УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси,

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси,"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ - София с научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (международни финанси) в УНСС. Уважаеми членове на научното жури, основание за представянето на тази рецензия е моето участие в състава на научното жури по защита на този дисертационния труд, съгласно Заповед 1159/ на Зам. ректора по НИД на УНСС - София. Автор на дисертационния труд: Ивайла Димитрова Димитрова Тема на дисертационния труд: Фискална стабилност в страните от Централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към еврозоната Димитрова 1. Информация за дисертанта Съгласно заповед на Ректора на УНСС 655/ г. Ивайла се е обучавала по докторска програма към катедра Финанси при Финансово-счетоводен факултет на УНСС по научната специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка. Обучението е осъществено в редовна форма през периода г. Удължаването на срока за обучение е оформено по начин, който е предвиден в нормативните документи. Ивайла Димитрова е изпълнила всички задължения, които са включени в одобрения индивидуален план за обучението. Докторантката завършва Националната търговско-банкова гимназия през 2008 г. След това тя продължава икономическото си образование в УНСС. Бакалавърска степен по специалност 1

2 Финанси придобива през 2012г., а магистърска степен по специалност Финансов мениджмънт през 2013г. През 2011г. Ивайла Димитрова започва своята реализация като служител, занимаващ се със счетоводство и техническо асистиране на проекти, които са съфинансирани от ЕС. След това продължава да работи като експерт в дирекция Национален фонд към Министерство на финансите. През периода г. тя работи първоначално като експерт в политическия кабинет на министъра на финансите, а след това активно подпомага работата на заместникминистъра на финансите, който отговаря за европейските и международните финансови институции, икономическата политика и държавния дълг. След нейното зачисляване като редовен докторант тя активно се включва в сертифицирани онлайн курсове на Международния валутен фонд за устойчивост на държавния дълг и на Калифорнийския университет за принципите на макроикономиката. Активно участва както в разнообразни университетски инициативи, така също и в дейността на катедрата. Тя е съавтор на една значителна част от осъщественото колективно научно изследване под ръководството на доц. д-р Петър Чобанов на тема Финансова устойчивост в страните от Централна и Източна Европа. За това съавторство има предоставен и разграничителен протокол. Поради тази причина известна част от съдържанието на дисертационния труд се препокрива с разработените от Ивайла Димитрова части на въпросното колективно научно изследване. През периода г. Ивайла Димитрова организира и съгласува дейността на Комисията за финансов надзор като началник на кабинета на нейния Председател. 2

3 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Оформянето на дисертационния труд на Ивайла Димитрова на тема Фискална стабилност в страните от Централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към еврозоната е осъществено традиционно. Това се потвърждава от факта, че в него са обособени увод, три части и заключение. Дисертационният труд е представен в рамките на достатъчен общ обем. Не е възможно да се оспорва актуалността на темата, тъй като фискалната стабилност не само на ЕС като цяло, но и на неговата Еврозона представлява фундамент, от който зависи както настоящото, така също общности. и бъдещото състояние на тези Твърдението, че изследването има за цел да се предложи модел за изследване на фискалната стабилност на 10 страни от Централна и Източна Европа в контекста на тяхното присъединяване към еврозоната. е приемливо. (с.8) Добре оформени са и по-голямата част от конкретните задачи на изследването. (с.9-10), независимо от липсата на ясно изразена връзка в тях с поставената цел. Приемливи са и твърденията, че Обект на изследването е фискалната стабилност на страните от ЦИЕ (с.8), а неговия предмет представлява измерване на влиянието на определени фактори от вътрешната и външната среда върху фискалната стабилност на страните от Централна и Източна Европа за периода от 1999 г. до 2016 г. (с.9) Оформеното мнение, че фискалната стабилност е изложена на вътрешни и външни рискове, като отвореността на икономиката е фактор с голям рисков потенциал, а нейната структура оказва опосредствано влияние върху бюджетното салдо. (с.10), прието за основна теза на изследването също е сполучливо, независимо от факта, че и в този случаи не се 3

4 откроява връзката му с дефинираната цел. Добре оформени са и три изследователски хипотези.(с.10) Съдържанието на дисертационния труд и преди всичко представения списък на използваната научна литература дават основание да се твърди, че Ивайла Димитрова притежава добра осведоменост както по теоретичните, така също и по практикоприложните проблеми, които се третират в този труд. Тази констатация напълно се потвърждава както от факта, че в рамките на дисертационния труд се използват множество добре подбрани и сполучливо коментирани цитати, така също и от обстоятелството, че 141 е общият брой на използваните информационни източници. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати От съдържанието на дисертационния труд може да се направи обобщаващият извод, че основните научни и научно-приложни резултати, постигнати в дисертационния труд трябва да се свързват преди всичко със съдържанието на неговата най-малка по обем трета част, в която се разглеждат въпросите, отнасящи се до модела за оценка на фискалната стабилност. Основание за този извод е връзката на тази част с поставената главна цел на дисертационния труд. Добрите резултати в това отношение имат за своя основа както критичното отношение на докторантката към мненията на другите изследователи за фискалната стабилност, третирани в първата част на дисертационния труд, така също и успешният конкретен анализ на тази стабилност в избраните от нея държави от Европейския съюз, включен във втората част на този труд. Методологичният подход при използвания от докторантката модел за оценяване на фискалната стабилност е приемлив. Добре 4

5 оформени са и конкретните стъпки за неговата реализация. Избраната съвкупност от държави при моделирането също е приемлива, независимо от обстоятелството, че Словения е в състава на Еврозоната още от 2007г. За целите на този дисертационен труд приемливо е още и използването на годишни данни. Напълно основателно е и ориентирането на докторантката към така наречените пул модели. Като използва стандартния пул модел тя предлага и съответен конкретен иконометричен модел с необходимите за тази цел кратки характеристики на включващите се в него елементи. (с ) Обработката на информацията, която е свързана с този модел е осъществена чрез подходящ за тази цел иконометричен софтуер, а получените резултати са добре представени в табл.12 на с.172. Тяхното коментиране в рамките на дисертационния труд разкрива възможностите на докторантката не само да моделира предпоставките за фискалната стабилност, но и да извлича обосновани изводи и препоръки. На тази основа може да се приеме направената от нея констатация, че..формулираните изследователски хипотези се потвърждават в хода на анализа в първа и втора глава, а с оглед получените резултати в трета глава може да заключим, че основната теза е доказана с разработения иконометричен инструментариум. (с.177) Приемливи са още изводите и препоръките на докторантката, свързани с целевите фондове в рамките на националните икономики и общия пул от средства за региона на Централна и Източна Европа. Всичко това показва, че докторантката има способността да извежда полезни както за теорията, така и за практиката обосновани научни и научно приложими резултати. На тази основа може да се твърди още, че тя е изпълнила не само предварително поставената цел и формулираните хипотези, но и формулираните конкретни задачи. 5

6 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси В самостоятелно обособена част от автореферата са посочени съдържащите се в дисертационния труд научни и научно-приложни приноси. (с.42) Те от докторантката са формулирани по следния начин: Обширен анализ на теорията и практиките по отношение изследването на фискалната стабилност; Разкриване на положителни и отрицателни характеристики на прилагането на различни подходи към проблема за фискалната стабилност; Подробен и всеобхватен индивидуален и сравнителен анализ на икономическото развитие на страните в Централна и Източна Европа в динамичен аспект; Разработване на иконометричен модел за определяне влиянието на специфични фактори върху фискалната стабилност на страните от Централна и Източна Европа. Налице са достатъчни основание да се посочи, че характер на принос има преди всичко разработването на иконометричен модел. Много трудно могат да бъдат идентифицирани като приноси обширния анализ на теорията и практиката, положителните и отрицателните подходи при изследването на избраните проблеми и представения сравнителен анализ. Основание за такъв извод дава обстоятелството, че във всички тези направление не се открояват конкретните постижения на докторантката, които действително представляват научни и научноприложни приноси. Всичко това не означава, че в дисертационния труд не се съдържат и други приноси, имащи научен и научно-практичен характер. Към тях примерно могат да бъдат отнесени: - Доказването на основната теза, че фискалната стабилност е изложена на вътрешни и външни рискове, 6

7 като отвореността на икономиката е фактор с голям рисков потенциал, а нейната структура оказва опосредствано влияние върху бюджетното салдо. (с ); - Доказването на изследователските хипотези, които са вързани с критериите за конвергенция (с ), фискалните правила (с.26 29, с и ) и бюджетния дефицит (с и с ); - Конкретните изводи от анализа във втората част на дисертационния труд (с.158) и пр. 5. Оценка на публикациите по дисертацията В самостоятелно обособена част на автореферата са посочени и съответните публикации на Ивайла Димитрова. Става въпрос за: една самостоятелна статия, озаглавена Фискална стабилност на страните от Централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към еврозоната и публикувана в сп. Икономически и социални алтернативи на УНСС през 2019г., за два броя самостоятелни доклада ( Интеграция и динамика на дългосрочните лихвени проценти в някои страни от ЦИЕ по пътя към еврозоната и Пътят към еврозоната. Сравнителен анализ на изпълнението на критериите от Маастрихт от страните от ЦИЕ ), за един доклад в съавторство с доц. д-р Петър Чобанов ( Модел за фискална устойчивост в страните от ЦИЕ с валутен борд ) и за една презентация в съавторство с доц. д-р Петър Чобанов ( Рискове за икономическата стабилност в страните от ЦИЕ ), изнесени на международни научни конференции, организирани от Центъра за парични и икономически изследвания при УНСС през 2016 и 2017г. и посветени на въпроси, които се третират в дисертационния труд. Тези публикации независимо от това, че известна част от тях са в съавторство без разграничено участие, дават основание 7

8 да се направи извод, че най-важните части от дисертационния труд на Ивайла Димитрова са били достъпни за ползване от заинтересованите изследователи и специалисти. 6. Оценка на автореферата Съдържанието на представения автореферат, независимо от това, че е в обем по-голям от наложилите се обичайни обеми, дава основание да се приеме, че коректно и в много висока степен отразява третираните в дисертационния труд проблеми, свързани с фискалната стабилност на избраните държави от ЕС. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Във връзка със съдържанието на дисертационния труд могат да бъдат оформени следващите по-съществени критични бележки, препоръки и въпроси: - Отделеното място в дисертационния труд за неговата втора основна част е прекалено голямо и несъразмерно с мястото предоставено за другите две основни части. То заема около 50% от съдържанието на дисертационния труд. По-голямо внимание са заслужавали въпросите, които се третират в третата основна част на дисертационния труд (Модел за оценка на фискалната стабилност); - Използването на различни периоди от време при оценките за спазването на критериите от Маастрихт от избраните държави на ЕС едва ли може да се приеме като найподходящ подход, тъй като това затруднява значително извършването на сравнителен анализ. - Подценена е необходимостта от по-ясно и покатегорично открояване на новите елементи в предлагания и 8

9 използван иконометричен модел за оценка на фискалната стабилност в сравнение с онези части от моделите, представени в Приложение 2 на дисертационния труд (с. 197), които имат отношение към тази оценка; - Под формата на препоръка може да се предложи на докторантката в своята бъдеща изследователска работа да отделя по-голямо внимание на стилното и правописното оформяне на предлаганите за обсъждане и публикуване научни и научно-приложни разработки; - При защитата на този дисертационен труд може да се потърси отговор на въпроса Възможно ли е при едно бъдещо разширяване на ЕС кандидатстващите държави да се включват в Еврозоната още при тяхното приемане в общността и как това би се отразило на фискалната стабилност? - 8. Заключение Като имам предвид, че дисертационния труд на Ивайла Димитрова представлява едно завършено научно изследване, съдържащо безспорни научни и научно-приложни приноси убеден съм, че тя има необходимите образователни и научни качества да бъде доктор" по специалността Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (международни финанси)". На уважаваните от мен членове на научното жури предлагам да подкрепят това мое убеждение. София, 05юни2019г. Подпис: 9

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема: ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА Изготв

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема: ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА Изготв РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема: ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА Изготвен от докторант Ивайла Димитрова Димитрова Професионално

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

От: С Т А Н О В И Щ Е Доц. Д-р Даниела Николова Бобева - Филипова; Институт за икономически изследвания при БАН, София Секция Международна икономика О

От: С Т А Н О В И Щ Е Доц. Д-р Даниела Николова Бобева - Филипова; Институт за икономически изследвания при БАН, София Секция Международна икономика О От: С Т А Н О В И Щ Е Доц. Д-р Даниела Николова Бобева - Филипова; Институт за икономически изследвания при БАН, София Секция Международна икономика Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение,

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка Относно: дисертационен труд за

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по 05.02.18

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

До

До До Председателя на научното жури за избор на доктор при УНСС София С Т А Н О В И Щ Е за присъждане на образователната и научна степен доктор, по научната специалност Финанси, парично обращение, кредит

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ София с научна специалност Финанси, па

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ София с научна специалност Финанси, па УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Методи Димитров Христов, ВУЗФ София с научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка. Относно: дисертационен

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно