r_AcademicCurriculum_BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "r_AcademicCurriculum_BG"

Препис

1 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector / проф д-р инж Иван Марков / Prof Dr Eng Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ FACULTY OF ARCHITECTURE СПЕЦИАЛНОСТ Архитектура SPECIALTY Architecture образователно - квалификационна степен МАГИСТЪР Degree MASTER OF SCIENCE форма на обучение РЕДОВНА Form of Education FULL TIME UNIVERSITY LEVEL УЧЕБЕН ПЛАН ACADEMIC CURRICULUM 2016/2017 Утвърден от Факултетния съвет Confirmed by Faculty Council Дата Date Утвърждавам Декан Confirmed by Dean / проф д-р арх А Писарски / ProfDrArch APisarski

2 I семестър Архитектура Semester I Architecture Задължителни курсове HARTbCBA История на изкуството и(e) History of Arts MATHbCBA Математика и(e) Mathematics FADEbCBA Основи на архитектурното проектиране - курсови задачи то(c) Fundamentals of Architectural Design - exercises FADLbCBA Основи на архитектурното проектиране и(e) Fundamentals of Architectural Design BMTbCBA Строителни материали и(e) Building Materials DRW1bCBA Рисуване - I част Drawing - Part I MOD1bCBA Моделиране - I част Modelling - Part I Compulsory courses Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) FL_bCBA Чужд език Foreign Language SPObCBA Физическо възпитание и спорт Physical Education Практически занятия или извънсеместриални курсове Practical work or additional courses * FADbCPA Учебна практика по основи на архитектурното проектиране з(p/f) Fundamentals of Architectural Design - practical training credits to sem 1 * DRWbCPA Учебна практика по рисуване Drawing - Practical Training credits to sem 2 ОБЩО Избираеми курсове Чужд език Foreign Language ENbEBA Английски език English Language FRbEBA Френски език French Language GEbEBA Немски език German Language BGbEBA Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students 1 out of 4 TOTAL Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu I

3 II семестър Архитектура Semester II Architecture Задължителни курсове HA1bCBA История на античната и средновековна архитектура History of Ancient and Medieval Architecture DEGLbCBA Дескриптивна геометрия и(e) Descriptive Geometry DEGEbCBA Дескриптивна геометрия - курсови задачи то(c) Descriptive Geometry - exercises BPHLbCBA Строителна физика и(e) Building Physics BPHEbCBA Строителна физика - курсови задачи то(c) Building Physics - exercises VISbCBA Изобразителни средства то(c) Fine Arts Techniques BCONLbCBA Сградостроителство Building Construction SUbCBA Геодезия и(e) Surveying DRW1bCBA Рисуване - I част то(c) Drawing - Part I MOD1bCBA Моделиране - I част то(c) Modelling - Part I Compulsory courses Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) PH_bCBA Философия и(e) Philosophy FL_bCBA Чужд език Foreign Language 1 out of SPObCBA Физическо възпитание и спорт Physical Education Практически занятия или извънсеместриални курсове Practical work or additional courses * FADbCPA Учебна практика по основи на архитектурното проектиране з(p/f) Fundamentals of Architectural Design - practical training 5 days x 6 hours * DRWbCPA Учебна практика по рисуване з(p/f) Drawing - Practical Training 5 days x 6 hours ОБЩО out of 3 TOTAL Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu II

4 II семестър Архитектура Semester II Architecture Избираеми курсове Философия Philosophy TVbEBA Теория на ценностите и(e) Theory of Values HPHbEBA История на философията и(e) History of Philosophy PHCRbEBA Философия на културата и религията и(e) Philosophy of Culture and Religion * Чужд език Foreign Language ENbEBA Английски език English Language FRbEBA Френски език French Language GEbEBA Немски език German Language BGbEBA Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu II

5 III семестър Архитектура Semester III Architecture Задължителни курсове HA1bCBA История на античната и средновековна архитектура и(e) History of Ancient and Medieval Architecture INF1bCBA Информатика в архитектурата - I част то(c) Informatics in Architecture - Part I FADP1bCBA Основи на архитектурното проектиране - I проект зп(pp) Fundamentals of Architectural Design - Project I RBLDLbCBA Жилищни сгради Residential Buildings PBLDLbCBA Обществени сгради Public Buildings BCONLbCBA Сградостроителство Building Construction BCONP1bCBA Сградостроителство - I проект зп(pp) Housing Construction - Project I BIEbCBA Сградни инсталации и съоръжения и(e) Building Installations and Equipment SM1bCBA Строителна механика - I част и(e) Structural Mechanics I DRW2bCBA Рисуване - II част Drawing - Part II MOD2bCBA Моделиране - II част Modelling - Part II Compulsory courses Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) FL_bCBA Чужд език то(c) Foreign Language 1 out of SPObCBA Физическо възпитание и спорт Physical Education Практически занятия или извънсеместриални курсове Practical work or additional courses * HAbCPA Учебна практика по история на архитектурата з(p/f) History of Architecture - practical training credits to semiv * BCONbCPA Учебна практика по сградостроителство з(p/f) Building Construction - practical training credits to sem IV ОБЩО Избираеми курсове Чужд език Foreign Language ENbEBA Английски език то(c) English Language FRbEBA Френски език то(c) French Language GEbEBA Немски език то(c) German Language BGbEBA Български език за чуждестранни студенти то(c) Bulgarian Language for Foreign Students TOTAL Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu III

6 IV семестър Архитектура Semester IV Architecture Задължителни курсове HA2bCBA История на архитектурата ХV - ХVIII век и(e) History of Architecture - ХV - ХVІІІ Centuries INF2bCBA Информатика в архитектурата - II част то(c) Informatics in Architecture - Part II FADP2bCBA Основи на архитектурното проектиране - II проект зп(pp) Fundamentals of Architectural Design - Project II RBLDLbCBA Жилищни сгради и(e) Residential Buildings PBLDLbCBA Обществени сгради и(e) Public Buildings AGBLbCBA Аграрни сгради и(e) Agrarian Buildings URBLbCBA Градоустройство Urban Planning BCONLbCBA Сградостроителство и(e) Building Construction BCONP2bCBA Сградостроителство - II проект зп(pp) Housing Construction - Project II SM2bCBA Строителна механика - II част и(e) Structural Mechanics II DRW2bCBA Рисуване - II част то(c) Drawing - Part II MOD2bCBA Моделиране - II част то(c) Modelling - Part II Compulsory courses Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) SPObCBA Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education Практически занятия или извънсеместриални курсове Practical work or additional courses * HAbCPA Учебна практика по история на архитектурата з(p/f) History of Architecture - practical training 5 days x 6 hours * BCONbCPA Учебна практика по сградостроителство з(p/f) Building Construction - practical training 5 days x 6 hours ОБЩО TOTAL Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IV

7 V семестър Архитектура Semester V Architecture Задължителни курсове HBGAbCBA История на българската архитектура и(e) History of Bulgarian Architecture 00407' RBLDP1bCBA Жилищни сгради - I проект 0 90' 90' 90' 180' 6' зп(pp) Residential Buildings - Project I 00410'' PBLDP1bCBA Обществени сгради - I проект 0 90'' 90'' 90'' 180'' 6'' зп(pp) Public Buildings - Project I AGBPbCBA Аграрни сгради - проект зп(pp) Agrarian Buildings - Project IBLDLbCBA Промишлени сгради Industrial Buildings PLNDLbCBA Паркова и ландшафтна архитектура и(e) Park and Landscape Architecture URBLbCBA Градоустройство и(e) Urban Planning URBP1bCBA Градоустройство - I проект зп(pp) Urban Planning - Project I ASLbCBA Архитектурни конструкции Architectural Structures ASP1bCBA Архитектурни конструкции - I проект зп(pp) Architectural Structures - Project I RCSLbCBA Стоманобетонни конструкции и(e) Reinforced Concrete Structures RCSPbCBA Стоманобетонни конструкции - проект то(c) Reinforced Concrete Structures - Project Assignment Compulsory courses for 1/2 of streams for 1/2 of streams Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ОБЩО TOTAL (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) 01203' INFbFBA Информатика в архитектурата то(c) Informatics in Architecture available in s 5/6/7/8 Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu V

8 VI семестър Архитектура Semester VI Architecture Задължителни курсове PAHbCBA Опазване на архитектурното наследство и(e) Preservation of Architectural Heritage Compulsory courses * 00407'' RBLDP1bCBA Жилищни сгради - I проект 0 90'' 90'' 90'' 180'' 6'' зп(pp) Residential Buildings - Project I for 1/2 of streams 00410' PBLDP1bCBA Обществени сгради - I проект 0 90' 90' 90' 180' 6' зп(pp) Public Buildings - Project I IBLDLbCBA Промишлени сгради и(e) Industrial Buildings IBLDP1bCBA Промишлени сгради - I проект зп(pp) Industrial Buildings - Project I DALbCBA Дизайн за архитектурата и(e) Industrial Design for Architects PLNDPbCBA Паркова и ландшафтна архитектура - проект зп(pp) Park and Landscape Architecture - Project ASLbCBA Архитектурни конструкции и(e) Architectural Structures ASP2bCBA Архитектурни конструкции - II проект зп(pp) Architectural Structures - Project II SITSbCBA Стоманени и дървени конструкции и(e) Steel and Timber Structures SITSPbCBA Стоманени и дървени конструкции - проект то(c) Steel and Timber Structures - Project Assignment for 1/2 of streams Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) ECONbCBA Икономика и(e) Economics ОБЩО Избираеми курсове Икономика Economics GTEbEBA икономическа теория и(e) General Theory of Economics MRKbEBA Маркетинг и(e) Marketing MNGbEBA Мениджмънт и(e) Management 1 out of 3 TOTAL Elective courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) 01203'' INFbFBA Информатика в архитектурата то(c) Informatics in Architecture available in s 5/6/7/8 Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VI

9 VII семестър Архитектура Semester VII Architecture Задължителни курсове HMAbCBA История на архитектурата ХІХ - ХХ век и(e) History of Modern Architecture MUPAbCBA Управление в градоустройството и архитектурата то(c) Management in Urban Planning and Architecture 00408' RBLDP2bCBA Жилищни сгради - II проект 0 90' 90' 90' 180' 6' зп(pp) Residential Buildings - Project II 00411'' PBLDP2bCBA Обществени сгради - II проект 0 90'' 90'' 90'' 180'' 6'' зп(pp) Public Buildings - Project II 00416' IBLDP2bCBA Промишлени сгради - II проект 0 90' 90' 90' 180' 6' зп(pp) Industrial Buildings - Project II DAPbCBA Дизайн за архитектурата - проект зп(pp) Industrial Design for Architects - Project INTLbCBA Интериор и(e) Interior Compulsory courses for 1/2 of streams for 1/2 of streams for 1/2 of streams * 00605'' URBP2bCBA Градоустройство - II проект 0 90'' 90'' 90'' 180'' 6'' зп(pp) Urban Planning - Project II for 1/2 of streams TISbCBA Технически инсталации и системи и(e) Technical Installations and Systems OCbCBA Организация на строителството и(e) Organization of Construction Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) Рисуване и моделиране Drawing and Modelling ОБЩО Избираеми курсове * Рисуване и моделиране Drawing and Modelling DRW3bEBA Рисуване - III част Drawing - Part III MOD3bEBA Моделиране - III част Modelling - Part III 1 out of 2 TOTAL Elective courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) * Дисциплини по избор - IX семестър Elective disciplines - semester IX look at page IX 01203''' INFbFBA Информатика в архитектурата то(c) Informatics in Architecture available in s 5/6/7/8 Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VII

10 VIII семестър Архитектура Semester VIII Architecture Задължителни курсове SOCAbCBA Социология на архитектурата и(e) Sociology of Architecture AESbCBA Естетика и(e) Aesthetics 00408'' RBLDP2bCBA Жилищни сгради - II проект 0 90'' 90'' 90'' 180'' 6'' зп(pp) Residential Buildings - Project II 00411' PBLDP2bCBA Обществени сгради - II проект 0 90' 90' 90' 180' 6' зп(pp) Public Buildings - Project II 00416'' IBLDP2bCBA Промишлени сгради - II проект 0 90'' 90'' 90'' 180'' 6'' зп(pp) Industrial Buildings - Project II INTPbCBA Интериор - проект зп(pp) Interior - Project 00605' URBP2bCBA Градоустройство - II проект 0 90' 90' 90' 180' 6' зп(pp) Urban Planning - Project II REGPLbCBA Регионално планиране и(e) Regional Planning COTELSbCBA Технология на строителството и охрана на труда и(e) Construction Technology and Labour Safety ECONAbCBA Икономика на строителството и архитектурата и(e) Economics of Construction and Architecture EEFAbCBA Енергоефективна архитектура и(e) Energy Efficient Architecture Compulsory courses for 1/2 of streams for 1/2 of streams for 1/2 of streams for 1/2 of streams Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) Рисуване и моделиране то(c) Drawing and Modelling 1 out of 2 ОБЩО Избираеми курсове Рисуване и моделиране Drawing and Modelling DRW3bEBA Рисуване - III част то(c) Drawing - Part III MOD3bEBA Моделиране - III част то(c) Modelling - Part III TOTAL Elective courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) * Дисциплини по избор - X семестър Elective disciplines - semester X look at page X 01205'''' INFbFBA Информатика в архитектурата то(c) Informatics in Architecture available in s 5/6/7/8 Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VIII

11 Жилищни сгради и комлекси Residential Buildings Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

12 IX семестър Профилиращо ниво Архитектура - Жилищни сгради и комлекси Semester IX Specialization level Architecture - Residential Buildings Задължителни курсове RBLKP1bCSA Жилищни сгради - I преддипломен проект зп(pp) Residential Buildings - Pre - Diploma Project I RBLKSLbCSA Жилищни сгради - специализиран курс Residential Buildings - Specialized Course RBLKSLbCBA Жилищни сгради - специализиран проект зп(pp) Residential Building - Specialized Project Compulsory courses Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) Дисциплини по избор - IX семестър Elective disciplines - semester IX ОБЩО by choice TOTAL Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

13 IX семестър Профилиращо ниво Архитектура - Жилищни сгради и комлекси Semester IX Specialization level Architecture - Residential Buildings Избираеми курсове Дисциплини по избор - IX семестър Elective disciplines - semester IX 01001' ECOUPbESA Екология в териториално - селищното устройство и архитектурата и(e) Regional and Urban Planning and Architecture Ecology 01002' AECbESA Архитектура на инженерните съоръжения и(e) Architecture of Engineering Constructions 01004' TARbESA Теория на архитектурата и(e) Theory of Architecture 01005' CANbESA Културна антропология на града и(e) Cultural Anthropology 01006' PAHbESA Опазване на архитектурното наследство и(e) Preservation of Architectural Heritage 01007' AIT1bESA Специализирани компютърни технологии - 3D Studio то(c) Advanced Information Technologies - 3D Studio 01008' AIT2bESA Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD то(c) Advanced Information Technologies - ArhiCAD 01010' EEBPbESA Енергоефективно поведение на сградите то(c) Energy Efficient Building Performance 01012' ARLbESA Архитектурно осветление и(e) Lighting in Architecture 01016' REGPPbESA Регионално планиране - проект то(c) Regional Planning - Project 01018' CPESbESA Защита при извънредни ситуации и(e) Civil Protection in Emergency Situations 01021' SARbESA Устойчива архитектура на сградите и(e) Sustainable Architecture 01022' CIAMMbESA Съвременни изображения, архитектурни медии и модели и(e) Contemporary Images, Architectural Media and Models PBLKSLbEBA Обществени сгради - специализиран курс и(e) Public Buildings - Specialized Course IBLKSLbCBA Промишлени /аграрни/ сгради - специализиран курс и(e) Industrial (or Agrarian) Buildings - Specialized Course INTSCbEBA Интериор - специализиран курс и(e) Interior - Specialized Course DASCbEBA Дизайн за архитектурата - специализиран курс и(e) Industrial Design for Architects - Specialized Course PAHSCbEBA Опазване на архитектурното наследство - специализиран курс и(e) Preservation of Architectural Heritage - Specialized Course ASSCbEBA Архитектурни конструкции - специализиран курс и(e) Architectural Structures - Specialized Course BRSCbEBA Реконструкция на сгради - специализиран курс и(e) Buildings Reconstruction - Specialized Course Elective courses 'spec 'spec spec spec spec spec Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

14 IX семестър Профилиращо ниво Архитектура - Жилищни сгради и комлекси Semester IX Specialization level Architecture - Residential Buildings (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) 01201' AIT3bFSA Специализирани компютърни технологии CAD - система за архитектурно проектиране ALLPLAN FT "NEMETSCHEK" то(c) CAD - ALLPLAN FT NEMETSCHEK CAAbFSA Съвременна американска архитектура то(c) Contemporary American Architecture Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

15 X семестър Профилиращо ниво Архитектура - Жилищни сгради и комлекси Semester X Specialization level Architecture - Residential Buildings Задължителни курсове Compulsory courses RBLKSLbCSA Жилищни сгради - специализиран курс и(e) Residential Buildings - Specialized Course RBLKP2bCSA Жилищни сгради - II преддипломен проект зп(pp) Residential Building - Pre - Diploma Project II Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор Elective discipline Практически занятия или извънсеместриални курсове PDPRbCPA Преддипломна практика по профил з(p/f) Pre Diploma Field Practice ОБЩО Избираеми курсове Дисциплини по избор - X семестър Elective disciplines - semester X 01003'' CARRbESA Съвременни архитектурни явления и(e) Contemporary Architecture 01007'' AIT1bESA Специализирани компютърни технологии - 3D Studio то(c) Advanced Information Technologies - 3D Studio 01008'' AIT2bESA Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD то(c) Advanced Information Technologies - ArhiCAD 01009'' PRPAbESA Практикуване на професията "Архитект" и(e) Practicing the Architectural Profession 01010'' EEBPbESA Енергоефективно поведение на сградите то(c) Energy Efficient Building Performance 01011'' EPSDbESA Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие и(e) Environmental Protection Policy and Sustainable Development 01013'' COLAbESA Цветът в архитектурата и(e) Colour in Architecture 01014'' HHRBbESA История на високите сгради и(e) History of High Rise Buildings 01016'' REGPPbESA Регионално планиране - проект то(c) Regional Planning - Project 01017'' AANbESA Архитектурна антропология и(e) Arhitectural Anthropology 01019'' SOLAbESA Слънчева архитектура и(e) Solar Architecture 01020'' ARACbESA Архитектурна акустика и(e) Architectural Acoustics 01021" SSAUbESA Почвознание за архитекти и урбанисти и(e) Soil Science for Architects and Urbanists 01022'' CIAMMbEBA Съвременни изображения, архитектурни медии и модели и(e) Contemporary Images, Architectural Media and Models 01023'' URBSCbCBA Градоустройство - специализиран курс и(e) Urban Planning - Specialized Course 1 by choice Practical work or additional courses 5 weeks TOTAL Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu X

16 X семестър Профилиращо ниво Архитектура - Жилищни сгради и комлекси Semester X Specialization level Architecture - Residential Buildings (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) 01201'' AIT3bFSA Специализирани компютърни технологии CAD - система за архитектурно проектиране ALLPLAN FT "NEMETSCHEK" то(c) CAD - ALLPLAN FT NEMETSCHEK Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu X

17 Обществени сгради и комплекси Public Buildings Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

18 IX семестър Профилиращо ниво Архитектура - Обществени сгради и комплекси Semester IX Specialization level Architecture - Public Buildings Задължителни курсове PBLKP1bCSA Обществени сгради - I преддипломен проект зп(pp) Public Buildings - Pre - Diploma Project I PBLKSLbCSA Обществени сгради - специализиран курс Public Buildings - Specialized Course Compulsory courses Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) Дисциплини по избор - IX семестър Elective disciplines - semester IX ОБЩО by choice TOTAL Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

19 IX семестър Профилиращо ниво Архитектура - Обществени сгради и комплекси Semester IX Specialization level Architecture - Public Buildings Избираеми курсове Дисциплини по избор - IX семестър Elective disciplines - semester IX 01001' ECOUPbESA Екология в териториално - селищното устройство и архитектурата и(e) Regional and Urban Planning and Architecture Ecology 01002' AECbESA Архитектура на инженерните съоръжения и(e) Architecture of Engineering Constructions 01004' TARbESA Теория на архитектурата и(e) Theory of Architecture 01005' CANbESA Културна антропология на града и(e) Cultural Anthropology 01006' PAHbESA Опазване на архитектурното наследство и(e) Preservation of Architectural Heritage 01007' AIT1bESA Специализирани компютърни технологии - 3D Studio то(c) Advanced Information Technologies - 3D Studio 01008' AIT2bESA Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD то(c) Advanced Information Technologies - ArhiCAD 01010' EEBPbESA Енергоефективно поведение на сградите то(c) Energy Efficient Building Performance 01012' ARLbESA Архитектурно осветление и(e) Lighting in Architecture 01016' REGPPbESA Регионално планиране - проект то(c) Regional Planning - Project 01018' CPESbESA Защита при извънредни ситуации и(e) Civil Protection in Emergency Situations 01021' SARbESA Устойчива архитектура на сградите и(e) Sustainable Architecture 01022' CIAMMbESA Съвременни изображения, архитектурни медии и модели и(e) Contemporary Images, Architectural Media and Models RBLKSLbEBA Жилищни сгради - специализиран курс и(e) Residential Buildings - Specialized Course IBLKSLbEBA Промишлени /аграрни/ сгради - специализиран курс и(e) Industrial (or Agrarian) Buildings - Specialized Course INTSCbEBA Интериор - специализиран курс и(e) Interior - Specialized Course DASCbEBA Дизайн за архитектурата - специализиран курс и(e) Industrial Design for Architects - Specialized Course ASSCbEBA Архитектурни конструкции - специализиран курс и(e) Architectural Structures - Specialized Course PAHSCbEBA Опазване на архитектурното наследство - специализиран курс Preservation of Architectural Heritage - Specialized Course BRSCbEBA Реконструкция на сгради - специализиран курс и(e) Buildings Reconstruction - Specialized Course Elective courses spec spec s s Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

20 IX семестър Профилиращо ниво Архитектура - Обществени сгради и комплекси Semester IX Specialization level Architecture - Public Buildings (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) 01201' AIT3bFSA Специализирани компютърни технологии CAD - система за архитектурно проектиране ALLPLAN FT "NEMETSCHEK" то(c) CAD - ALLPLAN FT NEMETSCHEK CAAbFSA Съвременна американска архитектура то(c) Contemporary American Architecture Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

21 X семестър Профилиращо ниво Архитектура - Обществени сгради и комплекси Semester X Specialization level Architecture - Public Buildings Задължителни курсове Compulsory courses PBLKSLbCSA Обществени сгради - специализиран курс и(e) Public Buildings - Specialized Course PBLKP2bCSA Обществени сгради - II преддипломен проект зп(pp) Public Buildings - Pre - Diploma Project II PBSPbCBA Обществени сгради - специализиран проект зп(pp) Public Buildings - Specialized Project Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор Elective discipline Практически занятия или извънсеместриални курсове PDPRbCPA Преддипломна практика по профил з(p/f) Pre Diploma Field Practice ОБЩО Избираеми курсове Дисциплини по избор - X семестър Elective disciplines - semester X 01003'' CARRbESA Съвременни архитектурни явления и(e) Contemporary Architecture 01007'' AIT1bESA Специализирани компютърни технологии - 3D Studio то(c) Advanced Information Technologies - 3D Studio 01008'' AIT2bESA Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD то(c) Advanced Information Technologies - ArhiCAD 01009'' PRPAbESA Практикуване на професията "Архитект" и(e) Practicing the Architectural Profession 01010'' EEBPbESA Енергоефективно поведение на сградите то(c) Energy Efficient Building Performance 01011'' EPSDbESA Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие и(e) Environmental Protection Policy and Sustainable Development 01013'' COLAbESA Цветът в архитектурата и(e) Colour in Architecture 01014'' HHRBbESA История на високите сгради и(e) History of High Rise Buildings 01016'' REGPPbESA Регионално планиране - проект то(c) Regional Planning - Project 01017'' AANbESA Архитектурна антропология и(e) Arhitectural Anthropology 01019'' SOLAbESA Слънчева архитектура и(e) Solar Architecture 01020'' ARACbESA Архитектурна акустика и(e) Architectural Acoustics 01021" SSAUbESA Почвознание за архитекти и урбанисти и(e) Soil Science for Architects and Urbanists 01022'' CIAMMbEBA Съвременни изображения, архитектурни медии и модели и(e) Contemporary Images, Architectural Media and Models 01023" URBSCbEBA Градоустройство - специализиран курс и(e) Urban Planning - Specialized Course 1 by choice Practical work or additional courses 5 weeks TOTAL Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu X

22 X семестър Профилиращо ниво Архитектура - Обществени сгради и комплекси Semester X Specialization level Architecture - Public Buildings (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) 01201'' AIT3bFSA Специализирани компютърни технологии CAD - система за архитектурно проектиране ALLPLAN FT "NEMETSCHEK" то(c) CAD - ALLPLAN FT NEMETSCHEK Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu X

23 Промишлени (аграрни) сгради и комплекси Industrial /Agrarian/ Buildings Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

24 IX семестър Профилиращо ниво Архитектура - Промишлени (аграрни) сгради и комплекси Semester IX Specialization level Architecture - Industrial /Agrarian/ Buildings Задължителни курсове IBLKP1bCSA Промишлени /аграрни/ сгради - I преддипломен проект зп(pp) Industrial (or Agrarian) Buildings - Pre - Diploma Project I IBLKSLbCBA Промишлени /аграрни/ сгради - специализиран курс Industrial (or Agrarian) Buildings - Specialized Course Compulsory courses Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) Дисциплини по избор - IX семестър Elective disciplines - semester IX ОБЩО by choice TOTAL Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

25 IX семестър Профилиращо ниво Архитектура - Промишлени (аграрни) сгради и комплекси Semester IX Specialization level Architecture - Industrial /Agrarian/ Buildings Избираеми курсове Дисциплини по избор - IX семестър Elective disciplines - semester IX 01001' ECOUPbESA Екология в териториално - селищното устройство и архитектурата и(e) Regional and Urban Planning and Architecture Ecology 01002' AECbESA Архитектура на инженерните съоръжения и(e) Architecture of Engineering Constructions 01004' TARbESA Теория на архитектурата и(e) Theory of Architecture 01005' CANbESA Културна антропология на града и(e) Cultural Anthropology 01006' PAHbESA Опазване на архитектурното наследство и(e) Preservation of Architectural Heritage 01007' AIT1bESA Специализирани компютърни технологии - 3D Studio то(c) Advanced Information Technologies - 3D Studio 01008' AIT2bESA Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD то(c) Advanced Information Technologies - ArhiCAD 01010' EEBPbESA Енергоефективно поведение на сградите то(c) Energy Efficient Building Performance 01012' ARLbESA Архитектурно осветление и(e) Lighting in Architecture 01016' REGPPbESA Регионално планиране - проект то(c) Regional Planning - Project 01018' CPESbESA Защита при извънредни ситуации и(e) Civil Protection in Emergency Situations 01021' SARbESA Устойчива архитектура на сградите и(e) Sustainable Architecture 01022' CIAMMbESA Съвременни изображения, архитектурни медии и модели и(e) Contemporary Images, Architectural Media and Models RBLKSLbEBA Жилищни сгради - специализиран курс и(e) Residential Buildings - Specialized Course PBLKSLbEBA Обществени сгради - специализиран курс и(e) Public Buildings - Specialized Course INTSCbEBA Интериор - специализиран курс и(e) Interior - Specialized Course DASCbEBA Дизайн за архитектурата - специализиран курс и(e) Industrial Design for Architects - Specialized Course PAHSCbEBA Опазване на архитектурното наследство - специализиран курс и(e) Preservation of Architectural Heritage - Specialized Course ASSCbEBA Архитектурни конструкции - специализиран курс и(e) Architectural Structures - Specialized Course BRSCbEBA Реконструкция на сгради - специализиран курс и(e) Buildings Reconstruction - Specialized Course Elective courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) 01201' AIT3bFSA Специализирани компютърни технологии CAD - система за архитектурно проектиране ALLPLAN FT "NEMETSCHEK" то(c) CAD - ALLPLAN FT NEMETSCHEK CAAbFSA Съвременна американска архитектура то(c) Contemporary American Architecture Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX s

26 X семестър Профилиращо ниво Архитектура - Промишлени (аграрни) сгради и комплекси Semester X Specialization level Architecture - Industrial /Agrarian/ Buildings Задължителни курсове Compulsory courses IBLKSLbCBA Промишлени /аграрни/ сгради - специализиран курс и(e) Industrial (or Agrarian) Buildings - Specialized Course IBLKP2bCSA Промишлени /аграрни/ сгради - II преддипломен проект зп(pp) Industrial (or Agrarian) Buildings - Pre - Diploma Project II IbspbCBA Промишлени /аграрни/ сгради - специализиран проект зп(pp) Industrial (or Agrarian) Buildings - Specialized Project Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор Elective discipline Практически занятия или извънсеместриални курсове PDPRbCPA Преддипломна практика по профил з(p/f) Pre Diploma Field Practice ОБЩО by choice Practical work or additional courses 5 weeks TOTAL Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu X

27 X семестър Профилиращо ниво Архитектура - Промишлени (аграрни) сгради и комплекси Semester X Specialization level Architecture - Industrial /Agrarian/ Buildings Избираеми курсове Дисциплини по избор - X семестър Elective disciplines - semester X 01003'' CARRbESA Съвременни архитектурни явления и(e) Contemporary Architecture 01007'' AIT1bESA Специализирани компютърни технологии - 3D Studio то(c) Advanced Information Technologies - 3D Studio 01008'' AIT2bESA Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD то(c) Advanced Information Technologies - ArhiCAD 01009'' PRPAbESA Практикуване на професията "Архитект" и(e) Practicing the Architectural Profession 01010'' EEBPbESA Енергоефективно поведение на сградите то(c) Energy Efficient Building Performance 01011'' EPSDbESA Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие и(e) Environmental Protection Policy and Sustainable Development 01013'' COLAbESA Цветът в архитектурата и(e) Colour in Architecture 01014'' HHRBbESA История на високите сгради и(e) History of High Rise Buildings 01016'' REGPPbESA Регионално планиране - проект то(c) Regional Planning - Project 01017'' AANbESA Архитектурна антропология и(e) Arhitectural Anthropology 01019'' SOLAbESA Слънчева архитектура и(e) Solar Architecture 01020'' ARACbESA Архитектурна акустика и(e) Architectural Acoustics 01021" SSAUbESA Почвознание за архитекти и урбанисти и(e) Soil Science for Architects and Urbanists 01022'' CIAMMbEBA Съвременни изображения, архитектурни медии и модели и(e) Contemporary Images, Architectural Media and Models 01023" URBSCbCBA Градоустройство - специализиран курс и(e) Urban Planning - Specialized Course Elective courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) 01201'' AIT3bFSA Специализирани компютърни технологии CAD - система за архитектурно проектиране ALLPLAN FT "NEMETSCHEK" то(c) CAD - ALLPLAN FT NEMETSCHEK Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu X

28 Урбанизъм Urban planning, Regional and Landscape Planning Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

29 IX семестър Профилиращо ниво Архитектура - Урбанизъм Semester IX Specialization level Architecture - Urban planning, Regional and Landscape Planning Задължителни курсове URBPD1bCSA Урбанизъм - I преддипломен проект зп(pp) Planning - Pre - Diploma Project I RPLSCbCSA Съвременни пространствени политики за устойчиво развитие и(e) Contemporary Spatial Policies for Sustainable Development LPLSCbCSA Ландшафтно планиране и(e) Landscape Planning - Special Course TIUPLbCSA Техническа инфраструктура в териториално селищното устройство и(e) Technical Infrastructure in Regional and Urban Planning GISbCSA Географски информационни системи то(c) Geographic Information Systems Compulsory courses Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Задължителни курсове ( по дисциплина по избор ) Compulsory courses ( on subject by student's choice ) Дисциплини по избор - IX семестър Elective disciplines - semester IX ОБЩО by choice TOTAL Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

30 IX семестър Профилиращо ниво Архитектура - Урбанизъм Semester IX Specialization level Architecture - Urban planning, Regional and Landscape Planning Избираеми курсове Дисциплини по избор - IX семестър Elective disciplines - semester IX 01001' ECOUPbESA Екология в териториално - селищното устройство и архитектурата и(e) Regional and Urban Planning and Architecture Ecology 01002' AECbESA Архитектура на инженерните съоръжения и(e) Architecture of Engineering Constructions 01004' TARbESA Теория на архитектурата и(e) Theory of Architecture 01005' CANbESA Културна антропология на града и(e) Cultural Anthropology 01006' PAHbESA Опазване на архитектурното наследство и(e) Preservation of Architectural Heritage 01007' AIT1bESA Специализирани компютърни технологии - 3D Studio то(c) Advanced Information Technologies - 3D Studio 01008' AIT2bESA Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD то(c) Advanced Information Technologies - ArhiCAD 01010' EEBPbESA Енергоефективно поведение на сградите то(c) Energy Efficient Building Performance 01012' ARLbESA Архитектурно осветление и(e) Lighting in Architecture 01016' REGPPbESA Регионално планиране - проект то(c) Regional Planning - Project 01018' CPESbESA Защита при извънредни ситуации и(e) Civil Protection in Emergency Situations 01021' SARbESA Устойчива архитектура на сградите и(e) Sustainable Architecture 01022' CIAMMbESA Съвременни изображения, архитектурни медии и модели и(e) Contemporary Images, Architectural Media and Models RBLKSLbEBA Жилищни сгради - специализиран курс и(e) Residential Buildings - Specialized Course PBLKSLbEBA Обществени сгради - специализиран курс и(e) Public Buildings - Specialized Course IBLKSLbEBA Промишлени /аграрни/ сгради - специализиран курс и(e) Industrial (or Agrarian) Buildings - Specialized Course INTSCbEBA Интериор - специализиран курс и(e) Interior - Specialized Course DASCbEBA Дизайн за архитектурата - специализиран курс и(e) Industrial Design for Architects - Specialized Course PAHSCbEBA Опазване на архитектурното наследство - специализиран курс и(e) Preservation of Architectural Heritage - Specialized Course ASSCbEBA Архитектурни конструкции - специализиран курс и(e) Architectural Structures - Specialized Course BRSCbEBA Реконструкция на сгради - специализиран курс и(e) Buildings Reconstruction - Specialized Course Elective courses s sp sp Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

31 IX семестър Профилиращо ниво Архитектура - Урбанизъм Semester IX Specialization level Architecture - Urban planning, Regional and Landscape Planning (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) 01201' AIT3bFSA Специализирани компютърни технологии CAD - система за архитектурно проектиране ALLPLAN FT "NEMETSCHEK" то(c) CAD - ALLPLAN FT NEMETSCHEK CAAbFSA Съвременна американска архитектура то(c) Contemporary American Architecture Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Утвърждавам Confirmed by Academic Council of UACEG Ректор Дата 10.07.2013 Confirmed by Rector Date... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 16.07.2014 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Специалност ЪРВИ КУРС 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 гр. АРХИТЕКТУРЕН ФУЛТЕТ ДЕКАН: ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (01) 2019/2020 г. /проф. д-р арх. А. исарски / Дескриптивна геометрия Б 1109 Математика 502 Моделиране 1108 Математика

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 1.07.2015 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 /.7.28 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 /.7.28 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 /.7.28 г. Утвърждавам:

Подробно

<4D F736F F D20D3F7E5E1E5ED20EFEBE0ED20F1EFE5F6E8E0EBEDEEF1F220D1EEF6E8EEEBEEE3E8FF2E646F63>

<4D F736F F D20D3F7E5E1E5ED20EFEBE0ED20F1EFE5F6E8E0EBEDEEF1F220D1EEF6E8EEEBEEE3E8FF2E646F63> УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНОСТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision N Утвърждавам: Approved by:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 /.7.28 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 /.7.28 г. Утвърждавам:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" 3, тел.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. Арх. Камен Петков 3, тел. ХI а клас ЗИП изчертаване на кофражни планове и определяне количествата на кофражните работи 1 Учебна практика по 1 Английски език 1 1 Английски език 1 Български език и литература технология на 2 строителството

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 /.7.28 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 5 / 12.7.217 г. Утвърждавам:

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно