Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на материалното производство (Административно-управленски и правни аспекти на взаимодействието между публичния сектор и бизнеса), обявен в ДВ бр. 95 от г. за нуждите на ВСУ Черноризец Храбър Рaзработил: проф.д.н. Вяра Красимирова Славянска Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив ПН 3.7. Администрация и управление, НС Социално управление Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ Черноризец Храбър (ДВ, бр. 95 от г.) и на интернет-страницата на университета за нуждите на катедра Администрация, управление и политически науки към Факултет Международна икономика и администрация. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция 6 към Наредба 3 за академичния състав на ВСУ Черноризец Храбър. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 1. Общо представяне на получените материали В обявения конкурс като единствен кандидат участва ас. д-р Даниела Костадинова Михалева. За участие в конкурса тя е представила списък от общо 7 заглавия, в т.ч. 4 публикации в български научни издания и форуми (3 статии и 1 доклад), 2 самостоятелни монографии и 1 книга на база защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС доктор. Приложено е съдържанието на съответните публикации, както и следните документи: списък и резюмета на публикациите, автобиография, авторска справка за цитирания, справка от регистъра на НАЦИД, справка за приноси, справка за академична и педагогическа дейност. В коли- 1

2 чествен аспект представените материали отговарят на минималните национални изисквания и дори надхвърлят наукометричните критерии, заложени в Правилника за прилагане на ЗРАС в Р. България и Наредба 3 за академичния състав на ВСУ Черноризец Храбър. 2. Данни за кандида Д-р Даниела Михалева завършва висшето си образование, придобивайки ОКС магистър по право в юридическия факултет на ИУ-Варна през 1996 г. и магистър по публична администрация във ВСУ Черноризец Храбър през 2001 г. През 2010 г. е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка в катедра Администрация и управление при ВСУ и придобива ОНС доктор в ПН 3.7. Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на материалното производство) през 2013 г. Д-р Михалева работи като адвокат от 1997 г., но от гледна точка на настоящия конкурс по-специално значение има преподавателския й стаж, стартирал във ВСУ през 2000 г. В хода на този 18-годишен стаж, тя последователно заема длъжностите хоноруван асистент ( г.), щатен асистент ( г.) и гост-преподавател ( г.) в катедра Администрация, управление и политически науки. Владее английски и руски език. 3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата Дори повърхностния преглед на научната продукция на кандидата оставя извън всяко съмнение, че е налице подчертан научноизследователски афинитет към управлението на публичния сектор. Безспорно най-голямо внимание привличат самостоятелните монографии Трансформация на въздействието на регулациите върху условията за бизнес в България и Административно-правни аспекти на отговорността на държавата за вреди. В първата се разглежда въздействието на регулациите върху стопанската дейност в страната, проблемите, съпътстващи прилагането на нормативната уредба и възможностите за усъвършенстване на регулаторната среда в България. Втората монография е посветена на отговорността на държавата и общините за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на държавните органи и ад- 2

3 министрацията, включително за нарушения на правото на Европейския съюз, и на тази основа алтернативите за адекватно реализиране на отговорността на държавата в европейски контекст. В научните статии на кандидата също се разглеждат важни и актуални проблеми, касаещи дейността на публичната администрация в Р. България и по-специално взаимодействието й с бизнеса, доколкото възпроизвеждат основни моменти от монографичните трудове, същевременно добавяйки и някои нови акценти (например, управление на риска при застраховане срещу щети при природни бедствия и аварии). В обобщение може да се каже, че с високата си теоретична и практическа стойност представените научни трудове отговарят на всички изисквания за академични публикации. Освен това, от приложената авторска справка е видно, че публикациите на д-р Михалева са намерили своето отражение в научната общност налице са общо 9 цитирания в монографии и научни статии. 4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата Д-р Михалева им значителен опит като университетски преподавател. Понастоящем тя води лекции и семинарни занятия по множество учебни дисциплини, изучавани в ОКС бакалавър и ОКС магистър: Основи на публичната админиистрация, Основи на правото, Държавна власт и държавна администрация, Административно-правни аспекти на управление на бизнеса и публичния сектор, Стратегическо управление в публичната сфера, Право на Европейския съюз, Правна закрила на бизнеса и публичния сектор, Риск мениджмънт, Данъчен процес и данъчен контрол, Противодействие на корупцията в публичната администрация. Конфликт на интереси, Практикум за офис мениджъри, Съвременно административно правоприлагане, Нормативна среда на административно-управленската дейност и др. Това демонстрира широк обхват на интересите и компетенциите на кандидата, с осезаем акцент върху публичната администрация. В учебно-педагогическата си дейност д-р Михалева използва симбиоза от традиционни и съвременни методи на преподаване, като лекции, презентации, 3

4 дискусии, тестове, казуси, курсови проекти, посещения в държавни институции (като Административен съд, Районен съд, Община Варна Дирекция Местни данъци, ТД на НАП и др.). За целите на учебния процес има разработени собствени лекционни курсове и методически материали по преподаваните дисциплини, включително електронни ресурси за дистанционно обучение. В този контекст, определено организирането на занимания в практическа среда и осигуряването на специалисти от практиката като гост-лектори заслужава специални адмирации. Д-р Михалева има над 700 часа годишна заетост, в т.ч. аудиторна и извънаудиторна, което значително надхвърля изискуемия норматив. В добавка, ежегодно извършва научно ръководство и рецензиране на множество дипломни работи и магистърски тези. 5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата В авторската справка д-р Михалева дефинира 7 научно-приложни и 4 практико-приложни приноса, които счита че има. Приемам ги като достатъчно значими и отговарящи на реалните й постижения. Наред с научните трудове, характер на принос има и участието й в 5 национални проекта. 6. Бележки и препоръки Нямам забележки по съдържанието на представените научни трудове, но от техническа гледна точка би следвало да се представи доказателствен материал за тяхното публикуване например, сканирана титулна страница, съдържание на списанието или сборника с доклади, линк към сайта на списанието, бележка от редколегията, че публикацията е под печат и т.н. Препоръчвам на кандидата да насочи творческите си усилия към публикуване на студии и други задълбочени трудове най-вече в международен план, с което ще заяви по-силно присъствие в глобалната научноизследователска общност, както и на учебници и помагала, което на свой ред ще благоприятства процеса на обучение на студентите. 4

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Д-р Даниела Михалева е изграден преподавател с дълъг преподавателски стаж и богат професионален теоретичен и практически опит. Наред с това е задълбочен изследовател, с доказани теоретични и практико-приложни приноси. Въз основа на положителната оценка на учебно-преподавателската дейност, високата значимост на научните трудове, получените важни научно-приложни приноси и отзвука, който те са намерили в научната литература, считам, че д-р Даниела Михалева притежава всички качества да придобие академичната длъжност доцент. Поради това, давам своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ Черноризец Храбър да избере д-р Даниела Михалева да заеме академичната длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на материалното производство (Административно-управленски и правни аспекти на взаимодействието между публичния сектор и бизнеса) г. Изготвил становището:... (проф.д.н. Вяра Славянска) 5

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право и административен процес) във ВСУ Черноризец Храбър,

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7 Администрация и

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8 Икономика

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) обявен

Подробно

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този Правилник урежда

Подробно