1^и>юъс^ко^с- л/ У о&.н. 201-Цъ, * Т } м 1 и ^ &.< ^ с -г п ё. & н -И л > с с а Л и е $ с и < л л л, Ц ^ л с с л и ^ п ъ & т ^ ^ с и * л э - Ц (о ь ь

Размер: px
Започни от страница:

Download "1^и>юъс^ко^с- л/ У о&.н. 201-Цъ, * Т } м 1 и ^ &.< ^ с -г п ё. & н -И л > с с а Л и е $ с и < л л л, Ц ^ л с с л и ^ п ъ & т ^ ^ с и * л э - Ц (о ь ь"

Препис

1 1^и>юъс^ко^с- л/ У о&.н. 201-Цъ, * Т } м 1 и ^ &.< ^ с -г п ё. & н -И л > с с а Л и е $ с и < л л л, Ц ^ л с с л и ^ п ъ & т ^ ^ с и * л э - Ц (о ь ь и. \ Ж & л л с с \ * /. О И # # г г и * Ж а &.ь й а п ^ (г и л л ^ / и у у т л / / г ц л и л ^ -/ь&аг&с^ п/ъес/хе с&и.-сгн силлгнслл эт-иклл- ^<лк~- ^(лсг??1м,иклг& 3. О гг^ ссггъ сц. сс к- >р~ илллрлт/га м лля, т ^урсс- 1р9^я>си>'гиЪ' 8лР&8 г& с.а, 'СА? ол/оа/гспу^-екс-ьс/л %^-ълелил /г/1 2 с и & й Н ^,\ 'О / г П о т и Л т ) ^ г ^ с / у ъ ^ г 'о с с. / с е у г / г.и л г л ^ с с с ^ (ч * ^ т о ^се. т л/елл^- * ^/ь/ьип ц сллл *? ^Э ггы э и,1&и/иттаг^л п& ллэ?г^нл1% лх, цсс^а. 'РтАм/ди, плул^ усшал^ / ^л^п ^ллш п л у п с ^ и л к и л - 1гсил^<л^$ъи<А'ЛЛЛс- клзлслл^ш ^сссы. п&аа КЛ-сОАу КЛ4СьК/>н Ну&&!ле п&л^с^ г &хн лх.л^ 9ш л.и/хлс.камл^ ц л щ ^ и $ ОсА/жмл %. /пн^спло п с и!) ъ хлнльл - -!к> -^(тл-гби, уакл>нл<лсил- ккггщг в &-щ ьсгп^гси и. ь ц^е^ис/эс ^ а п / т л н л и я. &Г1Л&&Н' 4 ^Ы-Силлитил^1) ш -с& ьо и и х^ и ^ сш ^ сс^ ссшл^&<илс^и (Ъл/л/сц^тутпА ^ С ^ а / с г г и и ъ с и! и г а г и ь С и * л л / и л у & с. я ь & & н * ш < х л ^ а Л р л л * с г З > л ^ ' с о ю - & ~ и СОХ' ияли^ с ц л ^ о Неда/слгн^кал^ прл^о^т алос^нлл^ т ськллл ' $Н/ ^ щ ш к + с о х и л и М Х ^ м. Ц Т и л и л л с л л л г ^ ы л и л л л л А а 4.7 Ь Г *м (Л > ГгПуС&&сал^л Г / Л ^ У С ^ -И Л ^ Ы ( в. I л^лля' Г И Л Г ^ Л Л ^ К[с&р/и/п ^ ^ ^ Г ^ С С и. С - СсЖл, Ы ^ ^ * г / ^ усл ^ 1 г/<п^л^н^гслп^ / I О А у р г М ш Ь ' о п г ъ а л и г ь ъ о с ^ г у г ъ / п 4 с.& М л (Х С ж л о (г п ъ е с н ж Ъ '(У П ^ г М ^ и ^ С с 4 л ^ с ^ с т л с, с ц с г & с./ с м - с г & Ь ^ - ы и ш с & о л л. Ф ъ $ С ^ а л л! г ш л, и и г с у у и ж и э ы с и л & и л г / э а Л,и ц & л л л Л ) & Н С & г и т м ('г и п > ^ ш а ж ^ х & с л л т ь с с & о ^ р ^ ^ н л л ^. с и л ^ и л л и (р г л л ^ и у ч Л '^ г & и.'х ^ ш л л л ^, Л > ^ и ^ с Х ю о с, и о с н о й. Лр/>срги 1&а&ггъсс&сг' ьо^уьу /ьции* е<щ ще<1гъ4^лл&пъсх пл/лтлил ^ Л / 'к & Н л и Я ' С и л л ^ Н? щ и л > ^ и л ^ л \ 4> аб'сц^ (упя'1-ь- им?мгил* /с ко 'ИЯ'^ллы ГНФ^сл. нлс- Но ; к) (Х Я)71ЛС Нг1'Ш*Я- эк, СГЬШ/тъш? сь- мга&г&нж 7 С - О Ж -/ П и о о ^ 3 / ^ г / м с ц г, и - Н с / т г с е / п ^ / т ^ ш л & е / е м л ~ и з и п с у и с а ш., & г ю ^ м м л о ~ и > V е л о $ ^? а л г ^ ^ о ^ а / п г ^ б,, л У я ъ ш л & & К Л 2 Л Л 0 г ж < г л ш л о и л о (г г и - п г л л Л о с ^ ^ с Я р ^ г с с о - ' \ $ ш г ^ п. ц к (/ ; & Н < у м ~ С н ь / л л г. и а и ч & Ь с 'С е ^ с е / ^ л и л ^ а.& я /? г е * ж *» # г к л, % о ц м ^ { М. - ^ л м л > & у (Н г ъ р и л л ^ п & * г & & -с с е л е Э С Я ^ е л е / г и и у $ ^ н л п и!ч Л 1 л г у г ш Л. ь ^ - с л л 1 > 1 П > И г л ^ Х ' /? л ) < > г 1 ^ к ц л л л л л ^ 'с ^ л с - / П ' & Л I ; & ) / и и с М п г с с с - 2 & к с > 1 ^ Ь а т г ь г л + ш а 1 * а д ш ^ ^ ш < ^ т ^ а > С с. и л -Ш 'О С. и л г л г - я & ^ ^ л я к ш - с ж к а. ^ ш г Ж л г - 'Ъ & и л л я, 'г & ы. ^ъкнжос, ел- шял н^лл^лл-п (Х^лл-н^о^ с Л^ЛФ^ЛЛ^ЛЛЛО^) Сс тал&^< и г с и ^ г о а Л 'С - / с ^ о ы л л > с ^ / т г и Л м э ^ л ь и и ^ & с / г и г ^ - с, * ё л,п ^ 7 г ы л О с-о Л ' ' Клсигулл, /Ы^ ЛЛЛ1 И -Л!р&РьС1ЛЩ Р 6Я^Л<Л1& ~Т С С&ТЛ&-С, А иляло ^тпулояие / л л г^ К- 11ш^нлл^лл^л ги 'Ьщ снсллн. $ ) ъ - ё ^ о л н л л ^ с и ^ т л л ^ $ с о / 1 / ъ ш г ц ^ < ^ н Я л ^ о & с ^ а л + д а / ъ П Ь О & < у п 1 ^ ч е л л & Н л г ъ и * Л < Л 1 & ' % & с я С ^ г г г Л -^ т к у и ^ ы л. а Л (^ е л г ш л л Н ^ т И Т Ъ С о ^ г л л и ^ е л л а т ^ л > с л ^? - ^ ^ а щ р л / у ъ ^ г ^

2 (Ч ^ш и ^н лс и и 9 о^ааеа л а а а а ол& с ги ^ ы л ^ гъс А О 'Щ л л л )*, М а а Л Л " ' г/ ъ с о л ъ п л ^ п ~ ^ я а а &. / К л л Л^ м^ й л с '- 'р и ^ Са - Оо / Л и ^ / П Л Л ^, слнагглп^/г а ^ л л л н ^ 5 а 1 с с л К $ с 6 н а > У л э у с л а л а с У г и и л с & и г - п п ам^с алсь и ылаа^сл ^ л ^г сь/л^а и-к ё т4ли- ^сь (Ж слл&еу $ е р А Л ^ Н А Л ^ а а г -^л л л ^ 1 г ^ 1 ь и ^ (л г А Л А > ^ Н 4 г Ю ^ П р,е $ & > М Л 1 ^.Ш 4 - Н 4 М Л У ' ) 01^ "м л шл,е тр.&*7ьи&щ/нэ,..., _,_ пзсьт^я _ 1ан&КА$- п^а^'с у.ю щ е. и ^ и п и < л ~ Н Чс^Алу Д? &тж<$с/п с Ю ' ё$ кл<лг^-?гъ'& ^ слфтпяе. 'с с г & с м л? а с с - / п ^ -Ы гс./ п ^ р с.ы З & 'с & и ^ с ^ к л м л \&&ы%л1 о л^ ла а а ^ ^ - лаал^ *,.& ^и^гн-м1~ п с^а в./са^ сил ои- о и Х ^ о и ^ о --^ Ы г ^ 0 1.г, о с, ^ о. т а х [ ь к & < М г 1г С (7 с ы. а к т * п с ^ п - ^ ^ г г г с х ^ с - к й б - с А б р ^ с ь Н А л л А э / п -$ - ъ с г с л к А р / л е с /уыж и в. ана^ Ятая*нссшлх. ткилл? Р? М л с с ^ / ь с я и е. ам.<л~ йа%- л ш л г с с - * г / А у С л Л Я < л и 1-7 С с ^ > г к и х. я Л а л н у А п с ^ Я - : ^ 1 т а н л ^ > * л е р л л е - Э п и л л с е к л х А ^ к л & э а л и Ь л ю $ и * л 2 - л ^ и с о е / к ^ и - т п л г (О г ё < ъ л л 4 н п > х к л.ю и Л > с и с л и нала ь г Л / п е и ш ^ ъ л г и А ; - ' ^ &о<а^ет-^гл^ у каиеп аа^млаго Оуо^пглуштл//г./г- плш гсуги^-ё^{ас.^ /'& ( ц е I ^ л *0 «У ) /9^ > 4. О ЛЛ/. /. О Г У г ^ у у ; Г 7 /Г - ' ' л М /п& лсъ 'а / т I /У1Л^(г/^С С ^ сё л е ги А с с и л Л с ^с&сос (^ р р и с 'г и > Ь ^ е н л л < Л ' п е 4 > а ^ с 'и.ц с е - а / г и ^ >, Г 1 Г? п ^ с гл ^ гъ.? 1Сс*г&& & / п - & в г-и Н п а и I - ' <ээ см ы лил./ъс^г* { у т н ^ л и и г - *. 4> аг^с^/гш еи ^ос-.1 ^ «^у с^лп- с& ег& с^м лия -, о с^нс^гьга-н.^ / ^ < у г.и < ш г ~ са цхе ^, ^л & е гоу лг -с. аи ^л ло л с-' - ), и { г и / и х - с г т н Л 'Ш ^ н л л ^ -ь / с п е л а г^'ъ илсг^/с^й Ч, 1 (Л пиы.ж е& и г>гл^ 4 с а/п^е^ н 0 С С Л Щ -1 С О 4-1 п г - / Ъ С с А ^ и - 'С & ф с ^ '^ е С Ж С & У С ' р - Я 'Ъ О 'т / ^ С 'С (/ > - л у, > ^ л л э > е I л ё е г т ^ /! & с а п ^ у г и л [ ь с ^ ) с 'т - ^ с ^ / п а ^ к н л г'гы г п ъ у с^оллу^- сптлхтг-1 >< '<' и Ь^га/ул^ угл^> с.^с я с с к &- п. ^ $ Ссшищ><1Гп&~ияжь о (-С- к ^ п г г и ^ Н ^ т л / г а ^ г с с л :'/ с ^ > ^ 'Л > с р - е с е и л у к с с ^ и г н & л л ^ и л ь ^ г ^ ^ $иш>йл% гы > ум с и 4 тг(ги &, «ж и * п и г н м ж > г а ъ ^ а г г и > и с Л ц ь с с Ч е е, / г % > и н, с п О о ^ о ъ а к - и ^ э с с ^ и э г г и с % 1 с./ и с с н л > р и л г-гл. и ^ с ь ъ м ш л - к < г & с ^ л о Л г г ^ а л ъ г и ^ м ^ р у и и а *. «* м «6 ' &у1л5 ^ Ь А -с о -е пъь \Л ^Г '^ААЛЛЛЪСс Ф & Р у и Ф о 'Я Ъ Ь чльан'ъ а ).. Л а / Л 7 / > / I (С ГУН & 9><иг а п у (цллэ Ы г-<м )& ^гс уги гь а т ь I с & иь-а&и&и'ос.<и% ~ /с ^ и н к ^.С Л -С ' л ' ^ т и о ^ 'ф с ^ Ь е с/есъ р л з л $ < А / г > м л г / е - с е и ^ н и х,.. с * а м х а / п я л ш м л л ш я / т? пгли$кнллн? /с^д/-^ ь-цласгннлз <р /г сге н-л^г-о /гл^е-^ел А > ^ е г п н л а С а г о Ж ^ л с и. и н А + п 1^2 н л ы ^ Г!сгс<х П г а ъ, о ь - - 'г ш ^ л г ^ & А С 1 1 П & п л ь и ч - И С р - ч м и г 1 Н л :л т л А г ($ ^ Л у р л ^ > г 1 П г а '& п п.н,е е г п л + (г.ы г а е 1 1 ь А А ^ Ъ е 'С т л ^ л Л / глс <г&н 0С' ^ ^ 1 а /^ Ш ' е /г ь е // /г^ а V 1лл1%г САС-сиЗ & а Л < ггя а са а а с <? п с? С 'К а е л к - * ; (Ну) иаърс Ъ о Ж и я О ' ^м ^с/с-а^ /Л-еггл а 9 в /П ^ Ы Л Л (1'Се ^ ^СПЛ^Ш АС'!- С^АА^ (УИААе-Ъо зс сиг- пъ&1 а п л? < (л о а с л х а Л ' /геллс^ '{л& р.а е / ) г Р ' Н, С И ^ Л & (^А Х л Л & 1 Л Л '. С Л П А & - ' КЛ& 4А1 (ууи ^ссьн С- т Л п л - <ю ц ф-ы Пл р ^ь ИС-е Лб^ггг- С ы Л ^ Н л х ь о и т л л и и $ е с * 'У 1 & ^ / а а а ^ ъ ^ О " с и ь с с } 'Ц с А А А и Я (Ч А ^ 1 С Ы ^ Л Ю 'Ж ^ и ь и х т у ж м и с и < и м и / и и и г ^ с М С ^ Н - 'И о с У у 'и к ^ н л у ^ / п - е. / л л ^ а. '

3

4 Тммшшуиэ и /лгы^а^клсли~нос. /с ыллл (ж. 9А цлилс ' полл (унс1<)с с /ч^ лм ^ с и^ны ^ И О Л Л У ь ^ с с р л с ^ и^с-тн^с-ш Н. ' О - ; с л, ш а г с -? Л 2 Ж 4 С С 4 Х - 0 ' & > е м Iл е и - О Л С. - у м г Я и Л й л т - х Л ' О ^ ' у и у С - а /пе.1лб с /П'&ри-С' ^ 13/Фа. {ММ-&1С е л с ^ л е & Ь ' & - ^ у и ' Т г Ы ' ^ и Ж С ы Я М ^ ' Н ^ Ы - и Л? т и га апгм / геьрл/иьоопнлш пмлялгчг^ ^ го и ^ с а + я т ^ г- с15^-ъо лилллл^ гпь >гх^ о-^уъо силлчлж^а ( л / а н ъ- ъ пс^лллл^ъ^ цл-$силл Чо % $. С1 ага^/гилли^/елл- олпр сь&с/п а /л ъ-ги+ы л 0$ '{О-гс 'ил^аллэс' йлал^слм-<ъу с'млл&цнщмлэ %сь р'&сл^/ън&и^ СД7е ' к г а м л и ^ ш + г I гг алл& т * с 1у г щ и ^ л с и и } илг^ игы.) _ Л # / п е й с п м и л м л и л л 1Л~ л а ел ет - $ Я а + м с^ [&ГУ1С1 /ПфЛ /о & ^ ]г^' 0лг^гп.^о &0Л?Л/>СЛ1~- '/'Ост.шсежл,* /л-с^/ии^ыг* ). *3 сь/шлелт^ала? гыллглпл^ 'Ръллил- аъ1г^а^тс+%- /Ю^спь ми& М си Щ р ' Оллллл^/ллш Фтор м - с, ~ СЫгъглпс т ё е н и ен / п б 1л-еЛог4л> л-иггл^/лл-^п^ и >угашгл4 Н - В ^ ^ п А ) р П ' Г ъ г ш. ь - с - е ^ Ы ' С. Л ' р а ^ < л ^ ^ л г л ^ > ^ и - п + л а < т. 4? л ~ % ( с ^ а ^ с Ж Ш пии'пъь^' р- елл /цл/елыгг нлл'^лл ^/ссг&еври /гш лх с^лрлли ^%?атсил-6^; Л < ^ се & са и & р 'Л а ^./ и и ^ гл < с сг/ти М Л & иъ и& З ' грш ра. слс^г ш?л} Рлэ'г р/лгг* ал^лллл ^С1ае,/е-а^ яиллси С ^ ^ ^ и л л л ^ т л ^ с и л у [п/и^ -й а ^ З.'См с п а^ 4лл*лиь п^ал6пл$и */с/п. с^яи+мх ыллм у п ^ и гн л ги э илрллмлл 1л- <и? л луслщ^ 'пт на си и^с с& л 'х сг н М С Ю 'влы.л- и а^а&лллгс <иг+ Н Ц" и и Я' &ст а^риг, Э'т сп-& илч/ггф-ссл {л+г^ С{ йлл(ф<^л^ ^лэ'и ^г&гьрлл, 'Ь со е Ч гн ^ г К ^ст ли^соли^ш -см гл о и р и с а и Ы )Л Л ' ПЛЛЛ1'1Ю^Л^<г С-^Ш1 Л'?лп нллклгь" с ^ л ъ а /?гг<л-6лиг*эс, (лчлгллк-сл -Ли Уып- а,иол^ллл^алчгьсил ши^рл^тни П Ь с 1 - Ы л л ^ г л л Л з р а Л о Х е / ц о Л л ь ш л л л л г л - Л - Л б р и л е - 3 ^ & н г & \_Л*Ы'. ']фг^1члл2ь Нль'ьлщ /с-а- плайло гс^ ^г сл ^л^о А-с-'/^/л.лгуе^ л- & Ш / ^ а т 1 ^ ^ г 1 о у: т 'пл-1кл^г ^лъ1<х' /иг ^и-слпс-л1 - $ /шшлег#р> * < л&рсуъл. (л ^%лил 4цуъе^рллолЪ к смли/^/ы!с и елп сщлгф гг/$дл^щ,& ^14ЛЛ)С&42Л- ил> ггриижс/п&а, ъа-ел^ чл^^-олг-и /илалси. т&ъ ( ' а с с, С П Л Л - С И. ( Л г Л С ^ Г У Ъ - С 1 - О с с Д ^ с Г О - О и. V ^р- си^лп и <& лил.йо[лъле^- и ^ Клшши /псил /пешл^^г^у и ълл4> се-е^ 1 ; й л о п л л л г с л? и о н ^ а ^ р г я / л е г е ^ ш л и - А л ё - т / у ЦлгЪ&луЗлис дллгел;р^слг1^ Ол> С Пг Сс^Л-сАё ^ м ' У ^а ол^иин гс о кй^&^и а ъ л я гпл-(ия~ /ль /г а л ое^ Ь&м. ОЛ СИМСЬ' <1 ШаА /укалл Ц /2/2^^ г I Л>С- Сс/п -&-?лс~ ^ е ]мм&лл' и ц ъ н ь с м с ь е и М. ч х Л + г л л Л и ^, ^ й р ц р Ь 'С Л Л Л / - Ш г > г - с $ р с Л ^ с е и ш и & Л Л 1 ь * Л < Я - & / Ь И ч, Л {. ( Л 1 1 Л ( 1 - л р л - е л н ^ лг ш лле е /осе. нллле-а< О - г л а л е л т ^ 4 л г е, а л Л ' е л л / п м и л с -. к а л с м л е л г и., е л г Ё / г а л л юплерег и & и - & &ХмгЛ >нм,и,1' ^тпл^ еуе^^ / & 4\глелп с<л О - ' г л г л г - /*л< УЪ'Ос, аылллъе- м иьое и. пл^рлпмлл аг, г ш л л б ^ - - е и м Л е ^ ^ н л ^ ^ ' и {// глл^-глоье е^ыг<м." /г <Х-1 е^/ллл& 7 / л л / с а < ^г л г Я с ь и н, е г ц а е л п е л 1. ^ > ъ о с ^ л м ^ л ш л ( л - Ы & 'т а л и нл$-о. ^ к ра в /ги с и /игл ууиис&ъ и уьсы^л-1лс р ал

5 1Ы^Ь-е/16 с 4 ^ Г и ы м ть п и-пс-и теи~4н#&т4> ^ 1 1 С - (-1 4. & и л? у г $ с ^ ш ^ а ' Н ; с ц и о с ( и и е у л и ж ^ / ' ч А м л т ы л л ) } о [ож^а/пь 1сос сьил' &И--<ъолАснсс<Л- юояи^ьсн-лли^ с, ^слрес'1^, ~ а ^ /пеш т ^-^и^и^ ^ ги -и гии&ц-е <щ?а1 " > л. гш-4% т& епи-р 177или млгй'с', /-/а и б р /? л ц > ^ ) ^ г 7. С,. ' и паф^и С 1 р к ^ п г и / и ^ с ^ & и л - п и $ г ь и р ^ 1 ъ а, и и т 1 и л ^ г л с А ^ й ^ о & п ^ с ^ о ы ^.,, г Г...., - - ^. р и Г П К л. 1 - ' ^ 1 у ц у т ( Х ф \ и - И г а / } г 1 & ^ / г п г г р " Х Л '- Х Л ' пгси I 'О СмЦг&сли^-^Ь- п/ге-и<лг^ /п б<%. ', #» П П / ' ь^лк^сс /пз> пг^аля'ылл^еж^-б'ф' / -ел^к^-ъ т> и. сл /п 4> и п^л1^а^а^пл > <?я^г^и^м и. < м илгл. и *пллг/хл!с гг Н-^еп^СкМ-^НЛ (осг^иилл^ ц л иьь т * * < г 4 > 4 > { ъ с ь Ъ о ч л Я г 4 т и и ь % - с м ^ р с и - ^ л л ^? ш, С И П & П ' Ц Ъ С -с й' слг^^ц а м г^л., гы> с^и&е е руб (.-н-п'нл / т г & с с с ' К ' С с Ч р- { Съ с Ю & а ( ж< Х х ^ > П / г & я Сс л г иы ч Пъ Яо Нн Мн Л^ Л и у П г ' Э С ' ш л с ^ и,сс мал съ.^л1пи> /&г 4-р Щ 4 ^1 п ге ^ ^ н ^ с ^ ГП1лА.Л> &$Ъ'С1'/Сг#Я/П1 ч, и и п - и с / п р с и ^ г г и * П О Ц л Л 4 ~ ' - ' л ^ А И ^ Г П - С С ' / П л и л л л У т т а ал&гилл е>е. -и Сгс О Л ^ р ' < 1 П ^ Ь Ф и4ь р ртгь&с' -/р ц. ъ ы п л % ( Р и т с т^ь^ил^ т ^ б л ^ ы л - & ол - Ь цл^ и л, сьфо'сц-ыой Ж а / п с и г ф Л Л и ^ / е а а ^ е р ^ н ^ - ^ (Х'ЦЛ'&с^ си^л гуффм й СЬ' и $, гш ь ^ и л ^ \ л г 4 ^ г ^ п С < Л ' ё > 9 к е ^ к & & / м ^ с ъ а Л ' н ^ с с а ^ о еле > С Ш С 1Х - Ъ 'Ъ & Л ь 1? Ъ1 Л 4 П & & ' $ сс'с'?пл>г/л с О гги- в К С&1 п+л-а^гщ ^ г (и л и -дльс н ^ гт? рсь{йт>'1^ {Ы'П'Ь^еллхл^Л 1 & к & и 1 Ф и ^ с ы Х а / и а с с н, ^ а * - с и Л рвл&ъсльо % нл1ел гишишх-л с л ' 1 '1 с» оч.ь? /ги А 1 г 1 * ш ш & 1 ' < ь и < Я Р( г гг п П 'о ' Оу Л с ^ '. о с ^ и п м м с и е+ыхгъо я * ал'гм*', > рас Ь с и ( х Л о п у ) й и & 1 г. Л ы и с Н Л 1 & С & М - слыуттг&и < ^ - С и & и с - >1С<?а/1 гуин члм Л ' /го *с&т/- \а*. ( л & л А ^ е п у г с л А / / т ^ ^ ь о с и г г \ С Ц Л Л ^ < Р у П ' & Н, ' Ы 4 *,., а о ^ и. г о & и н с<лф о^ус' с^с Н_с1 {-о С и р - Ъ ^ с М б и ^ с + г ь ^лллс /ьс*и: *и, П1 н м л1 - Л - I I I - & Л Л Л % > '~? Г ) С 1 ) г, и / -^ и ги? н_ (х^.^ а ^и.и' ^ т п1и г с-^о-е^+^и, / п * 1 ^ 1 { г 1 < х : - р в с ^ ( - ^ С 1 Л Л. р в - " ^ Х - ( л л л л ( г сы, е т а пг& ^ в Л '^ г ^ и с ^ с 1 ^ Ч^(Л-Сс И г а л М л. л л ^ Л н. ^ 1 ь п с ( 1 с ы л с с ^ и г ^ у с ч л ш а А Х г и б - я & Н ' й ^ Л [ьпм 'С 'ъ р С ь < - Х Л с Л - С 4 Ч с<^ у л *! * / 1 у л ъ ^ 'г р и ж / г * Л 4 Р и & 4. л г ъ ^ н ^ у ь о / ь я м м с ь в ^ я п г б ^ У

6 Ц л Л А Л Л & п ъ - $ С 1 {. ' С ь н ы ш ^ г ш о и. С (, & Ь ' Н ~ м Л - с ^ у Ц ) * & /У У Ъ & ' С ' & - Л - - ^ / - ^ - У Ъ & ( I Л - / ^ ' ^ / ^ 2» & с и л к и л, : < ) Х - 1 Ь с ш 1 Н м и с / ^ ш ъ е ё я & и т & и Я и ^ п г и ^ г с м г и р а у ъ л ^ м. и т 1 ^ ш - ш к > у с ^ с г г п ^. е. р и а ю и / у ш л Н о & а г р с е г ^ 0 г у г о г г щ у & ы ^ с ы е / у ч т и в е й к м р р - ^ п. I } Н- ссгге пь с, /!^ С -и пгл^и^лл. с. Уе/п си^-си*. С и ^ р и ^ г и с ^ а г и о е г и ^ е ^, 3) Зъл. О'Ьан^нис* гщ&о&&% и /пс<лл<..и~ и. ои^и ) г и Н > л - <. Ш 1 С а $ я / м г г п в. У З 1 и / я х ь и и. с с / ъ е ^ г Я ' Т г г ^ 4 - с п а е - г ы г Л е ч м л г ш я с - т ^ ш, ( ^ Н н у а / с - м п л & > н л ^ - и г ь с М т р и ^ л # - л ъ е н. < Я ). < Э ^ ь ^ Р Е - ^ ^ 1г г г и. - с г ^, (/ ~? С ^ / Л * Д - / С л ^ с / и т а ^ г ^ > / С с у и х Л л - </?</и. / ^ / г с т о / о е и - л - Л? & т - 4 з > а. ы > / ^ Л Вис а. -&& З ^ п п/грс. / г с < о се н.с,си ш и ьсен л н л г Уыпа& " У м ъ. я Л с с ш / > з а * ^ С о ьсеа^еи- о и гп л с гп & р,^л - ЛСЧ) О У С О Ш а у ь < п С 'С г ^ 'Ы е с. У К С ^- < / 1 / & Х / и * е / Л^ 1 - & & ъ & & < ^% / - & с су / ^ / ^ с& - с е / с О * г Ф С :. С Х гн ^ с ^ Сс ь С ^о - с'с - - ^ & А С/ЩугуисЦ, Л1 ТРч? У С (СШ л У5 с^с.гс ии^ллос. МьШ-НЯНляла 1 АХ. с? / 1 л А, V / Р ' ( / / * г е о г п ^ и >о у У. О / Ъ У > е 0 у. 3 а / С ^ и ^ с ^ б г / ъ с ^ и? + ^ я -. / А / - ъ Ь е н ^.~..к1<3, V <7 Гг.,,о и ^.,,ЛГ1 Л// л/ 1^ПЪС1. ПС а ( и ^ к ^ ы й и ^ с ь ^ ы Л - - и < < л е е н ^ г - ш ^ Л -.? п у я Н 4. 3, ( " ( с с с ^ е п л р к ь т ь а п # ^ ш е. г г ^ у ш л ^ и и ^ С С Ы ^ Л ш и п о К О / Л ^ о - т у и ^ е и г е Л ^ р х ^ и - т ^ о х / в 6 О, С У 3. (Ж ^ $ и Л. ш - р - < 5 2 ^ )С ^ г & е н - д ^ А ^ э и - С / / ^ < - & & /? Ю с а * ; У 5. и ^ а > п л < л 4 / < /? < - /? '/ С я < к р и п ъ а р ^ б г г ^ - г - А - ^ л &? У

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л _ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ /... ----------------------------------------------- я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л ^ я и - Ю ^ Ы.^ 0 - Ц & Н * г ^ с? / < г и С - ^ Ы

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д ь еб лщ е гс б р я В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е с кй с д 44» к л л е р б к. /^Ж ^^й У Т В Е Р Ж Д А Ю IЩ Si; ш / Ш {< Ё Е Щ?*В ** ~ А.П.Е м е л н М А У М.В.С н я н

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и в и и и и 1. щи ия: 1. 1.. 8 II 04.10.2012 1006 «1. 2. и а а 46 2. Ц ы а а ы и и и и: Е 1006 04.10.2012

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров УДК 621.43.044:629.7 Группа Д 1 4 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т СИСТЕМЫ ЗАИГАНИЯ ГТД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Номенклатура основных параметров ОСТ 102526-84 Н а 7 с т р а н и ц а х В в е д е н в п е р в ы е Ии». Jft

Подробно

doc

doc : ; ; '. ' / ^ ФРЬ Г ХЧК РГРЮ РГ Ь б т в е р ж д е н т а с р е д с т в з м е р е н й U S.C.2 7.0 10.A 45647 рк действя д 01 марта 2017 г. Р З Р Й аратра гедезческая стнквая Trimble R3 З Г Ь Фрма "Trimble

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

9 февраля́ 2014

9 февраля́ 2014 9 2014 Н Н П Т Г 8 С Р й С НО НО НИ К НО Н ПЕСНЬ 1: К НО Н ОСКР СН Й, ГЛ С 8: Ирмо с Кол сн ц он т ля ф р о ня по ру / чудот оря й но д / Мо - с йск й ж л, кр стоо р но пор,/ р д л мо р,/ И р ля ж л ц,

Подробно

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в 2004 1 К 74.202 68 Ф -. Ч I... / М Ф. М. 2004. 221. В Ф -, - Ф (. 7) К 2010, Ф 1756-29 2001.; М - 23 2003. 21/12; - М «-, ( )» 5 2004. 1089. И в

Подробно

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани

Предложения по центру спортивной медицины в г. Казани К Про т «З оровая ш о а» ГАУ «ц ц» К, 2018 http://rcmp.tatar.ru e-mail: rcmp.rt@tatar.ru . Э, :,,,,,,... ет то е т о е т о уду е о. От до о то о, к к о о о е пе е о т т е, кл пе од от о е т, до до т е

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка < У т в е р rк д а ю >!и р е к т о р./ Н О Ч У Ц О ку Т РО > К улрякова А н н а I I и к о л а е в i* а 20 } Lf в н у т,р е н ýrе г 0 р fiс ш о р я д к fr д л я о б у ч а ю щ и х с я Н О Ч У (Щ Е Н Т Р

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М (У т в е ж д ю ) Щ ет Н О Ч У Ц О У Т РО > К удяв / А е s1_20 Н tlj! с в ll _Ц i ш л х tе Е IIР Л В И Л А П Р И Е М Л О Б У Ч А IО IЦ И Х С Я В Н О Ч У (Ц Е Н Т Р О Б Р А З О В А Н И Я (У Т Р О > Б щ Е

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют

«СПЕЦАВТОМАТИКА», представляют .....,,, К Ч Э Ч,./ (495) 988-10-04, meshalkin@gefest.com.ru 1 екото е д е по т т т ке по о (.) - : 44, 2. ( 2025, 3% ~2,6.., 10%! 2., 2/3, 10%,! Ч ло по о од ед е лет по д Ч о : л е до олее т., ел до

Подробно

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА Т о м 17, в. 1964 К РАСЧЕТУ ПРОСТЫХ Ш А Р Н И Р Н ЫХ О Т К Л О Н И Т Е Л Е Й Б. И. С П И Р И Д О Н О В

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП бланк сертификата М О С К В А -1974 2 1 7 У Д К G 9 4.5 К Т - 7. 0-8. 4-7 1 К а р т а т р у д о в

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint К «е т о е к о то к е т о о» О о о е о т о уд т е о то о о тте т 9 (10), 11 (12) кл / у е о оду К -9 допу к т о у е пол о о е е пол е у е пл, е е одо е от етк кл е е Р и и ГИА-9 25 1 ( и ь ) од ле о колу

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0/0г.-седмица AІБ Стая неделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А А Б А;А 0 Г Б Б Б Б;Б 0 В В В В В;В 0 Г Г Г Г Г;Г Е Е Е Е Е;Е Д Д Д Д Д;Д

Подробно