Учебен план (пример)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Учебен план (пример)"

Препис

1 П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) факс (032) ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Желязка Райкова) Ректор: (проф. д-р Запрян Козлуджов) УЧЕБЕН ПЛАН на специалност «Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите» редовно обучение образователно-квалификационна степен «Магистър» Учебният план е приет на Факултетен съвет с Протокол.../ год. и утвърден от Академичния съвет с Протокол / год.

2 Факултет ФИЗИЧЕСКИ Професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника Специалност Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите Форма на обучение Редовно Анотация Магистърската програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите поставя пред студентите следните цели: да постигнат необходимите знания, за да могат да отговарят ефективно (с техническа обосновка и добри бизнес умения) на високите изисквания на бързоразвиващата се индустрия на комуникациите; да придобият съответните технически познания и умения по приложните телекомуникации, интегрирани със солидна подготовка по управление на бизнеса. Магистърската програма обхваща всички аспекти на съвременните електронни комуникации, включва курсове по среди, компоненти и устройства за телекомуникациите, мобилни информационни системи, иновации и предприемачество, предприемаческо финансиране и рисков капитал, иновационен маркетинг. В магистърската програма класическите форми на обучение отстъпват на съвременни интернетбазирани методи на обучение и комуникации със студентите. Завършилите магистърска програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите ще притежават задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка и ще умеят: да решават икономически проблеми в телекомуникациите, както и да планират съвременни телекомуникационни системи и да организират внедряването на нови технологии в областта от телекомуникациите, в която работят; да организират и ръководят производството, диагностиката, административната и търговска дейност на телекомуникационни компании; да поставят и самостоятелно да решават задачите, произтичащи от динамичното развитие на телекомуникационния сектор, като творчески прилагат придобитите знания и световните достижения в областта на съвременните комуникации и технологии в практиката. Професионална квалификация МЕНИДЖЪР В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 2

3 Равнище на квалификация Образователно-квалификационна степен: магистър Специфични изисквания за прием Приемането в магистърска програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите се извършва чрез конкурс по документи. За обучение в магистърската програма могат да кандидатстват мъже и жени, които отговарят на следните условия: 1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по инженерни, инженерно-физически, икономически науки. 2. Минимален успех добър от дипломата за висше образование за завършена ОКС бакалавър или магистър. Ред за признаване на предходно обучение Квалификационни изисквания и правила за квалификация За придобиване на квалификацията са необходими 65 кредита, от тях 35 кредита от задължителни дисциплини, 15 кредита от избираеми дисциплини и 15 кредита за дипломна работа. Профил на специалността 1. Обучението по магистърска програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите е с продължителност 2 семестъра и дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по инженерни, физически, инженерно-физически, икономически или социални науки. Половината от дисциплините са в областта на инвестиционния мениджмънт, а другата половина в областта на телекомуникациите. 2. Всяка учебна дисциплина приключва с изпит. 3. Дисциплините, включени в учебния план, се подразделят на задължителни и избираеми. През първия семестър се изучават предвидените в учебния план задължителни курсове. През втория семестър се изучават задължителни и избираемите курсове и под ръководството на научен ръководител се разработва дипломна работа. Студентите имат възможност да изучават специализирани избираеми дисциплини от два списъка по Влакнестооптични комуникационни системи, Безжични комуникационни системи, Телекомуникационни мрежи от следващо поколение, Приложна статистика, Икономика на техническата промяна, Корпоративно управление и иновации, Мениджмънт в телекомуникациите. Магистърската програма ще обогати студентите с техническо мислене и познания в областта на телекомуникациите, ще развие у тях способност за вземане на решения необходими знания и умения на един ефективен мениджър в телекомуникационния бизнес. Студентите ще се запознаят с технологичните компромиси във връзка с разходите, маркетинга, обслужването на клиентите и конкуренцията. Основни резултати от обучението След завършване на обучението по магистърската програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите студентите ще придобият знания и умения в следните аспекти: 3

4 ще знаят основните принципи на пренасянето на информация с помощта на електромагнитни и оптични сигнали; ще знаят физическата същност и основните свойства на средите за комуникация, както и физическите принципи на действие на основните компоненти и устройства, използвани в телекомуникационните мрежи; ще са запознати със съвременните телекомуникационни мрежи и технологии в основните и нововъзникващи области от телекомуникациите; ще са запознати с най-новите информационни технологии, използвани в телекомуникациите; ще натрупат знания за ролята на техническата промяна в процеса на икономическо и социално развитие; ще знаят основните принципи на теорията за управление на маркетинга, като се фокусират върху съвременни подходи в маркетиране на нови продукти и услуги; ще придобият системни и задълбочени знания за развитието на предприемаческия бизнес, за силната позиция на рисковия капитал в съвременните предприемачески взаимоотношения; ще са формирали умения за анализ и статистическа обработка на данни. Магистрите завършили Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите трябва да могат да комуникират ясно и недвусмислено както със специалисти, така и с неспециалисти във връзка с усвоените знания и умения. Те трябва да притежават способности за продължаване на обучението си с най-висока степен на самостоятелност. Професионален профил на завършилите Предлаганото учебно съдържание по магистърска програма Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите включва знания, които трябва да притежават мениджърите по корпоративни или правителствени комуникации, продавачи или консултанти в основните и нововъзникващи области от телекомуникациите. Завършилите програмата могат да работят: в компании в областта на телекомунинкационните технологии; по развитието и обслужването на корпоративни телекомуникационни мрежи и системи; в неправителствения сектор на телекомуникациите, министерства, агенции и други фирми и организации. Завършилите ще могат да намират реализация като асистенти по телекомуникации, телекомуникационни консултанти по управление на разходите, мениджъри в телекомуникациите: Мениджър бизнес развитие Телекомуникации, Мениджър Продажби-телекомуникации, Мениджър Маркетинг и комуникации търговски канали и др. Възможности за продължаване на обучението След завършването на магистърската програма студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен доктор. 4

5 Диаграма на структурата на курсовете с кредити Код по ECTS Учебен курс/ дисциплина Извънаудиторни Аудиторни Общо ФИ К часове АО Л С Лб Пр СП И/ТО KP/КП Въведение в телекомуникационните системи Среди, компоненти и устройства за телекомуникациите 1-ви семестър И КП И - 3 Иновации и предприемачество И - 4 Предприемаческо финансиране и рисков капитал И - Общо за 1-ви семестър ри семестър 1 Иновационен маркетинг И - 2 Мобилни информационни системи И КР 3 Избираем курс от Списък 1 75 * * * И - 4 Избираем курс от Списък 2 75 * * * И - Форма на дипломиране: Защита на дипломна работа Общо за 2-ти семестър 300 * * * * Общо за целия курс на обучение: 600 * * * * Код по ECTS ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ АО Л С Лб Списък 1 1. Влакнестооптични комуникационни системи Безжични комуникационни системи Телекомуникационни мрежи от следващо поколение Приложна статистика Web програмиране и дизайн Списък 2 8. Икономика на техническата промяна Корпоративно управление и иновации Мениджмънт в телекомуникациите Забележка. Списъкът на предлаганите избираеми дисциплини се определя всяка година на факултетен съвет и може да бъде променян. 5

6 Легенда: Аудиторни часове в семестъра: Извънаудиторни часове в семестъра: Други означения АО общ брой; Л лекции; С семинари; Лб лабораторни упражнения; Пр практически упражнения СП самостоятелна работа/подготовка. К ECTS кредити; ФО форма на оценяване (И изпит, ТО текуща оценка, КР курсова работа; КП курсов проект). Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: Всяка учебна дисциплина приключва съответно с изпит или текуща оценка. Всички изпити се провеждат в рамките на сесията след края на семестъра. Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на дисциплината и може до бъде: писмена работа върху обявен изпитен конспект; тест, включващ активни или пасивни въпроси; решение на проблем или задачи. За всяка дисциплина се обявяват най-малко две допълнителни дати за изпит. През семестъра се провеждат колоквиуми, контролни или курсови работи, които са съобразени със спецификата на изучаваните дисциплини и са обявени в съответната учебна програма на курса. Чрез осъществяване на текущ контрол в рамките на семестъра се създава възможност студентите да организират по-добре времето си и да усвоят задълбочено изучаваната материя. Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в учебната програма. Студентите могат да се запознаят с резултатите от писмените си работи (изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивирано мнение на оценяващия преподавател. Писмените материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок не по-малък от една година от провеждането на изпита. Изисквания за завършване: Студентът завършва семестриално след успешно приключване на всички дисциплини от учебния план, чийто общ хорариум е 600 часа. Дипломирането се състои в разработване и защита на дипломна работа. Защитата на дипломната работа се провежда пред Държавна изпитна комисия, отговаряща на изискванията на Закона за висше образование и правилника на Университета. Отговорник на програмата: Доц. д-р Силвия Стоянова 6

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

ECTS макет на учебен план

ECTS макет на учебен план П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (03) 61 61 Ректор: (03) 631 449 факс (03) 68 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 26 26 Ректор: (032) 63 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х И М

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (0) 61 61 Ректор: (0) 61 449 факс (0) 68 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И Ч Е С

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДВСК УНВЕРСТЕТ ПАСЙ ХЛЕНДАРСК П Е Д А Г О Г Ч Е С К Ф А К У Л Т Е Т ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ: Д Е К А Н : Р Е К Т О Р: /ДОЦ.Д-Р РУМЯНА ТАНКОВА/ /ДОЦ.Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ/ УЧЕБЕН ПЛАН на магистърска програма

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Факултет Юридически Професионално направление 3.6. Право Специалност

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 2-ри курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно