<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF"

Препис

1 НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Чирпан и финансовото стимулиране на деца и младежи с изявени дарби. Чл.2. По реда на тази наредба се отпускат средства на: 1. / изм. с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан / Лица, които се нуждаят от финансова помощ за лечение на тежки здравословни състояния 2. Деца и младежи в неравностойно положение 3. Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии, пожари и други природни бедствия 4. Деца и младежи с изявени дарби. 5. / нова с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан / Лица, навършили столетие. Чл.3 /1/ Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета определя общия размер на средствата от собствени приходи за отпускане на еднократна помощ и финансовото стимулиране на деца и младежи с изявени дарби по реда на тази наредба. /2/ До приемане на бюджета на общината еднократни финансови помощи и финансово стимулиране се отпускат в размер на 1/12 част от отчетените разходи през преходната година. Чл.4. Финансова помощ по реда на тази Наредба може да се отпуска на нуждаещите се лица по чл.2, т.1, 2 и 3 веднъж годишно, освен при особено тежки случаи с решение на Общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. ГЛАВА ІІ РАЗДЕЛ I Ред за отпускане на финансовите средства на лица с инцидентно влошено здравословно състояние, деца и младежи в неравностойно положение, лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии, пожари и др. природни бедствия Чл.5. / изм. с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан / Еднократна финансова помощ се отпуска на лица и семейства с постоянен или настоящ адрес на територията на Общината не по-малко от 1 / една / година от подаване на заявлението, въз основа на подадено писмено заявление до Председателя на Общински съвет по утвърден образец (Приложение 1). Чл.6 Заявленията се разглеждат от постоянни комисии на Общински съвет, определени от Председателя на същия. Чл.7 /1/ Постоянните комисия разглеждат постъпилите заявления за отпускане на финансова помощ един път месечно.

2 /2/ В случаите в които, лицата по чл.2, т.1, 2 и 3 са с постоянен адрес извън гр. Чирпан, постоянните комисии изискват становище по постъпилото заявление от кмета на съответното населено място или кметския наместник. Чл.8 /1/ Еднократна финансова помощ се отпуска с решение на Общински съвет въз основа на мотивирано предложение от постоянна комисия, разгледала заявлението. /2/ Предложението по ал.1, трябва да съдържа кратко описание на необходимостта от исканата финансова помощ и посочен примерен размер на сумата, необходима за задоволяване на потребността на молителя. РАЗДЕЛ II Размер и механизми за определяне и отпускане на еднократна финансова помощ Чл.9 / изм. с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан / Еднократната финансова помощ, отпускана на лицата, които се нуждаят от финансова помощ за лечение на тежки здравословни състояния, и столетници, е в размер до една минимална работна заплата за страната. Чл.10.Еднократната финансова помощ, отпускана на лицата по чл.2, т.2 / деца - сираци до 18 годишна възраст, студенти редовно обучение /, е в размер до една минимална работна заплата за страната. Чл.11 Еднократната финансова помощ, отпускана на пострадали семейства по чл.2, т.3, в случаите, при които е засегната част на основно жилище, е в размер до една минимална работна заплата за страната Чл.12. / изм. с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан / Степента и вида на заболяването на лицата по чл.2, т.1, се доказва с епикриза или друг официален медицински документ. Чл.13. Степента на поражение на жилищата се доказва с протокол от Постоянната комисия по бедствия и аварии към общината. Чл.14. В случай, че въз основа на представените документи, съответната постоянна комисия прецени, че за задоволяване потребностите на лицата по чл.2 са необходими повече средства от определените в чл. 9, чл. 10 и чл.11, изготвя мотивирано предложение до Общинския съвет за приемане на конкретно решение. РАЗДЕЛ І I I Условия за отпускане на финансова помощ Чл.15. /1/ Еднократна финансова помощ се отпуска, ако нуждаещите се лица по чл.2, т. 1,2,3 отговарят на следните условия: 1. / изм. с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан / Налице е доказана необходимост от лечение, което не се покрива или се покрива частично от здравния фонд. 2. Поразеното жилище е единствено за семейството, не е застраховано и за него има документ за собственост. 3. Лицата по чл2, т.2 да не са получавали еднократна помощ от Дирекция социално подпомагане в рамките на същата календарна година. 4. Лицата по чл.2, т.3 не са получили еднократна помощ от Агенция по бедствия и аварии. 5. / нова с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан / Лицата по чл.2, т.1 или техен представител се поканват да присъсътват при разглеждане на заявлението им.

3 РАЗДЕЛ IV Отчетност и контрол Чл.16. /1/ Към Заявлението и декларацията по образец за кандидатстване за еднократна финансова помощ се представят съобразно необходимостта от отпускане на еднократната помощ следните документи: 1. / изм. с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан / Епикриза или друг официален медицински документ /в случаите по чл Уверение от Ректора на ВУЗ или директора на учебното заведение /в случаите по чл.10/. 3. Протокол от специализиран орган /в случаите по чл.13/. 4. Лична карта за справка. 5. / нова с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан / Фактури и други платежни документи, доказващи необходимостта от подпомагането. 6. / нова с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан /Други /по преценка на комисията/. /2/ / нова с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан /В звеното по чл.29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се води регистър за предоставените финансови помощи за бюджетната година. ГЛАВА III Ред за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби Чл.17. Финансовото стимулиране на деца и младежи с изявени дарби се отпуска за получени награди при успешно представяне на регионално, национално и международно ниво в областта на наука и техника, изкуство и култура, спорт. Чл.18. Финансовото стимулиране по тази глава се отпуска на: 1. Деца и младежи, живущи на територията на Община Чирпан, които са обхванати от образователната система в начален, основен и среден образователен курс. 2. Ученици от Община Чирпан, класирали се на първо, второ и трето място на регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание. Чл.19. Постоянните комисии на Общински съвет разглеждат подадените документи и излизат със становище в срок до 30 дни. Чл.20. Необходими документи за отпускане на финансовото стимулиране на деца и младежи с изявени дарби са: 1. Заявление до Председателя на Общински съвет Чирпан от родител, настойник, попечител или учител. 2. Копие от удостоверение за раждане на детето или лична карта на детето. 3. Копие от сертификат, грамота и други, удостоверяващи участието и постиженията в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание.

4 Чл.21 Размерът на финансовото стимулиране по тази глава е до една работна заплата за страната. минимална Преходни и заключителни разпоредби 1.Деца и младежи в неравностойно положение по смисъла на тази Наредба са лица до 18 год. с един или без родители. 2 Тази Наредба е приета на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с решение 92 / г. от протокол 9 от г. на Общински съвет Чирпан и влиза в сила от деня на приемането му. 3 Приложение 1 4 Приложение 2 5 / нов с решение 36 / г. на Общински съвет Чирпан / Приложение 3 ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Христо Стефанов /

5 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е От...ЕГН. /име, презиме,фамилия/ Адрес : гр./с.,община..,област... Ул, /ж.к./ вх. ет. ап Моля, да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ / финансово стимулиране за даровити деца за... /посочва се причината и/или нуждата поради която се иска финансовата помощ или финансово стимулиране/ в размер на.././ лева. Прилагам следните документи: Дата:.. гр./с С уважение:.. /подпис/

6 Приложение 2 Д Е К Л А Р А Ц И Я От..ЕГН... /име, презиме, фамилия/ Адрес : гр./с.,община.., област..., ул. /ж.к./ вх. ет. ап Д Е К Л А Р И Р А М : че поразеното ми жилище е единствено за семейството ми и не е застраховано в застрахователна институция и имам документ за собственост; че не съм/сме получавали еднократна помощ от Агенцията по бедствия и аварии; че съм/сме с адресна регистрация по постоянен и /или настоящ адрес,на територията на Община Чирпан : Забележка: Вярното се маркира с кръстче Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК. Декларатор: /подпис/ Дата:. гр/с

7 Приложение 3 ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) Долуподписаният/ата... (име, презиме и фамилия) с ЕГН..., притежаващ/а... (л.к., издадена на, от) с постоянен адрес:... Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е Доброволно предоставям и давам своето съгласие да се обработват личните ми данни и здравния ми статус за служебно ползване във връзка с подадената от мен молба за отпускане на финансова помощ от Общински съвет Чирпан. Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни. Дата:... ДЕКЛАРАТОР:... (подпис)

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/ НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинск ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от... живущ в.. ул... тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да бъда картотекиран/а за настаняване в общинско жилище под наем по следните причини: Прилагам следните

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД З А Я В Л Е Н И Е от живущ в ул тел. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г.,

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г., НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА  ГОРНА  ОРЯХОВИЦА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА 2012 г. І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

Подробно

Microsoft Word - Naredba_2.doc

Microsoft Word - Naredba_2.doc Н А Р Е Д Б А ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЦЕЛЕВИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПРАВНА ПОМОЩ И ПОМОЩ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БОЛЕДУВАНЕ И ПРИ ИЗПАДАНЕ В ТЕЖКО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_ НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм.,

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

079201

079201 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2007 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА гр.силистра, ул. С.Велики 16 086/820655, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно