НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК"

Препис

1 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1

2 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВЪВЕДЕНИЕ С настоящите актуализирани правила се уреждат редът и формите на оценяване на придобитите от студентите знания и умения по време на обучението им в НСА в съответствие с чл. 44, чл. 44а и чл. 45 от Закона за висшето образование и чл. 137, чл. 138 и чл. 145 от Правилника за устройство и дейност на НСА Васил Левски. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Контролът за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите се осъществява чрез текущи оценки и семестриални изпити, като формата на изпитване за всяка дисциплина е отразена в учебния план. Изпитите са писмени, освен когато спецификата на учебната дисциплина не изисква друга форма на проверка. Писмените работи от семестриалните изпити се съхраняват от преподавателите за срок, не по-малък от една година от датата на провеждането на изпита. Писмените работи от държавен изпит се съхраняват в архива на НСА за срок, не по-малък от една година след провеждането на държавния изпит, а дипломните работи безсрочно в архива на Библиотеката на Университета. Всички оценки са по шестобалната система, която включва: отличен (6,00); много добър (5,00); добър (4,00); среден (3,00); слаб (2,00). За всички процедури по оценяване на знанията и уменията на студентите оценките се вписват в предвидените за това документи студентската книжка, протоколи, главни книги. Цифровата стойност по шестобалната система нейният еквивалент по скалата на ECTS, както следва: отличен 6 (А), много добър 5 (В), добър 4 (С), среден 3 (D), слаб 2 (Е, FХ, F) се изписват в Европейското дипломно приложение. ECTS А В С D Е ECTS оценка и описание 6 ОТЛИЧЕН (отлично представяне с незначителни пропуски) 5 МНОГО ДОБЪР (много добро представяне, с познания над средно ниво и минимални грешки) 4 ДОБЪР (като цяло работата е добра с определен брой съществени грешки) 3 СРЕДЕН (добра разработка със значителни пропуски, минимална оценка за успех) 2 СЛАБ (представянето отговаря само на най-минималните критерии и не дава основание за успех) 2

3 ТЕКУЩИ ОЦЕНКИ И СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ Оценяването на знанията и уменията на студентите чрез текуща оценка се извършва по време на семестъра и е валидно за дисциплините, за които в учебния план е посочена тази форма на изпитване. Редът и условията за оформяне на оценката се обявяват на студентите от титуляря на дисциплината в началото на съответния семестър. Възможните форми на текущо оценяване могат да бъдат: - Индивидуално изпитване в часовете за упражнения; - Най-малко две контролни работи; - Самостоятелно изпълнение на практически задачи и дейности, поставени от преподавателя; - Разработване на реферати и защита на тези. Текущите оценки се нанасят в изпитни протоколи, изготвени от организатора на УП и предоставени на изпитващите в последната седмица на съответния семестър. Преподавателят нанася оценките в главните книги в края на семестъра. Преподавателят съхранява студентските разработки, материали и други доказателства за работата на студента за срок, не по-малък от една година от времето на окончателното текущо оценяване. Студентите, неоценени поради отсъствие и/или получили слаби оценки от текущия контрол, се явяват на изпит по съответната дисциплина на поправителните и ликвидационните сесии. Семестриалните изпити се провеждат в сесии (редовна, поправителна и ликвидационна) съобразно графика на учебния процес. През м. декември и до края на м. май на настоящата учебна година Учебен отдел изготвя графика за датата, часа и мястото на провеждане на семестриалните изпити по факултети, специалности и групи, съответно за зимния и за летния семестър. Графикът се поставя на информационното табло и в сайта на НСА На основание Наредбата за администриране на учебната дейност в ОКС Бакалавър всеки отдел изготвя график за допълнителна дата за всеки изпит за изостанали студенти. Изпитите се провеждат по предварително разработен от титуляря конспект, който е част от учебната програма за всяка конкретна дисциплина. Водещият преподавател е длъжен да оповести по подходящ начин реда, условията и формата за проверка на знанията и уменията, както и начина за формиране на оценката по дисциплината в началото на съответния семестър. Изпитите се провеждат от титуляря на дисциплината с участието на асистент. При провеждането им се спазват изискванията за прозрачност и обективност в оценяването, както и за недопускане на нарушения от страна на студентите. 3

4 При доказан опит за преписване по време на изпит изпитващият е длъжен да докладва случая на ръководителя и декана с цел предприемане на необходимите мерки, предвидени в съответните правилници. Оценките от изпитите се нанасят в групови изпитни протоколи и/или в индивидуални изпитни протоколи. В срок, не по-късно от три дни след семестриалния изпит преподавателят е длъжен да впише изпитните резултати в главната книга, а инспекторатите в Деканатите да внесат оценките в електронната система. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ Държавният изпит е заключителна изпитна процедура за оценяване цялостната подготовка на студента и усвоените от него знания и умения по време на обучението във връзка с придобиване на професионална квалификация. Държавният изпит за студентите е съобразен с изискванията на ЗВО и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация, което предполага два етапа на изпитната процедура: 1. интегриран практико-приложен изпит и 2. комплексен държавен изпит/защита на дипломна работа. Държавният практико-приложен изпит се провежда в края на преддипломната педагогическа практика от изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора на НСА. Държавният изпит/защитата на дипломните работи се провежда съгласно графика на учебния процес, във времето за провеждане на държавни изпити. Държавният изпит се провежда по утвърдени конспекти за отделните специалности. Държавният изпит се провежда от изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора на НСА. Съставът на комисията е съобразен с нормативните изисквания най-малко трима хабилитирани преподаватели. В заповедта за държавния изпит са упоменати датата, часът и мястото за неговото провеждане. Информацията за датата, часа и мястото на провеждане на държавния изпит за всяка специалност се огласява на информационното табло и в сайта на НСА. В деня на държавния изпит изпитната комисия запознава студентите с правилата на изпитната процедура времетраене на изпита, теглене на изпитните въпрос, правата и задълженията на студентите по време на изпита. При доказан опит за преписване по време на държавен изпит изпитната комисия има право да отстрани студента, нарушил правилата. Случаят се докладва на декана с цел предприемане на необходимите мерки, предвидени в съответните правилници на НСА. 4

5 След приключване на писмения държавен изпит членовете на комисията оценяват изпитните резултати и оформят крайната оценка от изпита. Срокът за оповестяване на изпитните резултати е непосредствено след проведения държавен изпит. Председателят на изпитната комисия е длъжен да впише оценката в протокола и в студентската книжка. Защитата на дипломна работа се организира по начин, идентичен на организацията на писмения държавен изпит. Защитата на дипломните работи е публична и се провежда пред изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора. За всеки дипломант се попълва отделен протокол с данни за дипломанта и комисията. След приключване на защитата изпитната комисия обсъжда представянето и оповестява крайната оценка за всеки дипломант. В индивидуален протокол се вписва окончателната оценка от изпита. Учебен отдел вписва в главната книга оценката от проведения Държавен изпит или защита на дипломна работа със съответните данни. КОНТРОЛ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ Комисия по управление на качеството и акредитацията осъществява перманентен контрол за правилното провеждане на изпитните процедури с оглед гарантиране обективността и честността при оценяване на знанията и уменията на студентите. 5

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ЛОВЕЧ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Утвърдил: Декан ФЕТТ (доц. Е. Манолов) Дата УКАЗАНИЯ З

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Утвърдил: Декан ФЕТТ (доц. Е. Манолов) Дата УКАЗАНИЯ З Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Утвърдил: Декан ФЕТТ (доц. Е. Манолов) Дата УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ НА

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придоби

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придоби АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придобиване на знания и умения относно основните понятия,

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Съдържание I. Нормативна база 3 II. Структура на организацията на обслужването

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ Неофит

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА I-ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 18 1-8 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел , З А П О В Е Д /

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул.република 1, тел , З А П О В Е Д / ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, З А П О В Е Д 1575-685 / 29. 08. На основание: чл. 259 (1) от ЗПУО; чл. 19(1),

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ОПАЗВАНЕ

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната 2019-2020 г. за: - ОКС професионален бакалавър 1-2 курс редовно обучение; - ОКС професионален бакалавър 1-3

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 18 1-8 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

НАРЕДБА № 1 от 6

НАРЕДБА № 1 от 6 НАРЕДБА 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм. и доп., бр. 56 от 21.07.2009

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1 1- ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ГРИЖИ I-ВИ, II-РИ, III-ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от 17.06.2016 г. лектор д-р Гинко Георгиев АНОТАЦИЯ Курсът Електроснабдяване

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 17 1-8 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ МЕДИЦИНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Утвърждавам: проф. д-р Виктор Златков, дм Ректор на МУ-София ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник се издава на основание

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно