Sem 2

Размер: px
Започни от страница:

Download "Sem 2"

Препис

1 Дипломантски семинар Основни етапи на научното изследване: избор на тема, цели и задачи, структура

2 Някои основни етапи избор на тема на изследване + набелязване на основните цели и задачи съставяне на план за съдържанието съставяне на библиография събиране и анализиране на материали разработка на научния труд окончателно редактиране и оформяне на научния труд

3 Избор на тема на изследване (1) изборът на подходяща тема е важен момент, от който съществено зависи качеството на изследването освен проблемът да е значим и актуален, темата трябва да е интересна за изследователят, евентуално да продължава досегашни изследвания да е конкретна и ясна, за да даде възможност за задълбочено и всестранно изследване

4 Избор на тема на изследване (2) обикновено темата на научното изследване се избира по-дълго и трудно изследователят трябва да се запознае обстойно с литературата; източниците позволяват да се разширят и задълбочат познанията по проблема, да се срещнат различни становища и на базата на тях да се изработи собствено добре е избраната темата да е свързана с практиката, да подобрява реалността

5 Избор на тема на изследване (3) за задълбочено изследване, трябва да се използват и много фактически материали, характеризиращи неговото състояние, развитие и взаимовръзки авторът още при избор на тема е добре да прецени какви данни и материали ще са му необходими и как може да ги набави ако за основните процеси и явления няма данни, се налага събирането им чрез проучвания, анкети и др.

6 Избор на тема на изследване (4) авторът трябва да реши каква задача си поставя с разработката, каква е научноприложната цел на изследването, в какви насоки иска да разкрие състоянието и развитието на проблема трябва предварително да знае към каква цел се стреми да предложи подобрения в съществуващи програми, методи, средства или нова научна разработка, методика, технология

7 Тема на дипломната работа дипломната работа трябва да разглежда и решава определен проблем проблемът може да е икономически, организационен, технологичен, а решението предимно свързано с информационните технологии дипломната работа не може да е просто колекция от готови материали, в нея трябва да се откроят и анализи и предложения на автора

8 Теза, цел, задачи, предмет, обект дефинират се още в началото (въведението) на изследването не всички елементи са задължителни приоритет (започвайки с най-важното): цел, задачи, обект, предмет, теза

9 Теза научна идея на труда, какво би следвало да се случи и/или какъв е основният извод (но без как) при по-големи изследвания като монографии, дисертации, понякога дипломни работи и студии напр. "необходимостта от създаване на информационна система за търговската дейност в международните региони"

10 Цел какво основно прави, допринася сам авторът при всички научни изследвания напр. "да се разработи нов модел на система за управление на връзките с клиентите в електронната търговия"

11 Задачи поясняват, конкретизират целта и стъпките за постигането й при почти всички научни изследвания без най-кратките като доклади и понякога статии може да следват структурата на труда, напр. по глави

12 Обект, предмет обект - част от реалния свят, която се изследва, напр. онлайн магазините, банките може да бъде и по-малка и обособена част от реалността, напр. само определен вид банкова дейност предмет - свойство на обекта, което се изследва, напр. информационното осигуряване на онлайн магазините; защитата на данните при банките

13 Съставяне на план на съдържанието планът определя основните насоки, които ще се включат в изследването и тяхната логическа последователност; изгражда структурата на труда и конкретизира проблемите добре е преди разработването на плана изследователят да е запознат с основните литературни източници по темата в процеса на работа планът може да се допълва, детайлизира и усъвършенства

14 Видове структурни единици части/раздели (за големи публикации) глави параграфи (точки от първо ниво, може и всичко да се нарича точки) точки подточки

15 Някои изисквания всяка структурна единица от по-горен ранг следва да съдържа 0 или поне 2 единици от подолен всяка структурна единица следва да е от поне 1-2 стр. наименованията на единиците да бъдат смислени и значещи, а не напр. "Изследване", "Проблеми", Постановка" заглавие на единица от по-ниско ниво не може да повтаря 1:1 заглавие на единица от по-високо ниво, вкл. заглавието на труда

16 Структура на учебник не е точно научен труд предговор - постановка, основна тематика, за кого е предназначен, разпределение на авторското участие (при повече от един автор) по преценка части или раздели глави с вътрешно структуриране за разлика от повечето научни трудове - може и да няма заключение

17 Монография научноизследователски труд, посветен на цялостно комплексно изследване само на един значим научен проблем, разработен самостоятелно или колективно, съдържащ значими оригинални теоретични изследвания на особено високо научно равнище и притежаващ разгърната структура (съдържание) обикновено над 100 стр. и се издава като самостоятелна книга

18 Структура на монография въведение от няколко страници по преценка части или раздели глави с вътрешно структуриране заключение

19 Студия относително завършена научна концепция, представяща оригинално изследване на даден единично идентифициран проблем, изложен обстойно и задълбочено, която впоследствие може да се доразвие в монография обикновено около 50 стр. и се издава в научни списания и др. (не самостоятелно)

20 Структура на студия въведение, може да е страница или пократко може да има глави по преценка, но почесто са точки с подточки заключение около 1 стр.

21 Статия разработка по нов научен проблем, нова гледна точка към нещо познато или систематизиране и обобщаване на вече натрупан опит и постижения в изясняването и решаването на даден научен проблем трябва да съдържа някои нови идеи, макар и в малка степен обикновено около стр. и се издава в научни списания (не самостоятелно)

22 Структура на статия въведение - най-често до 3-4 абзаца обикновено има някакво структуриране, напр. 2 или 3 точки, но без подточки заключение - най-често до 2-3 абзаца

23 Доклад представя обективно и аналитично резултатите от изучаване на определен проблем, прави равносметка на изследвания, може да дава някои насоки за бъдещо развитие не е задължително да има нови идеи обикновено около 5-10 стр., изнася се на конференция и се издава в сборник с доклади на конференцията (не самостоятелно)

24 Структура на доклад въведение - най-често до 1-2 абзаца може да има структуриране в напр. 2 или 3 точки, без подточки, но най-често структуриране липсва заключение - най-често до 1-2 абзаца

25 Структура на магистърската теза (1) общ обем около стр. въведение 1-2 страници с основните постановки, проблеми, цел, задачи 1 глава описание на предметната област, съществуващите решения и проблемите, които не са решени 2 глава теоретично предложение как да се решат проблемите, с какви системи и технологии по принцип

26 Структура на магистърската теза (2) 3 глава конкретно практическо решение на подобен проблем за конкретна организация заключение около 1 стр. основни постижения на разработката използвана литература (по-късно) съдържание (имена на глави, точки, подточки) със съответните страници

27 Какво е практическо решение изцяло функциониращо приложение отчасти функциониращо приложение отделни неща могат да работят, отделни не, а само да са предложени/описани проект за приложение/сайт всичко на ниво проектиране без реализация, евентуално само нарисувани екрани при по-теоретични теми може да бъде описание как да се приложат определени технологии в конкретна организация

28 Примерна структура на магистърска теза Система за автоматизиране на дейността X 1 глава - особености на дейността X, съществуващи решения, проблеми и недостатъци; извод: нужно е подобрение 2 глава - модел, проект на система за автоматизиране на дейността X 3 глава - (подход за) реализация на системата в конкретна фирма Y

29 Структура на реферата (1) обем около стр. да представлява научно формулиран текст по проблем в областта на информационните технологии да включва съществуващи постановки от научни източници, а така също оригинални авторски сравнения, анализ, позиция въведение 1 страница с основните постановки, проблеми, цел, задачи

30 Структура на реферата (2) изложение - може да бъде по 1 глава за тези, които пишат теза да включва кратък обзор на избрана област, сравнение на източници и/или готови решения на избран проблем, анализ и авторска позиция с изводи да има структуриране в поне 2 точки заключение - няколко абзаца използвана литература съдържание

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Sem 0

Sem 0 Дипломантски (магистърски) семинар Въведение Цел на дисциплината Целта на дисциплината е да разшири и задълбочи знанията на студентите, свързани с провеждането на научни изследвания в сферата на информационните

Подробно

Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита на магистърска теза за студентите от магистърски п

Факултет Международна икономика и администрация Kатедра Информатика НАСОКИ за подготовка и защита на магистърска теза за студентите от магистърски п Факултет Международна икономика и администрация Kатедра "Информатика" НАСОКИ за подготовка и защита на магистърска теза за студентите от магистърски програми от професионално направление Информатика и

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva СТАНОВИЩE от проф. д-р. Алмагул Шaймуратовна Нургалиева, зам.ректор по учебна работа, Академия Кокше член на научно жури, назначено със заповед 2329/11.06.2013г. на Ректора на ВСУ за дисертационния труд

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРЕН НОТОПИС

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чу

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чу СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чуждоезиковото обучение /самостоятелна работа и контрол/

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно