Microsoft Word - 600_8-12

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 600_8-12"

Препис

1 Mechanics ISSN Transport issue 3, 011 Communications article 0600 Academic journal ФОРМИРАНЕ НА ХАОТИЧНИ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМИ ЗА ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТАТА Галина Чернева Доц д-р инж, Висше транспортно училище Тодор Каблешков,1574 София, ул Гео Милев 158 БЪЛГАРИЯ Резюме: Въз основа на математичния модел на система за фазова автоматична донастройка на честотата е изследвано динамичното състояние на процесите в системата Получени и анализирани са фазови траектории при различно съотношение на параметрите Ключови думи: хаотични сигнали, фазови траектории, система за фазова автоматична донастройка на честотата ВЪВЕДЕНИЕ Системите за автоматична донастройка на честотата представляват сложни динамични системи, на базата на които се създават широк клас устройства за обработка на сигнали Традиционно те се използват при детектиране на сигнали, синхронизиране на генератори, синтезиране на честоти Основното им предназначение е да поддържат автоматично съгласуване на честотата на управляемия и външния (еталонен) сигнал Затова в основата на функционирането им е принципът на текущо сравнение на честотите (чрез честотен дискриминатор) или фазите (чрез фазов дискриминатор) на еталонния сигнал и този на генератора, и формиране на коригиращ сигнал, въздействащ върху генератора Разгледани от позицията на нелинейната динамика, системите за автоматична донастройка на честотата са нелинейни автоколебателни системи, в които се реализират както равновесни и периодични състояния, така и хаотични движения При определени условия те генерират разнообразни хаотични колебания, чийто характеристики могат да се управляват чрез въздействие върху параметрите на веригата за управление Това ги прави приложими при разработване на генераторни схеми на хаотични сигнали Чрез тях може да се реши един от основните проблеми в това направление генериране на хаотични колебания с управляеми характеристики Това изисква изследване на условията, при които възникват хаотични процеси в тези системи, както и определяне на онези параметри на системата, които влияят върху свойствата и характеристиките на генерираните колебания На тези проблеми е посветена настоящата работа VIIІ-8

2 МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА С ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТАТА Структурната схема на система за фазова автоматична донастройка на честотата (ФАДЧ) е дадена на фиг1 [1] Външният сигнал s, с фаза ϕ s, и сигналът от управляемия генератор (УГ) и с фаза ϕ u, постъпват във фазовия дискриминатор (ФД) При разлика във фазите им ϕ() t = ϕs ϕu, се формира сигнал (1) ud = U mf[ ϕ( t) ], където U m е максималната му стойност, а F () е дискриминационната характеристика Ролята на коригиращо звено играе нискочестотният филтър (НЧФ), който преобразува u d в управляващ сигнал u y, така че () u y = K( ω) u d, където K ( ω) е предавателната функция на НЧФ Под действие на u y управляващият елемент (УЕ) управлява генератора, те осъществява необходимата корекция на честотата с (3) Δ f y = S yu y, където S y е стръмност на характеристиката на управляващия елемент s, f s u d u, f v u y Фиг 1 Ако f е честотата на напрежението на генератора, а f0 е нейната стойност в началния момент, когато веригата на УЕ е отворена, то (4) Δf = f0 Δf y Като се заместят зависимости (1) (3) в (4), се получава: (5) Δf = f0 U y K( ω) F( ϕ), В зависимост от типа на НЧФ от (5) се получават различни нелинейни диференциални уравнения, чрез изследването на които, се проследяват възможните състояния на процеса в системата ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ФАПЧ С НЧФ ОТ ПЪРВИ РЕД Разглеждаме най-простия случай, когато е включен RC филтър от първи ред Тогава може да се запише: du y (6) ud = u y + τ, dt където τ се определя от параметрите на филтъра: (7) τ = RC Като изразим участващите в (6) величини чрез зависимости (1),(3), (4) и (5), се получава диференциалното уравнение: VIIІ-9

3 ( ϕ) df f f U y F (8) = 0 dt τ τ τ Като се вземе предвид, че 1 dϕ f =, π dt където ϕ () t е фазата на напрежението на генератора, то от (8) се получава диференциалното уравнение от втори ред: d ϕ πf 1 dϕ πu y F( ϕ) (9) = 0 dt τ τ dt τ Уравнение (9) може да се сведе до система от две диференциални уравнения от първи ред: dϕ = y dt (10) dy πf 1 πu y F( ϕ) = 0 y dt τ τ τ Система (10) е решена в Mathcad [] Дискриминационната характеристика е приета от вида (11) F = cosϕ() t Построени са фазовите траектории на процеса при f0 = 100KHz три стойности на времеконстантата τ : 1 ms (фиг); 0,1 ms (фиг3); 0,01 ms (фиг4) X X Фиг 615 X X Фиг 3 VIIІ-10

4 30 0 X X 0001 Фиг 4 Резултатите показват, че с намаляване на τ процесът от периодичен (фиг и фиг3) става апериодичен (фиг4) Ако, обаче, се продължи с увеличаване на f 0 и τ, в един момент, при f0 = 160KHz и τ =1,5 ms в системата настъпва срив на колебанията и тя преустановява да функционира нормално, фиг Y Y Фиг 5 По-нататък е изследвано уравнение (5), като в него е заместена предавателната функция на НЧФ от втори ред, както и Проследено е изменението на процеса при увеличаване на разстройката на честотите и времеконстантата Установено е, че при f0 = 130KHz и τ =1, ms е налице странен атрактор [3], даден на фиг6, който е показател за наличието на хаотичен процес в системата Фиг 6 VIIІ-11

5 ИЗВОДИ Направеното изследване показва, че при нормално функциониране на системата с фазово автоматично поддържане на честотата, се реализират голям брой периодични и апериодични състояния Усложняването на филтъра и промяна на началната разстройка на честотата, обаче, позволяват да се разширят възможностите за генериране на сложни колебания в системата ЛИТЕРАТУРА [1] Баскаков С И, Радиотехнические цепи и сигналы, М Высшая школа, 000 [] Дьяконов,ВП, Энциклопедия Mathcad 001i и Mathcad 11, Солон-Пресс, 004 [3] Baker GL and JG Gollub, Chaotic dynamics - an introduction, Cambridge University Press, 1996 FORMATION OF CHAOTIC PROCESSES IN PHASE LOCKED LOOP Galina Cherneva Todor Kableshkov University of Transport,, Sofia, 158 Geo Milev Str BULGARIA Key words: chaotic signal, phase trajectories, phase locked loop Abstract: The paper presents the dynamic state of phase locked loop on the base of mathematical model The phase trajectories are obtained and analyzed at different proportion between parameters VIIІ-1

Сравнителен анализ на методите на хаотична синхронизация в радиокомуникационни системи с динамичен хаос

Сравнителен анализ на методите на хаотична синхронизация в радиокомуникационни системи с динамичен хаос Механика ISSN 131-383 Транспорт том 1, брой 3/3, 1 г. Комуникации статия 73 Научно списание hp://www.mc-aj.com ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИНХРОНИЗАЦИЯТА МЕЖДУ ХАОТИЧНИ СИГНАЛИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ СВЪРЗАНИ СИСТЕМИ ЗА ФАЗОВА

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc Изследване на фазово затворени вериги (PLL). Приложения Блокова схема Принципът на работа на фазово затворени вериги е даден на фиг.. фиг. Сигналът от входния генератор и изходният сигнал на ГУН (VCO)

Подробно

Microsoft Word _11_02_bg.docx

Microsoft Word _11_02_bg.docx Механика Транспорт ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) Комуникации том 13, брой 3/3, 2015 г. Научно списание http://www.mtc-aj.com статия 1256 ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА

Подробно

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До 11.4.016 г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До този момент разглеждахме електрически вериги, захранвани

Подробно

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MECHANIZATION IN AGRICULTURE WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д ИЗСЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ДИАНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО М.Михов - ИПАЗР"Н.Пушкаров" София.Тасев - ТУ София Резюме: Разгледан е процес

Подробно

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо ЛЯТНА ШКОЛА 2013 ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА РОБОТ ЧРЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ Доц. д-р инж. Роман Захариев ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМНОТО

Подробно

Proceedings of International Scientific Conference Defense Technologies, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems Z

Proceedings of International Scientific Conference Defense Technologies, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems Z Zh. Zhivkov, BIARY PHAZE MAIPULAED SIGAL Zhivko. Zhivkov aional Miliary Universiy asil Levski, Faculy Arillery, air defence and communicaion informaion sysems j.v.j@abv.bg Absrac: Display and evaluaion

Подробно

Microsoft Word - 539_32-37

Microsoft Word - 539_32-37 Mechanics ISSN 1312-3823 Transport issue 3, 2011 Communications article 0539 Academic journal http://www.mtc-aj.com ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Валентин Николов vaa@vtu.bg

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

Microsoft Word _bg.docx

Microsoft Word _bg.docx Механика ISSN 1312-3823 Транспорт том 12, брой 3/3, 2014 г. Комуникации статия 1048 Научно списание ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА БУКСОВ ЛАГЕР ОТ ПЖПС Людмил Константинов Паскалев

Подробно

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF HYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-par (modeing and anaysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРЕН

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема 9: Параметри на синусоидалните напрежения и токове Символично представяне на синусоидални и несинусоидални величини Елементарни двуполюсници в установен синусоидален режим Теоретична част Параметри

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 3.2 Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравн

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 3.2 Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравн Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравняване на енергията на сигнала Боян Карапенев Study of the main process of coding the digital communication channel: Levelling

Подробно

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, pangelov@bfu.bg Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic

Подробно

ÑÒÀÒÈ×ÍÈ È ÄÈÍÀÌÈ×ÍÈ ÈÇÏÈÒÀÍÈß ÍÀ ÐÅËÅÉÍÈ ÇÀÙÈÒÈ

ÑÒÀÒÈ×ÍÈ È ÄÈÍÀÌÈ×ÍÈ ÈÇÏÈÒÀÍÈß ÍÀ ÐÅËÅÉÍÈ ÇÀÙÈÒÈ СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ доц.д-р Стефан Йорданов Овчаров ТУ-София доц.д-р Станимир Трифонов Вичев ТУ-София гл.ас. Велико Георгиев Великов ТУ-София гл.ас. Петър Иванов Якимов ТУ-София

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

Стацинарни синусоидални режими в еднофазни ел.вериги

Стацинарни синусоидални режими в еднофазни ел.вериги Технически университет София Електротехнически Факултет Катедра Обща електротехника Презентация Стационарни синусоидални режими еднофазни електрически вериги дисциплина Електротехника и електроника FBME7

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Алгоритъм за предаване на информация чрез началните условия на хаотични сигнали

Алгоритъм за предаване на информация чрез началните условия на хаотични сигнали Механика Транспорт ISSN 3-383 (prt) ISSN 367-660 (ole) Комуникации том 3, брой, 05 г. Научно списание http://www.mtc-aj.com статия 65 АЛГОРИТЪМ ЗА ОБРАБОТКА НА ХАОТИЧНИ СИГНАЛИ С ВЪВЕДЕНА В НАЧАЛНИТЕ УСЛОВИЯ

Подробно

Microsoft Word _bg.docx

Microsoft Word _bg.docx Механика Транспорт ISSN -8 (prnt ISSN 67-66 (onlne Комуникации том, брой, 5 г. Научно списание http://www.mtc-a.com статия 6 МОДЕЛИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА МОТОПЕД В НЕХОЛОНОМНА ПОСТАНОВКА Петър Колев Колев

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

Хармонично трептене

Хармонично трептене 1 Дефиниции : Периодично движение - всяко движение, което се повтаря през равни интервали от време. Трептене - Движение, което се повтаря през равни интервали от време и тялото се отклонява многократно

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc ВЪПРОС 9 МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ Във въпроса Механични вълни вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Вълнов процес Механична вълна Звукова вълна

Подробно

4

4 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, lstoev@tu-sofia.bg,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА катедра Електроенергетика УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА катедра Електроенергетика УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТЕ ЗАВЪРШВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА" РАЗДЕЛ I.

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 3.2 Алгоритъм за синтез на двойки "периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за поти

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 3.2 Алгоритъм за синтез на двойки периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за поти Алгоритъм за синтез на двойки "периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за потискане на страничните листа на автокорелационната функция" Деница Великова, Валентин Мутков An Algorithm for Synthesis

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Обучение по Числени методи и моделиране на вериги и полета част I в магистърския кур

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Обучение по Числени методи и моделиране на вериги и полета част I в магистърския кур Обучение по Числени методи и моделиране на вериги и полета част I в магистърския курс по Електротехника Тодорка Червенкова, Атанас Червенков A Training of Numerical Methods and Modeling of ircuits and

Подробно

ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ –

ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ – Механика ISSN 1312-3823 Транспорт том 1, брой 3/3, 212 г. Комуникации статия 747 Научно списание http://www.mtc-aj.com УСТОЙСТВО ЗА СТАТЕНИ И ТЯГОВИ ИЗПИТАНИЯ НА ОЛОВНИ АКУМУЛАТОИ Ангел Гушев agoushev@vtu.bg

Подробно