РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.димитър Греков министър на земеделието и храните Относно: изключване от горския фонд, поради промяна на предназначението на поземлени имоти частна държавна собственост, представляващи гори и земи, разположени в землището на с. Оборище, необходими за хвостохранилище Люляковица и хвостохранилище Западно насипище УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и 5, ал. 1 и ал. 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 14а, ал. 1, чл. 14г, ал. 1, чл. 17, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Закон за горите (отм.) и 75 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, предлагам на вниманието Ви проект на Решение на Министерския съвет за изключване от държавния горски фонд поради промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, в землището на с. Оборище, община Пазарджик. Засяга се залесена и незалесена горска територия в района на дейност на Южноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Смолян, териториално поделение Държавно горско стопанство Панагюрище. С проекта на акта се предвижда да се изключат при промяна на предназначението им гори и земи от горския фонд с обща площ 324,438 дка (триста двадесет и четири декара и четиристотин тридесет и осем квадратни метра), необходими за хвостохранилище Западно насипище и хвостохранилище Люляковица. Мотивите по законосъобразност са следните:

2 С рег. индекс / г. председателят на Държавна агенция по горите се е произнесъл с положително мотивирано становище за предварително съгласуване за изключване от горския фонд при промяна на предназначението на поземлен имот с номер в землището на с. Оборище, община Панагюрище, на основание чл. 14б от Закона за горите (отм.). С рег. индекс / г. председателят на Държавна агенция по горите се е произнесъл с положително мотивирано становище за предварително съгласуване за изключване от горския фонд при промяна на предназначението на поземлен имот с номер в землището на с. Оборище, община Панагюрище, на основание чл. 14б от Закона за горите (отм.). С рег. индекс / г. председателят на Държавна агенция по горите се е произнесъл с положително мотивирано становище за предварително съгласуване за изключване от горския фонд при промяна на предназначението на поземлен имот с номер в землището на с. Оборище, община Панагюрище, на основание чл. 14б от Закона за горите (отм.). С рег. индекс / г. председателят на Държавна агенция по горите се е произнесъл с положително мотивирано становище за предварително съгласуване за изключване от горския фонд при промяна на предназначението на поземлен имот с номер в землището на с. Оборище, община Панагюрище, на основание чл. 14б от Закона за горите (отм.). С рег. индекс ИАГ-35705/ г. в Изпълнителна агенция по горите е постъпило заявление от Асарел Медет АД, по чл.14в от Закона за горите (отм.) за имот с номер в землището на с. Оборище, община Панагюрище. С рег. индекс ИАГ-24704/ г. в Изпълнителна агенция по горите е постъпило заявление от Асарел Медет АД, по чл.14в от Закона за горите (отм.) за имот с номер в землището на с. Оборище, община Панагюрище. С рег. индекс ИАГ-35704/ г. в Изпълнителна агенция по горите е постъпило заявление от Асарел Медет АД, по чл.14в от Закона за горите (отм.) за имот с номер в землището на с. Оборище, община Панагюрище. С рег. индекс / г. в Изпълнителна агенция по горите е постъпило заявление от Асарел Медет АД, по чл.14в от Закона за горите (отм.) за имот с номер в землището на с. Оборище, община Панагюрище. Към заявленията са приложени документите, изискващи се по реда на чл. 14в, ал. 2 на Закона за горите (отм.), за изключване поради промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост, с обща площ 324,438 дка, необходими за хвостохранилище Люляковица и хвостохранилище Западно насипище. Със Заповед 117 от 04 март 2001 г., поправена със Заповед 439/ г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен подробен устройствен план план за целия експлоатационен контур на Западно насипище, находящо се в землището на с. Оборище, община Панагюрище, в който е включен поземлен имот с номер в землището на с. Оборище с ЕКАТТЕ 53103, община Панагюрище. Със Заповед 638 от 16 декември 2002 г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен подробен устройствен план за територията, върху която е изграден подобект Хвостохранилище Люляковица, с което са засегнати поземлени имоти с номера , и в землището на с. Оборище, Община Панагюрище. На основание чл. 14в, ал. 3 от Закона за горите (отм.) заявлението за изключване е разгледано от постоянната комисия, назначена със Заповед

3 939/ г., изменена със Заповед 467/ г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на преписки постъпили до влизане в сила на Закона за горите, във връзка с 5 от ПЗР на ЗГ, свързани с промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии и одобрен от министъра на земеделието и храните доклад ИАГ-22810/ г., която в протокол 7а от г. предлага да се изготви проект на решение на Министерския съвет за промяна предназначението на поземлените имоти в горски територии. Изключването от горския фонд поради промяна на предназначение на поземлените имоти в горски територии е възмездно. Определената цена за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии в размер на ,00 лева (шестстотин двадесет и една хиляди осемстотин тридесет и два лева), определена с доклади за оценка на имотите от г. и от г., изготвени от лицензиран оценител по Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с Постановление на Министерски съвет 236/ г., която Асрел Медет АД следва да внесе по бюджета на Изпълнителна агенция по горите. Средствата, които се предвижда да постъпят от Асарел Медет АД са в рамките на приходната част по бюджета на Изпълнителна агенция по горите, респективно Министерство на земеделието и храните. Средствата за компенсационно залесяване в размер на ,48 лева (двеста и осемдесет хиляди деветстотин тридесет и два лева и четиридесет и осем стотинки) следва да постъпят по банковата сметка на Южноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Смолян, определени въз основа на посочената площ на засегнатите гори в размер на 292,638 дка (двеста деветдесет и два декара шестстотин тридесет и осем квадратни метра), видно от утвърден протокол, от извършена проверка за определяне площта за компенсационно залесяване, представен от директора на Регионална дирекция по горите Пазарджик с писмо с изх от г., постъпило в Изпълнителна агенция по горите с рег. индекс ИАГ-26410/ г., и цената на 1 декар компенсационно залесяване в размер на 960,00 лева/дка (деветстотин и шестдесет лева за декар), определена със заповед 11/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Предложеният проект на решение не води до пряко и/или косвено въздействие по приходната част на държавния бюджет и съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация не се прилага финансова обосновка. Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право. Проектът е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, Предлагам, на основание 5, ал. 1 и ал. 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите, във връзка с чл. 14а, ал. 1 от Закона за горите (отм.)

4 и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Министерският съвет да приеме предложеният проект на решение на Министерския съвет за изключване от горския фонд поради промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии частна държавна собственост, представляващи гори и земи, разположени в землището на с. Оборище, община Панагюрище, необходими за хвостохранилище Люляковица и хвостохранилище Западно насипище. С уважение, ПРОФ. Д.С.Н. ДИМИТЪР ГРЕКОВ Министър

5 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т п р о е к т Р Е Ш Е Н И Е. от година За изключване от горския фонд, поради промяна на предназначението на поземлени имоти частна държавна собственост, представляващи гори и земи, разположени в землището на с. Оборище, необходими за хвостохранилище Люляковица и хвостохранилище Западно насипище На основание 5, ал. 1 и ал. 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за горите, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 14а, ал. 1, чл. 14г, ал. 1, чл. 17, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Закон за горите (отм.) и 75 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т Р Е Ш И: 1. Изключва от горския фонд поради промяна на предназначението им поземлени имоти в горски територии с обща площ 324,438 дка (триста двадесет и четири декара и четиристотин тридесет и осем квадратни метра), необходими за хвостохранилище Люляковица и хвостохранилище Западно насипище. Със Заповед 117 от 04 март 2001 г., поправена със Заповед 439/ г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен подробен устройствен план за целия експлоатационен контур на Западно насипище, находящо се в землището на с. Оборище, община Панагюрище, в който е включен поземлен имот с номер в землището на с. Оборище с ЕКАТТЕ 53103, община Панагюрище. Със Заповед 638 от 16 декември 2002 г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен подробен устройствен план за територията, върху която е изграден подобект Хвостохранилище Люляковица, с което са засегнати поземлени имоти с номера , и в землището на с. Оборище, Община Панагюрище. Засягат се залесени и незалесени горски територии в района на дейност на Южноценрално държавно предприятие ДП - гр. Смолян, териториално поделение C:\Inetpub\wwwroot\ConvertWord2pdf.com_New\UploadFolder\IAG-17531_RESHENIE_AsarelMedetAD.doc 1

6 Държавно горско стопанство Панагюрище, представляващи поземлени имоти с номера, както следва: в землището на с. Оборище с ЕКАТТЕ 53103, община Панагюрище, с площ 100,331 дка (сто декара триста тридесет и един квадратни метра), попадащ в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Панагюрище в отдел 169, подотдели 1, 6, б, в, отдел 170, подотдели 1, б, в, отдел 171, подотдели 1, а, в, г, в местността Равен габър при граници и съседи: дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, горско пасище на МЗГ ДЛ Панагюрище, дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, образуван е от имот , съгласно скица Ф01399/ г., презаверена на г., издадена от Общинска служба по земеделие Панагюрище. Имотът попада в част от отдел 170, подотдели б, в, г, е, ж, 1, 2, 3, 5, по Горскостопански план от 2012 г. на ТП ДГС Панагюрище, съгласно становище с изх. 1034/ г. Имотът е частна държавна собственост, съгласно Акт за частна държавна собственост 5110 от г., издаден от областен управител на област с административен център Пазарджик, вписан от Службата по вписванията гр. Панагюрище на г., вх. рег. 1523, том VI, 167, нот. дело 1252/2006 г., партида том 1, стр. 2664; в землището на с. Оборище с ЕКАТТЕ 53103, община Панагюрище, с площ 77,995 дка (седемдесет и седем декара деветстотин деветдесет и пет квадратни метра), попадащ в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Панагюрище в отдел 3001, подотдел 3, в местността Три могили при граници и съседи: дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, друга селскостопанска територия на Община Панагюрище, имотът е образуван от имот , съгласно скица Ф01404/ г., презаверена на г., издадена от Общинска служба по земеделие Панагюрище. Имотът попада в част от отдел 705, подотдели е, ж, з, и, к, л, м, н, 7, 8, 9, 10 по Горскостопански план от 2012 г. на ТП ДГС Панагюрище, съгласно становище с изх. 1035/ г. Имотът е частна държавна собственост, съгласно Акт за частна държавна собственост 5807 от г., издаден от областен управител на област с административен център Пазарджик, вписан от Службата по вписванията гр. Панагюрище на г., вх. рег. 587, том III, 1; в землището на с. Оборище с ЕКАТТЕ 53103, община Панагюрище, с площ 79,025 дка (седемдесет и девет декара и двадесет и пет квадратни метра), попадащ в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Панагюрище в отдел 169, подотдели а, з, отдел 170, подотдел е, в местността Хвостохранилище при граници и съседи: дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, хвостохранилище на МЗГ ДЛ Панагюрище, хвостохранилище на Държавата, дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, хвостохранилище на Държавата, имотът е образуван от имот , съгласно скица Ф01402/ г., презаверена на г., издадена от Общинска служба по земеделие Панагюрище. Имотът попада в част от отдел 705, подотдел 13, по Горскостопански план от 2012 г. на ТП ДГС Панагюрище, съгласно становище с изх. 1037/ г. Имотът е частна държавна собственост, съгласно Акт за частна държавна собственост 5250 от г., издаден от областен управител на област с административен център C:\Inetpub\wwwroot\ConvertWord2pdf.com_New\UploadFolder\IAG-17531_RESHENIE_AsarelMedetAD.doc 2

7 Пазарджик, вписан от Службата по вписванията гр. Панагюрище на г., вх. рег. 831, том III, 182, нот. дело 665/2007 г., партида том 1, стр. 2664; в землището на с. Оборище с ЕКАТТЕ 53103, община Панагюрище, с площ 67,087 дка (шестдесет и седем декара и осемдесет и седем квадратни метра), попадащ в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Панагюрище в отдел 3001, подотдел 3, в местността Три могили при граници и съседи: дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, хвостохранилище на Държавата, дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, дървопроизводителна горска площ на МЗГ ДЛ Панагюрище, имотът е образуван от имот , съгласно скица Ф01403/ г., презаверена на г., издадена от Общинска служба по земеделие Панагюрище. Имотът попада в част от отдел 705, подотдел 13, по Горскостопански план от 2012 г. на ТП ДГС Панагюрище, съгласно становище с изх. 1036/ г. Имотът е частна държавна собственост, съгласно Акт за частна държавна собственост 5808 от г., издаден от областен управител на област с административен център Пазарджик, вписан от Службата по вписванията гр. Панагюрище на г., вх. рег. 583, том II, 197; 2. Площта с променено предназначение, съгласно приложените скици, остава частна държавна собственост, като АСАРЕЛ МЕДЕТ АД, ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище 4500, област Пазарджик, община Панагюрище, м. Асарел, с представител Лъчезар Димитров Цоцорков, е необходимо да предприеме действия по включването й в съответните територии, съгласно чл. 8, от Закона за устройство на територията. 3. АСАРЕЛ МЕДЕТ АД да заплати обща цена за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, възлизаща на ,00 лева (шестстотин двадесет и една хиляди осемстотин тридесет и два лева), вносима по банковата сметка на Изпълнителна агенция по горите - БНБ - ЦУ София, IBAN: BG17 BNBG , BIC на БНБ BNBGBGSD, определена с доклади за оценка на имотите от г. и г., изготвени от лицензиран оценител по Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с Постановление на Министерски съвет 236 от 03 август 2011 г., с цена за промяна на предназначението на поземлените имоти с номера, както следва: ,00 лв. (триста двадесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и седем лева); ,00 лв. (сто и единадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева); ,00 лв. (осемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева); ,00 лв. (деветдесет и девет хиляди седемстотин и единадесет лева); 4. За извършване на компенсационно залесяване АСАРЕЛ МЕДЕТ АД внася по банкова сметка на Южноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Смолян, Търговска банка Д АД, клон Асеновград, IBAN: BG45 DEMI , BIC DEMI BGSF, средства в размер на ,48 лева (двеста и осемдесет хиляди деветстотин тридесет и два лева и четиридесет и осем стотинки), определени въз основа на посочената площ на засегнатите гори в размер на 292,638 дка (двеста деветдесет и два декара шестстотин тридесет и осем квадратни метра), видно от утвърден протокол от г., за извършена проверка и определяне площта за компенсационно залесяване, представен от директора на Регионална дирекция по горите Пазарджик с писмо с изх от C:\Inetpub\wwwroot\ConvertWord2pdf.com_New\UploadFolder\IAG-17531_RESHENIE_AsarelMedetAD.doc 3

8 г., постъпило в Изпълнителна агенция по горите с рег. индекс ИАГ-26410/ г., и цената на 1 декар компенсационно залесяване в размер на 960,00 лева/дка (деветстотин и шестдесет лева за декар), определена със заповед 11/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. 5. Разрешава се сеч на дървета само в площта с променено предназначение по реда по реда на Наредба 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011г.), след заплащане на дължимите суми по т. 3 и т. 4 от настоящото решение. МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ НИНА СТАВРЕВА И.Д.ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРАВНО-НОРМАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, МЗХ: НАДЕЖДА СИМЕОНОВА МАРИЯНА НИКОЛОВА C:\Inetpub\wwwroot\ConvertWord2pdf.com_New\UploadFolder\IAG-17531_RESHENIE_AsarelMedetAD.doc 4

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. ИВАН СТАНКОВ министър на земеделието и храните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на земеделието и храните ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 550337, факс 550337, E-mail odzgknl@abv.bg ЗАПОВЕД РД-05-194/01.10.2018г.

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-1/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-47/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; 05112 / 25-54 w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; 05112 / 35-77, b eloslav.eu@ um ail.cora Секретар: 05112 / 35-55 o b stin a b e lo sla v @

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - Б у р г а с З А П О В Е Д РД 11 263 25.09.2018г.

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-116/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-21/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-350, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация, тел. 5507, факс 5507, E-mail odzgknl@abv.bg ЗАПОВЕД РД-05-/0..0г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-128/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно