СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: Values, Self-evaluations and Future Expectations of the Millennial Generation ( Ценностни ориентации, отношение към собствения Аз и очаквания за бъдещето при младите хора ) за получаване на образователна и научна степен доктор в направление 3.2. Психология (Диференциална психология) Автор на дисертационния труд: Мария Николаева Караиванова София 2016

2 2 1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем Представената ми за рецензия дисертация е посветена на тема, която е широко изследвана в психологията, но въпреки това остава значима. Темата е актуална, тъй като трудът е фокусиран върху хората от поколението Милениум, родени между 1980 и 1999 г., които според изследователите значимо се различават от останалите поколения по своите нагласи и поведение. Хората от поколението Милениум са по-самоуверени, ориентирани в поголяма степен към материалните придобивки, към по-висок социален статус и повече свободното време, но в едновременно с това се отличават с повишена депресивна симптоматика. Докторантката си поставя амбициозната задача да очертае доминиращите характеристики на съвременните млади хора в България, като провери дали поколението, наречено Милениум е глобално явление или е национален феномен. В този смисъл смятам, че темата е актуална, като значимостта й се повишава от факта, че емпирично се валидизира теоретичен модел за изследване на взаимовръзките между ценностните ориентации, предпочитанията към работата, личностните характеристики, оптимизма, негативните очаквания, възприетия стрес и удовлетвореността от живота. 2. Оценка на научните резултати Основната цел на дисертационния труд е да проследи ценностните ориентации на индивидуално равнище, самооценката и личностните черти, а също и предпочитанията в работата като предиктори на очакванията за бъдещето при млади хора от т.нар. поколение Милениум в българската социокултурна среда.

3 3 Основните задачи на изследването се отнасят до сравнителен анализ на изследваните феномени при млади хора от поколението Милениум и представители на предходното поколение, като на тази база се очертае профил на младото поколение в България и се създаде портрет на съвременните млади хора. Сериозният научен подход към постигането на целта и решаването на основните задачи предполага избор на адекватен подход за изследване. От методологическа гледна точка в настоящото изследване е направено обобщение на теориите за ценностните ориентации, личностните черти, самооценката и очакванията за бъдещето. Използвани са качествени и количествени изследователски методи, които са релевантни на целите и задачите на изследването. Дисертацията е разработена в рамките на 185 стандартни страници и съдържа три глави, структурирани от гледна точка на теоретичното и емпиричното изследване на проблематиката, заключение и библиография. В дисертационния труд са представени 39 таблици и една фигура. Библиографията включва общо 190 заглавия на български и английски език, релевантни за изследваната проблематика. В първа глава на дисертацията е направен задълбочен обзор на основните концепции и модели за ценностните ориентации (М. Рокич и Ш. Шварц). Подробно са анализирани взаимовръзките на ценностите с личностните характеристики. Описаните са методологическите трудности, свързани с измерването на ценностите. Основно място е отделено и на концепциите за развитието на Е. Ериксън, Д. Левинсън, Дж. Арнет и Дж. Коте с акцент върху младата зряла възраст.

4 4 В тази част на дисертацията е описана и концепцията за поколенията на К. Манхайм, като са разгледани методологическите трудности за тяхното изследване и откритията за поколението Милениум. Съществено внимание е обърнато на взаимовръзките между индивидуалните ценности и социалната среда като фактор, което представлява ключова идея за цялостната концептуална рамка на дисертационния труд. Също така са анализирани данни от проучвания на ценностните ориентации на българската социокултурна среда. Представени са и данни за междупоколенческите различия от проучване в на Дж. Туендж и колеги в САЩ, резултатите от което очертават т.нар. поколение Милениум (или поколението Y) като най-самоувереното, и в същото време с най-изразени депресивни симптоми и неудовлетвореност. Съществена част в първа глава на дисертационния труд е посветена на ценностите в работата, личностните характеристики, самочувствието, разгледано като двукомпонентен конструкт самоодобрение и преценка на собствената компетентност, и взаимовръзката с общата удовлетвореност от живота, равнището на стрес и очакванията за бъдещето. Общото впечатление по отношение на теоретичния обзор е, че изложението е последователно от гледна точка на комбинаторното естествено наслагване във функционални модели, което обуславя взаимовръзките между тях. От всичко, представено в теоретичната част, може да се направи заключението, че Мария Караиванова притежава умения за синтезиране на конкретни и потенциално приложими идеи от обемен научно-изследователски материал. Втора глава на дисертационния труд представя данни от проведено качествено изследване, като за целта е използвано

5 5 полуструктурирано интервю с млади хора до 30 годишна възраст. Създаден е структуриран въпросник, съдържащ шест основни въпроса, с който са изследвани 51 респондента. Данните от интервютата са обработени с помощта на метода концептуален клъстерен анализ. Резултатите са описани коректно, на високо професионално ниво. Въз основа на данните е очертана картината на най-значимите потребности и желания на съвременните млади хора в България. В трета глава са представени данни от емпирично изследване на взаимовръзката между ценностите на индивидуално ниво, самооценката, нагласите към работата и очакванията за бъдещето. Още тук искам да подчертая, че това проучване е първото в български условия, което изследва взаимовръзката между тези феномени при млади хора от поколението Милениум. Друг съществен принос е изследването на взаимовръзката със самооценката, състояща се от два компонента, предложена в модела на Тафароди и Суан. В началото на тази част е описан и обоснован подробно теоретичния модел, който докторантката има за цел да валидизира. За целта на изследването са използвани следните инструменти: 1. Въпросник за ценностите на Шварц, адаптиран за българската популация от Кр. Байчинска. Той съдържа два списъка с ценности 30 терминални и 28 инструментални ценности. 2. Въпросник за измерване на очакванията за бъдещето, състоящ от две скали Оптимизъм (10 айтема) и Негативни очаквания (7 айтема), на А. Величков и М. Радославова.

6 6 3. Скала за измерване на общата удовлетвореност от живота на Е. Динър. 4. Скала за натовареност в работата. 5. Въпросник за измерване на самооценката на Тафорди и Суан, съдържаща две подскали. 6. Скали за трудовата етика: a. Предпочитания за свободно време; b. Важност на работата; c. Незабавно възнаграждаване; d. Споделяне; 7. Скала за възприет стрес на Коен и колеги. Тази скала е адаптирана и стандартизирана за българската социокултурна среда от Силгиджиян и колеги. Изследването е проведено върху извадка от 321 млади българи. Поставените в изследванията цели и задачи, както и характерът на предполаганите зависимости между изследваните конструкти, определят статистическите методи, които са използвани при обработката на данните. Те включват методи от описателната и дедуктивната статистика, използвани за установяване на вариацията на изследваните феномени при различните респонденти и техните взаимовръзки. За проверка на структурната валидност на някои от въпросниците и скалите е приложен факторен анализ по метода на главните компоненти, а за проверка на вътрешната консистентност е използван айтем анализ. Използвани са също така Т-тест за независими извадки, корелационни анализи на Пиърсън и Спирмън, както и стъпков регресионен анализ. Получените резултати са описани и анализирани коректно, на високо професионално ниво. Те са представени в табличен и графичен вид, като по този начин дават възможност за ясно

7 7 отграничаване на значимите взаимовръзки между изследваните феномени. Направените изводи показват компетентността на Мария Караиванова да анализира и интерпретира резултати от емпирични изследвания и да прави заключения за социалната практика. Всичко това е индикатор за подчертан изследователски интерес към разглежданата проблематика. 3. Критични забележки и препоръки М. Караиванова добросъвестно отчита ограниченията на проведеното проучване. Тя предвижда възможности за разширяване на проучването, за да могат резултатите да бъдат генерализирани. Единствена критична бележка може да бъде отправена към големия брой скали и въпросници. Те са необходими за обхващане на всички параметри на създадения модел, но администрирането на толкова много скали от един и същи самооценъчен вид може да доведе до намаляване на мотивацията за даване на точни отговори от страна на изследваните лица. Убедено препоръчвам трудът да се предложи за печат, като се направят някои допълнения в анализа, които се отнасят до практическото приложение на резултатите от проучването. 4. Автореферат Авторефератът отразява основните параметри на темата, като в него са представени както теоретични анализи, така и резултати от емпиричното проучване. Текстът отговаря на изискванията. Представеният графичен материал е с добро качество и с висока полезност. Представената от докторантката справка за научните приноси и авторефератът отразяват основните положения и постижения на дисертационния труд. По темата на дисертацията са представени публикации, които адекватно отразяват основните изследователски постижения.

8 8 5. Заключение Смятам, че представеният дисертационен труд представлява цялостно и актуално изследване в значима област на съвременната психология. Научните приноси са от методологичен, теоретичен и приложно-практичен характер. Представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България и на Правилника за неговото прилагане. Като имам предвид актуалността на темата на дисертационния труд, успешно проведеното емпирично изследване и професионалният теоретичен и емпиричен анализ на изследователските данни, предлагам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително и да дадат образователната и научна степен доктор по професионално направление 3.2. Психология (Диференциална психология) на Мария Караиванова г. Рецензент: гр. София (проф. д.пс.н. С. Карабельова)

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: S

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: S СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: SUCCESS AND HAPPINESS IN INDEPENDENT AND INTERDEPENDENT

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА

РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРАЛАМБУС Рецензент: доц. Павлина Петкова, дм Докторската

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Уведомление,

Уведомление, С Т А Н О В И Щ Е от Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс. Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. По отношение заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1495 от 16.11.2017 г за включване

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е от проф. Валери Стоилов Стоянов, доктор по психология, кат. Психология, Юридически факултет на Варненски свободен университет Черноризец Храбър относно дисертационен труд на тема: Нагласи

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на МАРТИН ПEТРОВ ЯНКОВ на тема: ЛЮБОВНИ СТИЛОВЕ, САМООЦЕНКА И ЛЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР Изготвил становището:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАТИВНИ ПРОЦЕСИ В РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ АСПЕКТИ за получаване на ОНС Доктор по ПН 3.5 Обществени

Подробно