ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ"

Препис

1 Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ УТВЪРЖДАВАМ: /П/ РЕКТОР НА МУ-ПЛЕВЕН: /Проф. д-р Сл. Томов, дмн/ НА СПЕЦИАЛНОСТ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН,,БАКАЛАВЪР ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ЧЕТИРИ ГОДИНИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Утвърдена от Академичен съвет на МУ-Плевен с Протокол 18 /

2 Страница 2 от 8 I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ Специалността Социални дейности в здравеопазването в Медицински университет Плевен се разкрива към професионално направление 7.4. Обществено здраве. Професионалното направление 7.4. Обществено здраве е акредитирано от НАОА с протокол 20/ г. с оценка 9,10 за срок от шест години. Специалността Социални дейности в здравеопазването е ориентирана към формирането на специалисти, които да извършват подкрепа и закрила на уязвими деца със специфични здравословни, образователни и социални потребности и да осигуряват дългосрочни грижи за възрастни хора и хора с увреждания. Ръководейки се от принципите, изискванията и стандартите от Резолюциите на Съвета на Европа за академично образование се цели доближаване на подготовката на бъдещите специалисти в областта на социалните дейности в здравеопазването до високите стандарти на Европейския съюз. Квалификационната характеристика, както и учебният план, осигуряващ подготовката по специалността, са съобразени с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС бакалавър и с Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и се предлагат задълбочени профилиращи и специализирани знания. Обучението на бъдещите бакалаври по Социални дейности в здравеопазването има интердисциплинарен характер. Целта е да се подготвят компетентни специалисти, способни да прилагат в практиката усвоените теоретични знания и практически умения за работа в мултидисциплинарен екип и осъществяване на интегрирани междусекторни услуги. 2

3 Страница 3 от 8 Постигането на целта на обучението се осъществява чрез следните основни принципи и конкретни задачи: Усвояване на система от знания, умения и нагласи за спецификата на Социалната работа в здравеопазването с уязвими групи, деца и възрастни. Формиране на професионално-личностни качества, съобразно етичните принципи в социалната работа и в здравеопазването. Изграждане на стремеж за непрекъснато развитие и усъвършенстване при усвояване на професионалните компетентности, съобразно европейските и световни тенденции, изисквания и стандарти в образованието по социална работа в здравеопазването. Утвърждаване в процеса на обучение на ценностите и принципите на хуманизма, социалната справедливост, социалната солидарност, социалното партньорство, толерантността и недискриминирането в обществото. II. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Приемът на студенти в специалността е в съответствие с изискванията на Правилника за организация на учебния процес в МУ Плевен. Кандидатите трябва да притежават високо ниво на езикова култура и комуникативност; хуманистична, алтруистична и просоциална ценностна ориентация; начални умения, нагласи и мотивация за работа с уязвими групи от хора с определен социален и здравен статус, етнокултурна принадлежност, възраст, сексуална ориентация и др. 3

4 Страница 4 от 8 III. ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА Обучението на студентите се извършва по нови учебни планове, които са съобразени с държавните изисквания, националните и европейските образователни постижения и актуалните потребности на професионалната практика. Използваната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и преподавателският състав създават условия за провеждане на съвременен процес на обучение на високо ниво. Учебният план по специалността в ОКС бакалавър включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини и практическа подготовка, която се осъществява в съвременни практически бази. Предоставя се възможност за усвояване на система от интегрирани знания, умения и ценности в основни образователни направления: Социално и правно направление: основи на социалната работа; организация и методика на социалната работа; социална закрила; социална политика; социално осигуряване; социално и здравно застраховане; социална и трудова рехабилитация; социални програми за работа с маргиналните групи; социална работа с хора с увреждания; дългосрочни грижи; трудово и осигурително право; семейно и наследствено право; Общомедицинско и здравно направление: устройството и функциите на човешкия организъм; хигиена; причините и механизмите за възникване на болестите; симптоматиката и лечението на най-честите социално-значими заболявания; долекарска помощ; общи грижи за болния; грижи в дома и палиативни грижи; медицинска и професионална етика и деон- 4

5 Страница 5 от 8 тология; социална медицина и промоция на здравето; експертиза на работоспособността; Психолого-педагогическо направление: социална педагогика; възрастова и социална психология; специална педагогика; теория на възпитанието и дидактика; професионална култура и общуване. Специфичен акцент в теоретичната и практическата подготовка е социално-здравният компонент, които е с насоченост към интегрираните междусекторни услуги. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти, способни да осъществяват ефективна и качествена професионална дейност в определени работни полета и да участват мултидисциплинарна помагаща дейност. IV. ПОЛЕТА НА ДЕЙНОСТИ Упражняването на професията социален работник в здравеопазването на ОКС бакалавър изисква овладяване на: Личностни умения - комуникативност, отговорност, честност, уважение и зачитане на човешките права и достойноство, отзивчивост, толерантност, добронамереност, позитивно отношение към другите и света, професионално ориентиране, наблюдателност. Професионални умения и компетентности за социална диагностика, социално оценяване, социално прогнозиране и социално планиране. Овладяване на умения за работа самостоятелно и в екип, умения за организация на времето, умения за намеса в кризисна ситуация, умения за общуване и консултиране в социалната работа. Спазване на професионални и етични стандарти. Специалистите по социална работа в здравеопазването изпълняват дейности, които им позволяват да: 5

6 Страница 6 от 8 събират информация за потребностите на лицата, оценяват техните способности, силни и слаби страни; подпомагат хора с увреждания и възрастни за осигуряване на социални услуги и подпомагат тяхната интеграция в обществото; определят и разработват планове за социално подпомагане; определят и оценяват обществените ресурси като юридическа, медицинска и финансова помощ, подслоняване, намиране на работа, транспорт, помощ при придвижване, всекидневни грижи и други услуги; съветват лица, живеещи в социални домове и здравни центрове, контролират техните дейности; участват в подбора и включването на лица в подходящи за тях програми; предоставят услуги и подслон в кризисни ситуации; реализират семинари и обучения по основни житейски умения, програми за лечение на зависимости, възпитателни и младежки програми и други обществени програми под контрола на специалисти по социална работа и здравни специалисти; помагат при оценяване на ефективността на предприети мероприятия и програми чрез наблюдение и отчитане състоянието на лицата; поддържат контакти с други агенции за социални грижи, училища и здравни заведения, ангажирани с предоставяне на информация и получаване на обратна връзка за общото състояние на лицата и тяхното развитие. 6

7 Страница 7 от 8 V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ Завършилите специалността на ОКС бакалавър за професионална квалификация социален работник в здравеопазването имат възможности за реализация в следните структури: Социални услуги в общността: домашен социален патронаж; дневни центрове; център за социална рехабилитация и интеграция; приют; социален учебно-професионален център; звено "Майка и бебе"; център за обществена подкрепа; център за работа с деца на улицата; приемна грижа и др. Социални услуги от резидентен тип: центрове за настаняване от семеен тип; център за временно настаняване; кризисен център; преходно жилище; защитени жилища; наблюдавано жилище; Социални услуги в специализирани институции: домове за пълнолетни лица с увреждания; дом за стари хора; Лечебни заведения за болнична помощ: болница за активно лечение; болница за продължително лечение; болница за рехабилитация; болница за продължително лечение и рехабилитация; болнични отделения за палиативни грижи; Други лечебни заведения: център за психично здраве; център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания; комплексен онкологичен център; дом за медикосоциални грижи; хоспис; интегрирани здравно-социални услуги. Предоставяне на социални услуги в дома на деца и лица от уязвими групи. 7

8 Страница 8 от 8 VI. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ Може да продължат образованието си в по-висока ОКС по професионално направление Обществено здравеопазване Може да повишават квалификацията си и да се развиват в тясно профилирана област чрез различни форми на продължаващо обучение; Може да участват в превантивни социално-здравни образователни дейности. 8

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален Медицински университет - Плевен форма на обучение Задължителни дисциплини Държавни изисквания (в академ. ) Часове лекции Часове упражнения Кредити Натовареност по семестри (лекции / упражнения) І ІІ ІІІ

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, www.shu.bg ул. Университетска 115 Ректор 054/ 830

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КАТЕДРА РУСКИ ЕЗИК КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам:

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Утвърждавам: Декан:. (доц. д-р В. Хасанов) КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У Страница от 0 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У А Л И З И Р А Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н специалност РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Форма на обучение Образователно-квалификационна степен РЕДОВНО

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА Утвърждавам: Декан:. (проф.д-р Р. Петрова)

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

/"' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../"''-"" I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILA

/' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../''- I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILA /"' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../"''-"" I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILATPHTIHVT TPI4XH (3A MEAI4III{HCKIT CECTPW W @EIAIIIEPII)

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно