УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Размер: px
Започни от страница:

Download "УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ"

Препис

1 ІІ.1 КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ В. Търново, като част от НСМОС - подсистема въздух В териториалният обхват на РИОСВ-Велико Търново контролът на основните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой, се осъществява от три градски фонови пунктa за мониторинг в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов. В гр. Велико Търново пунктът е с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ в гр. Горна Оряховица функционира автоматична измервателна станция (), а в гр. Свищов е разположена автоматична станция на принципа диференциалната оптична абсорбционна спектроскопия (ДОАС). гр. В.Търново, ръчен пункт разположен в сградата на РИОСВ гр. Г. Оряховица, (автоматична измервателна станция) гр. Свищов, ДОАС (система за диференциална оптична абсорбционна спектроскопия)

2 ФПЧ Pb аер. CO H 2 S NH3 ПАВ As аер. Cd аер Ni ФПЧ 2..5 NO 2. Качество на атмосферния въздух - състояние и тенденции Oсновните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой са суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен, полициклични ароматни въглеводороди, тежки метали-кадмий, никел и живак, арсен. Вредно вещество (замърсител) е всяко вещество, въведено пряко или косвено от човека в атмосферния въздух, което е в състояние да окаже вредно въздействие върху здравето на населението и околната среда. В таблица 1 е представена обобщена информация за контролираните в пунктовете за мониторинг замърсители, както и регистрираните концентрации над праговите стойности (ПС) на СЧН или ПДКм.е., ПС на СДН или ПДКср.дн., СГН. Таблица 1. Замърсител SO 2 NO 2 CS 2 C 6 H 6 O Общ брой Пунктове-3, в т.ч: 1. В.Търново-РИОСВ /Велико Търново/ * * * 2. /Горна Оряховица/ * * * * * 3. ДОАС /Свищов/ * * * * * * * Брой пунктове с концентрация над ПС на СЧН или ПДКм.е. в т.ч ДОАС /Свищов/ * Пунктове с концентрация над СДН или ПДКср.дн. в т.ч: В.Търново-РИОСВ /Велико Търново/ * /Горна Оряховица/ * ДОАС /Свищов/ * * * Пунктове с концентрация над СГН, в т.ч: /Горна Оряховица/ * Използвани съкращения: ПС за СЧН прагова стойност за средночасова норма за опазване на човешкото здраве за основните атмосферни замърсители; ПС за СДН прагова стойност за средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве за основните атмосферни замърсители; ПДКм.е. пределно допустима максималноеднократна концентрация за специфичните атмосферни замърсители; ПДКср.дн. пределно допустима средноденонощна концентрация за специфичните атмосферни замърсители; СГН средногодишна норма за опазване на човешкото здраве; ПДК пределно допустима концентрация.

3 Наредба 12 от 15 юли г. установява норми за нивата (концентрациите) на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ), олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, които са определени като основни замърсители на атмосферния въздух. Според тази наредба пределно допустимите концентрации (ПДК) за основните замърсители, измерени в пунктовете за мониторинг, могат да имат съответно: средночасова, средноденонощна, средногодишна и осреднена осемчасова норми. Вида и стойностите им са представени в таблица 2. Пределно допустима концентрация (ПДК) на вредните вещества в атмосферния въздух на населените места, регистрирана за определен период от време, трябва да не оказва нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека и неговото потомство. Нормите за вредни вещества/замърсители в атмосферния въздух и измерените концентрации за отделните показатели се определят като маса, съдържащи се в един кубически метър въздух при нормални условия за определено време. Таблица 2. Пределно допустими концентрации според Наредба 12/г. Показател Серен диоксид Азотен диоксид и азотни оксиди ФПЧ Норма Период на осредняване Стойност μg/m3 Средночасова (СЧН) 1 час 35 Средноденонощна (СДН) 24 часа 125 Средночасова (СЧН) 1 час Средногодишна (СГН) 1 година Средноденонощна (СДН) 24 часа 5 Средногодишна (СГН) 1 година ФПЧ 2,5 Средногодишна (СГН) 1 година 25 Бензен Средногодишна (СГН) 1 година 5 Озон Средночасова (СЧН) 1 час 18 Максимална осемчасова средна стойност 8 часа* 1 * Максималната осемчасова средна стойност на концентрацията в рамките на едно денонощие се избира след проверка на текущите осемчасови средни стойности, определени въз основа на съответните средночасови стойности и измерени на всеки час. Така изчислените осемчасови средни стойности се отнасят за денонощието, в което приключва обхванатия времеви период, т.е. първия изчислителен период за дадено денонощие започва от 17: часа на предходния ден и свършва в 1: часа на същия ден; последният изчислителен период за дадено денонощие започва от 16: часа и завършва в полунощ, т.е. : часа. През 18 г. пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух разположени на територията на РИОСВ-В.Търново са работили в нормален режим. Регистрираните нива на замърсителите в тях са както следва: 2.1 Азотен диоксид (NO 2 ): През 18 година нивата на показател азотен диоксид (NO 2 ) регистрирани в пункт за мониторинг ДОАС гр. Свищов и гр. Горна Оряховица са под установените норми. На графика 1 и графика 2 е представено поведението на регистрираните средночасови стойности за този показател.

4 Графика 1 Средночасови стойности за концентрацията на азотен диоксид ( NO 2 ) регистрирани от ДОАС гр. Свищов в рамките на 18 година Графика 2 Средночасови стойности за концентрацията на азотен диоксид ( NO 2 ) регистрирани от гр. Горна Оряховица в рамките на 18 година

5 Азотен диоксид NO2 µg/m3 Графика 3 Средногодишни концентрации на Азотен дикосид (NO2) регистрирани от пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ В.Търново ,9 19,1 ДОАС гр.свищов гр.г.оряховица , От графиките е видно, че няма регистрирани превишения на средночасовата норма от µg/m 3 и средногодишната норма от µg/m 3 за този показател в двата пункта за мониторинг. 2.2 Серен диоксид (SO 2 ): През календарната 18 г. от ДОАС гр. Свищов и гр. Горна Оряховица не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденонощната норми за опазване на човешкото здраве за серен диоксид (графика 4, графика 5, графика 6 и графика 7). Графика 4 Средночасови стойности за концентрацията на серен диоксид ( SO 2 ) регистрирани от ДОАС, гр.свищов в рамките на 18 година

6 Графика 5 Средноденонощни стойности на концентрацията за серен диоксид (SO 2 ) регистрирани от ДОАС, гр. Свищов в рамките на 18 година Графика 6 Средночасови стойности за концентрацията на серен диоксид (SO 2 ) регистрирани от, гр. Горна Оряховица в рамките на 18 година

7 Графика 7 Средноденонощни стойности на концентрацията за серен диоксид (SO 2 ) регистрирани от, гр. Горна Оряховица в рамките на 18 година 2.3 Озон (О 3 ): Съгласно Наредба 12/г. нормите за съдържание на озон в атмосферния въздух, които следва да бъдат достигнати и поддържани в краткосрочен план, наричани краткосрочни целеви норми (КЦН), се определят съгласно раздел ІІ на приложение 3 от горецитираната наредба. Краткосрочната целева норма (КЦН) за опазване на човешкото здраве е 1 µg/m 3, определена като максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието. Тя не трябва да се превишава повече от 25 дни в рамките на една календарна година, осреднено за тригодишен период. Регистрираните данни от ДОАС гр. Свищов (графика 8) и гр. Г. Оряховица (графика 9) не показват превишения на този показател. Графика 8 Осреднени осемчасови стойности за концентрацията на озон (O 3 ) регистрирани от ДОАС, гр. Свищов в рамките на 18 година

8 Графика 9 Осреднени осемчасови стойности за концентрацията на озон (O 3 ) регистрирани от, гр. Г. Оряховица в рамките на 18 година 2.4 Специфични замърсители Поради специфичните особености на източниците на замърсяване в района на гр. Свищов, освен основните показатели за качество на атмосферния въздух се измерват и серовъглерод и сероводород. Поведението на тези два специфични замърсителя е представено на графика, графика 11, графика 12 и графика 13. Графика Пределно допустима максималноеднократна концентрация на серовъглерод (CS 2 ) регистрирана от ДОАС, гр. Свищов в рамките на 18 година

9 Графика 11 Пределно допустима средноденонощна концентрация за концентрацията на серовъглерод (CS 2 ) регистрирана от ДОАС, гр. Свищов в рамките на 18 година Графика 12 Пределно допустима максималноеднократна концентрация на сероводород (H 2 S) регистрирана от ДОАС, гр. Свищов в рамките на 18 година

10 µg/m3 Графика 13 Пределно допустима средноденонощна концент рация на серовъглерод (H 2 S) регистрирана от ДОАС, гр. Свищов в рамките на 18 година През 18 г. от ДОАС гр. Свищов са регистрирани 1186 превишения на ПДКм.е. и 126 превишения на ПДКср.дн. за Н 2 S. По отношение на CS 2 няма регистрирани превишения на нормите. H 2 S и CS 2 са специфични замърсители, чиито превишения на нормите също имат комплексен характер. От една страна е неблагоприятната метеорологична обстановка, а от друга промишлените и местни източници на тези замърсители. 2.5 Бензен В ръчен пункт Велико Търново не са констатирани превишения на средногодишната норма от 5 µg/m 3 за бензен. На графика 14 е показана средногодишната концентрация на този показател през 16 г., 17 г. и 17 г. Графика 14 Средногодишни концентрации на бензен регистрирани от пункт за мониторинг РИОСВ В.Търново ,3 2,87,

11 µg/m³ µg/m3 2.6 Фини прахови частици с размер под 2.5 микрона (ФПЧ 2.5 ) Фини прахови частици с размер под 2.5 микрона (ФПЧ 2.5 ) се измерват в ръчен пункт за мониторинг в гр. В. Търново. На графика 15 са представени измерените средногодишни концентрации на показателя за 16 г., 17 г. и 18 г. при средногодишна норма за опазване на човешкото здраве 25 µg/m 3. Графика 15 25,45 22,8 21, , Средногодишни стойности на концентрациите на ФПЧ 2.5 за 16 г., 17 г. и 18 г. От графика 15 ясно се вижда, че не се наблюдават превишения на средногодишната норма за този показател. 2.7 Фини прахови частици с размер под микрона (ФПЧ ) Поведението на средномесечните концентрации по показател ФПЧ през 18 г. е представено на графика 16. Графика 16 Средномесечни стойности за концентрациите на ФПЧ регистрирани в трите пункта за мониторинг на територията на РИОСВ Велико Търново ПМ гр.в.търново ДОАС гр.свищов гр.г.оряховица Представените по този начин данни показват, сезонност в поведението на регистрираните стойности на показателя. Наблюдава се повишаване на стойностите през пролетния и есенния

12 период на годината, до достигне на максимум през зимните месеци. Обратна тенденция се наблюдава през лятото. Това се дължи на специфичната метеорологична обстановка през студените месеци и увеличаване интензивността на емисиите на ФПЧ от източници, характерни за тези периоди от годината (основно битово отопление). Съгласно действащото законодателство средноденонощна норма от 5 µg/m 3 по този показател не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. В пунктовете за мониторинг на територията на област Велико Търново това нормативно изискване не е спазено (графика 17). Графика 17 Брой регистрирани превишения на ПДК сд.д в трите пункта за мониторинг през 18 г ПМ гр.в.търново ДОАС гр.свищов гр.г.оряховица 15 Графика 18 Средногодишна концентрация за ФПЧ регистрирана за трите пункта за мониторинг на територията на РИОСВ гр.в.търново µg/m³ ,96 ПМ гр.в.търново 33,71 31,51 ДОАС гр.свищов гр.г.оряховица 15 От представените данни на графика 18 може да бъде направен извода, че се превишава средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от µg/m 3 за пункт гр. Горна Оряховица, докато регистрираните в гр. Велико Търново и гр. Свищов стойността са под пределно допустимата средногодишна концентрация.

13 На графика 19, графика, графика 21, графика 22, графика 23 и графика 24 е направен ретроспективен преглед на поведението на показател ФПЧ през 16 г., 17 г. и 18 г. по отношение на средноденонощна и средногодишна норми. Графика Брой регистрирани превишения на средноденонощната норма на ФПЧ от трите пункта за мониторинг на територията на РИОСВ гр.в.търново през 16 г. ПМ гр.в.търново ДОАС гр.свищов гр.г.оряховица Брой регистрирани превишения на средноденонощната норма за ФПЧ от трите пункта за мониторинг на територията на РИОСВ гр. В.Търново през 17 г ПМ гр.в.търново Графика ДОАС гр.свищов Графика 19 гр.г.оряховица Графика Брой регистрирани превишения на средноденонощната норма за ФПЧ от трите пункта за мониторинг на територията на РИОСВ гр.в.търново през 18 г ПМ гр.в.търново ДОАС гр.свищов гр.г.оряховица

14 Графика 22 Графика 23 Средногодишна концентрация на ФПЧ за трите пункта за мониторинг на територията на РИОСВ гр.в.търново през 16 г. µg/m³ , 23,99 41,63 ПМ гр.в.търново ДОАС гр.свищов гр.г.оряховица µg/m³ Средногодишна концентрация на ФПЧ за трите пункта за мониторинг на територията на РИОСВ гр.в.търново през 17 г.,81 32,95 49,2 ПМ гр.в.търново ДОАС гр.свищов гр.г.оряховица Графика 24 µg/m³ Средногодишна концентрация на ФПЧ за трите пункта за мониторинг на територията на РИОСВ гр.в.търново през 18 г. 47,96 ПМ гр.в.търново 33,71 31,51 ДОАС гр.свищов гр.г.оряховица За Община Горна Оряховица. От направения анализ и сравнение на резултатите от мониторинга между 17 г. и 18 г. се наблюдава намаление на средногодишната концентрация с 2,2 % и увеличение с 25 % на броя регистрирани превишения в рамките на една календарна година. За Община Велико Търново увеличението е съответно с 9,4 % за средногодишната концентрация и 9 % на броя регистрирани превишения в рамките на една календарна година. За тази община е постигнато спазване на средногодишната норма за този показател от µg/m 3. За Община Свищов през 18 г. се наблюдава намаление както на средногодишната концентрация с 9,5 %, така и на броя превишения с 4,6 % спрямо 17 г. За общината е постигнато спазване на средногодишната норма за този показател от µg/m3.

15 2.8 Измервания с Мобилна Автоматична Станция за имисионен контрол към Регионална лаборатория гр. Русе Община Велико Търново и Община Трявна бяха включени в утвърден от Министъра на околната среда и водите годишен график на мобилна станция Русе през 18 година. Извършени са индикативни измервания на основни показатели за качество на атмосферния въздух, проведени на случаен принцип в рамките на 8 седмици равномерно разпределени в рамките на годината, за да бъдат представителни за различни условия на климата и трафика. При тези измервания нe са регистрирани превишения на приложимите норми за КАВ за измерените газообразни замърсители: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон. При постоянни измервания (непрекъснати или периодични измервания в постоянни пунктове) за оценяване спазването на средноденонощната норма по показател ФПЧ, е тя да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. Ако за оценяването на изискванията за нормите за нивата на ФПЧ се използват измервания на случаен принцип, следва да се оценява 9,4 перцентил, който трябва да бъде по нисък или равен на 5 µg/m 3 съгласно изискванията на Наредба 12 от 15 юли г. Направеният анализ на представените от Регионална лаборатория Русе резултати от извършените измервания на случен принцип и за двете общини показват, че нивото на ФПЧ при зададения перцентил превишава нормата от 5 µg/m 3. Общините са уведомени за получените резултати от извършеното измерване и за предприемане на мерки в посока намаляване на нивата на този замърсител и достигане на установените норми.

16 ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО На територията на РИОСВ Велико Търново се контролират над 25 обекта от различни отрасли на индустрията с източници на емисии в атмосферния въздух. Основните обекти с източници, от които са регистрирани превишения на установените норми за емисии в атмосферния въздуха са: 1. КОЛТЕК ЕООД гр. Габрово, обл. Габрово, общ. Габрово, с основна дейност производство на шлайфдискове. 2. БРАМА ООД гр. Габрово, обл. Габрово, общ. Габрово, с основна дейност производство на растителни масла. 3. КЕХЛИБАР ЕООД гр. Лясковец,, обл. В. Търново, общ. Лясковец, с основна дейност предприятие за производство на нерафинирано олио, слънчогледов шрот и бутилиране на рафинирано олио. През 18 г. предприетите мерки от операторите за привеждане в съответствие с нормативната база по опазване на чистотата на атмосферния въздух са както следва: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ГАБРОВО ЕАД-Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните, гр. Габрово, обл. Габрово, общ. Габрово. В резултат на предприетите действия от дружеството, относно котел 8 на гориво биомаса, е отменена текуща санкция за превишение на нормите за въглероден оксид и прах. Представените резултати от извършени собствени измервания от този източник на емисии показва спазване на нормите. За превишение на нормите за азотни оксиди и въглероден оксид е наложена текуща санкция, която е намалена след постигнато намаление на измерените нива в резултат на предприети действия. КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД-завод за производство на плочи от дървесни частици, гр. Велико Търново, обл. В. Търново, общ. В. Търново. Във връзка с разширяване на производствената дейност е проведена процедура по издаване на комплексно разрешително (КР). Компетентният орган по издаване на това комплексно разрешително е Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) гр. София. Комплексното разрешително съдържа условия, които се поставят на дружеството с цел спазване на нормативните изисквания по отношение на всички компоненти и фактори на околната среда. В издаденото комплексно разрешително е включено условие, според което операторът следва да изгради и поддържа един автоматичен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Разположението му и показателите които ще се измерват са съгласувани с РИОСВ-Велико Търново, РЛ-Велико Търново и община Велико Търново. В съответствие с контролните функции на РИОСВ през 18 г. са проведени измервания от източници на прах и общ органичен въглерод в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията не показват превишение на нормите определени в чл. 11, чл. 15 и чл. 62 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. (ДВ 64/5). През 18 година дружеството няма проведени собствени периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух, тъй като няма въвеждане на нови източници в експлоатация, а периодичността за съществуващите е веднъж в рамките на две последователни календарни години съгласно чл.31 ал. 1 т.2 от Наредба 6/1999 г. за реда и начина за измерване на

17 емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр.31/99г). По искане на РИОСВ е извършено измерване на качеството на атмосферния въздух в квартал Бузлуджа с мобилната автоматична станция (МАС). Извършвени са индикативни измервания на основните показатели за качество на атмосферния въздух, проведени на случаен принцип в рамките на 8 седмици равномерно разпределени в календарната година, за да бъдат представителни за различни условия на климата и трафика. При проведените денонощни измервания с МАС в пункт Дом за стари хора в кв. Бузлуджа нe са регистрирани превишения на приложимите норми за измерените замърсители: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон. По отношение на фините прахови частици - ФПЧ, от измерените 52 стойности за цялата календарна година, са регистрирани пет превишения на средноденонощната норма от 5 µg/m3. Превишенията са в диапазона от 56, до 68, µg/m3 и кореспондират с регистрирани превишения за същите дни по този показател от постоянния пункт за мониторинг, разположен в сградата на РИОСВ. Тъй като към наднормените нива на фини прахови частици имат принос много сектори бит, транспорт, промишленост, то не може да бъде направен еднозначен извод, че причина за превишенията е цехът за производство на плочи от дървесни частици, стопанисван от Кроношпан България ЕООД. Дружества, които имат изградени системи за собствен мониторинг на територията на РИОСВ са: СВИЛОЗА АД-инсталация за производство на целулоза, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново. За спазване изискванията на най-добрите налични технологии (НДНТ) в целулозната и хартиената промишленост са предприети мерки по изграждане на система за непрекъснат мониторинг на всички емисии (вкл. и сероводород), изпускани в атмосферния въздух от основния източник на площадката содорегенерационния котел. Очакват се резултатите от извършените процедури за калибриране и осигуряване качеството на средствата за измерване.

18 ОЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Във връзка с оценката и управлението на качество на атмосферния въздух в региона са разработени и се реализират четири общински програми за подобряване качеството на атмосферния въздух в градовете В.Търново, Г.Оряховица, Свищов и Севлиево и един план за действие към извършена моделна оценка на гр.габрово. Целта е намаляване регистрираните превишения на фини прахови частици под µm и достигане на съответната норма по този показател. Поради непостигане на нормите за показател ФПЧ и съгласно точка 6 от Заповед РД-969/ г. на министъра на околната среда и водите тези общини са провели процедура за актуализиране/преразглеждане или изготвяне на програми за намаляване на нивата на замърсителите. В тази връзка е направен обстоен анализ на действащите програми. Анализът е придружен с ново математическо моделиране, както за 14 година, така и за годината, през която се предвижда да бъде постигнато съответствие с нормативните изисквания. Окончателният срок за изпълнение на всички заложени в програмите мерки е краят на година, към който срок би следвало да бъде постигнато съответствието с нормите за този замърсител. От направения анализ и сравнение на резултатите от мониторинга между 18 и 17 г. за гр. Горна Оряховица се наблюдава увеличение с 25 % на броя регистрирани превишения в рамките на една календарна година, но намаление на средногодишната концентрация с 2,2 %. За Община Велико Търново увеличението е съответно с 9,4 % за средногодишната концентрация и 9 % на броя регистрирани превишения в рамките на една календарна година. За тази община е постигнато спазване на средногодишната норма за този показател от µg/m 3. За Община Свищов през 18 г. се наблюдава намаление както на средногодишната концентрация с 9,5 %, така и на броя превишения с 4,6 % спрямо 17 г. За общината е постигнато спазване на средногодишната норма за този показател от µg/nm3. Анализът на резултатите показва, че регистрираните превишения на показател ФПЧ са основно през есенно-зимния период на годината, когато битовото отопление оказва съществено влияние върху нивата му. Поради необходимостта от окончателно валидиране на данните преди докладване в Европейската агенция по околна среда са възможни минимални промени в публикуваните данни. Окончателните данни се публикуват в националния доклад за състоянието и опазването на околната сред, изготвян от ИАОС.

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ Мониторингът на качеството на атмосферния въздух и контролът на емисии на вредни вещества като част от интегрирания подход, насочен към превенция

Подробно

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 1999 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ  ПРЕЗ 1999 ГОДИНА СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СОФИЯ ПО ДАННИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА СТОЛИЧНА РИОКОЗ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА Общи данни Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве продължи наблюдението

Подробно

generated pdf

generated pdf 2009 Екобюлетин брой 1: 28 декември 2009 г. - 3 януари 2010 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,,

Подробно

generated pdf

generated pdf 2014 Екобюлетин брой 48: 22 декември 2014 г. - 4 януари 2015 г. диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон,, бензен и. По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани

Подробно

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 Д О К Л А Д за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на г. за общини Монтана и Видин

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 Д О К Л А Д за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на г. за общини Монтана и Видин Д О К Л А Д за превишенията на нормите за 1 през зимния сезон на 218-219 г. за общини Монтана и Видин към РОУКАВ Северен/Дунавски На територията, контролирана от РИОСВ Монтана са разположени два стационарни

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД данни Бр. 1 ч. на ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] средночасова на АП* 1 2 3 4 5 6 1 Витиня - ЕС1 2040 0 45.61

Подробно

generated pdf

generated pdf 2016 Екобюлетин брой 48: 19-31 декември 2016 г. По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД данни Бр. 1 ч. превишения на ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] измерена средночасова превишения на АП* 1 2 3 4

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД Бр. 1ч. концентрации 1 2 ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] Максимална измерена средночасова АП* 1 София - Дружба

Подробно

generated pdf

generated pdf 2008 Екобюлетин брой 52: 22-28 декември 2008 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен

Подробно

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с)

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона

Подробно

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАНИЕТО ВЪВ ФИРМЕНОТО КОНСУЛТИРАНЕ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАНИЕТО ВЪВ ФИРМЕНОТО КОНСУЛТИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/29 (22) MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/29 (22) ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Лесотехнически университет, София Резюме

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тем

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тем РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тема на дисертационния труд: Интегрирана система за управление

Подробно

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2012 ГОДИНА I.Въведение Настоящият доклад е изготвен от експертите на Регионалната инспекция по околната среда

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2012 ГОДИНА I.Въведение Настоящият доклад е изготвен от експертите на Регионалната инспекция по околната среда I.Въведение Настоящият доклад е изготвен от експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите Стара Загора (РИОСВ) с цел информиране на граждани, учащи се, неправителствени организации, бизнес,

Подробно

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 218 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията на Министерството на здравеопазването и действащите

Подробно

9

9 Заявление Вид на исканата Регистър на заявленията за достъп до и движението им - 2012 Заявител журналисти граждани НПО Други за предоставяне на достъп до за отказ за предоставяне на достъп до Мотиви за

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от 04.06.2013 г. Издадена от министъра на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г. Глава първа.

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите град Стара Загора Регионален доклад за състоянието на околната среда 2017 година СЪДЪРЖАНИЕ I. Въведение II. Анализи

Подробно

Отчет за 2018г., по изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd) и достигане на установенит

Отчет за 2018г., по изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd) и достигане на установенит Отчет за 2018г., по изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd) и достигане на установените норми в атмосферния въздух, с План за действие 2016

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите град Стара Загора Регионален доклад за състоянието на околната среда 2018 година СЪДЪРЖАНИЕ I. Въведение II. Анализи

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

КОНЦЕПЦИЯ на ВиК Перник за намаляване на загубите на вода

КОНЦЕПЦИЯ на ВиК Перник за намаляване на загубите на вода НАЦИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) В БЪЛГАРИЯ 30-31 ОКТОМВРИ 2013Г. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ ДОБРИ ПРАКТИКИ Българска асоциация

Подробно

Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр

Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО Процедура с референтен : BG161PO005/10/2.10/07/22 Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците

Подробно

Стандарти. Норми

Стандарти. Норми Европейски сертификати за дървесни пелети EN plus и Д-р. Инж. Димитър Младенов Председател на УС на Асоциацията за Енергийно Оползотворяване на Биомасата Дървесните пелети са горивен продукт, формиран

Подробно

Информация за състоянието на някои компоненти на околната среда в община Козлодуй през 2013 г., предоставена от Изпълнителна агенция по околна среда /

Информация за състоянието на някои компоненти на околната среда в община Козлодуй през 2013 г., предоставена от Изпълнителна агенция по околна среда / Информация за състоянието на някои компоненти на околната среда в община Козлодуй през 2013 г., предоставена от Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ 1. Хидробиологичен мониторинг Данни от мониторинг

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

Индекси на промишленото производство през юли 2019 година

Индекси на промишленото производство през юли 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА 1 По предварителни данни през юли 2019 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 нараства с 0.8% в сравнение с юни 2019 година.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

Индекси на промишленото производство през август 2019 година

Индекси на промишленото производство през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1 По предварителни данни през август 2019 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 намалява с 0.1% в сравнение с юли 2019

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12-та седмица (19.03.2018 г. 25.03.2018 г.) Епидемична обстановка в Пернишка област През 12 седмица на 2018 г. са

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: /П/ Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник Д-Р ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИД директор дирекция НЗБ Заповед РД 04 85/12.07.2017 г. СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28-ма

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2019 година

Индекси на промишленото производство през март 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 209 ГОДИНА По предварителни данни през март 209 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 намалява с 0.9% в сравнение с февруари 209

Подробно

Индекси на промишленото производство през април 2019 година

Индекси на промишленото производство през април 2019 година IV.204 VII.204 X.204 I.205 IV.205 VII.205 X.205 I.206 IV.206 VII.206 X.206 I.207 IV.207 VII.207 X.207 I.208 IV.208 VII.208 X.208 I.209 IV.209 ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ АПРИЛ 209 ГОДИНА

Подробно

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2012 ГОДИНА ІV. 2. Комплексни разрешителни Директиви 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замър

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2012 ГОДИНА ІV. 2. Комплексни разрешителни Директиви 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замър ІV. 2. Комплексни разрешителни Директиви 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, изискват инсталациите, които попадат в

Подробно