Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Размер: px
Започни от страница:

Download "Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка"

Препис

1 Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична прогноза за населението в ЧРБУ бр Населението, включено към централно водоснабдяване Дял на населението, включено към централно водоснабдяване към общото население в ЧРБУ. Делът на водоснабденото население се увеличава, до достигане на 100% от населението на ЧРБУ Не се поставя цел и делът на водоснабденото население не се променя за периода % 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% Населението, включено към Брой на населението, включено към централно 4 централно водоснабдяване водоснабдяване (произведение от 1 и 2 ред) брой количество Влияещи фактори Консумация на питейна вода Поставена е цел за консумация на вода от 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на жител на година. Не се поставя цел и потреблението на вода на човек не се променя за периода 31,8 куб.м. 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 Стъпка на промяна (тук е увеличение от 0 куб.м. вода на година) куб.м. 0 Изчислена е като частно на обема на инкасираната вода за консумация на населението и броя на водоснабденото население в ЧРБУ. куб.м. 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 Произведение от броя на населението, включено към Общо количество вода за 9 населението централно водоснабдяване и консумацията на питейна вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м стойност Влияещи фактори 11 Разходи за доставяне на питейна вода за населението на куб.м. 0,87 лв. 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 12 Влияещи фактори 13 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Разходи за вода, подавана на населението Разходи за доставяне на питейна вода за населението на куб.м. (0,67 лв. за 2003 г.) Увеличение с темпа на инфлация (4%) лв Произведение от общото количество вода за населението и разходите за хил.куб.м хил.лв Население, включено към канализационната мрежа количество Влияещи фактори Дял на населението, включено към канализационната мрежа към общото население в ЧРБУ. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на населението, което ще се включи към новоизградената канализация според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС Делът на населението, включено към канализационната система, се увеличава, тъй като Програма се изпълнява независимо от РДВ % 71,55% 74,19% 76,58% 79,01% 81,50% 83,98% 86,46% 87,81% 89,15% 90,48% 26 Увеличение на броя на населението, което ще се включва към новоизградената канализационна мрежа според Директивата до 2010 г., когато се включва население от селищата над 10 хил.е.ж. бр Стъпка на промяна бр Влияещи фактори 29 Увеличение на населението, което ще се включва към новоизградената канализационна мрежа според Директивата след 2010 г., когато се включва население от селищата с е.ж. между 2-10 хил. бр Стъпка на промяна бр

2 Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Броят на канализираното население се увеличава с населението, което ще се включи към новоизградената Население, включено към 31 канализационната мрежа канализация според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС брой количество Влияещи фактори Вода от населението, включено в канализационната мрежа Промяна на обема на каналната вода във връзка с поставена е цел за консумация на вода от 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на жител на година. Обемът на каналната вода не се променя за периода, тъй като в този сценарий не се поставя цел за промяна в потреблението на вода 27,5 куб.м. 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 Стъпка на промяна (тук е увеличение от 0 куб.м. вода на година) куб.м. 0 Изчислена е като частно на обема на инкасираната канална вода на населението и броя на канализираното население в ЧРБУ. куб.м. 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Общо количество вода в канализационната мрежа от 36 населението Произведение от броя на населението, включено към канализационната мрежа и количеството на канална вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м стойност Влияещи фактори 38 Разходи за отвеждане на канална вода от населението на куб.м. 0,12 лв. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 39 Влияещи фактори 40 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи за хиляда куб.м. вода подадена в канализационната мрежа от населението Разходи за отвеждане на канална вода за населението на куб.м. (0,11 лв. за 2003 г.) Увеличение с темпа на инфлация (4%) лв Общо разходи за вода, Произведение от общото количество вода в подадена в канализационната канализационната мрежа от населението и разходите мрежа от населението за хил.куб.м хил.лв Население, обслужвано от 50 ПСОВ 51 количество Влияещи фактори Дял на населението, обслужвано от ПСОВ към общото население в ЧРБУ. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на населението, което ще се включи към новопостроените ПСОВ според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС Делът на населението, обслужвано от ПСОВ, се увеличава, тъй като Програма се изпълнява независимо от РДВ % 55,22% 56,10% 56,79% 57,51% 58,25% 58,98% 59,70% 60,97% 62,24% 63,49% 52 Увеличение на населението, което ще се включва към новопостроените ПСОВ според Директивата до 2010 г., когато се включва население от селищата над 10 хил.е.ж Стъпка на промяна Влияещи фактори 55 Увеличение на населението, което ще се включва към новопостроените ПСОВ според Директивата след 2010 г., когато се включва население от селищата с е.ж. между 2-10 хил Стъпка на промяна Броят на населението, обслужвано от ПСОВ се увеличава с броя на населението, което ще се включи към Население, обслужвано от 57 ПСОВ новоизградената канализация според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС брой количество Влияещи фактори 2

3 Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Промяна на обема на каналната вода във връзка с поставена е цел за консумация на вода от 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на жител на година. Обемът на третираната вода не се променя за периода, тъй като в този сценарий не се поставя цел за за промяна в потреблението на вода 26,6 куб.м. 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 Стъпка на промяна (тук е увеличение от 0 куб.м. вода на година) куб.м Вода от населението с ПСОВ Изчислена е като частно на обема на третираната вода за населението и броя на населението в ЧРБУ, обслужвано от ПСОВ. куб.м. 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 Произведение от броя на населението, обслужвано от Общо количество вода 62 третирано в ПСОВ ПСОВ и количеството на третираната вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м стойност Влияещи фактори 64 Разходи за третиране на отпадъчни води от населението на куб.м. 0,25 лв. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 65 Влияещи фактори 66 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи за хиляда куб.м. вода третирана в ПСОВ Разходи за третиране на вода за населението на куб.м. (0,11 лв. за 2003 г.) Увеличение с темпа на инфлация (4%) лв Общо разходи за вода Произведение от общото количество третирана вода подадена и третирана в ПСОВ за населението и разходите за хил.куб.м хил.лв Дял на населението в ЧРБУ, ползващо води с добро Население, ползващо питейни 76 води с добро качество качество. Целта е до 2010 г. цялото население на ЧРБУ да ползва води с добро качество. % 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 77 количество Влияещи фактори 78 Поставена е цел до 2010 г. цялото население на ЧРБУ да ползва питейни води с добро качество - 100% Не се поставя цел и делът на населението, ползващо води с добро качество, не се променя за периода и тези разходи не се включват в общите 92% 79 Период, за който да бъде постигната целта (години) 6 80 Контролен ред 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 81 Стъпка на промяна 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Населението, ползващо питейни води с добро качество Вода, подавана на населението, с добро качество Брой на населението в ЧРБУ, ползващо води с добро качество брой Количество вода, подавана на населението, с добро качество хил.куб.м Вода за населението, която не Разлика между общото количество вода за населението и 84 е с добро качество водата с добро качество хил.куб.м стойност Влияещи фактори 86 Оперативни разходи за постигане на целта - експлоатация на ПСПВ и оперативни разходи за мониторинг 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, Влияещи фактори 88 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 3

4 Обяснения към базовия Помощна Описание сценарий 2003 колона мярка Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Оперативни разходи за експлоатация на ПСПВ и за мониторинг, определени на базата на експертни оценки - 0,15 лв. и увеличени с темпа на инфлация (4%) Не се предвижда в този сценарий лв. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 Произведение на количеството вода, подавана на населението, която не е добро качество и оперативните разходи 0,00 хил.лв. Оперативни разходи за 91 постигане на целта 92 стойност Влияещи фактори Капиталови разходите за строителство на ПСПВ, за санитарно- охранителни зони и др. разходи свързани с мониторинг 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, Влияещи фактори 95 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Разходи за строителство на ПСПВ, за санитарноохранителни зони, определени на базата на експертни оценки - 0,32 лв. и увеличени с темпа на инфлация (4%) Не се предвижда в този сценарий лв. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 Произведение на количеството вода, подавана на Капиталови разходи за 98 постигане на целта населението, която не е добро качество и оперативните разходи 0,00 хил.лв. Общо разходи за добро 99 качество на водата Допълнителни разходи, свързани с целта 0,00 хил.лв. Населението, неподложено на 100 режим на водоснабдяване 101 Влияещи фактори Дял на населението, което не е на режим на водоснабдяване в зависимост от водния баланс за съответната година. Посоченият дял тук се отнася за годината с най-голям брой население за режим за периода г. Най-големият дял на население, неподложено на режим е 93,03%, а осредненият е - 87,57%. Посочените тук разходи се отнасят до намаляването на загубите на вода. % 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 102 Поставена е цел до 2010 г. да бъде премахнат изцяло сезонния и целогодишния режим на водоснабдяване - 100% Не се поставя цел и тези разходи не се включват в общите разходи 82,11% 103 Период, за който да бъде постигната целта (години) Контролен ред 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 105 Стъпка на промяна 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Населението, неподложено на режим на водоснабдяване Населението, подложено на режим на водоснабдяване Брой на населението, което не е на режим на водоснабдяване брой Разлика на цялото население на ЧРБУ и населението, което не е на режим на водоснабдяване брой Общо разходи за премахване на режима на водоползване Разходите за премахване на режима на водоснабдяване са изчислени като произведение на броя населението на режим, средната годишна консумация на питейна вода и средните разходи за доставяне на питейна вода) 0,00 хил.лв. 115 Разходи население - общо В случая общите разходи за населението са равни на финансовите, тъй като не се поствят цели за подобряване качеството на питейните води или за премахване на режима на водоснабдяване хил.лв Разходи финансови Сума от разходите за подаване на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от населението хил.лв Разходи за ресурса 0 хил.лв. 118 Разходи за околна среда 0 хил.лв. 119 Приходи

5 Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Промишленост Брутна добавена стойност (БДС) за промишлеността Количество вода на единица БДС в промишлеността използвано в промишлеността Използва се реалистичната прогноза за развитие на промишлеността хил.лв Използвана вода в индустрията (млн.куб.м.) на единица БДС (еднаква за всички сценарии) л. 0,42 0,42 0,41 0,41 0,4,4,39 0,39 0,38 0,38 Произведение на БДС в промишлеността и използваната вода на единица БДС в промишлеността хил.куб.м използвано от промишлеността от оператори Дял на използваната вода в промишлеността, доставена от оператори. Изчислена е на база реални данни за 2003 г. или 14,09% от общото количество вода 14,09% хил.куб.м Дял на използваната вода в промишлеността от използвано от промишлеността собствено водоснабдяване. Изчислена е на база реални 125 от собствени източници данни за 2003 г. или 85,9% от общото количество вода 85,90% хил.куб.м стойност Влияещи фактори 127 Разходи за доставяне на питейна вода за индустрията на куб.м. 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0, Влияещи фактори 129 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 Разходи за доставяне на вода за консумация за Разходи за хил.куб.м.на води на промишлеността на куб.м. (0,07 лв. за 2003 г.) Увеличение 131 промишлеността с темпа на инфлация (4%) лв. 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,19 0,2, стойност Влияещи фактори Разходи за водоснабдяване от собствени източници за 133 индустрията на куб.м. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, Влияещи фактори 135 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията Към момента не разполагаме с данни за разходите за 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 водоснабдяване от собствени източници, но при наличие Разходи за хил.куб.м.на води от на такава информация, те може да се включи в 137 собствени източници сценариите лв Общо разходи за вода, подадена от оператори на промишлеността Общо разходи за вода от собствени водоизточници Общо разходи доставяне на вода за консумация за промишлеността Количество отпадъчни води, включени в канализацията Произведение от общото вода количество за консумация за промишлеността и разходите за хил.куб.м. на операторите хил.лв Произведение от общото количество от собствени източници и разходите за хил.куб.м. хил.лв. Сума от разходите за вода, подадена от оператори на промишлеността и за вода от собствени водоизточници хил.лв Количеството канални води се променя съобразно настъпилите изменения в количествата на използваните води. хил.куб.м количество Влияещи фактори 149 Не се предвиждат специални цели 0% 150 Период, за който да бъде постигната целта (години) Контролен ред 152 Стъпка на промяна Количества канална вода Произведение от дела на пречистени отпадъчни води и общото количество генерирани отпадъчни води в индустрията хил.куб.м стойност Влияещи фактори Разходи за пречистване на отпадъчни води от 156 промишлеността на куб.м. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0, Влияещи фактори 158 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 5

6 Разходи за хиляда куб.м. вода, третирана преди заустване Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Разходите за пречистване на пречистване на отпадъчни води (0,11 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 Общо разходи за вода -канал в промишлеността Разходи за канал общо 1408 хил.лв Количество генерирани отпадъчни води Общо количество на генерираните отпадъчни води от промишлеността (наблюдаваните стопански единици). Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на използваните води. хил.куб.м Заустено водно количество от промишлеността без третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на използваните води. Количеството е изчислено като разлика от Количество отпадъчни води, нуждаещи се от третиране в 169 промишлеността генерираните количества отпадъчни води и пречистените такива. Третираните количества от операторите са извадени. хил.куб.м количество Влияещи фактори 171 Поставена е цел до 2015 г. всички отпадъчни води от промишлеността да се третират - 100% Не се поставя цел и третираните водни количества от промишлеността остават непроменени 61% 172 Период, за който да бъде постигната целта (години) Контролен ред 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 174 Стъпка на промяна 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 175 Пречистени отпадъчни води, зауствани във водните обекти от промишлеността Третирани заустени водни количества. % 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% Пречистени отпадъчни води, Произведение от дела на пречистени отпадъчни води и зауствани във водните обекти общото количество генерирани отпадъчни води в 176 от промишлеността индустрията хил.куб.м стойност Влияещи фактори Разходи за пречистване на отпадъчни води от 178 промишлеността на куб.м. 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0, Влияещи фактори 180 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи за хиляда куб.м. вода, третирана преди заустване Разходите за пречистване на пречистване на отпадъчни води (0,22 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 0,4,42 0,43 0,45 0, Общо разходи за вода, третирана преди заустване в промишлеността Произведение от общото количество пречиствани отпадъчни води от промишлеността и разходите за хил.куб.м хил.лв Разходи промишленост общо Сума от всички разходи, свързани с промишлеността хил.лв Разходи финансови Сума от разходите за подаване на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от промишлеността хил.лв Разходи за ресурса хил.лв. 193 Разходи за околна среда хил.лв. 194 Приходи Селско стопанство Брутна добавена стойност (БДС) за селското 196 стопанство Използва се реалистична прогноза за развитие на селското стопанство хил.лв

7 Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Количество вода на единица БДС в селското стопанство Използвана вода в селското стопанство (млн.куб.м.) на единица БДС (еднаква за всички сценарии) л. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 използвано в селското 198 стопанство Произведение на БДС в селското стопанство и използваната вода на единица БДС в сел.стопанство 7805 хил.куб.м стойност Влияещи фактори 200 Разходи за доставяне на питейна вода за селското стопанство на куб.м. 0,17 лв. 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0, Влияещи фактори 202 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи на хил.куб.м. Разходите за осигуряване на вода за селското стопанство (0,15 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв Разходи за доставяне на вода Произведение на общото количество вода, използвано в 205 на селското стопанство селското стопанство и разходите за осигуряване на вода 1300 хил.лв количество Влияещи фактори Не се поставя цел и Поставена е цел до 2015 г. напояваните площи да напояваните площи не достигнат 45% от годните за напоявани площи (или се отчитат при базовия 207 дка) сценарий 0,00% 208 Годни за напояване площи 209 Период, за който да бъде постигната целта (години) Контролен ред 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 211 Стъпка на промяна 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 212 Напоявани площи Според данните от "Изследване на тарифите и субсидиите" (СБ и МЗГ) напояваните площи в ЧР са дка или 4,4% от годните за напоявани площи от дка през 2003 г. % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 213 Напоявани площи Според данните от "Изследване на тарифите и субсидиите" (СБ и МЗГ) напояваните площи в ЧР са дка или 4,4% от годните за напоявани площи от дка през 2003 г. дка 214 стойност Влияещи фактори 215 Разходи на вода на единица напоявана площ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, Влияещи фактори 217 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 Разходи на вода на единица 219 напоявана площ Разходи на вода за всички 220 напоявани площи Канална вода за селското 227 стопанство Изчислени са като частно на стойността на водата за селското стопанство (от ВиК и ХМ) и напояваните площи. Разходите се изменят с темпа на инфлация (4%) лв. 0,01,011 0,011 0,012 0,012 0,013 0,013 0,014 0,014 0,015 Произведение от напояваните площи и разходите на единица напоявана площ 0 хил.лв. Реалистична прогноза за генерираните отпадъчни води от селското стопанство хил.куб.м % на каналната вода спрямо общото количество доставена вода 3,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0, стойност Влияещи фактори 230 Разходи за отвеждане на канална вода от селското стопанство на куб.м. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, Влияещи фактори 232 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи на хил.куб.м. Разходите за отвеждане на канална вода за селското стопанство (0,13 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв Общо разходи за канална вода от селското стопанство Произведение от количествата вода, доставяни на други водоползватели и разходите на хил.куб.м. 3 5,57 хил.лв

8 Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Третиране на отпадъчни води от селското стопанство Реалистична прогноза за третираните отпадъчни води от селското стопанство хил.куб.м % на третираната вода спрямо общото количество доставена вода 7 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Разходи за третиране на отпадъчни води от селското стопанство на куб.м. 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,2,2,21 0,22 0, стойност 245 Влияещи фактори 246 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи на хил.куб.м Разходи за третиране на отпадъчни води от селското стопанство Общо разходи за вода за селското стопанство Разходи селско стопанство общо Разходите за третиране на отпадъчни води от селското стопанство (0,42 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв Произведение от количествата третирана вода, доставяни на други водоползватели и разходите на хил.куб.м. 1 хил.лв. Сума от всички разходи за вода за селското стопанство 1305 хил.лв Сума от всички разходи, свързани със селското стопанство хил.лв Разходи финансови Разходи за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от селското стопанство, както и за напоявани площи 1305 хил.лв Разходи за ресурса хил.лв. 260 Разходи за околна среда хил.лв. 261 Приходи Други водоползватели Брутна добавена стойност (БДС) за сектора на услугите Количество вода на единица БДС в сектора на услугите Използва се реалистична прогноза за развитие на услугите хил.лв Използвана вода в сектора на услугите (млн.куб.м.) на единица БДС (еднаква за всички сценарии)* л. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 използвано в сектора на 265 услугите Произведение на БДС в селското стопанство и използваната вода на единица БДС в сел.стопанство хил.куб.м стойност Влияещи фактори 267 Разходи за доставяне на питейна вода за други ползватели на куб.м. 1,01 лв. 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0, Влияещи фактори 269 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи на хил.куб.м Разходи за вода за консумация за сектора на услугите Канална вода от други водоползватели Разходите за осигуряване на вода за други потребители (0,83 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв Произведение от количествата вода, доставяни на сектора на услугите и разходите на хил.куб.м хил.лв Реалистична прогноза за генерираните отпадъчни води от други ползватели (секторът на услугите е включен, тъй като към момента не разполагаме със данни за разделянето на потребителите) 8516 хил.куб.м Количество вода на единица БДС в сектора на услугите Използвана вода в сектора на услугите (л.) на единица БДС (еднаква за всички сценарии)* л. 0,0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 използвано в сектора на 275 услугите Произведение на БДС в сектора на услугите и използваната вода на единица БДС в този сектор 8516 хил.куб.м стойност Влияещи фактори 277 Разходи за доставяне на питейна вода за други ползватели на куб.м. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, Влияещи фактори 279 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 8

9 Описание Обяснения към базовия Помощна сценарий 2003 колона мярка Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи на хил.куб.м. Разходите за отвеждане на канална вода от други потребители (0,12 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв Разходи за вода за канал за сектора на услугите Третиране на отпадъчни води от други водоползватели Количество вода на единица БДС в сектора на услугите Произведение от количествата вода, доставяни на сектора на услугите и разходите на хил.куб.м. 949 хил.лв Реалистична прогноза за третираните отпадъчни води от други ползватели (секторът на услугите е включен, тъй като към момента не разполагаме със данни за разделянето на потребителите) хил.куб.м Използвана вода в сектора на услугите (л.) на единица БДС (еднаква за всички сценарии)* л. 0,0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 използвано в сектора на 285 услугите Произведение на БДС в сектора на услугите и използваната вода на единица БДС в този сектор 6952 хил.куб.м стойност Влияещи фактори 287 Разходи за пречистване на отпадъчни води за други ползватели на куб.м. 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0, Влияещи фактори 289 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Разходи на хил.куб.м. Разходи за пречистване на 292 вода от други ползватели 293 Общо разходи за вода за други водоползватели Разходите за пречистване на вода от други потребители (0,30 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв Произведение от количествата вода от други ползватели и разходите на хил.куб.м хил.лв Сума от всички разходи за вода за други потребители (включва се сектора на услугите) хил.лв Разходи други ползватели общо Сума от всички разходи, свързани с други ползватели хил.лв Разходи финансови Разходи за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от други ползватели хил.лв Разходи за ресурса хил.лв. 303 Разходи за околна среда хил.лв. 304 Приходи Цел 306 Иззети води от подземни водоизточници Иззети води от подземни 307 водоизточници 308 Влияещи фактори 309 Дял на иззетите води от подземни водоизточници към всички иззети пресни води. Поставя се цел до 2015 г. да се постигне намаление на дела на иззетите води от подземни източници до 15% от общо иззетите води. Не се поставя цел и няма разходи, асоциирани с нея % 25,70% 24,73% 23,75% 22,78% 21,81% 20,84% 19,86% 18,89% 17,92% 16,95% Количество на иззетите води от подземни водоизточници към всички иззети пресни води, като е отчетено намалението на дела на иззетите подземни води за постигане на поставената цел хил.куб.м Поставена е цел до 2015 г. да се намали дела на иззетите води от подземни източници до 15% от всички иззети води Не се поставя цел и няма разходи, асоциирани с нея 15,00% 310 Период, за който да бъде постигната целта (години) Контролен ред 24,73% 23,75% 22,78% 21,81% 20,84% 19,86% 18,89% 17,92% 16,95% 312 Стъпка на промяна -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% 313 Разходи на хил.куб.м. Допълнителни разходи, свързани с целта. Изчислени са на базата на 0,20 лв. за черпене на 1 куб.м. вода от подземни водоизточници. Тази цена е използвана при проучване на случаи в някои ВиК дружества в страната лв. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, Влияещи фактори 9

10 Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Разходи за черпене на вода от подземни водоизточници на куб.м. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, Влияещи фактори 317 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1, Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1, Общо разходи за промяна на водоползването от подземни към повърхностни води Допълнителни разходи, свързани с целта 0 хил.лв. 326 Разходи - общо Сума от всички разходи, свързани с целта 0 хил.лв Разходи финансови хил.лв. Допълнителни разходи, свързани с промяна на 328 Разходи за ресурса водоползването от подземни към повърхностни източници хил.лв. 329 Разходи за околна среда хил.лв. 330 Приходи Общо хил.лв Разходи финансови хил.лв Разходи за ресурса 0 хил.лв. 335 Разходи за околна среда 0 хил.лв. 336 Приходи хил.лв Нетен паричен поток Разлика между приходите и разходите 3194 хил.лв Дисконтов процент Препоръчителният процент е 6% 6% 1,00,943 0,89,84,792 0,747 0,705 0,665 0,627 0,592 Дисконтиран паричен поток Възвръщаемост на разходите 100,28 93,0 94,8 96,5 98,2 99,9 101,5 102,3 102,5 102,6 102,6 10

11 Приложение VІ-3а Базов сценарий (бизнес Население 2 Население в района на ЧРБУ Населението, включено към централно водоснабдяване Населението, включено към 4 централно водоснабдяване 5 количество 99,82% 99,82% ,80 31,80 8 Консумация на питейна вода Общо количество вода за 9 населението 10 стойност Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Разходи за вода, подавана на населението 31,8 31, ,87 0, Население, включено към 23 канализационната мрежа количество 91,80% 93,13%

12 Население, включено към 31 канализационната мрежа 32 количество Вода от населението, включено в канализационната мрежа Общо количество вода в канализационната мрежа от 36 населението 37 стойност ,50 27,50 27,5 27, ,12 0,12 42 Разходи за хиляда куб.м. вода подадена в канализационната мрежа от населението Общо разходи за вода, подадена в канализационната мрежа от населението Население, обслужвано от 50 ПСОВ 51 количество 64,75% 66,02% Население, обслужвано от 57 ПСОВ 58 количество

13 ,6 26,6 61 Вода от населението с ПСОВ Общо количество вода 62 третирано в ПСОВ 63 стойност Разходи за хиляда куб.м. вода третирана в ПСОВ Общо разходи за вода подадена и третирана в ПСОВ 26,6 26, ,25 0, Население, ползващо питейни 76 води с добро качество 77 количество 92,00% 92,00% Населението, ползващо питейни води с добро качество Вода, подавана на населението, с добро качество Вода за населението, която не 84 е с добро качество 85 стойност 92,00% 92,00% 0,00% 0,00% ,00,000 13

14 Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Оперативни разходи за 91 постигане на целта 92 стойност 0,0, ,0, Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Капиталови разходи за постигане на целта Общо разходи за добро качество на водата 0,0,00 Населението, неподложено на 100 режим на водоснабдяване ,11% 82,11% Населението, неподложено на режим на водоснабдяване Населението, подложено на режим на водоснабдяване 82,11% 82,11% 0% 0% Общо разходи за премахване на режима на водоползване 115 Разходи население - общо Разходи финансови 117 Разходи за ресурса 118 Разходи за околна среда 119 Приходи

15 Промишленост Брутна добавена стойност (БДС) за промишлеността Количество вода на единица БДС в промишлеността използвано в промишлеността ,37 0, използвано от промишлеността от оператори използвано от промишлеността 125 от собствени източници 126 стойност Разходи за хил.куб.м.на води на 131 промишлеността 132 стойност ,14 0,14 0,22 0,23 0,0, Разходи за хил.куб.м.на води от собствени източници Общо разходи за вода, подадена от оператори на промишлеността Общо разходи за вода от собствени водоизточници Общо разходи доставяне на вода за консумация за промишлеността Количество отпадъчни води, 147 включени в канализацията 148 количество Количества канална вода 155 стойност ,12 0,12 15

16 Разходи за хиляда куб.м. вода, третирана преди заустване Общо разходи за вода -канал в промишлеността ,18 0, Количество генерирани отпадъчни води Количество отпадъчни води, нуждаещи се от третиране в 169 промишлеността 170 количество ,00% 61,00% 0% 0% 175 Пречистени отпадъчни води, зауствани във водните обекти от промишлеността 61,00% 61,00% Пречистени отпадъчни води, зауствани във водните обекти 176 от промишлеността 177 стойност Разходи за хиляда куб.м. вода, третирана преди заустване ,32 0,32 0,49 0, Общо разходи за вода, третирана преди заустване в промишлеността 190 Разходи промишленост общо Разходи финансови 192 Разходи за ресурса 193 Разходи за околна среда 194 Приходи 195 Селско стопанство Брутна добавена стойност (БДС) за селското 196 стопанство

17 197 Количество вода на единица БДС в селското стопанство използвано в селското 198 стопанство 199 стойност ,02 0, ,17 0, Разходи на хил.куб.м. Разходи за доставяне на вода 205 на селското стопанство 206 количество ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 212 Напоявани площи 0,00% 0,00% 213 Напоявани площи 214 стойност ,01 0,01 Разходи на вода на единица 219 напоявана площ Разходи на вода за всички 220 напоявани площи Канална вода за селското 227 стопанство стойност ,015 0, ,004 0,004 0,11 0, Разходи на хил.куб.м. 235 Общо разходи за канална вода от селското стопанство

18 Третиране на отпадъчни води от селското стопанство 244 стойност ,001 0,001 0,24 0, Разходи на хил.куб.м Разходи за третиране на отпадъчни води от селското стопанство Общо разходи за вода за селското стопанство Разходи селско стопанство общо Разходи финансови 259 Разходи за ресурса 260 Разходи за околна среда 261 Приходи Други водоползватели 263 Брутна добавена стойност (БДС) за сектора на услугите Количество вода на единица БДС в сектора на услугите използвано в сектора на 265 услугите 266 стойност ,0, ,0, Разходи на хил.куб.м Разходи за вода за консумация за сектора на услугите Канална вода от други водоползватели Количество вода на единица БДС в сектора на услугите използвано в сектора на 275 услугите 276 стойност ,0028 0, ,11 0,11 18

19 Разходи на хил.куб.м. Разходи за вода за канал за 282 сектора на услугите Третиране на отпадъчни води от други водоползватели Количество вода на единица БДС в сектора на услугите използвано в сектора на 285 услугите 286 стойност ,0023 0, ,33 0, Разходи на хил.куб.м. Разходи за пречистване на 292 вода от други ползватели 293 Общо разходи за вода за други водоползватели Разходи други ползватели общо Разходи финансови 302 Разходи за ресурса 303 Разходи за околна среда 304 Приходи Цел 306 Иззети води от подземни водоизточници 15,97% 15,00% Иззети води от подземни 307 водоизточници ,97% 15,00% -0,97% -0,97% 313 Разходи на хил.куб.м ,0,

20 ,0, Общо разходи за промяна на водоползването от подземни към повърхностни води 326 Разходи - общо 327 Разходи финансови 328 Разходи за ресурса 329 Разходи за околна среда 330 Приходи Общо 333 Разходи финансови 334 Разходи за ресурса 335 Разходи за околна среда 336 Приходи Нетен паричен поток Дисконтов процент ,558 0,527 Дисконтиран паричен поток Възвръщаемост на разходите 102,4 102,1 20

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Р Население О Население П Население Б Население Население в района на Реалистична прогноза за населението Р ДРБУВ в ДРБУВ

Подробно

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка риложение 6.10-3 Таблица 6.10-3. - есимистичен сценарий оказатели Описание мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Население Население

Подробно

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе Черноморски район за басейново управление на водите (ЧБУВ) Приложение VI - 5 Население Население в района на ЧБУВ Дял на населението, включено към централно водоснабдяване Население, включено към централно

Подробно

I

I ТОМ 5 БЯЛА РЕКА РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО В настоящия раздел е представен икономическия анализ на водовземането за басейна на р. Бяла. Методологични указания за начина

Подробно

РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО

РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО Увод: Изготвеният икономически анализ на водовземането за БДЧР стъпва на данни от 1998 г. до 2003 г. С цел да се осигури необходимата кохерентност

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. Приложение 6.4.2.1 на те за отделните водни услуги за периода 2008 2011 г. Таблица 6.4.2.1-1. на те за водни услуги, 2011 г. и на те на те Обществено водоснабдяване 221 143 275 305 165 115 106 822 3 368

Подробно

Приложение 6.5. Изходните данни Таблица БДС, произведена в индустрията Страна, район, речен басейн

Приложение 6.5. Изходните данни Таблица БДС, произведена в индустрията Страна, район, речен басейн Приложение 6.5. Изходните данни Таблица 6.5-1. БДС, произведе в индустрията Стра, район, речен басейн 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ“ 1 ноември 2016 г. Интер Експо център, София

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА  ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ“ 1 ноември 2016 г.  Интер Експо център, София ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 1 ноември 2016 г. Интер Експо център, София Д-р инж. Атанас Паскалев Аквапартньор ЕООД Колко вода се губи? - Воден

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

Приложение 9-06 по ред речен басейн община 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян проект етап на проектното предложение подаден за оценяване Интегриран воден про

Приложение 9-06 по ред речен басейн община 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян проект етап на проектното предложение подаден за оценяване Интегриран воден про Приложение 9-06 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян етап на ното пложение подаден за оценяване Интегриран воден и изготвен идеен ; и финансиране по ПСОВ2 - кв."смолянски езера" строителство не е започнало Интегриран

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно