_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л

Размер: px
Започни от страница:

Download "_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л"

Препис

1 _ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л ^ я и - Ю ^ Ы.^ 0 - Ц & Н * г ^ с? / < г и С - ^ Ы 2 л Л, П / _ * & Л ^ К - < ^ С Ы ^ ^ М Г & Н, (Х ~ - ^ Ш Л ^ / А ^ С - ^ С Ь с Л ^ Х И ^ Т Л ^ Х Г П - о А - ы у 2 ^ и л 'ь о ^ ь ц, д с ^ и п л л - р л Х > о / У * < ^ л ы ь ы ж. у У ' х и а л А 'О ' - &.. & у у с с ь и ъ о К, о г г и ^ ^ к л м л ^ г М Ц г и ж. ^ и г < х < л -е ~ + С '& -/ с * э < ~ г ^ с и е р И п ^ а ^ л е - - п а. / ^ с. к ^ н с л ^ р /? и у л - и я ^ У Я * к ' л г с ь ь ь а, П ( [ г с с е ^ г 4 х х. и. г + ' Ы ^ Н - С - с ^ е ^ с С С & 2.Ч С С 1 х О (С о ^ ^ > С П С р г г Г Ь - г С О ^ О '. У ^ > <^ > 4» ^ - & - (Ш * 1. - р 'Н ' с9 & 1 Ш у & а ф Ж, Л - и ^. - / г и о - ^ г о п г $ 1 < ^ ш -с <.ь и -^ а ш ы < ^ иь&рт.^ а^г. л- У/аЛрс н/>1&ып' 3 ' 3 (73 >РЗ, оуг^- ) и, Л - А Г о! 7 о Ч > о * г,» < ) ; г о и и - ы ь ^ / п.. ^ л т с ^ 4 & с п о с -1 ^ е г Ы ^ с х и. с. &.1 р т е<р и> и л л ^ с и сме^еил*4~_&1&^ А т СМ о /г ^ л с ы ^ п г сс т С1с-сс~ гиъ ю км /ъ с^р. с (гл2л Л пуг&гер /с^г- /л^-г- г у я ^. с ы ч ^ 4 г т у (Ъ и?. < Ч у Г У 1^ ) е ^ г г - и л ^ г + л н э н л и б ш ^ ш и п я и /^^ ~ М й х у ц л } и г 4 н ^ и ^ о я, 2, г - с е С с Я ^ а л п х ) / г г н^к^о*ал,../ъл- / п л. _ К с ш л м п М и л Я, М и л п л ^.а Я а х л л е ^ л Л г? К # / и / с и с Н 1 Л & & А ы ^ г у ь Р ш н / щ е л л э & / п г # Л ф4уп, гм и гпцклш^'сь I _&_пр&<ри а. сие пил^к^ 4 н ас) 1 о (1 н о с/п И ' < <- не у? исл^сне - ; с <? / > г к у,, в с и ш ^ о и о * п и а а и я ^ ^ о, } я с г а ш 1 ^ - с г ^ й - & / *.ш.. И а -С ' е.. и л и и г - Я с и ^ ^ и ж -а и ^ -а П/гс р и и а с /пичг ыш 2 Я/<ицире. пь^гьш' Вшаг^О &/1- ><1тбслл- (^ уигм^ ж/па^- ^ с ь а л г л.. ^ С Л ^ и 'С - с < с-егё-елы с е г ^ ^ 1 Ы - и * ^с,1лг. ы л - О.У х^ е гс ^ с / ц ^е -Ь мс ^г г- ^ г - Ыь.си^л^Л ^ й ^ Л с я к о / с с г х % '^ _ К м л с / & _. С / н Л 4 у?? ^ - ь т Л и л Я / г ^ а - г ^ ^ с ^. / г ^ г е ^ ^ л ^. к у м Л у У / г у & о * м л 1 у Ю! г р с < х - ш л г ^ г / м е и л г Н и х и п г г т р л а + л. м е. л с О РЪ^^С-С-С и с ^ е ^ Р ь / ъ ь о. ь г и, а Л е л л л -ь о с ё - - Я С ^ ^ (и л ^ п у / ъ ^ н ^ ) е ш ши>, Т у н ^ - ^ / у к - а с л / - п / и, и ^ с и ш л г ^ е и а - ы У СТаЛ?»^ (С. с Н ю / ь с м ш ^ с с и л т ^ Ш ) / ъ е > с.г г & щ 6

2 О _ и м ^ ^ г Х А и д М п / _ с а / ^ е ш г ^ с и о & р ъ ы ^. < г & х х + ы л л ^ и, ь. _ 7 ^ < и ) Ш л ^ ) ^ о а / г е ^ и е л 0 ) < с ^ ц о ъ и > ^ Н 'С и & г с о е р т о ' р ^ а. и. й л г ы ^ с ^ х - о с. - Н - - у г & н, / г ^ Л - ц а - п р а ^. К Ш 1 1 ъ с м Ж * 4 п 7 л ^ х п и н л и ^ ы - п - у с л ^ Н - о о? ^ Ш, е т е л ± л - ь ~ ^ ^ г и с ^ у г ^, НЛА^Я- ъ- К ^их о и \ З - с ь с а л ^ е л ;., М у о ^ а ^ - О ' Щ р ^ ^ щ м л - Ю г г с н и. и с а ш с м? Л ш ч т ю и \ с Л о м.^ 4 т г 7 л о ы ^ с а л л с и р. а р & е л т ^ ы ^ у -..'7 7 л п / > М 4 р г >. * г л '& с ^ и _ л 7 ^ - 1» ^ 'ё н & 'г г и. ^ / 'г с ^ л х :. с - - * Л к 1 ь Ы А Л а Л * * О с ~ Ь '+ 'С О 4 *4 <Л*с и ш ^ с -с с се/с и а ~ ~ - / п а / п ^ с о п& е три?.& ш гм ~ / 'П &.^ 4 - С 'б " С О С ^. _ р г р ^ " ~ ~ ~ А Ж /2 _ 9.л л 'Я ^ п л ^ ы - ( с. а л г ы г?. ^ & о е м А 'и > С ' 7л Л - Ю А И ^ г С ^ 9 7 ^ > У _ О 4 & ж ы л л с е - е л.^ и ^ н ч ^ Ь о б > / Ь а ^ / г - е ^ ( р < ^ < а & е * г / > Л 0 И Л Ы 1, О г - 1 ^ К с с ж л ъ о О ^ н ^ & п ^ л л А у & с с м л ш е - /ъ с л - и ш ь 4 ъ ы Л е С. П /С ^, ' о /с 7" ЩлллЛ-к&н-^и-л^и~ ^" о рл*} шл^ сш^уо с ^ и л ^ и р с ^ с Ъ р с г - ^ с г ( X Ы «Л ' а & п ы л. ) о - Ь с <. р & р о. и * ~ 1. е ( - - а - ы - с ь ч^лсткамз ^гл^ъгци т ^орылл^ ^ <? 1х цала^ чло^яилл )^дае /'П ^^/и^'; 0 ^ аллл<млр1л. ш л л л - <&Х^ а^^г&ес и л ^ м. у г ы и ^, & $ е ^ 'А с и л ^ т х п и - ^ и - ш ^ и с & а и / п к ё п с т { 1 е > о * ^ ^ & ъ Щ ^ ^ м ^ ь н,^ '^ К ' {<> ' С1 П -И 1 Л -' с т ч э и х Г О У ; о п с и -е н б / п М ^ а Н _ ц и Л ' П 'С ь р г П л ш,п и ш & ' ^ / п к х л и ^. к и - й, / у 4 С Ы ^ ь Ы Х У ^ л щ л л л - Л г а д ^ ц и л _ Л с л л ^ е с х + ы ^. р а ж ж %,-сие>ми. ^ л т Л, и м ^ г ^ Ш О У ' и > с ш - ^ р ^ Т о < р ъ р у ш я ± Д у К и и ц ы ш ц 0 - С ^ ы л л ^ й ь К М у М Э - & у у с ^ м л р / ъ ь с и. & о м м л ±. Р г с ц ц ^ р г & е А ш и. Щ У с о 9 < Ш '- К й л & Г П Ы Л Я - О ^ ш ь ь а л л ы г и з и ж. н а & сш /пё. СС'Осицат^ ^ Л н > - М к и & ^ н л ~ н с?<и1-(* Н Н&е.ГП<Я-0С Щ1 к /С1* 1с й/ч Ьгп -д-сс' &&Р- с^ Сг{'а к - Л М 'Ь - '^ ^ и и л, ( ^ ь - Ы ^ р и л ^ & т е ^ г ъ ^ -. > - н ^ м % ъ л а 4 & о ^ и $.н - 1 А Л ' - м е т с ^ а н е * ) у ъ & н л и я * ^ - Ц л Л Л Ж 1^ / 1 р ^ г р г ^ > 0 ' л

3 - о ^ / г сгёсг т с. и ^ г / г г а - т ^ с - и ( с б н / п е к - с - о г ~. Н - ^ с о а ^ а н п н о ( 1 - [ у з а * : < е 4 и л л Л ( - с - ы ^ ^ е. ы с ь - ~ & ' / т * си ч _ гьм^^р^игт ^ ^ т и сигуин,] г у ^ )» Ме т- >^л^'к^о с />г ал' бар^п^ир сс/тег&ам-шч1 >п.е- & * /г- со^лалмц^ н.алл ' ЦЪрн^к-ц> и а} с -г$е н к.и- /'(с с н /про и 6ии и пср/р ржка ^ - т в 1..» д м г е Д -, л н / / ш и А п л / ). / / " ) >? 7 ^о.илсе^н' Л'^лл^рь^Лгел. пля>ро $4-с& /гил\^ле.<х^лим- О т ы -Ь а<^ Ол^хлыелл^- К>сън.& с. /п^г&с~ о^ч ъ Т Г р ^ > 1л у ъ л л ^ о ^ с ^ н ^ и г ь ^ / у у х - < ^ е > ^ - ;, А ^ ^ / ^ л г ^ г - е - к м А л л ^ г у г у / п о & ъ л 6 и М ж ь у ^ - ригштс/ук та 2' -^ррсм сеш^&и ' п.&шг<м-сгн^и^ ^ ^реруи^ш ^ ^ и?а? а/иг> 'шле^ елх> сел- тс.с /<^ -ес т /е- <4д *(ге^о& ^ р^гм^^ос- ' ~ уп а пъ&ъся> <ап-м, т си р.сц^суууын^- к* ршр^ы&&1 а гг? аи+л-с, ОЦ.С Кс'Ъ НИ'Х' пръхи^срирь О^МЯ ^ ^ гила-нл^л^ Н^Ри^С, р г ^ ^ и - } п с 1 г т г ^ ^ а ^ 4 - с и ^ и ^ \ 1 г ~,клуьо'^т-о^ Н'-о^тпА гьы?и ^ е п^ег(? / (р ъ р га Л и ^ н х ^ б и. ш^^гущгсегс Л 1А.ИЛЛРЛЛ- /с ГУЪи^Н^КЛЛ^-О ^ЛХрН-'Ж о~д-р. с и р ^ а т^игегш^-з^ Г * ]# * * * < А Ы ^ Н Л Л Л ^ и_ (и с ги>а & /п.6?ио с, и ^ 1 с ь $. и я т ь си > _ с п и ю к т н ^ а г и ^ сщлж ' и ^ с п - & >. и г $ 2 ^ М '( М ч г ^ с л л Л / - ± ~ - М М Л ' ^ А ь Я ' & е е п и { _ Н.- 4 Г & Н О С. Н - е ^ А Л - С с а *. С и и С п р о е / с / г г ^ ^ у ^ у с ^ г р ъ ь и & й ю и % г ц о г ^ ^ с у и, Н Л Ь & С Ш А & Я Щ и г ^ ц и п. и В С : О П о _ ^ ц г м т с ы.& г г л. н а, П?ггргг &С1 т ш е-с} ^ гриж е/п Н >? /П- & &-ц^ н ж ^ - р л л п^сргр'т г^ки^ е-^рь-оуз Же(. пгеллжнлгио /> ^ - ) прщ-ур и ^ л у ц и Х / ^ ла а * ^ г /-ШЛ, _. ^хйх к 'П и [ - / ^е^/пм^г-гъ / - Ш } / Г ) А Ц Т 7 / '- ) е^ил й Х и п П а > /Ъщ1 / ~ т / п ~ г # < ц > с. " еислгыжмжт 6. м &гп4^м)*се&ю 4. По<г.нлгт, ^ ш о лгёа/~ Н.'&Ъ'Ш4 и+с р ызигсщ'ил^ О &ам,елгь&ъ- Р^'рг сруг^а /-шл ' / 7 Г > о Р Р е Ъ о 1 ^. е О < * *! Л А - * - / / л * Р Р М - Г / 1 / 1 1 г? Р Л / V г ^ Л - Г У 7 Г ; / Г У ^ Г Г ^ ' ^ / Э ^ О л у г ^ н ^ ^ м ^ з с, ^ у г ^ ч ^ л р р ъ - р т к ^ и / П ' С & т. -(? ^ / у г р ^ с и ^ н ^ с ^ г п & П р ш Ц $ ср р о ^ у г ^ и ^ с ^.

4 Л А г у с г { - с е л и л а р л ^ л у л л г / п с с ^ ъ ^ с л ^. г л с ^ с д с р с р - ы с т л л Л ы л п Р 1 1 ^ 'П У Л Л г у < г ^ С 1 + ы 4 Л 1, Н л ^ л и А Л - / г > а / г м у & М А М т ^ ^ ', и и л, т и к & 4 ы м м и ь (! ш ш л р а л, ш о л ^ ш т ы? ^ < е & / з Вт * си>л^о л&ъ ы.л л ' клоль гплг)л ^. / с п. '{г Ь ^ м П '[ъ с ш ^ й Л -си Л ' ^ л л ^ п ъ е ^ л л ^ с - л-<1*ъю ллг7ул л а л л л Л ^ - ^ плл л ^ л ^ У п сь л п л г ^ н.а ц п г ^ -+ и ^ ж ^ ^ <? 'б > 'С г 7 'Г Л о Л ~ л л 4 л л л л ^ ' & гц н ж -Ц л и Я лл а а у р.л & ел л л ел л ^ (2 ц,а В -*л4 - с^льса^ и х^ 'Т к ^ т - (Го^гпд гпоалпсо 1елм т е л и сш л м и г т лплел цилл^ &ц^^ш лрг131л1л л л и /гсъ м гьг- 9 ъ и л,а см>*л р л ^ л ^ ш г /п а.т ^ Н ') (Ж г м ^ / п е ж ^ у /л -щ л ^ и л к ^ п м сы и л л г л л л.. ОгМ Л И Л ^ ^ /Т 2 Л Л ал ' С, ПЮсАЛЛР СЫ^ЬЛО гууу2 ЛЛЛ97ЛА. м я л л г к л э ^ п у н ^ суг<д т л л л б м ^ е л п л ^ илц2лш лсль) Ил> -елл) и л л л ь н л и л ^ / с л. О 'Ц Я нллм ш м.4> ьуцс>01х1л -о о т л р л л л ы э гуъо, 'ч л ал щ. ч /у а ^ г п, ^ 1-и гп'сутлллл^ с б^_ н л л ^ с с - (-ла+а ^ и вислю ^/'ьи уг? и л -^> н в /псж к * р~1'т <лал п г /ехг- л л-д а н л л ^ и 'у & с -т Л ^ и п е ^ а ^ о СШиЛ салл) '1а Уг> а 'ллт тлнлр,. (^^(Луил^лл О-' ол&а (-илл^мллллх' '^гн'(1т*1сил^хл>,упсл' тсглгал^и^ й & К -ео ^ л А ' ; Ч'ГУи>г&Н' & 91Ш (ГСС1.ЪШ Л4 & 1смМ м л е Л/гШ ) ~~ & а 1 ы ь о % л и ^, ю ^ л л г п я л л л ^ н л г с л г ы ; п р й л З л & п ъ ю л л ь и ( Х ^ Ш ^ л - С - II И'гиЯьсъ 1^ сол 1-ся- ол^ н кл. % ш х) п^лл л! ^ я & п р (ил ил1^4лллл $ л Ж + * у у л ^ I ^ Г О С ^ /. у М ^ л ^ - с ^ л г ^ л г ^ х ^ п е ш + ш л л ц с ш л * г г ( г Ьгпсъ ун л а л ^ К.-сж т п ю,м и л л з - игг^ьи. у>;и. с 1*~н! { и щ ^ ъ а л л х 1г п А - р л и ~ с и л ю с ^ ь и л ^ _, ' X Ой/их^с и^лам и^млхля^ ср-а к с а г$ 9 ^ ^ у н л х м И л (и ^ о - сая&'м' ^ Л и ^ у п Л ^ л л у у п ^ -е -щ с. * ^ ^ ^ и а Л Ш л Ь л ь 5 (7ГА т < м д ^ и Л Л Л г Н 'И Л ^ ггт ^г А&8 /У 7 т г Ж *< У Ш 'М Г 7 П ^ ^ Ь ъ ы л ) Рь-сиу ^ у д а ^ л ^ л Я - к м * е т Ж -е ^ м ^ Л г С о с ^ с ^ е л - ^ а л с М ( ^ к л л л д Л щ л А Л Л ^ о л а ^ н л л Л - С1Л л л л Л и ~ а с о у Л д А ^ и Я л ~ н л л л е л г А, т у и ^ [ 1 М Ж кл )С ^ ь Л А ^ Г П Т Л Л ^ 'Ы Л Л Л Л Л т у ^ ^ л с р и, У и ъ с л у > л л ± & ^

5 и I с *>. имл-е.4? у а.с г^гн^сф $ Я р о - ^ и - Ь < % ' Ц ^ и. ш. г е ^ Л - _ 1 Н - ^ с к ш т ^ / и ^ а ^ и ^ - м ^ < с ш Л. т г ^ г / ш о л ф е> * - * 1 * г > ^ и ' Н ' С 1 л л л - г 4 - #? л,1 ^ ' &тл ммш. V г г ы М л ;, с о < л / е Ч \ЛА4Л, ^ л. ^ ^ р / ' ^ - - V ^ ^ > п > и * р ^ у ъ - с А * ^ и о г н ^ Ю ^ - - у с.,...., ^ а / п ( с н / е г г - ' ^ л и ы ^ и ъ а е / ц н и / с а - ъ М ж. г ь Ц м Л с М Л н, ш ^ ^ / _ И/г сг& '& а Л ' 1^(1 сса ит н ал -, ^ис 1пчпр. сд. и ге т н оиь / п * я а ч - п? ^ / г! т г с л Ш п о м л н Я ^ и. ш г т и ^ н и ) % ш т щ Ългм кл ^ р- и- лш у а Л - ^ С ит- лл - ^ щ*г -г л - I * л / л л ййл ^ '* ^ р --- у еп/> и ^ ^ / ] у /у.. а щ л л я и а А, / ^! и и о 1 с ^ и м & ц ^ - с л? п ь ^ с ш г и с г Ё,р ш ^ и / п г и г г! / Ь _ М г а у г р а у п ш л - + ш 4 с - п г р с р и л - т а т.^ 1 ^ 1 \ А с / т Р С л ^ _. г р с и г ^ н - и ) - в м р ^ н л ч м & ы л п Т сишл1 п <?-рт сро^и-о ( у р-её <ига о од) / 1Л Я Ж ^ 1И ь 8 г Ш г * л Х П Л У Г Г Г И с р О М Л - О г я ж т у г ^ ^ и - е ^ е ^ й. ^ р м Л ^ н л л ж. ' С О О } У е н ь в 0 0 ) " < р у р в и с ь ГУМ Н, 7 ъ 1 ж ^ <10и ^ ( л л л ^ н а 'и в л л л '/ п м. и л л ^ 1^ (1 //г С с - ^ /г2чн^ пя^^с1 у > ^ ЭЛЛ-^ещ - И ^ о - м - и г ь п у Л - Л - А А Л. и ^ с и л.г л ^ т л 'ы ^ - ю с и? _ п р а А е и е м ю Ч ^ - С а л ' и р у л м ж т - 6 _ п ^ ь - а ^ ц и, с ъ ^ е л л о и. ц л л. ^ о _ ^-гси^км I пе срщ> 1лил.1'ъи, н?'и$е~ ил-и <ац^ н^ыл-юл-ил^о. ^ ^ т я ъ м с и & ' и ш. ^ /. - / ^ 0 & 1 У - 7. ^ С Ъ п у ь г г т г ^ т. к ^ а у п ^ о ^ и м. ^ У 1 - с - с а о / 'и р с н ё с в ^ и т е и л и и ^ < - ^ / " V х ("( I С < 2 ( Л ^ С Ы г и ^ Л р^-^-уу / Я - а и ж. / п к, и /

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д ь еб лщ е гс б р я В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е с кй с д 44» к л л е р б к. /^Ж ^^й У Т В Е Р Ж Д А Ю IЩ Si; ш / Ш {< Ё Е Щ?*В ** ~ А.П.Е м е л н М А У М.В.С н я н

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

doc

doc : ; ; '. ' / ^ ФРЬ Г ХЧК РГРЮ РГ Ь б т в е р ж д е н т а с р е д с т в з м е р е н й U S.C.2 7.0 10.A 45647 рк действя д 01 марта 2017 г. Р З Р Й аратра гедезческая стнквая Trimble R3 З Г Ь Фрма "Trimble

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

1^и>юъс^ко^с- л/ У о&.н. 201-Цъ, * Т } м 1 и ^ &.< ^ с -г п ё. & н -И л > с с а Л и е $ с и < л л л, Ц ^ л с с л и ^ п ъ & т ^ ^ с и * л э - Ц (о ь ь

1^и>юъс^ко^с- л/ У о&.н. 201-Цъ, * Т } м 1 и ^ &.< ^ с -г п ё. & н -И л > с с а Л и е $ с и < л л л, Ц ^ л с с л и ^ п ъ & т ^ ^ с и * л э - Ц (о ь ь 1^и>юъс^ко^с- л/ У о&.н. 201-Цъ, * Т } м 1 и ^ &.< ^ с -г п ё. & н -И л > с с а Л и е $ с и < л л л, Ц ^ л с с л и ^ п ъ & т ^ ^ с и * л э - Ц (о ь ь и. \ Ж & л л с с \ * /. О И # # г г и * Ж а &.ь й а

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и в и и и и 1. щи ия: 1. 1.. 8 II 04.10.2012 1006 «1. 2. и а а 46 2. Ц ы а а ы и и и и: Е 1006 04.10.2012

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка < У т в е р rк д а ю >!и р е к т о р./ Н О Ч У Ц О ку Т РО > К улрякова А н н а I I и к о л а е в i* а 20 } Lf в н у т,р е н ýrе г 0 р fiс ш о р я д к fr д л я о б у ч а ю щ и х с я Н О Ч У (Щ Е Н Т Р

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в 2004 1 К 74.202 68 Ф -. Ч I... / М Ф. М. 2004. 221. В Ф -, - Ф (. 7) К 2010, Ф 1756-29 2001.; М - 23 2003. 21/12; - М «-, ( )» 5 2004. 1089. И в

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров УДК 621.43.044:629.7 Группа Д 1 4 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т СИСТЕМЫ ЗАИГАНИЯ ГТД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Номенклатура основных параметров ОСТ 102526-84 Н а 7 с т р а н и ц а х В в е д е н в п е р в ы е Ии». Jft

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП бланк сертификата М О С К В А -1974 2 1 7 У Д К G 9 4.5 К Т - 7. 0-8. 4-7 1 К а р т а т р у д о в

Подробно

Р Щ 2 Ч. МИЙСКОГО MVM/ll!..: :.\il»smoro I'wnOHA * ; >l *; og»1.*\c ГИ л*, у н V* l; i-i п а п ь и с с 1 о ю *л ж о '/' *<-» до& Ь разы *..?е л ь м о

Р Щ 2 Ч. МИЙСКОГО MVM/ll!..: :.\il»smoro I'wnOHA * ; >l *; og»1.*\c ГИ л*, у н V* l; i-i п а п ь и с с 1 о ю *л ж о '/' *<-» до& Ь разы *..?е л ь м о Р Щ 2 Ч. МИЙСКОГО MVM/ll!..: :.\il»smoro I'wnOHA * ; >l *; og»1.*\c ГИ л*, у н V* l; i-i п а п ь и с с 1 о ю *л ж о '/' *

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

Скачать Типовой проект Альбом VIII. Проектная документация по переводу помещения склада запчастей и агрегатов на режим ПРУ

Скачать Типовой проект Альбом VIII. Проектная документация по переводу помещения склада запчастей и агрегатов на режим ПРУ т л Т И П О В О Й П Р О Е К Т П - - 5 Ю 4 4 6-7 - 2 3 4.8 6 Р Е М О Н Т Н А Я М А С Т Е Г С К А Я д о р о ж н о - р е м о н т н о г о п у н к т а А Л Е В О М У Ш П Р О Е К Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И

Подробно

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М (У т в е ж д ю ) Щ ет Н О Ч У Ц О У Т РО > К удяв / А е s1_20 Н tlj! с в ll _Ц i ш л х tе Е IIР Л В И Л А П Р И Е М Л О Б У Ч А IО IЦ И Х С Я В Н О Ч У (Ц Е Н Т Р О Б Р А З О В А Н И Я (У Т Р О > Б щ Е

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint К «е т о е к о то к е т о о» О о о е о т о уд т е о то о о тте т 9 (10), 11 (12) кл / у е о оду К -9 допу к т о у е пол о о е е пол е у е пл, е е одо е от етк кл е е Р и и ГИА-9 25 1 ( и ь ) од ле о колу

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно