УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската дейност относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската дейност, професионално направление Икономика Автор на дисертационния труд: Румен Руменов Ангелов Тема на дисертационния труд: Контрол върху сливанията конкурентната среда в банковия сектор Основание за представяне на настоящото становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 861/ г. на Зам. ректора на УНСС по НИД. 1. Информация за дисертанта Докторанта Румен Руменов Ангелов е зачислен съгласно Заповед на Ректора на УНСС 504/ г. за обучение по докторска програма към катедра Финансов контрол във Финансово-счетоводен факултет на УНСС по научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската дейност.обучението е осъществено през периода г. до г. Докторантът е придобил образователна степен магистър по специалност Банкиране и финанси в Куин Мери Университи Лондон,Великобритания (Queen Mary University of London) през периода г. Придобил е бакалавърска степен по специалност Финансова икономика в Кингстън университи (Kingston University) Лондон,,Великобритания през периода г. Средното си образование придобива в Гимназия за романски езици "Г.С.Раковски" Бургас (България) със специализирано обучение с изучаване на френски език Владее отлично английски и френски език. 1

2 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Дисертационният труд е общ обем от 218 страници, като основната част е в размер на 162 страници.библиографията включва общо 123 източника, като 29 са на кирилица, вкл. нормативни документи, 92 източника на латиница и 2 интернет източника. В текста на изследването са включени 30 таблици и 15 фигури и 4 приложения. Избраната тема на дисертационният труд безспорно е актуална. В контекста на процеса на евроинтеграция, след като България стана член на ЕС на 1 януари 2007 г., темата относно контрола върху сливанията и поглъщанията, вкл. в банковата дейност стана обект на повишен интерес и внимание. Значителна част от сливания и придобивания се извършват не само на национално, но и на международно ниво.в тази връзка са налице реални очаквания на страна на бизнеса за засилване на тенденцията за сливания и поглъщания в българския банков сектор, както в краткосрочен план, така и в по-дългосрочна перспектива.ефектът от реализацията на тези процеси ще доведе до съществена промяна на състава и структурата на банковия сектор в България.Тези обстоятелства обуславят актуалността и целесъобразността на избора на тема на настоящето дисертационно изследване. Основната цел на дисертациония труд е върху основата на извършен критичен теоретичен обзор и анализ, да бъде разгледан процесът на сливания и поглъщания в банковия сектор, и в частност този в България, в контекста на регулирането и контрола от страна на държавните институции и организации в условията на глобализация и деформации на банковите консолидации предизвикани от разразилата се световна финансова криза. Обект на изследване в дисертационния труд са банковите институции в България в цялото им разнообразие от икономически дейности и организационни форми в условията на глобализационна среда и настъпилите промени поради влиянието на световна финансова криза. Предмет на изследването са сливанията и поглъщанията в банковия сектор, в контекста на регулирането и контрола на този процес в условията на глобализацията и промените възникнали в условията на световната финансова криза и респ. икономическите отношения между банковите институции (в частност банките функциониращи на финансовия пазар в България) от една страна, и държавните институции, от друга страна, в условията на пазарна икономика и засилваща се конкуренция. 2

3 Научно-изследователската теза на дисертационния труд е, че регулирането и контролът върху сливанията и поглъщанията в банковия сектор са важен елемент от регулативната политика, осъществявана от страна на държавата.нейното ефективно осъществяване създава условия и възможност за запазване и развитие на конкурентните отношения в банковия сектор. Относно използваните подходи и методи на изследване, трябва да се посочи,че изпълнението на целите на дисертационния труд е извършено чрез използването на широк кръг от научни и изследователски методи.индуктивният и дедуктивният метод намират приложение при избора,обосновката и интерпретацията на емпиричното анкетно проучване и провеждането и обобщаването на информацията от проведените анкети и направените интервюта.приложени са също така сравнителния и ситуационния анализ, особено в случаите на интерпретацията на статистическите данни и изготвянето на методологията за контрол и регулиране на сливанията и поглъщанията в банковия сектор.използван е също така и деск рисърч анализ при който са обработени, обобщени и анализирани различни информационни източници. Прилаганият в изследването инструментариум включва също така историко логическото обобщение, в т.ч. анализ и синтез, особено в случаите на дезагрегиране на някои групи показатели и тяхната последваща интерпретация. Логиката на изследването в дисертационния труд е подчинена на подхода от частното към общото, като индивидуалния анализ на равнище отделни сделки е използван за обобщение на получените данни за банковия сектор като цяло. Коректно е представена използваната литература от 123 източника, чуждестранна и българска литература, както и нормативни актове. 3.Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Представеното за рецензиране изследване се отличава със своята последователност и логичност.теоретичните познанията на докторанта в съчетание с използваните разнообразни методи и подходи стоят в основата на едно задълбочено изследване, с оригинални приносни предложения. Съдържанието на дисертационния труд е добре структурирано и включва най-важните и значими въпроси относно процеса на сливания и 3

4 поглъщания в банковия сектор, и в частност този в България, в контекста на регулирането и контрола от страна на държавните институции и организации. Във връзка с осъществяването на целите на изследването е осъществено анкетно проучване, основните изводи и резултати от което са систематизирани в две основни направления- теоретико-методологични и емпирични.за нуждите на емпиричното изследване са ползвани два взаимно допълващи се източника на информация - статистическа институционална база данни (официална статистика) и база данни формирана от субективните оценки на респондентите. Като се ползват Дефинираните изводи и оценки,като резултат от тези проучвания стоят в основата на направените заключения и препоръки към публичните институции (контролни и регулаторни органи) и банковите институции. В тази връзка,трябва да се посочи,че резултатите от анкетното проучване потвърждават теоретичните модели и хипотези на дисертационния труд, както по отношение на сливанията и поглъщанията в банковия сектор, така и относно контрола и регулациите на тези процеси. Тези обстоятелства дават основание да се посочи, че чрез успешно прилагане на методологията на изследване докторантът е успял да постигне дефинираните цели и задачи. 4.Оценка на научните и научно-приложни приноси. Дисертантът е дефинирал пет основни приноса на дисертационния си труд: 1.Изследвани са за пръв път процесите на регулиране и контрол върху банковите сливания и поглъщания в контекста на конкурентни отношения. Това е и първото по рода си проучване на регулирането и контрола върху сливанията и поглъщанията в банковия сектор на България. 2.Систематизирани са теоретичните концепции и подходи, като паралелно е направен критичен анализ, от една страна на общите подходи и методологични аспекти на различните теоретични схващания и концепции на сливанията и поглъщанията в банковия сектор, а от друга на основните концепции и подходи на механизма на регулиране и контрол на банковите сливания и поглъщания, 3.Създадена е система от индикатори, чрез които надзорните органи да могат да оценят влиянието на процеса на концентрация, респ. на 4

5 сделките по сливания и поглъщания върху банковия сектор и икономиката като цяло. 4.Като приносен момент може да бъде определена и самата методология на анализа, която е базирана на интердисциплинарен подход икономикс, право, социология и контрол.резултатите от направеното проучване в глава трета на определен кръг от икономически параметри за оценка на контрола и регулирането на сливанията и поглъщанията в банковия сектор потвърждават положителните страни при прилагане на този подход. 5.Направени са конкретни препоръки, които се отнасят до дейността на контролните органи и банковите институции: препоръка за хармонизиране и уеднаквяване на счетоводните стандарти, тъй като различията по отношение на прилаганите подходи на счетоводни методи и практики относно сделките по сливания и поглъщания, както в България; препоръка относно необходимостта да се разработи нормативен механизъм и методология за съгласувателни процедури при оценката на конкретни сделки, свързани с концентрация на банкови институции. Представените приноси са реални и могат да бъдат приети с убеденост. Те показват високата степен на познание на изследваната материя от страна дисертанта и са логично следствие от задълбоченото изследване на проблемите относно процеса на сливания и поглъщания в банковия сектор, и в частност този в България,. 5.Оценка на публикациите Докторантът е представил четири публикации, чиято тематика напълно отговаря на темата на дисертацията. Три от тях се отнасят до доклади на представени на научни конференции,четвъртата е статия е под формата на студия и публикувана в университетско научно списание. 6.Оценка на автореферата Представения автореферат се състои от 40 страници.в него адекватно е отразено основното съдържанието на дисертационния труд. Коректно са посочени резултатите и приносите в научното изследване. 5

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В заключение мога да посоча,че оценката на получените резултати и приноси от изследването ми дават основание с убеденост да предложа на почитаемото жури да присъди на Румен Ангелов образователната и научна степен Доктор по икономика год. ПОДПИС : София /доц..д-р Емил Асенов / 6

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова, Висше училище по застраховане и финанси София, външен член на научното жури на основание чл.

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова, Висше училище по застраховане и финанси София, външен член на научното жури на основание чл. Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Виржиния Иванова Желязкова, Висше училище по застраховане и финанси София, външен член на научното жури на основание чл. 9 от ЗРАСРБ, чл. 30, ал. 3, чл. 31 от ППЗРАСРБ и чл.

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на + УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов научна специалност Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение,

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка Относно: дисертационен труд за

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Веселка Христова Павлова ръководител на катедра Статистика и иконометрия при УНСС- София Научна специалност Икономика - Статистика

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент д-р Камен Димитров Петров Университет за национално и световно стопанство-

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент д-р Камен Димитров Петров Университет за национално и световно стопанство- УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент д-р Камен Димитров Петров Университет за национално и световно стопанство- град София Факултет Управление и администрация Катедра

Подробно