СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Мохамед Бен Али ал-ноайми Европейският съюз и раждането на държавите от Арабската пролет : възможности и предизвик

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Мохамед Бен Али ал-ноайми Европейският съюз и раждането на държавите от Арабската пролет : възможности и предизвик"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Мохамед Бен Али ал-ноайми Европейският съюз и раждането на държавите от Арабската пролет : възможности и предизвикателства за асиметрична зависимост за придобиване на образователната и научна степен доктор от доц. д-р Теодора Иванова Калейнска, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, Философски факултет, катедра Политология, социология и културология 1. Значимост и актуалност на изследвания проблем Дисертантът Мохамед Бен Али ал-ноайми е представил завършено научно изследване, свързано с изследване на политиките на Европейския съюз към страните от региона на Северна Африка и Близкия Изток и ефектите на т.нар. Арабска пролет. Представената работа е същностна, защото представя не само преглед на европейските политики и влиянието на Съюза към процесите на демократизация в региона, но и защото търси отговор и анализира ефектите на възможността за разширяване на влиянието на ЕС и търсенето на адекватни решения към очертаващите се кризисни предизвикателства и анализирането на ефекта на политиките в дългосрочен план. Работата безспорно би била интересно четиво за изследователи, практици и политици, особено в контекста на търсене на решения в продължаващата устойчива мигрантска криза, която очевидно ще определя цялото второ десетилетие на ХХІвек. В този смисъл, работата се отличава с актуалност и с ясно очертан практически принос, разширявайки и обогатявайки теорията на демократизацията в спецификата на ново измерение арабския свят. Отлично впечатление прави не само много доброто познаване на историческата практика, политическата реалност в развитие в отделните страни, но и търсенето и преглед на процесите на демократизация, факторите за това и наличните практики в развитие. Съществуват разнообразни и противоречиви мнения относно ролята на международните организации, и в частност на ЕС като външен фактор за демократизация, и в този смисъл работата на докторанта има място в ограничения лист на изследвания. Процесите в региона Северна Африка и Близкия Изток, както и на движенията от Арабската пролет винаги са поставяли Европейския съюз пред предизвикателства и опити за прилагане на подходи, които в някаква степен могат да бъдат определени и като спонтанни. Всеки критичен прочит на действията на ЕС по

2 отношение на арабската пролет и последвалите външнополитически ефекти за Европа, в това число неблагоприятното икономическо развитие, социалния антагонизъм, конфликти, нестабилност и военни действия, безспорно заслужава внимание. Приемането на по-последователен и прагматичен подход от страна на ЕС за стабилност по неговите граници е очевидно, но при зачитането на социално-политическите, културните, религиозните специфики на отделните страни. Поради това считам, че изборът на тема от докторанта е много навременен, точен, актуален и интересен, определено запълващ празнота в политологичните изследвания. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Представената работа е на английски език, в структурно отношение е балансирана и премерена разположена е в 149 страници, от които 140 основен текст в три основни глави, увод и заключение, списък с използвана литература от 79 източника и интернет източници и официални документи. Работата балансирано ползва официални източници и документи, показано е познаване на категориалния апарат, демонстрирано е добро познаване на автори и изследователи. Използваният методологически инструментариум е богат и достатъчен за успешно постигане на поставената цел и изследователски задачи. В увода докторантът аргументира изследователския си интерес и представя интересен исторически преглед на динамиката, свързаща двата бряга на Средиземноморието и ясно представя своята основна теза и работната хипотеза на изследването, както и защитава използваната методология и подходи за изследване. Основната му хипотеза е, че различните цивилизации създават свои собствени политически традиции, институции, предлагат решения на основните обществени проблеми и същностни интереси /стр.39-40/. Добрата аргументация и боравенето с категориалния апарат, свързан с процеса на демократизация, позволяват на докторанта да структурира балансирано цялата си работа. В трите глави, последователно и логически свързано докторантът успешно защитава своята основна изследователска хипотеза, че за постигане на устойчива и стабилна демокрация в региона на Северна Африка и Близкия Изток е наложително проектирането и прилагането на нов комплексен подход за ползване на европейския опит и практика за подкрепа на демократизацията в страните, който да отчита специфика на традиции, обичаи, култура и религия. Подборно е представено развитието на Барселонския процес - на т.нар. Средиземноморски съюз, икономическото сътрудничество между Европейския съюз и страните от Северна Африка. Разгледана е европейската политика за съседство и външната политика на ЕС по отношение на

3 страните от Близкия изток и Северна Африка. Подробно е разгледана ролята и действията на Европейския парламент за насърчаване на демократичните процеси в тези държави. Отделено е място на представяне и оценка на ролята на различни инструменти за насърчаване на процеса на демократизация в региона. Основната изследователска цел на Мохамед Бен Али ал-ноайми е на основата на анализ на политиките на ЕС към арабските страни във всички области на обществения, политическия и икономическия им живот, да се разкрият възможните алтернативи за изход от конфликтите в региона и да се представят новите политически реалности във времевия период до юни 2016г, които могат да влияят върху мира и сигурността в региона. Същностен елемент в тази задача е да се направи преглед и анализ на цялостния процес на демократизация и на неговите сфери на въздействие като теоретичен инструмент за проучване и анализиране на процеса на международно въздействие за демократизация, за въздействието на различните политики на ЕС към региона. Посочените стъпки очертават добра вътрешна логика, позволяват възможност за завършеност и пълнота на изследването. Хипотезата е, че за да бъде постигната устойчива и стабилна демокрация в региона на Северна Африка и Близкия Изток, е необходимо да се изгради и приложи цялостен и комплексен подход при прилагането на европейския опит и практика за подкрепа на демократизацията в страните, като се има предвид тяхната специфика на вековни арабски традиции и обичаи, както и етническата и религиозна диверсификация; че различните цивилизации създават свои собствени политически традиции, институции, предлагат решения на основните обществени проблеми и същностни интереси. Смятам, че целта е добре защитена и аргументирана, добре е формулирана предметната насоченост на изследователския процес, пътищата за неговото осъществяване, като с така формулираната теза е зададено добро изходно начало на изследването, видимо и от цялостния представен дисертационен труд. Ясно формулираната хипотеза се потвърждава и от резултатите от изследването и от формулираните препоръки и предложения модел. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Смятам, че докторант Мохамед Бен Али ал-ноайми е изпълнил поставените си цели и задачи и съм склонна да приема изведените приносни моменти в изследването. В дисертационния си труд, докторантът е събрал и анализирал значителна по обем информация, наличен е богат исторически материал и данни които подпомагат доказването на първоначално изградената основна изследователска хипотеза. Боравенето

4 и анализирането на богатата информация, демонстрирането на детайлното познаване на историческите процеси и илюстрирането с факти, позволяват да отличим практикоприложно измерение и принос на предложената дисертационна работа. Дисертацията съдържа оригинални приносни моменти и има научно-приложни резултати. Приносни са и анализите за потенциалното влияние на процесите, протичащи в рамките на арабската пролет върху други региони, последиците и ефектите на арабската пролет и последвалите събития в Европа. Като приносен бих очертала и анализирането на основните аспекти на политиките на ЕС по отношение на държавите от Северна Африка и Близкия Изток, като са откроени основните икономически, политически и институционални стълбове в посочените политики както и разглеждането на основните инструменти за осъществяването на тези политики. Направен е добър опит за сравнителен анализ на процесите на влияние на политиките на ЕС върху държавите от региона на Северна Африка и Близкия Изток и чрез извеждането на общото и различното в тях от гледна точка на държавно устройство; институционални аспекти на промените ( радикалния Тунис срещу контролираната демократизация на Египет); конституционното гарантиране на гражданските права; основните политически субекти и тяхното виждане за демократизацията; особеностите на гражданското общество и др. Забележителният обем автори и цитирания, предложените примери са подчинени на общото изследване, използвани са коректно и акуратно в текста. Това е и свидетелство, че авторът притежава задълбочени познания по темата, познава теорията и академичната литература в изследваната област и демонстрира способност за самостоятелно научно изследване. Използвани са подходящи изследователски методи, дисертацията е написана на добър език и научен стил. Библиографията е достатъчна, източниците са използвани добросъвестно в дисертацията. Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертацията. 4. Критични бележки и въпроси В своето изследване посочвате, че западни политици и изследователи... пренебрегват важни характеристики на арабските общества и на техните мюсюлмански политически традиции... /стр /. Изследването би спечелило, ако в него се обърне внимание на един важен аспект от политиките на ЕС към арабските държави принципно различните по характер политически култури на Европа и на държавите от Северна Африка и Близкия Изток и степента в която това различие е отчетено от ЕС при реализираните политики. Въпросът ми е смятате ли да има значими конфликтни точки между европейската политическа култура и арабската(ите) политическа(и) култура(и)? И

5 ако, да, то кои са те в контекста на разгледаната от вас в трета глава близкоизточна нестабилност и европейската криза? 5. Заключение Предложеният дисертационен труд от Мохамед Бен Али ал-ноайми отговаря на изискванията на чл.6, ал.3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България и на чл.27 от Правилника за прилагането му. В качеството ми на член на научното жури давам положителна оценка на дисертационния труд на Мохамед Бен Али ал-ноайми за присъждането на образователна и научна степен Доктор по научната специалност Политология, научно направление 3.3. Политически науки г. Доц. д-р Теодора Калейнска

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3.

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна

ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна ВОЕННА AКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 1504, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 Р Е Ц Е Н З И Я от доктор Максим Любенов Карев, доцент в научна секция Развитие на академичния състав и докторанти

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно