ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА гр.силистра, ул. С.Велики /820655, факс: 086/ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Силистра. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В Общински съвет Силистра, постъпи предложение с вх. 3921/ г. от доц. д-р Теменужка Бухчева - Директор на Филиал Силистра към Русенски университет Ангел Кънчев, относно учредяване награда Студент на годината на Русенски университет Ангел Кънчев Филиал Силистра, която да бъде ежегодна стипендия от Община Силистра. С наградата да се удостоява един студент, редовно обучение в степен бакалавър от втори или трети курс за отличен успех и трайни интереси и постижения в научно изследователската и художествено творческа дейност. Временната комисия за удостояване със званието Почетен гражданин на град Силистра приета с Решение 291 по Протокол 13 от г. подробно обсъди внесеното предложение и изрази становище, че подкрепя подобно предложение, но би било добре да не се ограничават студентите. Наградата да бъде учредена и да се отнася за студенти, обучаващи се в български висши учебни заведения, жители на Община Силистра. В следствие на изложените обстоятелства комисията установи, че е налице необходимост от изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Силистра. Предвид горе изложеното комисията предлага изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Силистра както следва: Било 1. Чл. 4. Отличията на Община Силистра са: (1) Звание Почетен гражданин на град Силистра ; (2) Отличие За граждански принос на Община (3) Почетен знак на Община (4) Вимпел с герба на Община Става 1. Чл. 4. (Допълнение Решение - на Общински съвет) Отличията на Община Силистра са: (1) Звание Почетен гражданин на град Силистра ; (2) Отличие За граждански принос на Община (3) Почетен знак на Община

2 (5) Значка на (6) Грамота за заслуги към Община (4) Вимпел с герба на Община (5) Значка на (6) Грамота за заслуги към Община (7) Студент на годината 2. Чл.35. (1) При вписване в Почетната 2. Чл. 35.(1). (Допълнение Решение - книга се посочват трите имена на удостоения, на Общински съвет) При вписване в дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на Общински съвет /за удостоените със званието Почетен гражданин на град Силистра и отличието За граждански принос на Община Силистра/, дата на връчване на званието, мотивите, основанията и поводът за това. Почетната книга се посочват трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на Общински съвет /за удостоените със званието Почетен гражданин на град Силистра, отличието За граждански принос на Община Силистра и наградата Студент на годината /, дата на връчване на званието, мотивите, основанията и поводът за това Създава се нов раздел VII Студент на годината (Нов Решение - на Общински съвет), чието съдържание е следното: Чл. 66. Наградата Студент на годината представлява ежегодна стипендия и се присъжда на церемония за Празника на град Силистра 14-ти септември, след решение на Общински съвет - Силистра. Чл. 67. (1) С наградата се удостояват до двама студенти, обучаващи се в български висши учебни заведения - редовна форма, от втори и по-горен курс жители на Община Силистра, за отличен успех, трайни интереси и постижения в научноизследователската дейност. (2) Популяризирането на наградата става с медийна кампания, която Дирекция Хуманитарни дейности организира в срок до 10 април оповестяване и прием на предложения за носители на наградата Студент на годината. (3) Предложения за наградата се внасят всяка година в Общински съвет - Силистра в срок до 10 май чрез ректорите на съответните висши учебни заведения. Предложенията трябва да съдържат творческа автобиография на кандидата, както и изчерпателна мотивировка и аргументация. (4) Временната комисия за удостояване със званието Почетен гражданин на град Силистра : 1. разглежда и обсъжда направените предложения за стипендии, заедно с всички постъпили материали в резултат на

3 дейността й по предходния текст; 2. съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените стипендии. 3. внася мотивирано становище до председателя на Общинския съвет за вземане на решение по предложенията за удостояване с наградата Студент на годината на Община Силистра. (5) При необходимост в състава на комисията могат да бъдат привличани и експерти. Чл. 68. Определянето на стипендиантите се извършва след прието от Общински съвет Силистра, решение за удостояване с наградата Студент на годината. Решението се приема с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. Чл. 69. (1) След прието от Общински съвет-силистра решение за удостояването с наградата Студент на годината на Община Силистра на вносителя на предложението и на удостоения се изпращат копия от решението на Общинския съвет, както и покана за удостояването, която съдържа дата, час и място на провеждането на тържествената церемония; (2) Връчването на наградата Студент на годината на Община Силистра се извършва на тържествено заседание на Общински съвет-силистра, на Празника на град Силистра 14-ти септември, след решение на Общински съвет-силистра. (3) На удостоения с наградата Студент на годината на Община Силистра се връчва: 1. Значка на 2. Удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на Община Силистра и председателя на Общински съвет-силистра, подпечатано с официалния печат на Община (3) Отличията на наградата Студент на годината се връчват от кмета на Община Силистра или председателя на Общински съвет-силистра. Чл. 70. Стипендиите се изплащат от Община Силистра ежемесечно, в рамките на една учебна година, считано от 1 октомври на текущата година, като всяка от тях е в размер на 1/2 от минимална работна заплата за страната. Чл. 71. Стипендиантите се оповестяват от Кмета на Община Силистра

4 или Председателя на Общинския съвет на церемония за 24 май Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Във връзка по-горе посоченото, предлагам Общински съвет Силистра да вземе следното РЕШЕНИЕ: На основание чл. 16 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал. 1, т. 25 и т. 26 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Силистра, изменя и допълва Наредбата за символиката и отличията на Община Силистра, както следва: 1. Чл. 4. (Допълнение Решение - на Общински съвет) създава се нова ал. 7 Студент на годината. Променя се глава IV ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА. 2. Чл. 35.(1). (Допълнение Решение - на Общински съвет) след израза отличието За граждански принос на Община Силистра допълва и наградата Студент на годината Създава се нов раздел VII Студент на годината, чието съдържание е следното: 3. Чл. 66. (Нов Решение - на Общински съвет) Наградата Студент на годината представлява ежегодна стипендия и се присъжда на церемония за Празника на град Силистра 14-ти септември, след решение на Общински съвет - Силистра. Чл. 67. (1) С наградата се удостояват до двама студенти, обучаващи се в български висши учебни заведения - редовна форма, от втори и по-горен курс жители на Община Силистра, за отличен успех, трайни интереси и постижения в научноизследователската дейност. (2) Популяризирането на наградата става с медийна кампания, която Дирекция Хуманитарни дейности организира в срок до 10 април оповестяване и прием на предложения за носители на наградата Студент на годината. (3) Предложения за наградата се внасят всяка година в Общински съвет - Силистра в срок до 10 май чрез ректорите на съответните висши учебни заведения. Предложенията трябва да съдържат творческа автобиография на кандидата, както и изчерпателна мотивировка и аргументация. (4) Временната комисия за удостояване със званието Почетен гражданин на град Силистра : 1. разглежда и обсъжда направените предложения за стипендии, заедно с всички постъпили материали в резултат на дейността й по предходния текст; 2. съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените стипендии. 3. внася мотивирано становище до председателя на Общинския съвет за вземане на решение по предложенията за удостояване с наградата Студент на годината на Община Силистра. (5) При необходимост в състава на комисията могат да бъдат привличани и експерти. Чл. 68. Определянето на стипендиантите се извършва след прието от Общински съвет Силистра, решение за удостояване с наградата Студент на годината. Решението се приема с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

5 Чл. 69. (1) След прието от Общински съвет-силистра решение за удостояването с наградата Студент на годината на Община Силистра на вносителя на предложението и на удостоения се изпращат копия от решението на Общинския съвет, както и покана за удостояването, която съдържа дата, час и място на провеждането на тържествената церемония; (2) Връчването на наградата Студент на годината на Община Силистра се извършва на тържествено заседание на Общински съвет-силистра, на Празника на град Силистра 14-ти септември, след решение на Общински съвет-силистра. (3) На удостоения с наградата Студент на годината на Община Силистра се връчва: 1. Значка на 2. Удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на Община Силистра и председателя на Общински съвет-силистра, подпечатано с официалния печат на Община (3) Отличията на наградата Студент на годината се връчват от кмета на Община Силистра или председателя на Общински съвет-силистра. Чл. 70. Стипендиите се изплащат от Община Силистра ежемесечно, в рамките на една учебна година, считано от 1 октомври на текущата година, като всяка от тях е в размер на 1/2 от минимална работна заплата за страната. Чл. 71. Стипендиантите се оповестяват от Кмета на Община Силистра или Председателя на Общинския съвет на церемония за 24 май Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. 4. Задължава Кмета на Община Силистра да осигури средствата от бюджета на Община Силистра за 2015 година и във връзка с това да внесе предложение за изменението му. Приложение: 1. Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Силистра. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /МАРИЯ ДИМИТРОВА/

t. 3

t. 3 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Стоян Русев- председател на ПК по Култура, културноисторическо наследство, интеграционна политика и вероизповедания ОТНОСНО: Приемане

Подробно

С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак

С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак с логото на СБМТД в средата, прикрепен за лента с българския

Подробно

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/ НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 5 От 28.04.2011 година Днес 28.04.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Небайдин

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Библиотека на годината и Библиотекар на годината конкурсът

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 5070 гр. Елена, ул. Иларион Макариополски 24 Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg Уважаеми колеги общ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 5070 гр. Елена, ул. Иларион Макариополски 24   Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg Уважаеми колеги общ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 5070 гр. Елена, ул. Иларион Макариополски 24 e-mail: obs@elena.bg Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми господин Кмет, Дами и господа,

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно