Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател: Секретар: Членове: Съд. заседатели: Прокурор: Като разгледа докладваното от съдията Административно дело година номер по описа за 2008 и за да се произнесе взе предвид следното: Производството е по чл.149 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.49, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Образувано е по жалба на Р. А. Д. с адрес гр.д., област Б., и Г. К. Д., с адрес: гр.д.,област Б., против Заповед РД-18-92/ год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.д., общ.б., в частта й отнасяща се до имот идентификатор Твърди се в жалбата, че административният акт в оспорената му част е незаконосъобразен, тъй като неправилно

2 имота не е бил заснет в кадастралната карта и кадастралния регистър на оспорващите. Твърди се, че административния орган неправилно не се е съобразил с данните от предходните планове на гр.д., не се е съобразил с влязлото в сила съдебно решение 957 на Районен съд-гр.р. по гр.д. 1079/2005г., поради което е допуснал грубо нарушение. Иска отмяна на заповедта в обжалваната й част. Административният орган в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Заинтересованите страни Р. Д., Й. П., М. Р. и община Б. не взимат становище по депозираната жалба. Съдът, като съобрази данните по делото и доводите на оспорващия, намира жалбата за процесуално допустима, като подадена в срок от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения: Оспорващият Г. К. Д. е наследник на К. А. Д., б.ж. на гр.д., съгласно удостовение за наследници 219/ г., а оспорващия Р. А. Д. е наследник на А. А. Д., б.ж. на гр.д., съгласно удостоверение за наследници 218/ г. Оспорващите се легитимират като собственици с Решение 957 по гр.д. 1079/2005г. на Районен съд-гр.р., с което е признато за установено по отношение на община Банско, че наследниците на А. А. Д. и К. А. Д. са собственици на имот пл. 11 в кв.18а по плана на гр.д. от 1960г., с площ дка. С Заповед / г. Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра на основание чл.35, ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ е открил производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на градовете Г. Д. и Б. и землището на с.д., община Б., област Б.. С Заповед РД-16-08/ г. е изменил предната като за правоспособно лице, на което е възложено изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е определено ЕТ ИВПО Б. Г.. Заповед / г. на Изпълнителния директор е обявена в ДВ, бр.12/ г. Представен е график за приемане на означените граници и подписване на протокола по чл.43, ал.5 от Наредба 14 за с.д., община Б., област Б. ведно със скица. С протокол 6/ г. Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра на основание чл.45 от ЗКИР е приел кадастралната карта и кадастрални регистри за землището на с.д., община Б., област Б.. Приетата кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявени на заинтересуваните лица в ДВ бр.100/ г. и в два ежедневника. С протокол 1/ г. комисия, назначена от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра е разгледала постъпилите писмени възражения по приетите кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с.д., община Б., област Б.. Оспорващите не са депозирали възражения. С молба вх / г. Й. А. П., в качеството й на наследник на А. А. Д. е поискала от Кмета на община Б. да бъде изпълнено решение 957 по гр.д.1079/2005г. на Районен съд гр.р.. Със заповед РД-18-92/ г. на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е одобрил кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.д., община Б., област Б.. Същата е обявена в ДВ бр.6/ г., обявена е в общината и в два централни всекидневника /в.телеграф и в.монитор/. Жалбата е депозирана в административния орган на г. в законовоуставения 30-дневния срок за обжалване, който е бил от г. до г. По делото е допусната и назначена съдебно-техническа експертиза, по която е представено писмено заключение, което вещото лице поддържа пред съда. От експертизата се установява, че имот пл. 11 в кв.18а по плана от 1960г. с площ от дка по разписен лист е записан на А. А. Д. и К. А. Д. и представлява част от имот с идентификатор Имота с пл. 11 по плана от 1960г. не е нанесен в

3 плана от 1990г. По кадастралната карта на гр.д. процесния имот не е отразен и в регистъра на собствениците не са отразени на А. А. Д. и К. А. Д.. Вещото лице посочва, че за изготвяне на кадастралната карта е ползван плана от 1990г., който е действащия кадастрален и регулационен план, а не предходните планове от 1922 и 1960г. Видно от представена скица от СГКК-гр.Б. имот с идентификатор е с начин на трайно ползване спортно игрище. По делото са представени и АОС 409 и 410/ г. за УПИ V, пл. 13 в кв.1а по плана на с.д. /футболно игрище/. При така установената фактическа обстановка,съдът достига до извод за неоснователност на жалбата по следните съображения: Кадастърът, определя чл. 1 ЗКИР, е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти, набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред, а съгласно чл. 43, ал. 1, т. 5 вр. чл. 41, ал. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР, кадастралната карта и кадастралният регистър за урегулираните поземлени имоти се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове и друга документация, одобрени по реда на отменените ЗЕКРБ, ЗТСУ и др., или са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления, като данните за собствениците и носителите на други вещни права се набират от източниците по ал. 2 на същия член. Съдържанието, условията и редът за създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство, издадена на основание чл. 31 ЗКИР, като към датата на издаване на обжалваната заповед е действувала Наредба 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ бр. 41/ г.). Органите на Агенцията по кадастъра са длъжни да отразят в кадастралната карта едно фактическо положение като нанесат в нея само тези имоти, които вече са нанесени в действуващия кадастър и/или техните граници са обозначени от собствениците при липса на такъв спор. Като основа за изработване на кадастралната карта, одобрена по реда на чл. 49, ал. 1 ЗКИР се ползва действащият влязъл в сила кадастрален план. От събраните по делото доказателства не се установи, наличието на самостоятелен обособен имот с площ от кв.м. Съгласно заключението на вещото лице кадастралната карта е изработена изцяло и отразява последният одобрен и действащ кадастрален план на гр.д. от 1990г., съобразно който имота е записан на Община Б., която е отразена като собственик в разписния лист. В тази връзка неоснователни са твърденията на оспорващите да нарушение на чл.41, ал.1 от ЗКИР. В конкретния случай от събраните доказателства е установено, че не е налице несъответствие между обжалвания кадастрален план и отразеното в него и данните от предходни планове и картите, послужили за изготвянето му, с което е спазена разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗКИР. Безспорно е установено, че процесния имот не е бил нанесен в кадастралния план от 1990 г. с обозначения изсискуем се по закон - номер, граници и площ каквато се посочва. Липсвало е отразяване на същия в разписния лист. Липсата на граници на имота не може да наложи извода за заснемане на имота на място при изготвяне на плана. Имотът на жалбоподателите не е съществувал по кадастралния план, предхождащ одобрения с процесната заповед, на место не е отграничен с видими граници, няма данни жалбоподателите да са посочили при изготвянето на кадастралната карта същите границите и данни за собствеността и квадратурата, съгласно чл. 41, ал. 5 от Наредба 3 от г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. С оглед на това при правилно прилагане на процесуалноправните и материалноправните разпоредби имотът не е нанесен в

4 кадастралната карта и регистри, тъй като за същия не са съществували данни към момента на изготвянето му и одобряването му с процесната заповед. Освен това видно от приложената скица към заключението на вещото лице имотът на жалбоподателите на място не съществува с трайни материализирани граници, а е разположен върху част от имот с идентификационен , което представлява футболно игрище. Като се има предвид изложеното процесната заповед е издадена законосъобразно от компетентен орган, като са спазени материалните и процесуални предпоставки на закона, както и неговата цел. За оспорващите обаче остава възможността за провеждане на процедура за допълване на кадастралната карта и кадастралните регистри с претендирания имот при условията на чл.53 от ЗКИР. Изложеното показва, че при издаване на административния акт в оспорената му част ИД на АГКК се е съобразил с наличните релевантни факти и правилно е приложил материалния закон, поради което и жалбата ще следва да се отхвърли. Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК съдът РЕШИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р. А. Д. с адрес гр.д., област Б., и Г. К. Д. с адрес: гр.д., област Б., против Заповед РД-18-92/ год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.д., общ.б., в частта й отнасяща се до имот идентификатор Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария. Съдия: /п/ Марияна Мицева

5 Вярно с оригинала! И. Г.

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.06 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Гергана Батева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

Решение по Административно дело 286/2011г.

Решение по Административно дело 286/2011г. Р Е Ш Е Н И Е 31 гр. Перник, 27.03.2012г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в съдебно заседание на втори март през две хиляди и дванадесета година в състав: СЪДИЯ: Слава Георгиева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 25.02 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

Решение 60 Номер 60 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Решение 60 Номер 60 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Решение 60 Номер 60 Година 22.04.2016 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 23.03 Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от дело Динко Хаджиев

Подробно

Решение Статус 2

Решение Статус 2 Решение 298 Номер 298 Година 10.07.2019 Град Смолян Районен Съд - Смолян На 13.06 Година 2019 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Гражданско I инстанция

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 525 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 457 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 62 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

Решение Статус 2

Решение Статус 2 Решение 5 Номер 5 Година 07.01.2016 Град Смолян Районен Съд - Смолян На 08.12 Година 2015 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от дело Златанова Прокурор:

Подробно

Решение по Административно дело 1234/2013г.

Решение по Административно дело 1234/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 146 гр. Перник, 12 февруари 2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично съдебно заседание проведено на тридесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета

Подробно