С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие

Размер: px
Започни от страница:

Download "С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие"

Препис

1 С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването Участник в обществените консултации 1. Валери Петров (вх / г.) Предложение 1. В доклада до Министерския съвет е написано, че щатната численост се прецизира не става ясно обаче как така щата се прецизира, а в същото време се наливат допълнителни бройки в общата администрация, за сметка на политикоправещите дирекции. Забелязва се например, че функциите на сега съществуващата дирекция Административни дейности се разделят и се обособяват три нови дирекции с 12 човека повече щат. Какво налага необходимостта от увеличаване на този щат? 2. В проекта на постановление се забелязва увеличаване на щатната численост в почти всички дирекции, с изключение на първите четири от специализираната администрация по правило за йерархичност на дирекциите в администрацията тези, които следва да са найнатоварени с изготвяне на нормативни документи, стратегии, правила, указания, инструкции и други дейности, свързани със Приема се/ Не се приема Не се приема. Мотиви Направен е коментар, без да има конкретни предложения по проекта на нормативен акт. Мотивите за предложената промяна в щатната численост на Министерството на здравеопазването са изложени в изготвената по проекта на постановление частична предварителна оценка на въздействието. Подробно са описани причините, налагащи увеличаване числеността на дирекция Търговски дружества и собственост, дирекция Бюджет и финанси, дирекция Обществени поръчки и дирекция Правна. Частичната предварителна оценка на въздействието е публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации и е била достъпна за запознаване от заинтересованите лица. Прецизират се функциите на дирекция Връзки с обществеността и протокол и дирекция Европейска координация и международно сътрудничество функциите по организиране и координиране на международните прояви на министъра, заместник-министрите, главния секретар и на други представители на министерството, както и организирането на командироването в чужбина се възлагат отново

2 специфичната компетентност на органа на изпълнителната власт са посочени в началото. За сметка на това обаче се забелязва, че има дирекции, които запазват същите функции като в предходния устройствен правилник, но сериозно се увеличава техния щат. Такова нещо се случва в дирекция Търговски дружества и собственост, например. Също така, отпадане на дейности, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз от предоставената компетентност на дирекция Международни дейности довежда до промяна на името на дирекцията (Европейска координация и международно сътрудничество) и увеличаване на нейната численост от 11 на 13 щатни бройки?!?!, без да са налице явни предпоставки за това. Прави впечатление, че дейности като например командироване в чужбина ще се извършват от дирекция Европейска координация и международно сътрудничество, както и че отпадат отговорностите по администриране на държавните помощи от компетентността на министерството. В първото се намира известен резон при положение, че дейността преминава от дирекция Връзки с обществеността и протокол към Европейска координация и международно сътрудничество, то щата и на двете се увеличава, вместо да се компенсира вътрешно от една в друга, както се случва с дирекции Лекарствена политика и Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости по отношение на дейностите, свързани с наркотични вещества, например. Силно впечатление прави обаче преминаването на дейностите по администриране на държавни помощи към дирекция Медицински на дирекция Връзки с обществеността и протокол. Дирекция Европейска координация и международно сътрудничество ще осигурява преводите при срещите с чужденци и ще извършва преводи на материали и документи от български език на съответния чужд език и обратно. Намалява се числеността на дирекция Европейска координация и международно сътрудничество от 13 на 11 щатни бройки. В проекта на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването е предвидено, че администрирането на дейността в областта на държавните помощи от компетентността на министерството ще се извършва от дирекция Търговски дружества и собственост като координиращо и отговарящо структурно звено, доколкото същата подпомага министъра при упражняване на правомощията му като представител на държавата като собственик на дялове и акции в търговските дружества с държавно участие в капитала. Това предложение е мотивирано от факта, че осъществяването на оценка на държавните помощи цели предоставянето на публични средства на лечебните заведения да бъде обект на постоянно наблюдение от момента на планирането до действителното им използване, проследявайки необходимостта от държавна намеса в съответствие с принципите на свободната конкуренция. От друга страна обаче, посочената функция има комплексен характер, поради което Медицински дейности и на дирекция Бюджет и финанси е възложено да подпомагат администрирането на тази дейност. 2

3 дейности?!?!?, което меко казано е своеобразна подигравка, предвид естеството на останалите дейности, извършвани от дирекцията нормативни актове от сферата на здравеопазването, спешна помощ, дейности по трансплантация, репродуктивно здраве и държавни помощи?!?!. Считам за поцелесъобразно тази дейност да се извършва от дирекция с икономическа насоченост Търговски дружества и собственост или Стопански дейности, разполагащи с необходимата специфична компетентност. От проекта на устройствен правилник и приложените към него материали не става ясно каква е причината за увеличаване на щата на едни дирекции и никаква промяна в други, при положение че се забелязва сериозно увеличение на задачите, изпълнявани от политикоправещите дирекции и преместването на задачи от общата към специализираната администрация? 3. Обособяване на дирекция Бюджет и финанси като специализирана дирекция в пълно противоречие с чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за администрацията, който указва правилното място, където следва да е ситуирана дирекцията. Както предходните точки, тук също не става ясно каква е причината дирекцията да бъде обособена като специализирана доколкото става ясно от проекта, на дирекцията не са възложени дейности, свързани с подпомагане осъществяването на правомощията на министъра на здравеопазването, свързани с неговата компетентност, а по-скоро такива като изготвяне и съхранение на ведомости за заплати. За съжаление, у мен буди тревожност факта, че в сега действащия устройствен правилник, Не се приема. С проекта на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването е предвидено дирекция Бюджет и финанси да се включи в структурата на специализираната администрация, тъй като основната част от възложените ѝ функции и дейности са свързани с участие в процеса по разработване и реализация на политиките в системата на здравеопазването. Важен приоритет на настоящото ръководство на министерството е оптимизиране на финансирането в системата на здравеопазването, поради което е необходимо обособяването на структурно звено в специализираната администрация с финансова насоченост, което притежава необходимата компетентност за формиране на ефективни 3

4 дирекция Бюджет и финанси е правилно определена като обща административна дирекция, създаваща условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършваща технически дейности по административното обслужване, съгласно чл. 5 от Закона за администрацията, докато с новия е определена като специализирана какво налага тази необходимост? 4. Закриване на дирекция Планиране, анализ и контрол в действащия устройствен правилник фигурира тази дирекция, като нейните задачи са да събира, обобщава, анализира и извършва други дейности с данни, необходими на министерството, както и да подпомага дейностите по отношение на търговските дружества с държавно участие в капитала. С предложените промени се предлага нейното закриване (тъй като комплексните аналитични функции, които са ѝ възложени в момента, не се изпълняват с достатъчна степен на ефективност?!?!?!), като в същото време нейния щат отива за покриване на нуждите не на политикоправещите дирекции, а напротив из общия щат на администрацията. Посочено е обаче, че със закриването на тази дирекция, останалите звена в администрацията ще вършат сами задачите, извършвани от Планиране, анализ и контрол, разчитайки на наличния им човешки ресурс. По всяка вероятност от това ще страдат дирекциите, които имат истинска нужда от събиране, обработка и анализ на данни (политикоправещите дирекции), за сметка на други, които по всяка вероятност нямат нужда от това. 5. Освен промените в щата на администрацията на министерството, забелязва се повишаване и на Не се приема. политики за най-целесъобразно финансиране в здравеопазването. Направен е коментар, без да има конкретни предложения по проекта на нормативен акт. Създаването, съответно закриването, на дирекция е изцяло въпрос на преценка по целесъобразност, като се има предвид обема на работа и приоритетите, които стоят пред министерството. С проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни 4

5 този в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти с 5 щатни бройки. Никъде в материалите обаче не става ясно какво предполага тази необходимост от увеличение нови дейности и задачи? актове на Министерския съвет, публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации на г., се правят изменения и допълнени в Устройствения правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (Съвета) и неговата администрация. Предложените промени в Устройствения правилник на Съвета са основно резултат от промените в нормативната уредба и по специално от предоставянето на нови функции, свързани с извършването на процедури по поддържане на реимбурсния статус, оценка на здравните технологии, одобряване на фармакотерапевтични ръководства и проследяване на ефекта от терапията с лекарствени продукти. Поради възлагането на нови функции на Съвета числеността му се увеличава с 5 щатни бройки. С оглед съобразяване с 16 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ., бр. 15 от 2012 г.), необходимите щатни бройки ще бъдат осигурени чрез съответното намаляване на числеността на регионалните здравни инспекции. Тази компенсирана промяна е отразена в настоящия проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването, чрез който се изменя и Постановление 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г., изм. ДВ, бр. 70 от 2018 г.). В това постановление е отразена щатната численост на 5

6 2. Десислава Петрова (вх / г.) 1. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за администрацията (ЗА) всички протоколни дейности следва да се изпълняват от общата администрация. В проекта на постановлението протоколните функции са възложени на дирекция от специализираната администрация, а именно на дирекция Европейска координация и международно сътрудничество. Считам, че текстовете следва да бъдат прецизирани. 2. Също така предлагам текста на чл. 41, т. 13 да бъде заличен, тъй като се повтаря с този в чл. 37, т. 23 от проекта. Министерство на здравеопазването и на всички второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, съответно е предвидена горепосочената вътрешно компенсирана промяна. Предвижда се двете постановления да влязат в сила от г., с което ще се осигури съответствие на щатната численост на здравната система във всички нормативни актове. Преработена е разпоредбата на чл. 29, като всички протоколни дейности са възложени на дирекция Връзки с обществеността и протокол, която е част от общата администрация на Министерството на здравеопазването. Разпоредбата на т. 13 от чл. 41 е заличена. ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА Главен секретар 6

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от г. Приет с ПМС 121 от г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. б

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от г. Приет с ПМС 121 от г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. б УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от 14.07.2000 г. Приет с ПМС 121 от 05.07.2000 г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 12 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно