З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Национа

Размер: px
Започни от страница:

Download "З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Национа"

Препис

1 З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Националната служба за охрана (НСО). На основание, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 9, т. 1 от Закона за Националната служба за охрана, чл. 33 от Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана (ППЗНСО) и докладна записка с рег. В-7329/ г. З А П О В Я Д В А М: I. ОБЯВЯВАМ конкурс за назначаване на сержант в НСО за длъжност технически сътрудник в звено Учебно възстановителен център Искър в отдел 07-1 (една) свободна длъжност. II. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да са пълнолетни лица само с българско гражданство; 2. да не са по-възрастни от 37 години към г.; 3. да имат средно или по-високо образование; 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, или освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс; 5. да не са привлечени като обвиняеми или подсъдими за умишлено престъпление от общ характер; 6. да са годни за съответното направление на дейност, установено от военномедицинските органи на Военномедицинска академия; 7. да са психологично пригодни, определено от специализираното звено на НСО по психологично осигуряване; 8. да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, относими към длъжността младши технически сътрудник ; 9. да притежават свидетелство за управление на МПС категория В 10. да притежават свидетелсво за правоспособност за управление на плавателни съдове до 20 БТ; III. За допускане до участие в конкурса кандидатите да подадат заявление по образец (попълва се при подаване на документите в НСО) и към заявлението да приложат следните документи: 1. копие на лична карта;

2 2. копие от свидетелсво за правоспособност за управление на плавателни съдове до 20 БТ; 3. копие от свидетелство за управление на МПС категория В ; 4. удостоверение от психодиспансер, че кандидатът не се води на отчет оригинал, придружен с едно копие; 5. копие на диплома за завършено средно или по-високо образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение удостоверение за признато образование); 6. автобиография по образец, приложение към настоящата заповед; 7. декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец), попълва се при подаване на документите в НСО; 8. декларация за съгласие за извършване на проучване по Закона за защита на класифицираната информация (по образец), попълва се при подаване на документите в НСО; 9. декларация за притежание само на българско гражданство (по образец), попълва се при подаване на документите в НСО; 10. документ, удостоверяващ разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво поверително или по-високо, ако кандидатът притежава такова; 11. декларация относно лишаване от правото за упражняване на определена професия или дейност (по образец), попълва се при подаване на документите в НСО. IV. Документите за участие в конкурса се подават в приемната на контролнопропускателния пункт на НСО всеки работен ден от 09 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 17 ч. в срок от г. до г. включително. След г. да не се приемат документи. V. При приемане на документите в НСО кандидатите да бъдат изпращани пред военномедицинските органи на Централната военномедицинска комисия на Военномедицинска академия София (ЦВМК-ВМА-София) за издаване на експертно решение за годност за съответното направление на дейност. В срок до г. кандидатите да представят в НСО оригиналът на издадения от ЦВМК-ВМА-София документ за годност за съответното направление на дейност. VI. В срок до г. на общодостъпно място в контролно-пропускателния обявен списъкът на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса кандидати и графикът за явяване на допуснатите кандидати до първия етап от провеждането на VII. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи: 1. Първи етап: Изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността да се проведе на г. по методика утвърдена със заповед 2102/ г. Изпитът се състои от две части: 1.1 Първа част включва решаване на тест от 20 въпроса за 40 минути, като въпросите са свързани със Закон за Националната служба за охрана, Правилник за прилагане на закона за Националната служба за охрана, знания за поддръжка на плавателни съдове до 20 БТ, знания за работа с двигатели с вътрешно горене и знания за оказване на долекарска медицинска помощ. 1.2 Втора част включва събеседване на експертната комисия с всеки един от успешно преминалите първата част на изпита кандидати.

3 В срок до г. на общодостъпно място в контролно-пропускателния обявен списъкът на допуснатите и недопуснатите до втория етап от конкурса кандидати и графикът за явяване на допуснатите кандидати до втория етап от провеждането на 2. Втори етап: Психологично изследване да се проведе в периода от г. до г. В срок до г. на общодостъпно място в контролно-пропускателния обявен списъкът на допуснатите и недопуснатите до третия етап от конкурса кандидати и графикът за явяване на допуснатите кандидати до третия етап от провеждането на 3. Трети етап: Заключително интервю да се проведе на г. В срок до г. конкурсната комисия да обяви крайното класиране и да определи резерв от кандидати. Крайното класиране и резервът от кандидати да бъдат обявени на общодостъпно място в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана и на интернет страницата на службата. В срок до г. класираните и резервните кандидати да подадат документи за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация. VIII. Назначавам конкурсна комисия в състав: председател: - началникът на отдел 07; заместник-председател: - началникът на сектор АЧР в отдел 08 и член: - началникът на сектор 01 Оперативно технически в отдел 07; и резервни членове, които да участват в заседанията на комисията при отсъствие на титуляра на структурното звено, посочен като редовен член на комисията: 1. експертът в отдел 07 ; 2. главният експерт III-та степен в сектор АЧР в отдел 08; IX. Назначавам експертна група за първи етап от конкурса в състав: Ръководител : - главният технически сътрудник в звено Ремонт и поддръжка в отдел 07 и членове: 1. техническият сътрудник в сектор 01 Оперативно технически в отдел 07; 2. техническият сътрудник в звено Учебно възстановителен център Искър в отдел 07 и резервен член старшият техтически сътрудник/домакин/ в сектор 01 Оперативно технически в отдел 07. X. Назначавам експертна група за втори етап от конкурса Психологично изследване, в състав: ръководител: - главният експерт I-ва степен в звено Психологическо осигуряване в отдел 08 и членове: 1. старши експертът в звено Психологично осигуряване, в отдел 08; 2. експертът в звено Психологично осигуряване, в отдел 08. XI. Конкурсната комисия и експертните групи да се подпомагат от технически секретар - експерта в сектор АЧР, в отдел 08. При отсъствие на техническия секретар, да се замества от експерта в звено КАОИОУД. ХII. За неуредените с настоящата заповед въпроси да се прилагат относимите нормативни уредби и вътрешнослужебните актове в НСО.

4 Заповедта да се публикува на интернет страницата на НСО, а копие от нея да се постави на общодостъпно място в контролно-пропускателния пункт на службата. Заповедта да се доведе до знанието на състава на конкурсната комисия и на експертните групи, за сведение и изпълнение. ПРИЛОЖЕНИЕ: образец на автобиография. ЗА НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА: П Полковник РОСЕН ТОДОРОВ

5 А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я на /посочват се трите имена по лична карта/ Роден/а на дата и месторождение /да се посочва включително в коя област и община е понастоящем/, ЕГН, гражданство /българско, двойно, друго/; постоянен и настоящ адрес, както и на какви други адреси и кога е живял; телефон /мобилен телефон/ за връзка. Образование: - Основно къде и кога е завършено; - Средно къде и кога е завършено; - Висше къде и кога е завършено, образователно-квалификационна степен; - Завършени курсове /езикови, професионални, компютърно обучение и т. н./; - Нива на владеене на чужди езици по общоевропейска езикова рамка. Наборна военна служба /ако е отбил такава/: - от кога до кога е служил; къде е служил; на каква длъжност; причини за уволнението /изтичане на срока на службата, по болест и т. н./. Трудова дейност: - Последователно се изброяват: къде, в какъв период и на каква длъжност е работил/а/ преди и понастоящем; - За всеки отделен случай на работа се посочва причината за напускане /по собствено желание, съкращение, закриване, по дисциплинарен ред и др./; - Ако към момента кандидатът е безработен се посочва регистриран ли е в Агенция по заетостта, съответното териториално Бюро по труда. Баща на кандидата: - Три имена по лична карта; месторождение, дата на раждане; ЕГН; гражданство; адрес /постоянен и настоящ/; образование /къде и кога е завършено/; трудова дейност / къде, в какъв период и на каква длъжност е работил преди и понастоящем /. Майка на кандидата - както за бащата. Брат /сестра/ на кандидата - както за бащата. Съпруг/а/ на кандидата - както за бащата. Деца на кандидата: - Три имена; дата на раждане; месторождение; ЕГН; с какво се занимава. В случай на предишни бракове на кандидата, се посочват данни за бивши съпрузи - както за бащата. Автобиографията се написва собственоръчно със син или черен химикал. Дата град ПОДПИС /име и фамилия/

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национ

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национ З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 02.08.2019 г. 1249 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО). На основание чл. 39,

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 856 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национа

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 856 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национа З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 15.05.2019 г. 856 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО). На основание, чл. 39,

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 750 София ОТНОСНО: изменение на заповед за обявяване на конкурс за назначава

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 750 София ОТНОСНО: изменение на заповед за обявяване на конкурс за назначава З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 12.04.2017 г. 750 София ОТНОСНО: изменение на заповед за обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО).

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 653 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национа

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 653 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национа З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 10.04.2019 г. 653 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО). На основание чл. 39,

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 959 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на офицер в Националн

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 959 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на офицер в Националн З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 31.05.2019 г. 959 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на офицер в Националната служба за охрана (НСО). На основание чл. 9, т.

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О З А П О В Е Д ЧР / г. На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказа

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О З А П О В Е Д ЧР / г. На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказа М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О З А П О В Е Д ЧР-05-121/26.04.2017 г. На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във връзка с чл. 156,

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Рег. 764р-7225 Екз.... 18.09.2019 г. П Р О Т

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: ; факс: +

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: ; факс: + РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 Изх. РД-31-11513 Дата : 12.12.2014 г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнителна служба 1

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъж

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъж РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  П Р А В О С Ъ Д И Е Т О М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О Главна дирекция Изпълнение на наказанията Затвор в гр. Сливен Приложение 1 Към протокол Рег. 1514/ 01.08.2019 г. гр. Сливен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР БУРГАС Бургас 8000, ул. Индустриална 88, централа: 056 844112, факс: 056 844105 E-mail: zatvor.bs@gdin.bg, www.gdin.bg Приложение

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И.... 2019 г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните

Подробно

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-гр.Бобов дол 2670 гр.бобов дол, ул. Васил Коларов 1, тел. факс 0702/62093, тел. МВР 57072, z

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-гр.Бобов дол 2670 гр.бобов дол, ул. Васил Коларов 1, тел. факс 0702/62093, тел. МВР 57072,   z ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-гр.Бобов дол 2670 гр.бобов дол, ул. Васил Коларов 1, тел. факс 0702/62093, тел. МВР 57072, e-mail: zatvorbd@abv.bg Приложение 1 към рег. 112/14.01.2016г.

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 30.06.2004 г. ОХ 404 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на длъжности в Делегацията на Република България към НАТО и в Постоянното

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail: zatvor.sf@gdin.bg

Подробно

НАРЕДБА № 1 от 6

НАРЕДБА № 1 от 6 НАРЕДБА 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм. и доп., бр. 56 от 21.07.2009

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, 26.03.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

Microsoft Word - reshenie_cik

Microsoft Word - reshenie_cik Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

Окръжен съд Велико Търново Със Заповед 89/ г. Административния ръководител - председателя на Окръжен съд - Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

Окръжен съд Велико Търново Със Заповед 89/ г. Административния ръководител - председателя на Окръжен съд - Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА Окръжен съд Велико Търново Със Заповед 89/10.04.2019 г. Административния ръководител - председателя на Окръжен съд - Велико Търново ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 1 щ.бр.,

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail:sof _prison1309@abv.bg

Подробно

Капитан II ранг

Капитан II ранг Рег. 89/9.04.09 г. Екз. единствен ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 9000, ул. Преслав 6, тел. 55 6, 55 65, факс 60 59 О Б Я В А за длъжности от Военноморските сили, определени за приемане

Подробно

ПРОТОКОЛ Днес, г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначе

ПРОТОКОЛ Днес, г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначе ПРОТОКОЛ Днес, 28.08.2018 г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначена със Заповед 386 от 16.07.2018 г. на Кмета на Община

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

ПРОЕКТ BG051PO C0001 Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово Проектът се осъщес

ПРОЕКТ BG051PO C0001 Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово Проектът се осъщес ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ на два Центъра за настаняване от семеен тип Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от Кмета на Община

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк?... 2019г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ 54, АЛ 3 ОТ НАРЕДБА 10 ОТ 01092016 Г ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail:sof _prison1309@abv.bg

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail: zatvor.sf@gdin.bg

Подробно