Sup033R V3 - Xsmall 00- BG.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "Sup033R V3 - Xsmall 00- BG.indd"

Препис

1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ EO 2009 г. 2006/95/ЕО, 2004/108/ЕО. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, Gaggio Montano (Bo) - Италия декларираме на своя отговорност, че продуктът: АВТОМАТИЧНА КАФЕМАШИНА SUP 033R за която се отнася тази декларация, е в съответствие със следните стандарти: Безопасност на битови и подобни електрически уреди - Общи изисквания EN (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008) Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15 Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности EN (2002) + A1(2005) + A2 (2008). Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Електромагнитни полета Методи за изчисляване и измерване - EN (2008). Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14 Специфични изисквания за кухненски машини (кафемелачки) EN (2006) + A1 (2008). Електромагнитна съвместимост. Изисквания за електрически уреди, електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 1: Излъчваниястандарт за група устройства - EN (2006). Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3: Норми. Раздел 2: Норми за излъчвания на хармонични съставящи на тока (входен ток на апаратите 16 A за фаза) - EN (2006) Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3: Норми. Раздел 3: Определяне на граничните стойности на измененията на напрежението, флуктуациите на напрежението и фликера в обществени мрежи ниско напрежение за устройства с входен ток 16 A за фаза, които не подлежат на условно свързване. EN (1995) + изм.(1997) + A1(2001) + A2 (2005). Електромагнитна съвместимост - Изисквания за електрически уреди, електрически инструменти и подобни на тях уреди. Част 2: Устойчивост на смущения - Стандарт за група устройства - EN (1997) + A1 (2001) Type HD8743 / HD8745 / HD Cod Rev.00 del според изискванията на директиви: 2006/95/ЕО, 2004/108/ЕО. Gaggio Montano li, 28/04/2009 R & D Manager Ing. Andrea Castellani BG Производителят си запазва правото да извършва каквато и да е промяна без предизвестие.

2 Регистрирайте своя продукт и получете помощ на адрес: Български Type HD8743 / HD8745 / HD8747 SUP 033R ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С МАШИНАТА.

3 2 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Кафемашината е предназначена за приготвяне на кафе еспресо, като използва кафе на зърна. Тя е снабдена с приспособление за подаване на пара и гореща вода. Машината с елегантен дизайн на корпуса е проектирана за употреба в домашни условия и не е предназначена за продължителна професионална работа. Съхранявайте тези инструкции за употреба на безопасно място и ги предоставяйте заедно с кафемашината, когато тя се използва от трети лица. За допълнителна информация или в случай на възникване на проблеми, за които липсва информация или има недостатъчна информация в настоящите инструкции, се обърнете към оторизираните сервизни центрове. Внимание. Не се поема отговорност за евентуални щети в случай на: неправилна и несъответстваща на целите употреба; поправки, които не са извършени в оторизираните сервизни центрове; повреда на захранващия кабел; повреда на която и да е съставна част на машината; складиране или използване на машината при температура, различна от указаните условия за употреба (между 15 C и 45 C) използване на неоригинални резервни части и аксесоари. В тези случаи гаранцията губи своята валидност. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Никога не мокрете електрическите части: опасност от късо съединение! Парата и горещата вода могат да причинят изгаряния! Никога не насочвайте струята пара или гореща вода към части от тялото; хващайте внимателно дюзата за пара/гореща вода, като използвате специално предназначената ръкохватка. Опасност от изгаряния! Предназначение Кафемашината е предназначена единствено за ползване в домашни условия. Забранява се извършването на каквито и да било технически модификации, както и всякакъв вид непозволена употреба, заради рисковете които може да предизвикат! Уредът не е предвиден за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, умствени или сетивни възможности или с недостатъчен опит и/или познания, освен ако не са под контрола на лице, отговарящо за тяхната безопасност или ако същото не ги обучи за използването на уреда. Електрическо захранване - Захранващ кабел Свържете кафемашината само към един контакт, захранен с подходящ ток. Напрежението трябва да отговаря на напрежението, указано върху етикета на машината, намиращ се от вътрешната страна на вратичката за обслужване. Никога не използвайте кафемашината, ако захранващият кабел е дефектен. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център. Не прокарвайте захранващия кабел по ъгли и върху остри ръбове, над горещи предмети и го предпазвайте от омасляване. Не премествайте и не дърпайте кафемашината, като я държите за кабела. Не изключвайте щепсела, като го теглите от кабела. Не пипайте щепсела с мокри ръце. Не позволявайте свободното провисване на захранващия кабел от маси или шкафове.

4 3 За безопасността на други лица Не оставяйте децата без надзор, за да се избегне възможността те да играят с уреда. Децата не си дават сметка за опасността, свързана с електрическите уреди. Не разрешавайте достъп на децата до материалите, използвани за опаковане на машината. Опасност от изгаряния Избягвайте да насочвате към себе си и/или към други лица струята с пара и/или с гореща вода. Опасност от изгаряния! Винаги използвайте съответните ръкохватки или копчета. Разположение - Подходящо място за експлоатация и поддръжка С цел правилно използване се препоръчва следното: Изберете безопасна и добре нивелирана повърхност за поставяне на машината, където няма опасност от преобръщане или нараняване. Изберете място, което е достатъчно добре осветено и чисто и има осигурен леснодостъпен електрически контакт. Осигурете минимално разстояние от всяка страна на машината, както е показано на илюстрацията; При включване и изключване на машината Ви съветваме да поставяте празна чаша под дюзата. Не излагайте машината на температура под 0 C; има опасност да се образува лед, който може да повреди машината. Не употребявайте кафемашината на открито. Не поставяйте машината върху горещи повърхности и близо до открит пламък, за да избегнете повреждането или стопяването на корпуса й. Съхраняване на машината - Почистване Преди почистване на машината задължително я изключете чрез натискане на бутона ON/ OFF, а след това издърпайте щепсела от електрическия контакт. Изчакайте машината да се охлади. Никога не потапяйте машината във вода! Абсолютно се забраняват опити за намеса вътре в машината. Не използвайте вода, която е престояла в резервоара няколко дни, за приготвяне на напитки. Измийте резервоара и го напълнете с прясна питейна вода. Ако машината няма да бъде използвана за продължителен период от време, изпуснете водата от тръбичката за пара и внимателно почистете накрайника Pannarello (ако е наличен). След това изключете машината и издърпайте щепсела от контакта. Съхранявайте я на сухо и недостъпно за деца място. Предпазете машината от прах и замърсявания. Ремонт / Поддръжка В случай на повреди, дефекти или съмнение за дефект след изпускане на машината, изключете незабавно щепсела от контакта. Никога не включвайте машина, ако е повредена. Единствено Оторизираните сервизни центрове могат да извършват намеси и ремонт. При неправилно извършени намеси, се отхвърля всякаква отговорност за евентуални щети. Мерки за пожарна безопасност При пожар използвайте пожарогасители с въглероден двуокис (CO 2 ). Не използвайте вода или прахови пожарогасители. Български

5 Накрайник Pannarello (по избор - наличен само за някои модели) 4 Капак на контейнера за кафе на зърна Контейнер за кафе на зърна Дюза за приготвяне на кафе Индикатор за пълна ваничка за събиране на капки Командно табло Контейнер за отпадъци от кафе Вратичка за обслужване Предпазна ръкохватка на тръбичката за подаване на гореща вода/пара Тръбичка за подаване на гореща вода/пара Поставка за чаши Резервоар за вода Ваничка за събиране на капки Бутон за приготвяне на късо кафе Кафе блок Светодиод за двойно кафе и програмиране на дължината на кафето в чашата Светодиод за температура Смазка за кафе блока Бутон ON/OFF Захранващ кабел Светодиод за аларми Ключ за регулиране на меленето Светодиод за нивото на водата в резервоара Бутон за приготвяне на дълго кафе Превключвател за кафе / гореща вода / пара.

6 МОНТАЖ За Вашата собствена безопасност, както и за безопасността на трети лица, внимателно следвайте инструкциите, посочени в раздел Указания за безопасност. Опаковане Оригиналната опаковка е проектирана и изработена така, че да предпазва машината по време на транспортиране. Препоръчваме Ви да я запазите за евентуално бъдещо транспортиране. Предварителни действия Извадете капака на контейнера за кафе и ваничката за събиране на капките с поставката от опаковката. Извадете кафемашината от опаковката и я поставете на място, което отговаря на изискванията, описани в указанията за безопасност. Поставете ваничката за събиране на капките с поставката на съответното й място в машината, като се уверите че тя влиза изцяло и е добре застопорена. Поставете капака на контейнера за кафе. Забележка: Включете щепсела в електрическия контакт само, когато е указано, и се уверете, че бутонът ON/OFF не е натиснат. Важна забележка: Важно е да прочетете информацията в раздел Светлинни индикатори на командното табло, в който са описани подробно всички светлинни сигнали, които машината подава към потребителя посредством светодиодите на командното табло. НИКОГА не изваждайте ваничката за събиране на капките, когато машината е включена. Изчакайте около две минути след включване и/или изключване, тъй като машината извършва цикъл на измиване/самопочистване (вж. раздел Цикъл на измиване/самопочистване ). 5 MAX MIN Извадете резервоара за вода от мястото му. Измийте го и го напълнете с прясна вода; не надхвърляйте максимално допустимото ниво (MAX), указано на резервоара. Поставете отново резервоара на мястото му и се уверете, че е добре застопорен. Винаги наливайте в резервоара само прясна негазирана вода. Горещата вода, както и други течности, могат да повредят резервоара и/или машината. Не включвайте машината без вода: уверете се, че в резервоара има достатъчно количество. Извадете капака на контейнера за кафе. Забележка: Системата за безопасност на контейнера може да различна в зависимост от разпоредбите в страната, в която се използва машината. Бавно изсипете кафето на зърна в контейнера. В контейнера може да се изсипва само кафе на зърна. Смляно и разтворимо кафе, както и други предмети, могат да повредят машината. Поставете отново капака на контейнера за кафе. Включете щепсела в гнездото в задната част на машината. Включете щепсела от другия край на кабела в стенен електрически контакт с подходящо напрежение. Български

7 6 Уверете се, че превключвателят е в положение ; ако е необходимо, завъртете го до достигане на указаното положение. За да включите машината е достатъчно да натиснете бутона ON/ OFF; светодиодът ще започне да примигва бързо, указвайки, че трябва да преминете към зареждане на хидравличната система. Забележка: Преди да преминете към първо пускане в действие е необходимо да заредите хидравличната система. Зареждане на хидравличната система За да заредите хидравличната система, поставете съд под тръбичката за пара (накрайник Pannarello, ако е наличен); Завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка до достигане на положение и изчакайте. Когато започне да излиза вода по обичайния начин, светодиодът започва да примигва бавно, което показва, че трябва да се спре подаването на вода. Завъртете превключвателя по посока, обратна на часовниковата стрелка, до достигане на положение. Сега светодиодът започва да примигва бавно, което показва, че е започнала фазата на загряване. След приключване на загряването машината извършва цикъл на промиване на вътрешните системи. След приключване на гореописаните операции уверете се, че светодиодът свети с постоянна светлина. Сега машината е готова за употреба. За приготвяне на кафе, подаване на гореща вода или пара и за правилно използване на машината, следвайте внимателно инструкциите, дадени по-долу. Използване за първи път или след дълъг период на неизползване. Тези лесни операции Ви дават възможност винаги да приготвяте отлично кафе. Те трябва да се извършват: А) при първото пускане на машината; Б) когато машината не е била използвана за дълъг период от време (повече от 2 седмици). Водата от машината трябва да се източи в специален съд и не може да се използва за приготвяне на напитки. 1 Поставете съд под дюзата. 2 Преди започване на процедурата се уверете, че светодиодът свети с постоянна светлина. 3 Пригответе една чаша кафе. Натиснете и освободете бутона. Машината започва да приготвя кафето. 4 Изчакайте да приключи приготвянето и извадете съда. 5 Поставете съд под тръбичката за пара (накрайник Pannarello, ако е наличен). 6 Завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка до достигане на положение. 7 Подавайте вода, докато машината сигнализира за липса на вода. Светодиодът ще започне да свети с постоянна светлина. Сега завъртете превключвателя по посока, обратна на часовниковата стрелка, до достигане на положение. 8 Накрая напълнете отново резервоара за вода. След това можете да приготвите напитките, както е описано в следващите параграфи.

8 Постоянно светещ + Примигващи 7 Цикъл на измиване/самопочистване По време на този цикъл се извършва измиване на вътрешните системи на кафемашината с прясна вода. Този цикъл се извършва: при пускане на машината (със студен бойлер); след зареждане на хидравличната система (със студен бойлер); по време на режима на изчакване Stand-by (ако е била приготвена кафе напитка); по време на фазата на изключване след натискане на бутона ON/OFF (ако е била приготвена кафе напитка). Забележка: Когато сте готови, преди да започнете приготвянето Ви препоръчваме да поставите съд под дюзата. Ще се подаде малко количество вода за измиване и затопляне на всички компоненти на машината; по време на тази фаза светодиодите ще примигват в кръгова последователност по посока, обратна на часовниковата стрелка. Изчакайте цикъла да завърши автоматично; можете също така да спрете подаването на вода, като натиснете един от двата бутона за кафе. НАСТРОЙКИ Машината, която сте закупили, дава възможност за извършване на някои настройки, които ще Ви позволят да я използвате максимално ефективно. Saeco Adapting System Кафето е натурален продукт и неговите качества могат да се променят в зависимост от произхода, бленда и степента на изпичане. Кафемашината Saeco е снабдена със система за автоматична настройка, която дава възможност за използване на всички видове кафе на зърна, налични в търговската мрежа (с изключение на ароматизираните). Машината се настройва автоматично за оптимално извличане на кафето, осигурявайки отлично пресиране на зърната за получаване на кафе еспресо с каймак, с максимално извлечени аромати, независимо от вида на използваното кафе. Процесът на оптимизация е опознавателен процес, който изисква приготвяне на определен брой кафета, за да се позволи на машината да регулира пресирането на смляното кафе. Трябва да се обърне внимание на някои блендове кафе, които изискват специфична настройка на меленето за оптимизиране на извличането на кафето (вж. раздел Настройка на кафемелачката ). Български

9 Настройка на кафемелачката Внимание! Копчето за регулиране на меленето, разположено във вътрешната част на контейнера за кафе на зърна, трябва да се завърта само, когато кафемелачката работи. Не сипвайте смляно и/или разтворимо кафе в контейнера за кафе на зърна. Забранено е изсипването на каквито и да било други материали, различни от кафе на зърна. Кафемелачката има движещи се части, които могат да бъдат опасни; забранено е да се пъхат пръстите на ръцете и/или други предмети. Регулирането на меленето е разрешено да се извършва единствено посредством специалния ключ. Преди да извършите намеса във вътрешността на контейнера за кафе на зърна, поради каквато и да било причина, изключете кафемашината с натискане на бутона ON/OFF и издърпайте щепсела от електрическия контакт. Не сипвайте кафе на зърна, когато кафемелачката работи. Кафемашината позволява извършването на лесна настройка на меленето с цел адаптирането й към типа използвано кафе. Регулирането трябва да се извършва посредством щифта, разположен във вътрешната част на контейнера за кафе на зърна; той трябва да се натиска и завърта само с помощта на доставения с машината ключ. Натискайте и въртете щифта с по едно деление последователно и пригответе 2-3 чаши кафе; само по този начин може да се забележат разликите в смилането. Обозначенията, поставени във вътрешната част на контейнера, указват зададената степен на смилане; могат да се зададат 5 различни степени на смилане, които са обозначени, както следва: 1 - Едро смилане 2 - Ситно смилане Примигващ Регулиране на дължината на кафето в чашата Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството приготвено кафе според Вашия вкус и/или големината на Вашите чаши. Всеки път, когато натискате или освобождавате бутона или машината приготвя предварително програмирано количество кафе. Това количество може да се програмира отново по Ваш вкус. Всеки бутон може да се програмира индивидуално за настройка на специфично приготвяне на кафето. Като пример е описано програмирането на бутона, който обикновено се свързва с приготвяне на кафе еспресо. Поставете чаша под дюзата. Натиснете и задръжте бутона ; по време на тази фаза светодиодът примигва. При достигане на желаното количество кафе в чашата, освободете бутона. Сега бутонът е програмиран; при всяко натискане и освобождаване машината ще приготвя същото количество кафе, за което е била последно програмирана. Режим на изчакване (Standby) Кафемашината дава възможност за енергоспестяване. Машината се изключва автоматично 60 минути след последното използване. Забележка: По време на фазата на изключване машината извършва цикъл на измиване, ако била приготвена кафе напитка. За да пуснете отново машината, е достатъчно да натиснете бутона ON/OFF; в този случай машината ще извърши цикъл на измиване само, ако бойлерът е изстинал.

10 Постоянно светещ Постоянно светещ ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ Преди приготвяне на кафе се уверете, че зеленият светодиод за достигане на подходяща температура свети с постоянна светлина и проверете дали резервоарът за вода и контейнерът за кафе на зърна са пълни. Поставете превключвателя в положение по време на фазата на приготвяне на кафе. Поставете 1 или 2 чаши под дюзите за приготвяне в съответствие с отворите на поставката. За да приготвите кафе, натиснете и освободете: бутона за кафе еспресо; бутона за дълго кафе. След това започва цикълът на приготвяне: за приготвяне на 1 чаша кафе, натиснете бутона веднъж; за приготвяне на 2 чаши кафе, натиснете бутона два пъти. В този режим на работа машината извършва автоматично мелене и дозиране на точното количество кафе. Приготвянето на две чаши кафе изисква два цикъла на мелене и два цикъла на приготвяне, които машината извършва автоматично; тази опция се указва от светодиода, който свети с постоянна светлина. След завършване на предварителния цикъл кафето започва да излиза от дюзата. Приготвянето на кафе спира автоматично, когато се достигне предварително зададеното ниво; възможно е също така приготвянето на кафе да се прекъсне чрез повторно натискане на съответния бутон. Машината е настроена да приготвя истинско италианско кафе еспресо. Тази функция може леко да удължи времето за приготвяне на кафе, позволявайки да се постигне истински силен аромат на кафето. 9 Постоянно светещ ПОДАВАНЕ НА ГОРЕ- ЩА ВОДА Внимание: В началото може да се образуват пръски гореща вода. Опасност от изгаряния. Тръбичката за подаване на гореща вода може да се нагрее до високи температури: избягвайте пряк допир с ръце. Преди подаване на гореща вода се уверете, че зеленият светодиод за достигане на подходяща температура свети с постоянна светлина. Когато машината е готова за приготвяне на кафе, процедирайте по следния начин: Поставете съд под тръбичката за пара (накрайник Pannarello, ако е наличен); Завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка до достигане на положение. Налейте желаното количество гореща вода; за да спрете подаването на гореща вода, завъртете превключвателя по посока, обратна на часовниковата стрелка, до достигане на положение. Машината се връща в режим на готовност за приготвяне на кафе. В някои случаи след завъртане на превключвателя може да не се подаде гореща вода, а светодиодът може да започне бавно да примигва. Изчакайте светодиодът да започне да свети с постоянна светлина, за да се подаде гореща вода. ПОДАВАНЕ НА ПАРА / ПРИ- ГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО Парата може да се използва за разбиване на мляко на пяна за приготвяне на капучино, а също така и за претопляне на други напитки. Опасност от изгаряния! В началото на подаването може да се образуват пръски гореща вода. Тръбичката за подаване на пара/гореща вода може да се нагрее до високи температури: Български

11 Примигващ Постоянно светещ избягвайте пряк допир с ръце. Важна забележка: След използване на тръбичката за пара за разбиване на мляко на пяна, незабавно почистете тръбичката (или накрайника Pannarello, ако е наличен). Когато машината е готова, налейте малко количество гореща вода в чаша и почистете тръбичката за пара отвън (или накрайника Pannarello, ако е наличен). По този начин всички части ще бъдат почистени идеално от евентуални остатъци от мляко. Поставете съд под тръбичката за пара (накрайник Pannarello, ако е наличен). Когато машината е готова за приготвяне на кафе, завъртете превключвателя по посока, обратна на часовниковата стрелка до достигане на положение ; останалата вода може да излезе от тръбичката за пара (накрайник Pannarello, ако е наличен). На машината е необходимо време за предварително загряване. По време на тази фаза светодиодът примигва. Когато зеленият светодиод започне да свети с постоянна светлина, ще започне подаването; след известно време ще започне да излиза само пара. Завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка до достигане на положение, за да спрете подаването на пара. Напълнете със студено мляко 1/3 от съда, който желаете да използвате за приготвяне на капучино. 10 Бързо примигващ За да се гарантира по-добър резултат при приготвяне на капучино, трябва да се използва студено мляко. Потопете тръбичката за пара (накрайник Pannarello, ако е наличен) в млякото за затопляне и завъртете превключвателя по посока, обратна на часовниковата стрелка до достигане на положение ; въртете съда с бавни движения отгоре надолу, за да разпените млякото равномерно. След като сте използвали парата за желаното време, завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка, до достигане на положение, за да спрете подаването на пара. Същата процедура може да се използва за затопляне на други напитки. След използване на тръбичката за пара (накрайник Pannarello, ако е наличен), измийте я (го), както е описано в раздел Почистване и поддръжка. След използване на парата за приготвяне на напитката; За да приготвите кафе: извършете операциите, описани в раздел Преминаване от подаване на пара към приготвяне на кафе, за да върнете машината към температурата за приготвяне на кафе. За да подадете гореща вода: извършете операциите, описани в раздел Подаване на гореща вода. Ако превключвателят е останал в централно положение, машината автоматично се връща към температурата за приготвяне на кафе, за да се спести енергия. Преминаване от подаване на пара към приготвяне на кафе Ако след подаване на пара натиснете бутона за приготвяне на кафе или, светодиодът започва да примигва бързо, указвайки, че машината е прегряла и не може да приготви кафе. За да приготвите кафе, е необходимо да изпуснете определено количество вода. Поставете съд под тръбичката за пара (накрайник Pannarello, ако е наличен) и завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка до достигане на положение. Изчакайте, докато зеленият светодиод за достигане на подходяща температура започне да свети с постоянна светлина. Завъртете превключвателя по посока, обратна на часовниковата стрелка, до достигане на положение, за да спрете подаването. След това пригответе кафе, както е описано в раздел Приготвяне на кафе.

12 ПОЧИСТВАНЕ И ПОД- ДРЪЖКА Общо почистване Ежедневно при включена машина изпразвайте и почиствайте контейнера за отпадъци от кафе. Другите операции по поддръжка и почистване могат да се извършват само, когато машината е студена и изключена от електрическата мрежа. Не потапяйте машината във вода. Не поставяйте подвижните компоненти в съдомиялна машина. Не използвайте остри предмети или силни химически продукти (разтворители) за почистване. За почистване на уреда използвайте меко навлажнено парче плат. Не изсушавайте машината и/или нейните съставни части в микровълнова или стандартна фурна. След приключване на приготвянето на напитките с мляко, подайте гореща вода от тръбичката за пара (накрайника Pannarello, ако е наличен) за щателно почистване. Ежедневно, след като сте затоплили млякото, демонтирайте външната част на накрайника Pannarello (ако е наличен) и я измийте с прясна питейна вода. Тръбичката за пара трябва да се почиства веднъж седмично. За да извършите тази операция, е необходимо: - да извадите външната част на накрайника Pannarello (за стандартно почистване); - да демонтирате горната част на накрайника Pannarello от тръбичката за пара; - да измиете горната част на накрайника Pannarello с прясна питейна вода; - да почистите тръбичката за пара с навлажнено парче плат и да отстраните евентуални остатъци от мляко; - да поставите отново горната част на тръбичката за пара (като се уверите, че тя е напълно застопорена). Монтирайте отново външната част на накрайника Pannarello. 11 Препоръчваме Ви да почиствате ежедневно резервоара за вода: - Извадете малкия бял филтър, разположен във вътрешната част на резервоара, и го измийте под течаща питейна вода. - Поставете отново малкия бял филтър в гнездото му, като приложите лек натиск и едновременно с това - леко завъртане. - Напълнете отново резервоара с прясна питейна вода. Ежедневно изпразвайте и измивайте ваничката за събиране на капките; тази операция трябва да се извършва също и когато поплавъкът е повдигнат. Кафе блок Кафе блокът трябва да се почиства всеки път, когато контейнерът за кафе на зърна се пълни, или, при всички случаи, най-малко веднъж седмично. Изключете машината, като натиснете главния бутон, и извадете щепсела от електрическия контакт. Извадете контейнера за отпадъци от кафе. Отворете вратичката за обслужване. Извадете кафе блока, като го хванете за специалната ръкохватка, и натиснете бутона PUSH. Кафе блокът може да се мие само с хладка вода без препарат. Измийте кафе блока с хладка вода; измийте внимателно горния филтър. Измийте и подсушете внимателно всички части на кафе блока. Почистете внимателно вътрешното отделение на машината. Уверете се, че двете обозначения съвпадат. Български

13 12 Уверете се, че дръжката е в съприкосновение с основата на кафе блока. Натиснете бутона PUSH, за да се уверите, че кафе блокът е правилно разположен. Смажете кафе блока след около 500 цикъла на приготвяне на напитки. Смазката за кафе блока може да се закупи от оторизираните сервизни центрове. Смазвайте водачите на кафе блока само с доставената с машината смазка. Нанесете равномерно смазката върху двата странични водача. Поставете отново кафе блока в съответното отделение, докато се застопори, БЕЗ да натискате бутона PUSH. Поставете контейнера за отпадъци от кафе. Затворете вратичката за обслужване. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК Образуването на котлен камък е нормално последствие от употребата на уреда; отстраняването на котления камък е необходимо да се извършва на всеки 1-2 месеца или когато се наблюдава намаляване на налягането на водата. В случай на несъответствие ръководството за експлоатация и поддръжка ще има предимство пред указанията относно аксесоарите и/или материалите, продавани отделно. Използвайте препарат за отстраняване на котлен камък на Saeco. Той е специално предназначен за поддържане на добрите работни характеристики и функционалност на кафемашината по време на целия й срок на експлоатация, а също така, ако се използва правилно, и за предотвратяване на изменението на вкусовите характеристики на приготвяните напитки. Не изключвайте или не поставяйте машината в режим на изчакване (stand-by) по време на процеса на отстраняване на MAX MIN MAX MIN котления камък. Внимание! Не поглъщайте разтвора, приготвен от препарат за отстраняване на котлен камък и вода, както и изтичащата от машината вода, докато цикълът не приключи напълно. В никакъв случай не употребявайте оцет за отстраняване на котления камък. Преди отстраняване на котления камък демонтирайте накрайника Pannarello (ако е наличен) от тръбичката за пара, както е описано в раздел Почистване и поддръжка. Включете машината с помощта на бутона ON/OFF. Изчакайте машината да завърши процеса на измиване и загряване. Внимание! Извадете филтъра Intenza преди да налеете препарат за отстраняване на котлен камък. Излейте съдържанието на цялата бутилка с препарат за отстраняване на котлен камък на Saeco в резервоара за вода на уреда и допълнете резервоара с прясна питейна вода до ниво MAX. Поставете отново резервоара в машината. 1 Поставете съд под тръбичката за пара. 2 След като налеете разтвора от препарат за отстраняване на котлен камък и вода в резервоара, завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка до достигане на положение и пригответе 2-3 чаши вода (около 150 мл). 3 Прекратете процеса на приготвяне, като преместите превключвателя до централно положение. 4 Оставете препарата за отстраняване на котлен камък да действа в продължение на 10 минути. 5 Повторете процедурата, указана в точка 2 и 3 на всеки 3 минути, до пълното изчерпване на разтвора в резервоара за вода. 6 Когато светодиодът започне да свети с постоянна светлина, измийте добре резервоара и го напълнете с прясна питейна вода.

14 MAX MIN 13 7 Изпразнете съда, използван за събиране на течността, която излиза от машината, и го поставете отново под тръбичката за пара. 8 Завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка до достигане на положение. Започва цикъла на измиване на машината. 9 Когато водата в резервоара свърши, светодиодът започва да свети с постоянна светлина; той указва, че трябва да преместите превключвателя до положение. 10 Измийте добре резервоара и го напълнете с прясна питейна вода. 11 Изпразнете съда, използван за събиране на течността, която излиза от машината. 12 Поставете съд под дюзата. 13 Пригответе една чаша кафе. Натиснете и освободете бутона. Машината започва да приготвя кафето. 14 Изчакайте да приключи приготвянето и извадете съда. 15 След това повторете операциите от точка 7 до точка 10, докато изпразните резервоара за вода за втори път. 16 Накрая напълнете отново резервоара за вода. След края на цикъла на отстраняване на котления камък поставете накрайника Pannarello (ако е наличен) в тръбичката за пара, както е описано в раздел Почистване и поддръжка. Цикълът на отстраняване на котления камък се прекратява. След това можете да приготвяте напитки. Препаратът за отстраняване на котлен камък трябва да се разтвори според указанията на производителя и/или според действащите разпоредби в страната, в която се използва. Ако машината се изключи по време на цикъла на отстраняване на котления камък, този цикъл трябва да се повтори изцяло при следващото включване. ИЗХВЪРЛЯНЕ Преустановете използването на неупотребяваните уреди. Изключете щепсела от контакта и отрежете електрическия кабел. При изтичане на срока на експлоатация занесете уреда на подходящо място за събиране на отпадъци. Този продукт отговаря на изискванията на Директива 2002/96/ЕО. Символът върху продукта или неговата опаковка означава, че този продукт не може да се третира като домакински отпадъци. Той трябва да се предаде на подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Предприемайки необходимите мерки за правилното изхвърляне на продукта, ви спомагате за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат поради неправилното изхвърляне на този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната общинска служба, местната служба за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта. Български

15 14 СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ НА КОМАНДНОТО ТАБЛО Светлинни сигнали Причини Начини за отстраняване Машината е достигнала подходяща температура: Постоянно светещ - за приготвяне на кафе; - за подаване на гореща вода; - за подаване на пара. Бавно примигващ Машината е във фаза на загряване за приготвяне на кафе и за подаване на гореща вода и пара. Бързо примигващ Бавно примигващ Постоянно светещ Постоянно светещ Постоянно светещ Бързо примигващ Бавно примигващ + Машината е прегряла и не може да приготви кафе. Указва, че машината е във фаза на програмиране на количеството вода в чашата (вж. раздел Регулиране на дължината на кафето в чашата ). Машината е във фаза на приготвяне на двойно кафе. Трябва да изпуснете водата в подходящ съд, като завъртите превключвателя по посока на часовниковата стрелка до положение, докато зеленият светодиод за достигане на подходяща температура започне да свети с постоянна светлина. След това спрете подаването на вода. Ниско ниво на водата. Напълнете отново резервоара с прясна питейна вода. След допълване на вода в резервоара светлинният индикатор угасва. Празен контейнер за кафе на зърна. Напълнете контейнера с кафе на зърна и започнете процедурата отначало. Пълен контейнер за отпадъци от кафе Изпразнете контейнера за отпадъци от кафе при включена машина. За тази операция винаги се сигнализира след приготвяне на 8 чаши кафе. Ако контейнерът се изпразни преди подаване на съответната сигнализация, това няма да нулира съответния брояч. Няма вода в хидравличната система. Напълнете резервоара с прясна питейна вода и заредете хидравличната система на машината, както е описано в раздел Първо пускане. Кафе блок липсващ - Контейнер за отпадъци от кафе липсващ Вратичката за обслужване е отворена - Кранчето е в НЕПРАВИЛНО положение за функциониране на машината. Машината извършва цикъл на измиване/ самопочистване За да спре примигването на червения светлинен индикатор, уверете се, че всички компоненти са правилно поставени или затворени. Машината автоматично прекратява цикъла. Цикълът може да се спре с натискане на един от двата бутона за кафе. Примигващи по посока, обратна на часовниковата стрелка (в кръгова последователност) Последователно примигващи Кафе блокът е извършил необичаен цикъл. Опитайте отново и извършете нов цикъл на приготвяне на кафе. + Машината функционира неправилно и не позволява приготвяне на кафе, подаване на вода или пара. Изключете машината и я включете отново след 30 секунди. Опитайте 2 или 3 пъти. Ако машината НЕ се включи, се свържете със сервизния център. Примигващи едновременно

16 15 ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ Проблеми Причини Начини за отстраняване Машината не се включва. Машината не е свързана към електрическата мрежа. Свържете машината към електрическата мрежа. Кафето не е достатъчно горещо. Чашите са студени. Затоплете чашите с гореща вода. Не излиза гореща вода или пара. Отворът на тръбичката за пара е запушен. Почистете отвора на тръбичката за пара с игла. Преди да извършите тази операция се уверете, че машината е изключена и е студена. Замърсен накрайник Pannarello (ако е наличен). Почистете накрайника Pannarello. Кафето е с недостатъчен каймак. (Вижте забележката) На машината й трябва прекалено много време, за да загрее, или количеството вода, което излиза от тръбичката е прекалено малко. Сместа кафе не е подходяща, кафето не е прясно изпечено или е прекалено едро смляно. Хидравличната система на машината е запушена от натрупан котлен камък. Сменете сместа кафе или регулирайте меленето, както е описано в раздел Настройка на кафемелачката. Отстранете котления камък от машината. Кафе блокът не може да се извади. Кафе блокът се е изместил. Включете машината. Затворете вратичката за обслужване. Кафе блокът автоматично се връща в първоначалното си положение. Контейнерът за отпадъци от кафе е поставен. Извадете контейнера за отпадъци от кафе преди да извадите кафе блока. Машината мели, но кафето не излиза. (Вижте забележката) Кафето е прекалено слабо. (Вижте забележката) Кафето излиза прекалено бавно. (Вижте забележката) Кафе блокът е замърсен. Хидравличната система не е заредена. Рядък случай, при който машината автоматично регулира дозата. Дюзата е замърсена. Рядък случай, при който машината автоматично регулира дозата. Кафето е смляно прекалено ситно. Хидравличната система не е заредена. Кафе блокът е замърсен. Почистете кафе блока (раздел Кафе блок ). Заредете хидравличната система (раздел Първо пускане ). Пригответе няколко чаши кафе, както е описано в раздел Saeco Adapting System. Почистете дюзата. Пригответе няколко чаши кафе, както е описано в раздел Saeco Adapting System. Сменете сместа кафе или регулирайте меленето, както е описано в раздел Настройка на кафемелачката. Заредете хидравличната система (раздел Първо пускане ). Почистете кафе блока (раздел Кафе блок ). Български Забележка: Тези проблеми могат да се считат за нормални, ако е сменена сместа кафе или ако машината е току що монтирана; в този случай изчакайте машината да се саморегулира, както е описано в раздел Saeco Adapting System. При появата на проблеми, които не са включени в настоящата таблица или които не могат да бъдат разрешени чрез предложените начини за отстраняването им, се обърнете към сервизен център. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продукта. Номинално напрежение Номинална мощност Захранване.. Вижте етикета, намиращ се от вътрешната страна на вратичката за обслужване Материал на корпуса Термопластмаса Размери (ш x в x д) (мм) x 325 x 420 Тегло ,9 кг Дължина на кабела ,2 м Командно табло Върху предната част Накрайник Pannarello (наличен само за някои модели) Специално за капучино Резервоар за вода ,0 литра - подвижен Вместимост на контейнера за кафе на зърна (г) Вместимост на контейнера за отпадъци от кафе Налягане на помпата бара Бойлер Стомана Inox Предпазители Термопредпазители

MUM-HD8769-BG-00.indd

MUM-HD8769-BG-00.indd 22 Български ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Type HD8769 Прочетете внимателно преди да започнете работа с машината. 22 BG Регистрирайте своя продукт и получете помощ на адрес: www.philips.com/welcome 2 БЪЛГАРСКИ

Подробно

MUM-HD8756_Thm-BG-01.indd

MUM-HD8756_Thm-BG-01.indd Регистрирайте своя продукт и получете помощ на адрес: www.philips.com/welcome 22 Български Type HD8756 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 22 BG ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С МАШИНАТА.

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) 220-240V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред,

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ Инструкциите за безопасност при употреба, включени в това Ръководство за

Подробно

MergedFile

MergedFile РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Кафемашина Smeg ECF01 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 телефон на сервиз 0700 11 770 Инструкции 1 Инструкции 1.1 Въведение Ключова информация за потребителя: Инструкции

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

MANUAL PL438C.fh10

MANUAL PL438C.fh10 Модел PL438C Fecha de compra Certificado de garantía Certificado de garantia Mod. PL438C Sello del Vendedor Carimbo do Vendedor УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА Fecha de Venta Data da Venta Nombre y dirección del

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно