Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Размер: px
Започни от страница:

Download "Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция"

Препис

1 Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер по текстилна техника и технологии; магистър специалност "Публични финанси"; сертификат за вътрешен одитор на НАССР система и професионална квалификация за управление на земи и имоти 2 А. С. С. Лекар, магистър по Трансфузионна хематология 3 А. С. В.-К. Строителен инженер; оценка на 4 А. В. А. Промишлено и гражданско строителство; оценка на 5 А. П. А. Строителен инженер; оценка на предприятия; оценка на 6 Б. Б. Т. Икономист; оценка на държавни и общински предприятия,, земеделски земи, цели предприятия и вземания 7 Б. Д. М. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство 8 Б. А. Ч. Инженер по горско стопанство; магистър специалност "Стопански и финансов контрол"; оценител на поземлени имоти в горски територии 9 В. Д. М. Инженер по пътно строителство; владее немски език писмено и говоримо 10 В. Д. П. Специалности: "Счетоводство и контрол"; "Икономика на външната търговия"; "Международни икономически отношения" и "Право"; оценителска правоспособност за оценка на търговски предприятия, вземания, на права на интелектуалната собственост и други фактически отношения 11 В. Д. Й. Строителен инженер по транспортно строителство 12 В. В. В. Машинен инженер; експлоатация на летателни апарати; оценител на машини и съоръжения; магистър по финанси 13 В. Г. Ч. Електроинженер; проектантска правоспособност 14 В. Р. Б. Машинен инженер 15 В. В. Д. Промишлено и гражданско строителство; оценка на 16 В. Д. В. 17 В. Б. Б. Електроинженер; оценка на ; оценка на предприятия; оценка на машини и съоръжения съоръжения; търговски предприятия и вземания; земеделски земи и трайни насаждения 18 Г. Г. Т. Икономист; оценка на ; оценка на предприятия 19 Г. А. Г. 20 Г. В. К. Хидроенергийно строителство; оценка на ; оценка на предприятия предприятия и вземания 21 Г. С. Н. Магистър специалност "Финанси"; бакалавър специалност "Счетоводство и контрол"; оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост, и други фактически отношения 22 Г. Х. Н. 23 Г. Д. М. 24 Г. М. М. Магистър - строителен инженер 25 Г. С. Ц. 26 Д. Г. Ц. 27 Д. Н. К. Хидростроителство Икономист; оценителска правоспособност за оценка на: търговски предприятия и вземания, на, машини и съоръжения съоръжения; търговски предприятия и вземания Инженер по конструкции на промишлени, жилищни и общински сгради; оценка на съоръжения; търговски предприятия и вземания; оценка на права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения 28 Д. П. П. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

2 29 Д. Г. Р. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство 30 Е. Х. Г. Инженер, оценителска правоспособност 31 Е. В. Г. 32 Е. А. К. 33 Е. Г. К. 34 Е. М. Ц. 35 Е. Р. Ж. 36 И. П. И. 37 И. Й. И. Лесоинженер предприятия и вземания Промишлено и гражданско строителство; оценка, земеделски земи и трайни насаждения предприятия и вземания; финансови активи и финансови институции Строителен инженер, специалност Водоснабдяване и канализация ; пълна проектантска правоспособност; оценка на Д-р по икономика; спец. Управление и планиране; оценка на търговски предприятия и вземания; вътрешен одитор в публичния сектор; практическо прилагане на ЗОП и избягване на често допускани нарушения, механизми за противодействие на корупцията; мониториг на проекти, анализ "разходи-ползи"; конфликт на интереси и проблеми при прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Специалност Промишлено и гражданско строителство ; специализация - Конструкции 38 И. К. Г. Машинен инженер; оценка на машини и съоръжения 39 И. С. Д. Инженер Технология и управление на транспорта 40 И. Г. П. Висше икономическо образование; магистър специалност "Счетоводство и контрол"; професионална квалификация "Съдебно-счетоводни експертизи"; оценителска правоспособност за оценка на ; търговски предприятия и вземания. 41 Й. П. Н. Промишлено и гражданско строителство 42 Й. А. И. Инженер химик; графолог 43 Й. З. Х. Специалност Водоснабдяване и канализация 44 К. Л. Ш. Икономист 45 К. Е. Е.-Л. Маркетинг и мениджмънт; Счетоводство, финанси и контрол 46 К. К. С. Строителен инженер 47 К. Н. К. Промишлено и гражданско строителство; оценка на 48 К. М. И. Инженер електрически централи; проектант; обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради 49 К. Г. М. Инженер по обществено хранене 50 К. А. А. Електротехника, пълна проектантска правоспособност 51 К. К. К. Магистър специалност "Счетоводство и контрол" 52 Л. Х. Ф. Пътно строителство; оценка на ; оценка на машини и съоръжения; оценка на предприятия 53 Л. Д. Я.-Г. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство 54 М. Х. Ц. Строителен инженер; оценка на ; оценка машини и съоръжения 55 М. К. П. Промишлено, гражданско и пътно строителство 56 М. Д. А. Инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на 57 М. Е. Е. Икономист; оценка на ; оценка на търговски предприятия и вземания, на машини и съоръжения 58 М. В. Д. Електроинженер; оценка на машини и съоръжения 59 М. С. В. 60 Н. Г. И. Строителен инженер - конструктор 61 Н. И. Н. Строителен инженер; промишлено и гражданско строителство; пълна проектантска правоспособност Икономист; магистър специалност "Право"; оценителска правоспособност за оценка на: търговски предприятия и вземания и

3 62 Н. Г. Ц. 63 Н. Й. И. 64 Н. С. Н. съоръжения; търговски предприятия и вземания; оценка на права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения; финансови активи и финансови институции; земеделски земи и трайни насаждения Инженер - радиоелектроника; оценител на машини и съоръжения; сервиз и монтаж на рентгенова апаратура Строителен инженер; оценка на ; проектант с пълна правоспособност; обследване за енергийна ефективност; оценка на земеделски земи, търговски предприятия, вземания и машини и съоръжения 65 О. Д. Р. Строителен инженер по технология на строителството; строителство и архитектура 66 П. А. Р. Машинен инженер; оценка на машини и съоръжения 67 П. Г. Г. 68 П. П. А. Автоматизация на производството Машинен инженер; икономист; оценка на машини и съоръжения; оценка 69 П. П. П. Инженер по геодезия фотография и картография 70 П. З. И. Архитектура 71 П. И. К. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценител на 72 Р. Й. Н. Промишлено и гражданско строителство 73 Р. П. И. Машинен инженер 74 Р. М. С. Машинен инженер; оценка на машини и съоръжения и цели предприятия 75 Р. И. Р. 76 Р. Т. Я. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; "Икономика, организация и управление на научноизследователска и развойна дейност"; оценител на Специалности: "Икономика и управление на собствеността" и "Счетоводство на предприятието" 77 С. Й. Т. 78 С. Г. В. Инженер-химик; оценка на права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на машини и съоръжения Математик; сътрудник в бизнес услуги; програмист - аналитик; софтуерни разработки, мрежи, интернет 79 С. Г. М. Транспортно строителство; оценка на 80 С. Б. С. Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценител на 81 С. С. Х. Електротехника и микроелектроника; специалност "Медицинска електроника" 82 С. Л. К. Строителен инженер; оценка на недвижини имоти 83 Т. Д. Д. 84 Т. С. Б. 85 Т. М. Х. Инженер - химик, оценка на качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци Електроинженер; икономист; оценка на предприятия; оценка на машини и съоръжения; оценка на Лесоинженер; оценка на, машини и съоръжения; оценка на предприятия 86 Ф. Е. К. Строителен инженер; оценка на 87 Х. Й. П. Машинен инженер; оценка на ; оценка на машини и съоръжения; оценител на гори, земи и цели предприятия 88 Х. С. Й. Строителен инженер; оценка на ; оценка на предприятия 89 Ц. В. В. Електроинженер; юрист; оценка на ; оценка на машини и съоръжения

4 90 Ц. Г. А. Строителен инженер; инженер по хидромелиоративно строителство; оценка на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на Списъкът е изготвен съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни

5

Списък на вещите лица за съдебен район Ловеч година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Списък на вещите лица за съдебен район Ловеч година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЛОВЕЧ, ЗА 2019 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Ловеч.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Списък на вещите лица за съдебен район Смолян година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Списък на вещите лица за съдебен район Смолян година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СМОЛЯН, ЗА 2019 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Смолян.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

Списък на вещите лица за съдебен район Монтана година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Списък на вещите лица за съдебен район Монтана година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжен съд Монтана и Административен съд Монтана за 2019 г. Списък на вещите

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни)

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни) ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 1. Преки чуждестранни инвестиции По предварителни данни преките чуждестранни

Подробно

Списък на вещите лица за съдебен район Сливен година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Списък на вещите лица за съдебен район Сливен година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СЛИВЕН, ЗА 2019 Г. Списък на вещите лица за съдебен район Габрово.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" 3, тел.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. Арх. Камен Петков 3, тел. ХI а клас ЗИП изчертаване на кофражни планове и определяне количествата на кофражните работи 1 Учебна практика по 1 Английски език 1 1 Английски език 1 Български език и литература технология на 2 строителството

Подробно

Списък на вещите лица за съдебен район Силистра година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Списък на вещите лица за съдебен район Силистра година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите Списък на вещите лица за съдебен район Силистра - 2019 година - Българска Асоциация на Вещит Министърът на правосъдиетона основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите,

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Списък на вещите лица за съдебен район Добрич година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Списък на вещите лица за съдебен район Добрич година - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите Списък на вещите лица за съдебен район Добрич - 2019 година - Българска Асоциация на Вещите СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017 ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 17 ГОДИНА ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ 1. Преки чуждестранни инвестиции В област Пловдив преките чуждестранни

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

УТВЪРЖДАВА:

УТВЪРЖДАВА: УТВЪРЖДАВА: ПРЕДСЕДАТЕЛ АС ВАРНА: /В.АРАКЕЛЯН/ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСпНС: /Г.УШЕВ/ АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР: /ВЛ.ЧАВДАРОВ/ РЪКОВОДИТЕЛ НА АпСП: / / ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС-ДОБРИЧ:. /Г.ХАНДЖИЕВА / ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНС: / /

Подробно

VL 2014 ã_

VL 2014 ã_ УТВЪРДИЛИ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД: /Илияна Попова/ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД: / Даниела Росенова / АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР: /Аня Димова/ АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР АПЕЛАТИВНА

Подробно

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА АНАЛИТИЧНА ЧАСТ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БАЛАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА Май 2014

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА АНАЛИТИЧНА ЧАСТ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БАЛАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА Май 2014 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА 2014-2020 АНАЛИТИЧНА ЧАСТ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БАЛАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА Май 2014 Илюстрация 1. Карта на общинската собственост на община Марица, източник Агенция по

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Шифър УТВЪРДИЛ: РЕКТОР: (проф. дтн инж. Георги Михов) К Л А С И Ф И К А Т О Р НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО СЕ

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА Име на документа Учебен план на специалност ТГС Страница: 1 от 22 УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура специалност ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ОКС БАКАЛАВЪР 1. Задължителни дисциплини Б00З401 Висша математика - І

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном VIII г 6 Час на а / 25 / 0 6 7 Немски език - 8 / 25 / 0 7 1 Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / 0 8 2 Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / 0 9 3 Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език -

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

Учебен план Икономическа социология "стар" Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO

Учебен план Икономическа социология стар Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO Учебен план Икономичес социология "стар" Специалност: 3.8.18 ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направие: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно