СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ"

Препис

1 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ВТОРИ СРОК ЗА КАНДИДАСТВАНЕ Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка, могат да подадат писмени възражения пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването, съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ 1 и чл. 18, ал. 4 от ПМС 162/2016 г. 2 За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс чрез ИСУН. Съобщението се счита за получено от Кандидата с изпращането му в ИСУН. Възражението се подава от кандидатите чрез ИСУН, по един от следните начини: 1. Възражението се подписва на хартиен носител, сканира се и се прикачва в модул Комуникация в ИСУН или 2. Възражението се подписва с електронен подпис и се прикачва в модул Комуникация в ИСУН. Възражението следва да е подписано от представляващото организацията лице или от упълномощено във връзка с подаване на възражението лице. В случай на упълномощаване за целите на подаване на възражението, заедно с възражението следва да се представи и нотариално заверено пълномощно. С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са били допълнително представени на оценителната комисия по реда на чл. 18, ал. 2 от ПМС 162/2016 г. Не се разглеждат възражения, които са подадени след изтичането на определения срок или от лица, различни от представляващите кандидата или упълномощени във връзка с подаване на възражението лица. За дата на подаване на възражението се счита датата на изпращането му в ИСУН. 1. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОМЕР/ НАИМЕНОВАНИЕ BG05SFOP Достъп до информация и отчетност в съдебната КАНДИДАТ Фондация Програма ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, подточка 6 от Насоките за кандидатстване (НК), на критерий 4 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на 1 Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2 Постановление 162 на Министерския съвет от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода г.

2 система условие за ефективен граждански контрол, с кандидат достъп до информация проектното предложение и критерий 4 по т. 2 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидата и партньора/ите от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК. Заедно с проектното предложение не е подадена Декларация на Кандидата Приложение 2 към НК, съгласно изискването на т. 24, подточка 6 от НК. На 17 октомври 2018 г. е изпратено искане от оценителната комисия до Кандидата за представяне на допълнителни документи/отстраняване на нередовности чрез системата ИСУН в срок до 25 октомври 2018 г. Кандидатът е уведомен, че следва да представи Декларация на Кандидата Приложение 2 към НК от пакета с документи за кандидатстване, приложими за втория срок за кандидатстване по процедурата, качени в ИСУН на адрес: f4ba5c925d00 и в секцията на Оперативна програма Добро управление на сайта eufunds.bg в информацията за Процедура BG05SFOP Граждански контрол върху реформата в съдебната система. В рамките на указания срок Кандидатът не е представил изискания документ. На 29 октомври 2018 г., на основание решение на оценителната комисия за удължаване на срока за предоставяне на допълнително поискани документи, е изпратено повторно искане до Кандидата чрез системата ИСУН за представяне на липсващата Декларация на кандидата Приложение 2 към НК. На Кандидата е предоставен срок до 31 октомври 2018 г. В рамките на указания срок, Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата Приложение 2 към НК от пакета документи за кандидатстване, приложими за втория срок за кандидатстване по процедурата. Съгласно предвидените действия по критерий 4 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение и критерий 4 по т. 2 Критерии за оценка на

3 административното съответствие и допустимостта на кандидата и партньора/ите от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК непредставянето на всички и/или на някой от документите или представянето на документи, които са нередовни, е основание за отхвърляне на проектното предложение, поради което то не се допуска до техническа и финансова оценка. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 12 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерий 3 по т. 2 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидата и партньора/ите от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК. 2. BG05SFOP Инициатива за развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове в Съдебен регион Пазарджик Фондация Фонд за превенция на престъпността ИГА Кандидатът не разполага с необходимия финансов капацитет съгласно НК и Методиката за оценка. Съгласно данните от приложения към проектното предложение счетоводен баланс за последната приключила финансова година финансовият капацитет на Кандидата се изчислява както следва: Крайният резултат за финансов капацитет по формулата ФКк/п=(Бп+Вп+Га-Гп)/БФП където, Бп е на Раздел Б. Провизии и сходни задължения от пасива Вп е на Раздел В. Задължения от пасива Га е на Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди от актива Гп е на Раздел Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди от пасива БФП е размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е ФКк=( )/99950,13 = 0,91.

4 Съгласно предвидените действия по критерий 3 по т. 2 от Раздел І на Методиката за оценка при получаване на стойност на финансовия капацитет >0.5, се приема, че Кандидатът не притежава финансов капацитет и не отговаря на изискванията за финансова стабилност, поради което проектното предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 3. BG05SFOP Гражданско наблюдение върху дейността на Специализирания наказателен съд и прокуратура Сдружение Институт за европейски стратегии и практики Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, подточка 4 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерий 4 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение и критерий 3 по т. 2 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидата и партньора/ите от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК. Заедно с проектното предложение не е представен счетоводен баланс за последната приключена финансова година на Кандидата в съответствие с изискването на т 24, подточка 4 от НК, поради което не е възможно оценителната комисия да прецени дали кандидатът разполага с финансов капацитет и дали отговаря на изискванията за финансова стабилност. На 17 октомври 2018 г. е изпратено искане от оценителната комисия до Кандидата за представяне на допълнителни документи/отстраняване на нередовности чрез системата ИСУН в срок до 25 октомври 2018 г. Кандидатът е уведомен, че следва да представи счетоводен баланс за последната приключена финансова година на Кандидата в съответствие с изискването на т 24, подточка 4 от НК. Към проектното предложение са приложени счетоводни документи (напр. отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и други), но в тях не е налична информацията, необходима за оценка на финансовия капацитет на Кандидата.

5 В рамките на указания срок Кандидатът не е представил изискания документ. На 29 октомври 2018 г., на основание решение на оценителната комисия за удължаване на срока за предоставяне на допълнително поискани документи, е изпратено повторно искане до Кандидата чрез системата ИСУН за представяне на липсващия счетоводен баланс за последната приключена финансова година на Кандидата като му е предоставен срок до 31 октомври 2018 г. В рамките на указания срок, Кандидатът не е представил изискания от оценителната комисия документ. Съгласно предвидените действия по критерий 4 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение и критерий 3 по т. 2 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидата и партньора/ите от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК непредставянето на всички и/или на някой от документите или представянето на документи, които са нередовни, е основание за отхвърляне на проектното предложение, поради което то не се допуска до техническа и финансова оценка. 4. BG05SFOP Изследване на причините за нe функциониране на правния институт Оздравяване на предприятието - проучване на обществените и институционални нагласи, анализ на съдебната практика и на конкретни производства в Сдружение Национален съюз на синдиците Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 8 и 14 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерии 9 и 13 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК Съгласно посоченото в т. 8 Индикатори от НК с оглед на постигане на целите и изпълнение на индикаторите, заложени в ОПДУ, във всяко проектно предложение по процедурата следва задължително да бъде

6 окръжните съдилища и изработване на предложения за мерки за подобряване на ефективността на производството по оздравяване предприятието на длъжника по Глава 44 част IV от Търговския закон включен индикатор Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации и минимум един от двата индикатора Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система и Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове. Мерната единица за всички посочени индикатори за изпълнение е брой. Кандидатите следва да заложат целеви стойности на задължителните индикатори за изпълнение, различни от 0. За индикатори Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации и Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове (в случай че в проектното предложение е включен такъв индикатор) целевата стойност следва да бъде 1. В Раздел 8 Индикатори на Формуляра за кандидатстване, по проектното предложение са включени индикатори Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система и Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове с целева стойност 1. Не е включен задължителният по процедурата индикатор Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации. Съгласно предвидените действия по критерий 13 по т. 1 от Раздел І на Методиката за оценка по процедурата, в случай че не са заложени задължителните индикатори за изпълнение, като са количествено определени с положителна целева стойност, различна от 0, проектното предложение ще бъде отхвърлено В проектното предложение не е предвидена дейност за информация и комуникация, с което не са спазени изискванията, посочени в т. 14

7 Дейности допустими за финансиране от НК, поле Важно във всяко проектно предложение задължително да бъде включена дейност за осигуряване на информация и комуникация по проекта. Съгласно предвидените действия по критерий 9 по т. 1 от Раздел І на Методиката за оценка по процедурата, в случай че проектното предложение не съдържа дейност за осигуряване на информация и комуникация, то ще бъде отхвърлено. 5. BG05SFOP Нека градим доверие в съдебната система Сдружение Нов път Поради несъответствие с т. 8 и 14 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерии 9 и 13 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК, проектното предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 8 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерий 13 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК. Съгласно посоченото в т. 8 Индикатори от НК с оглед на постигане на целите и изпълнение на индикаторите, заложени в ОПДУ, във всяко проектно предложение по процедурата следва задължително да бъде включен индикатор Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации и минимум един от двата индикатора Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система и Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

8 Мерната единица за всички посочени индикатори за изпълнение е брой. Кандидатите следва да заложат целеви стойности на задължителните индикатори за изпълнение, различни от 0. За индикатори Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации и Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове (в случай че в проектното предложение е включен такъв индикатор) целевата стойност следва да бъде 1. В Раздел 8 Индикатори на ФК по това проектно предложение са включени индикатори Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система, Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове и Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт с целева стойност 1. Не е включен задължителният по процедурата индикатор Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации. Съгласно предвидените действия по критерий 13 по т. 1 от Раздел І на Методиката за оценка по процедурата, в случай че не са заложени задължителните индикатори за изпълнение, като са количествено определени с положителна целева стойност, различна от 0, проектното предложение ще бъде отхвърлено, поради което то не се допуска до техническа и финансова оценка. 6. BG05SFOP Алтернативното правосъдие - възможност за гражданите Сдружение Мулти акт Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 8 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерий 13 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за

9 оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК. Съгласно посоченото в т. 8 Индикатори от НК с оглед на постигане на целите и изпълнение на индикаторите, заложени в ОПДУ, във всяко проектно предложение по процедурата следва задължително да бъде включен индикатор Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации и минимум един от двата индикатора Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система и Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове. Мерната единица за всички посочени индикатори за изпълнение е брой. Кандидатите следва да заложат целеви стойности на задължителните индикатори за изпълнение, различни от 0. За индикатори Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации и Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове (в случай че в проектното предложение е включен такъв индикатор) целевата стойност следва да бъде 1. В Раздел 8 Индикатори на ФК по това проектно предложение е включен единствено индикатор Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове, като същият е заложен с целева стойност 0, а не с целева стойност 1, както е посочено в т. 8 Индикатори от НК. Не е включен задължителният по процедурата индикатор Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации. Съгласно предвидените действия по критерий 13 по т. 1 от Раздел І на Методиката за оценка по процедурата, в случай че не са заложени задължителните индикатори за изпълнение, като са количествено

10 определени с положителна целева стойност, различна от 0, проектното предложение ще бъде отхвърлено, поради което то не се допуска до техническа и финансова оценка. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 12 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерий 3 по т. 2 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидата и партньора/ите от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК. Кандидатът не разполага с необходимия финансов капацитет, съгласно НК и Методиката за оценка. 7. BG05SFOP Достъп до правосъдие за хората с увреждания Сдружение Активно общество Съгласно данните от приложения към проектното предложение счетоводен баланс за последната приключила финансова година финансовият капацитет на Кандидата се изчислява както следва: Крайният резултат за финансов капацитет по формулата ФКк/п=(Бп+Вп+Га- Гп)/БФП където, Бп е на Раздел Б. Провизии и сходни задължения от пасива Вп е на Раздел В. Задължения от пасива Га е на Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди от актива Гп е на Раздел Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди от пасива БФП е размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е ФКк=( )/99402,91= 0,77. Съгласно предвидените действия по критерий 3 по т. 2 от Раздел І на Методиката за оценка при получаване на стойност на финансовия капацитет >0.5, се приема, че Кандидатът не притежава финансов капацитет и не

11 отговаря на изискванията за финансова стабилност, поради което проектното предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 8. BG05SFOP Модернизиране и усъвършенстване на уредбата и организация на експертизите СНЦ Сдружение за анализи и експертизи Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 14 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерий 9 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК. В проектното предложение не е предвидена дейност за информация и комуникация, с което не са спазени изискванията, посочени в т. 14 Дейности допустими за финансиране от НК, поле Важно във всяко проектно предложение задължително да бъде включена дейност за осигуряване на информация и комуникация по проекта. Съгласно предвидените действия по критерий 9 по т. 1 от Раздел І на Методиката за оценка по процедурата, в случай че проектното предложение не съдържа дейност за осигуряване на информация и комуникация, то ще бъде отхвърлено, поради което то не се допуска до техническа и финансова оценка. 9. BG05SFOP Алтернативни методи за решаване на правни спорове - граждански контрол и добри практики в съдебната система Енергиен и духовен център Хризантема Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 8 и т. 14 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерии 9 и 13 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение от раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК Съгласно посоченото в т. 8 Индикатори от НК с оглед на постигане на целите и изпълнение на индикаторите, заложени в ОПДУ, във всяко проектно предложение по процедурата следва задължително да бъде

12 включен индикатор Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации и минимум един от двата индикатора Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система и Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове. Мерната единица за всички посочени индикатори за изпълнение е брой. Кандидатите следва да заложат целеви стойности на задължителните индикатори за изпълнение, различни от 0. За индикатори Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации и Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове (в случай че в проектното предложение е включен такъв индикатор) целевата стойност следва да бъде 1. В раздел 8 Индикатори от ФК по това проектно предложение е включен единствено индикатор Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации, като същият е заложен с целева стойност 0, а не с целева стойност 1, както е посочено в т. 8 Индикатори от НК. Съгласно предвидените действия по критерий 13 по т. 1 от Раздел І на Методиката за оценка по процедурата, в случай че не са заложени задължителните индикатори за изпълнение, като са количествено определени с положителна целева стойност, различна от 0, проектното предложение ще бъде отхвърлено, поради което то не се допуска до техническа и финансова оценка В проектното предложение не е предвидена дейност за информация и комуникация, с което не са спазени изискванията, посочени в т. 14 Дейности допустими за финансиране от НК, поле Важно във всяко проектно предложение задължително да бъде включена дейност за осигуряване на информация и комуникация по проекта.

13 Съгласно предвидените действия по критерий 9 по т. 1 от Раздел І на Методиката за оценка по процедурата, в случай че проектното предложение не съдържа дейност за осигуряване на информация и комуникация, то ще бъде отхвърлено. Поради несъответствие с т. 8 и 14 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерии 9 и 13 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение от Раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК, проектното предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 10. BG05SFOP Ефективен и адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система с фокус съдебните заседатели Сдружение Инициативи и иновации Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 12 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерий 2 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение от раздел I. Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост на Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата Приложение 8 към НК. След извършеното разпределение, оценителната комисия установи, че кандидат Сдружение Инициативи и иновации е подал две проектни предложения BG05SFOP и BG05SFOP В съответствие с посоченото в т. 12 от НК по процедурата, всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение за всеки срок на кандидатстване по процедурата. В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, до оценка ще бъде допуснато само първото по време на подаване проектно предложение. Съгласно т. 12 от НК и критерий 2 по т. 1 Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектното предложение от раздел I. Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на Методиката за оценка, в случай, че

14 Кандидат е подал повече от едно проектно предложение в съответния срок, оценка ще бъде извършена само на първото по време на подаване проектно предложение. Проектното предложение не е разглеждано, тъй като е второ подадено по време от един и същи кандидат в рамките на един и същи срок за кандидатстване.

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-1.2.03 НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020 Подобряване на производственият капацитет в МСП Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: Общ размер на безвъзмездната

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански» Дата на провеждане:

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-каспичан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.089

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2 СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001 19.030 МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разрешаването

Подробно

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТ от конкурс на Министерство на културата Покана за набиране на проектни предложения Събития за популяризиране на съвременното европейско

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

Въпроси и разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при при

Въпроси и разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при при Въпроси и разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно