Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Мария Йосифова Андреева, Стопанска академия Д.А.Ценов - гр. Свищов, съгласно Заповед на Ректора на УНСС 431/ г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Мария Йосифова Андреева, Стопанска академия Д.А.Ценов - гр. Свищов, съгласно Заповед на Ректора на УНСС 431/ г."

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Мария Йосифова Андреева, Стопанска академия Д.А.Ценов - гр. Свищов, съгласно Заповед на Ректора на УНСС 431/ г. Професионално направление на рецензента: 3.7. Администрация и управление (Социално управление) Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Социално управление, на тема Иновативни подходи за управление на корпоративния имидж Дисертант: Владимир Георгиев Миков Изисквания, относно формата и съдържанието на рецензията: Законът за развитие на академичния състав в РБългария, Правилникът за приложението му, Правилникът за развитие на академичния състав в УНСС, традициите и академичните практики в рецензентската дейност при придобиване на образователна и научна степен доктор 1. Кратка информация за дисертанта Владимир Георгиев Миков е бил зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра Управление, факултет Управление и администрация на УНСС гр. София, по професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност Социално управление, съгласно Заповед 1315/ г. на Ректора на УНСС, със срок на обучение 3 години, считано от г. до г., и тема на дисертационния труд Иновативни подходи в управлението на корпоративния имидж. Съгласно Заповед 56/ г. на Ректора на УНСС срокът за защита на дисертационния труд е удължен с две години. Кратка биографична справка Владимир Георгиев Миков е роден в гр. Враца, където през 1988 г. получава диплом за средно образование в Професионална техническа гимназия Н. Й. Вапцаров Завършва висше образование в УНСС София през 2001 г, с квалификация Магистър по икономика. Заемани длъжности до момента Дисертантът има богата професионална практика. Бил е съдружник и управител на Домко ООД; собственик и управител на Домко Трейд ЕООД; акционер и член на Съвета на директорите на Компо АД; съдружник и управител на Атлас Груп 2000 ООД; съдружник и управител на ВИП 1990 ООД; съдружник и управител на Идън Вилидж ООД; съдружник и управител на Кристоф Интернешънъл ООД; собственик на Концепта БГ ЕООД, и собственик на Интелпикс България Инвест ЕООД. Участвал е в различни конференции и семинари в областта на управлението на бизнеса. Кратката справка за кариерното развитие на кандидата е показателна за натрупан богат професионален опит и добро познаване на практиката. 1

2 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Дисертационният труд на тема Иновативни подходи за управление на корпоративния имидж е в обем от 185 страници. Той е структуриран в увод, изложение от три глави, заключение и библиографска справка. В изложението има 11 таблици и 62 фигури. Отделните раздели на дисертационния труд са добре балансирани в обемно отношение. В списъка на литературните източници са обхванати 59 заглавия, от които 34 на български език, 19 на английски език и 6 уеб източника. 3. Оценка на съдържанието на дисертационния труд Докторантът е разработил дисертационен труд, в който има точно очертан управленски проблем, чиято значимост е подробно и убедително обоснована. Независимо от актуалността на проблема, той все още е сравнително малко проучен и е дискусионен в теоретичен и в практико-приложен аспект. Това повишава значимостта на избраната насоченост на дисертационния труд и интереса към направените основни констатации, изводи и препоръки от дисертанта. Дисертационният труд има за предмет на изследване ефекта от иновативното управление на имиджа, а обектът на изследване е управлението на имиджа на фирма ДОМКО ООД. Трябва да се посочи, че обектът и предметът на изследването са удачно подбрани и добре изяснени. Основната научноизследователска теза на дисертационния труд, че прилагането на иновативни подходи в управлението на корпоративния имидж създава пазарни предимства на фирмата, е ясно и конкретно формулирана, като в същото време нейното доказване или отхвърляне предполага задълбочени проучвания, анализи и обосновки. Верификацията на тази теза дисертантът извършва чрез обективната проверка на няколко работни хипотези. Целта на дисертационния труд - да се разработи методика за управление на корпоративния имидж, основана на организационни, маркетингови и когнитивни методи е аргументирано дефинирана, както и произтичащите от нея задачи. Във връзка с това, логично в първа глава се изследват теоретико-методологичните основи на управлението на корпоративния имидж, като се изяснява и обогатява понятийния апарат в съответната интердисциплинарна научна област. Задълбочено са изяснени терминологичните особености в контекста на изследването, като са анализирани основни понятия и определения, свързани с корпоративния имидж и неговото управление. Основателно вниманието на изследователя е насочено към корпоративните комуникации като контекст на корпоративния имидж, към изграждането на корпоративна репутация и към спонсорството като метод в управлението на корпоративния имидж, доколкото тези компоненти са директно свързани с издигнатите хипотези и с декларираните групи задачи за разрешаване в дисертационния труд. Положително впечатление прави критичният поглед на автора към познатите определения и подходи и стремежа му към формулиране и отстояване на собствено мнение по ключови теоретико-методологически въпроси на управлението на корпоративния имидж. Потвърждение за това е и синтезирания от автора в първа глава модел за управление на корпоративния имидж. Авторът 2

3 демонстрира много добра осведоменост и задълбоченост при анализа на постигнатото до момента в теоретичните изследвания на изтъкнати специалисти в научната област и добросъвестно използване на литературните източници. Целта и основните задачи на дисертационния труд в разгърнат научнотеоретичен и практико-приложен план се реализират последователно във втора и трета глава. Съдържанието на втора глава е свързано с разработването на подходяща методика за прилагане на иновативни подходи в управлението на корпоративния имидж. Работейки върху един сравнително слабо структуриран проблем, какъвто е този за управлението на корпоративния имидж, авторът умело уточнява границите и ограниченията на изследването, като в същото време се стреми към откриване на неизследвани зависимости на корпоративния имидж с други компоненти на вътрешната и външна среда на управлението. Във връзка с това, авторът подлага на критичен анализ няколко психометрични модели на възприятията от гледна точка на тяхното приложение в управлението на корпоративния имидж, като е направена оценка на приложимостта на някои базови поведенчески и когнитивни модели. Специален акцент се поставя върху два аспекта, като особено важни за доказване на изследователската теза и които илюстрират избрания от автора комплексен изследователски подход: а) Влиянието на спонсорството върху избрани измерители, свързани с корпоративната репутация и пазарните позиции на компанията; б)трансферът на характеристики на имиджа и генерични ценности от събитията към спонсора. Най-голямо внимание в тази глава безспорно заслужава разработената от автора методика за иновативно управление на имиджа. Положителното в тази методика е, че авторът отчита необходимостта от комплексното използване на адаптирани модели за оценка на различни елементи от процеса на управление на имиджа. Представената от автора методика включва алгоритъм за иновативно управление на имиджа и приложението на различни иновативни подходи и методи за реализиране на всеки от етапите в него. На всеки от етапите се предлагат подходи и инструменти, които обвързват имиджа с финансовите измерения на разходите и възръщаемостта чрез нарастване стойността на марката и репутацията и повишаване на потребителската удовлетвореност. В тази глава е направен сполучлив опит да се докаже, че методика за цикличен процес в управлението на имиджа, основаваща се на бизнес целите на компанията и отразяваща основни управленски, комуникационни и психологически елементи на корпоративния имидж е важна предпоставка за постигане на цялостен ефект върху успеха на компанията. Третата глава е посветена на апробирането на предлаганата от автора методика за иновативно управление на имиджа във фирма фирма ДОМКО ООД. Тук е направен критичен анализ и оценка на текущия имидж на ДОМКО ООД и са определени принципите, подходите и посланията на имиджмейкърската комуникационна програма на фирмата. Предложен е алгоритъм за вземане на решения за избор на подходи и комуникационни канали и форми в управлението на корпоративния имидж на ДОМКО ООД. Извършена е обработка на анкетно проучване сред основната целева аудитория на фирмата, преди и след реализиране на тригодишна спонсорска програма, като са използвани софтуерните продукти MS Excel и SPSS. В обобщение са направени изводи за приложимостта на разработената от 3

4 автора методика за иновативно управление на имиджа, свързани с изследваните хипотези. Изведени са препоръки за усъвършенстване на методиката, както и за практическото й приложение. На базата на направените проучвания, към всяка глава са представени обобщени заключения, изводи и препоръки във връзка с разглежданите проблеми в дисертационния труд. В заключението, на основание на направения литературен обзор, анализ и синтез на теоретични модели и тяхното валидиране в практиката на управлението на корпоративния имидж в компанията, обект на изследването, в резюмиран вид са представени основните резултати от научното изследване. За реализиране на целта и задачите и за изследване на хипотезите е използван разнообразен методически инструментариум: наблюдение; анализ; индукция и дедукция; синтез; анкетно проучване, методи на статистическия анализ, иконометрични модели, адаптирани към спецификата на изследваната проблематика, и др. От използваните и цитирани литературни източници проличава добрата осведоменост на дисертанта по проблематиката на дисертационния труд, изследвана в българската и в чуждестранната научна литература. 4. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 1. Поставената основна цел н дисертационния труд се реализира успешно чрез няколко добре структурирани и логически обвързани задачи на изследването. Изследователската теза е логически правилно свързана с целта на дисертационния труд и неговите задачи. Хипотезите са доказани, с което е потвърдена тезата, че иновативното управлене на имиджа има цялостен ефект върху успеха на компанията; 2. В теоретичната част на дисертацията са дефинирани правилно основните понятия, свързани с темата, като тези изходни понятия са обстойно и задълбочено изяснени. За целите на дисертационния труд е разработена единна терминология на база възприети, адаптирани и авторови определения. Докторантът предлага и аргументира собствена интерпретация по редица съществуващи постановки, свързани с управлението на корпоративния имидж; 3. Съществуващите теоретични предпоставки за интегриране на подходи от различни приложни науки / мениджмънт, маркетинг, бизнес комуникации, връзки с обществеността, приложна психология / са обхванати успешно в обща рамка за управление на корпоративния имидж. Терминологичните, логически и когнитивни връзки, които са основа за изграждане на методика за реализиране на процеса на управление на имиджа, са обединени в модел за алтернативен избор на методи и инструменти за контролиран положителен синергетичен ефект. Ефектите в изведения модел са доказани в ключови области за успеха на бизнеса; 4. Дисертационният труд се отличава с подходящо избрана методология и методика на научно и практико-приложно изследване. Методологията на изследване включва адекватни на целта на дисертационния труд методи и подходи; 5. Разработена е методика за иновативно управление на корпоративния имидж която интегрира процеса на мениджмънт и процеса на управление на комуникациите в организацията. При това може да се каже, че тя е сравнително лесно приложима, без изискване за специална квалификация на управленския персонал и сложни инструменти. 4

5 6. Извършена е апробация на предлаганата методика в конкретна фирма. Чрез обработката на данните от емпирично изследване са проверени работните хипотези на дисертационния труд. 5. Оценка на научните и научно-приложни приноси Дисертационният труд има завършен характер и в него се съдържат както научни, така и научно приложни приноси, което дава основания на кандидата да претендира за присъждане на научната степен доктор. Оценката ми за посочените от дисертанта приноси е, че те са негово лично дело, реалистични са и са съизмерими с критериите за придобиване на образователната и научна степен доктор. По-конкретно, научните и научно-приложни приноси на дисертационния труд могат да се систематизират в следните направления: 1. Изведени са и са обосновани авторови определения и постановки за управление на корпоративния имидж, за иновативни подходи и иновативно управление на имиджа, които разширяват научното поле на изследванията в тази област; 2. Разработен е авторски модел за иновативно управление на корпоративния имидж; 3. Разработена е комплексна методика за иновативно управление на имиджа, интегрираща методи и подходи от различни области: мениджмънт, маркетинг, психология, комуникации; 4. Методиката е апробирана в реална бизнес организация и са набелязани насоки за подобряване и разширяване на нейната приложимост. 6. Оценка на публикациите по дисертацията Дисертантът Владимир Георгиев Миков има 3 публикации (1 студия, 1 статия и 1 научен доклад) във връзка с темата на дисертационния труд, посочени в автореферата, а именно: 1. Миков. В. Иновативно управление на корпоративния имидж. Студия - Научни трудове на ВУСИ. ВУСИ, Пловдив, ISSN Миков В. Когнитивен подход към управление на корпоративния имидж. Статия - Годишник на ВУСИ, ВУСИ, Пловдив, ISSN Mikov V. A new methodology for managing corporate image. Research and Innovation (Нова методология за управление на корпоративния имидж. Научни изследвания и иновации) - Collection of scientific articles. NY, Студията и статията са под печат, за което дисертантът е представил съответен документ. Чрез тяхното публикуване резултатите от изследванията, изводите и препоръките ще получат разпространение в научната литература. 7.Оценка на автореферата Авторефератът на дисертационния труд отразява коректно и балансирано основните положения от съдържанието на дисертацията. В него ясно са посочени актуалността на проблема, целта и задачите на изследването, обекта и предмета на 5

6 изследването, добре е формулирана научноизследователската теза. Авторефератът предлага достатъчно изчерпателна представа за научното изследване и за практическата приложимост на постигнатите резултати. След кратко изложение на основните положения в дисертационния труд, е дадена справка за постигнатите резултати в теоретичен, методологичен и практикоприложен аспект и за научните и научно-приложни приноси на дисертанта, които оценявам като реални. 8.Критични бележки, препоръки и въпроси Критични бележки: 1.Независимо от общото добро оформление на дисертационния труд, налице са някои пропуски във връзка с цитирането на литературните източници, стиловата и граматична редакция (изпуснати букви и изпуснати думи например стр. 9 и др.; непосочване на конкретна страница от цитирани в текста литературни източници; неуместни уточнения че преводът на даден текст от чуждестранен източник е извършен от автора на дисертационния труд; датата на последен достъп до уебсайтове; някои разминавания, като това на стр. 7, че верността на тезата ще се проверява чрез 3 хипотези, а всъщност се изброяват 4; бележка 134 се отнася за статия; някои печатни грешки, и т.н.); 2. От изложението в трета глава не проличава ясно авторовото участие в анкетното проучване и наличието на собствения принос при събирането на емпиричните данни; в дисертацията не е представено съдържанието на използваните анкетни карти. Въпроси: 1. Какви функции, според автора, включва цялостният процес на управление на корпоративния имидж и какви особености го отличават от класическия управленски цикъл? 2 Предложението на автора за рекламно послание към кой тип потребители е адресирано? 3. Според автора, кои други детерминанти на корпоративния имидж биха повишили синергетичния ефект от неговото управление? Препоръки: Към автора на дисертационния труд бих си позволила две препоръки: 1. В по-нататъшни негови изследвания да се разшири обхвата на темата, например с по-детайлно изследване и на други компоненти на корпоративния имидж и адаптиране на подходящи методи за определяне на тяхното влияние върху цялостния ефект от функционирането и управлението на фирмата; 2. Да интензифицира публикационната си дейност, с оглед по-широко популяризиране и апробиране на новаторските идеи на дисертационния труд. Посочените бележки обаче в никакъв случай не принизяват качествата на разработката и не влияят върху общата положителна оценка на дисертационния труд и неговата научна стойност. Считам, че рецензираната дисертация като цяло е успешно завършено и приносно изследване и целта на дисертационния труд е постигната. 6

7 9. Заключение Като отчитам достойнствата на представения дисертационен труд, предлагам на научното жури да даде ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на докторската дисертация на Владимир Георгиев Миков, за присъждане на образователната и научна степен доктор по научна специалност Социално управление г. гр. Свищов Подпис: (проф. д-р Мария Андреева) 7

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанств

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанств УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Димитър Николов Тадаръков Университет за цветовно и национално стопанство Научна специалност Икономика и управление (Туризъм)

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно