слаб д д п г т среден д д г п и т слаб д д т п с и м р г добър д д и п г р т м с слаб д д п м г р и т с добър д д г и т м с р п добър д д г п т среден д д п т и г р 0 0 мн. добър д д п м т р с и г мн. добър д д т м с п г и 0 добър д д г т м добър д д п г т и с р м добър д д т п с г и р м добър 3.50

9 42 42д д т и п с среден д д с т п м р г и добър д д г с п т р и м среден д д г среден д д т и среден д д п г и т м р с мн. добър д д г п т м с 0 0 добър д д г т п мн. добър д д и р м г п т с добър д д п г и м р с 0 личен д д г п с т р и м слаб д д п р м г т и с среден д д т г и п м с р мн. добър д д г п т мн. добър д д и г п с р т м слаб д д г п с т м р и среден д д п г м с и т р добър д д т м п г мн. добър д д и г с т п 0 0 добър 4.45

10 I II V VI VII за специалност "РЕКЛАМНА ГРАФИКА" 1 1г г слаб г г д п с и р т м слаб г г п д с т и м р добър г г п д среден г г п д мн. добър г г п с д т р м и среден г г т п д м среден г г м д т с п р 0 добър г г и п добър г г п и добър г г п и т слаб г г п с и р м 0 0 добър г г п д т м и с р мн. добър г г п и с р т д м среден г г п д с среден г г д м т п с и р личен г г д п мн. добър г г п р с д м и т среден г г п и т д добър г г р м п т и д с мн. добър г г д п с и м т р слаб г г п д с т и 0 0 добър г г п д р м добър г г п д т и м 0 0 среден г г т среден г г с и п добър г г д и п р с т м слаб г г с д п и р т м среден г г т и м п д с р мн. добър г г с д м р т и п мн. добър г г т с м п д р и добър г г п м р и среден г г п с д т р м 0 добър г г п д т и с р м добър г г м д и т р с п мн. добър г г и п т д среден г г п с и т д м 0 среден г г п с р и м 0 0 слаб г г п д и т м с р среден г г и т п д р м с добър г г д с п т р и м добър 3.80

11 42 42г г п и с м добър г г п м с р среден г г п д т р м с и личен г г п д и мн. добър г г п д и т с р м добър г г п с р м добър г г п д добър г г п т д р м и с личен г г п д т и добър г г п с м и р т д среден г г добър г г т и м п с д р среден г г п р м и с т д мн. добър г г п м с т д р и добър г г р м с п и д т добър г г с п д т м и 0 слаб г г с и п м р 0 0 добър г г р с м и слаб г г п м личен г г п и д т р 0 0 мн. добър г г т п с д и 0 0 мн. добър г г п т м д р с и среден г г п д добър г г т п и д мн. добър г г п д т с добър г г п слаб г г п д р слаб г г п с среден г г п р т и с м 0 среден г г п д с м р т и среден г г и м п д т р с добър г г п д т и с 0 0 добър г г п р и д м с т мн. добър г г п с д и р т м мн. добър г г п р с и т м д добър г г п р д и т с м среден г г и п с мн. добър г г д п т не се явила 79 80г г п р с и д т м мн. добър г г п д т и р м с мн. добър г г п т д р и с м мн. добър г г д т среден г г и м слаб г г п д т р и м с среден г г и п добър г г п д среден г г т п добър г г п д т с и р м мн. добър г г д п т и р с м слаб г г д п т и добър 4.25

12 91 92г г д и п т с м р среден г г п д с т и м р среден г г п м д т р с и среден г г д и п т с м р мн. добър г г д т п с и м р среден г г т п д и с р м добър г г п д мн. добър г г и т р м с п д добър г г д т п добър г г п р м добър г г п д и среден г г м и мн. добър г г и с п т д 0 0 мн. добър г г п д и р с т м добър г г д п и слаб г г п и добър г г п и м с р т д мн. добър г г д п и с р т м мн. добър г г м п добър г г п м слаб г г д п мн. добър г г п с м д т р и добър г г д п и среден г г п и с добър г г п с и м д 0 0 среден г г т с слаб г г и п т м с 0 0 мн. добър г г д п т и р с 0 слаб г г п и д м т с р слаб г г п с м т р и д добър г г п д т и с р м добър г г п д т с и р 0 не се явила г г п с добър г г п и р д м с т добър г г п д добър г г п с р т м д и среден 3.30

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТ

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА СВЕТИ ЛУКА Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност ПРОСТ Приемен изпит - 29.06.2019 г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН" по ред Вх. I желание II желание III

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/ г. изм. и доп. със Заповед РД09-185/ г., изм. и доп. със Заповед РД09-202/22.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/ г. изм. и доп. със Заповед РД09-185/ г., изм. и доп. със Заповед РД09-202/22. ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/5.0.09 г. изм. и доп. със Заповед РД09-85/5.0.09 г., изм. и доп. със Заповед РД09-0/.0.09 г., за училищата по изкуствата и училищата по култура за учебната

Подробно

Резултати от редовен изпит по Химия г. Вх. Вх. Пол Словом Оценка номер номер Пол Словом Оценка 7500 Жена Много добър Жена Среден

Резултати от редовен изпит по Химия г. Вх. Вх. Пол Словом Оценка номер номер Пол Словом Оценка 7500 Жена Много добър Жена Среден 7500 Жена Много добър 5.35 7579 Жена Среден 3.00 7501 Жена Отличен 5.65 7580 Мъж Слаб 2.00 7502 Жена Слаб 2.00 7581 Жена Добър 3.65 7504 Мъж Отличен 5.50 7583 Жена Отличен 5.55 7507 Жена Отличен 5.60 7586

Подробно

Резултати от предварителен изпит по Биология г. Вх. Номер Пол Словом Цифром Вх. Номер Пол Словом Цифром 1000 Жена Много добър Жен

Резултати от предварителен изпит по Биология г. Вх. Номер Пол Словом Цифром Вх. Номер Пол Словом Цифром 1000 Жена Много добър Жен 1000 Жена Много добър 5.19 1050 Жена Отличен 6.00 1001 Жена Много добър 5.25 1051 Жена Много добър 5.32 1002 Жена Много добър 5.32 1052 Жена Много добър 5.19 1003 Мъж Отличен 5.75 1053 Жена Много добър

Подробно

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2 СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към 06.06.2016 Вх. Оценка С думи 2200093 5 Много добър 2200120 0 Неявил се 2200158 4.25 Добър 2200161 0 Неявил се 2200165 4.25

Подробно

2012-stat.xls

2012-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

2013-stat.xls

2013-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

2014-stat.xls

2014-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО Б

Проект BG05M20P Подкрепа за успех ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО Б ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ СЕЛО ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 1. ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА II КЛАС

Подробно

DV_Naredba_5.indd

DV_Naredba_5.indd НАРЕДБА Н-5 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА В сила от 16.09.2008 г. Издадена от Министерството на образованието и науката и Министерството на културата Обн. ДВ.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА Име на документа Учебен план на специалност ДТММИ Страница: 1 от 22 УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура ДТММИ ОКС БАКАЛАВЪР 1. Задължителни дисциплини Б00З401 Висша математика І ч. доц.д-р Красимир Кръстев І

Подробно

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни 145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, 02 877 41 36, 02 875 41 55; oy_145@abv.bg ГРАФИК За контролни и класни работи през II-ри учебен срок 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Подробно

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 1 6 Работа в собствен бизнес, защото има повече независимост Работа в държавна фирма, защото е по-сигурно Работа в държавна институция, защото

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД 09 4782/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

index

index Прием 2019/2020 СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА Тук знанието среща професионализма, мечтите стават реалност, бъдещето е настояще Професионално обучение по специалностите ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ I 30.03.2017 г. 24 бр. не Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4731/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19.05.2017 г. 25 бр. Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Slide 1

Slide 1 За родоначалниците на медицинската физика в България Костантина Маламова 199 ОУ Св. Апостол Йоан Богослов гр. София Медицината и физиката са неразривно свързани от дълбока древност Медицинската физика

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД09-2149/27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите

Подробно

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД./ 2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и

Подробно