Учебен план (пример)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Учебен план (пример)"

Препис

1 П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) факс (032) Ф И З И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Желязка Райкова) Ректор: (проф. д-р Запрян Козлуджов) У Ч Е Б Е Н П Л А Н на специалност «Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите» редовно обучение образователно-квалификационна степен «Магистър» Учебният план е приет на Факултетен съвет с Протокол 184 / г. и утвърден от Академичния съвет с Протокол 12 / г.

2 Факултет ФИЗИЧЕСКИ Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника Специалност ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ Форма на обучение РЕДОВНО Анотация Магистърската програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите поставя пред студентите следните цели: да постигнат необходимите знания, за да могат да отговарят ефективно (с техническа обосновка и добри бизнес умения) на високите изисквания на бързоразвиващата се индустрия на комуникациите; да придобият съответните технически познания и умения по приложните телекомуникации, интегрирани със солидна подготовка по управление на бизнеса. Магистърската програма обхваща всички аспекти на съвременните електронни комуникации, включва курсове от четири области на телекомуникациите - електромагнитни и оптични комуникации, информационни технологии, телекомуникационни системи и технологии, както и курсове по рисков мениджмънт, иновационен маркетинг, предприемаческо финансиране и регулиране в телекомуникациите, управление на проекти. В магистърската програма класическите форми на обучение отстъпват на съвременни интернетбазирани методи на обучение и комуникации със студентите. Завършилите магистърска програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите ще притежават задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка и ще умеят: да решават икономически проблеми в телекомуникациите, както и да планират съвременни телекомуникационни системи и да организират внедряването на нови технологии в областта от телекомуникациите, в която работят; да организират и ръководят производството, диагностиката, административната и търговска дейност на телекомуникационни компании; да поставят и самостоятелно да решават задачите, произтичащи от динамичното развитие на телекомуникационния сектор, като творчески прилагат придобитите знания и световните достижения в областта на съвременните комуникации и технологии в практиката. Професионална квалификация МЕНИДЖЪР В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 2

3 Равнище на квалификация Образователно-квалификационна степен: Магистър. Специфични изисквания за достъп (прием) Приемането в магистърска програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите се извършва чрез конкурс по документи. За обучение в магистърската програма могат да кандидатстват мъже и жени, които отговарят на следните условия: 1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по инженерни, инженерно-физически, икономически или социални науки. 2. Минимален успех добър от дипломата за висше образование за завършена ОКС бакалавър или магистър. Ред за признаване на предходно обучение Квалификационни изисквания и правила за квалификация За придобиване на квалификацията са необходими 95 кредита, от тях 60 кредита от задължителни дисциплини, 20 кредита от избираеми дисциплини и 15 кредита за дипломна работа. Профил на програмата (специалността) 1. Обучението по магистърска програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите е с продължителност 3 семестъра и дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по инженерни, инженерно-физически, икономически или социални науки. Половината от дисциплините са в областта на инвестиционния мениджмънт, а другата половина в областта на телекомуникациите. 2. Всяка учебна дисциплина приключва с изпит. 3. Дисциплините, включени в учебния план, се подразделят на задължителни и избираеми. През първите два семестъра се изучават предвидените в учебния план задължителни курсове. През третия семестър се изучават избираемите курсове и под ръководството на научен ръководител се разработва дипломна работа. Студентите имат възможност да изучават специализирани избираеми дисциплини: Влакнестооптични комуникационни системи, Телекомуникационни мрежи от следващо поколение, Икономика на техническата промяна, Корпоративно управление и иновации и др. Магистърската програма ще обогати студентите с техническо мислене и познания в областта на телекомуникациите, ще развие у тях способност за вземане на решения необходими знания и умения на един ефективен мениджър в телекомуникационния бизнес. Студентите ще се запознаят с технологичните компромиси във връзка с разходите, маркетинга, обслужването на клиентите и конкуренцията. Основни резултати от обучението След завършване на обучението по магистърската програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите студентите ще придобият знания и умения в следните аспекти: ще знаят основните принципи на пренасянето на информация с помощта на електромагнитни и оптични сигнали; 3

4 ще знаят физическата същност и основните свойства на средите за комуникация, както и физическите принципи на действие на основните компоненти и устройства, използвани в телекомуникационните мрежи; ще са запознати със съвременните телекомуникационни мрежи и технологии в основните и нововъзникващи области от телекомуникациите; ще са запознати с най-новите информационни технологии, използвани в телекомуникациите; ще натрупат знания за ролята на техническата промяна в процеса на икономическо и социално развитие; ще знаят основните принципи на теорията за управление на маркетинга, като се фокусират върху съвременни подходи в маркетиране на нови продукти и услуги; ще придобият системни и задълбочени знания за развитието на предприемаческия бизнес, за силната позиция на рисковия капитал в съвременните предприемачески взаимоотношения; ще са формирали умения за анализ и статистическа обработка на данни. Магистрите завършили Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите трябва да могат да комуникират ясно и недвусмислено както със специалисти, така и с неспециалисти във връзка с усвоените знания и умения. Те трябва да притежават способности за продължаване на обучението си с най-висока степен на самостоятелност. Професионален профил на завършилите Предлаганото учебно съдържание по магистърска програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите включва знания, които трябва да притежават мениджърите по корпоративни или правителствени комуникации, продавачи или консултанти в основните и нововъзникващи области от телекомуникациите. Завършилите програмата могат да работят: в компании в областта на телекомунинкационните технологии; по развитието и обслужването на корпоративни телекомуникационни мрежи и системи; в неправителствения сектор на телекомуникациите, министерства, агенции и други фирми и организации. Завършилите ще могат да намират реализация като асистенти по телекомуникации, телекомуникационни консултанти по управление на разходите, мениджъри в телекомуникациите: Мениджър бизнес развитие Телекомуникации, Мениджър Продажби-телекомуникации, Мениджър Маркетинг и комуникации търговски канали и др. Възможности за продължаване на обучението След завършването на магистърската програма студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен доктор. 4

5 Диаграма на структурата на курсовете с кредити Код по ECTS Учебен курс/ дисциплина Извънаудиторни Аудиторни Общо ФИ К часове АО Л С Лб Пр СП И/ТО KP/КП Физични основи на телекомуникациите Среди, компоненти и устройства за телекомуникациите 1-ви семестър И И - 3 Иновации и предприемачество И - 4 Предприемаческо финансиране и рисков капитал И - Общо за 1-ви семестър Въведение в телекомуникационните системи 2-ри семестър И - 2 Информационни технологии И - 3 Иновационен маркетинг И - 4 Приложна статистика И - Общо за 2-ри семестър Общо за I-ва година ти семестър 1 Избираем курс от Списък 1 75 * * * * И - 2 Избираем курс от Списък 1 75 * * * * И - 3 Избираем курс от Списък 2 75 * * * * И - 4 Избираем курс от Списък 2 75 * * * * И - Форма на дипломиране: Защита на дипломна работа Общо за 3-ти семестър 300 * * * * Общо за целия курс на обучението 900 * * * * Код по ECTS ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ АО Л С Лб Пр Списък 1 1. Влакнестооптични комуникационни системи

6 2. Въведение в теорията на информацията Телекомуникационни мрежи от следващо поколение 4. Web програмиране и дизайн Списък 2 1. Икономика на техническата промяна Корпоративно управление и иновации Мениджмънт в телекомуникациите Забележка. Списъкът на предлаганите избираеми дисциплини се определя всяка година на факултетен съвет и може да бъде променян. Легенда: Аудиторни часове в семестъра: Извънаудиторни часове в семестъра: Други означения АО общ брой; Л лекции; С семинари; Лб лабораторни упражнения; Пр практически упражнения СП самостоятелна работа/подготовка. К ECTS кредити; ФО форма на оценяване (И изпит, ТО текуща оценка, КР курсова работа; КП курсов проект). Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: Всяка учебна дисциплина приключва с изпит. Всички изпити се провеждат в рамките на сесията след края на семестъра. Форматът на провеждане на изпита зависи от спецификата на дисциплината и може да бъде: писмена работа върху обявен изпитен конспект; тест, включващ активни или пасивни въпроси; решение на проблем или задачи. През семестъра се разработват проекти, които са съобразени със спецификата на изучаваните дисциплини. Чрез осъществяване на текущ контрол в рамките на семестъра се създава възможност студентите да организират по-добре времето си и да усвоят задълбочено изучаваната материя. Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в учебната програма. Писмените материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок не по-малък от една година от провеждането на изпита. Изисквания за завършване: Студентът завършва семестриално след успешно приключване на всички дисциплини от учебния план, чийто общ хорариум е 900 часа. Дипломирането се състои в разработване и защита на дипломна работа. Защитата на дипломната работа се провежда пред Държавна изпитна комисия, отговаряща на изискванията на Закона за висше образование и правилника на Университета. Отговорник на програмата: Доц. д-р Силвия Стоянова 6

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

ECTS макет на учебен план

ECTS макет на учебен план П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (03) 61 61 Ректор: (03) 631 449 факс (03) 68 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (0) 61 61 Ректор: (0) 61 449 факс (0) 68 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И Ч Е С

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (0) 6 6 Ректор: (0) 6 449 факс (0) 68 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х И М И Ч Е С К И

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 26 26 Ректор: (032) 63 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х И М

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДВСК УНВЕРСТЕТ ПАСЙ ХЛЕНДАРСК П Е Д А Г О Г Ч Е С К Ф А К У Л Т Е Т ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ: Д Е К А Н : Р Е К Т О Р: /ДОЦ.Д-Р РУМЯНА ТАНКОВА/ /ДОЦ.Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ/ УЧЕБЕН ПЛАН на магистърска програма

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Факултет Юридически Професионално направление 3.6. Право Специалност

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 2-ри курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърс

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърс СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно