Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc"

Препис

1 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността на системата, свързана с електронното заключване, се основава на сигурността на използваната технология на безконтактните карти (RFID). Всеки един транспондер (карта) е уникален. В него е закодирана 64 битова поредица, което прави общия брой възможни комбинации да е 2 64 = Само при пълно съвпадение на записаната в паметта на системата информация и тази носена от картата вратата се отключва. Настоящата инструкция е предназначена да подпомогне на потребителя в процеса на управление и поддръжка на вратата. 2. Описание на продукта Модулът за управлние чрез безконтактна карта има следния състав: - RFID антена (платка); - RFID управление (платка); - свързващ кабелен сноп, състоящ се от 4 ( 5) кабела: кабел Антена, кабел Захранване, кабел Аварийно захранване и кабел Управляващ, (кабел ActiveSecurity ); Основна функционалност: управление на електромеханична брава 1-во и 2-ро поколение; режим на работа ръчен и автоматичен избора става чрез бутон; сервизен режим с подменюта; управление чрез безконтактна карта в т.ч.: - отключване/заключване на вратата чрез безконтактна карта; - регистриране на нова карта до 32 бр. карти; - звукова сигнализация показваща броя регистрирани карти; - изтриване на всички съществуващи карти частично изтриване на паметта запазва се само картата за програмиране; - изтриване на всички съществуващи карти и картата за програмиране пълно изтриване на паметта звукова и светлинна сигнализация; следене на напрежението на входа на контролера и промяна времето на сканиране на антената с цел запазване на акумулатора (до часа)/ понижаване на консумацията при работа на акумулатор/. Звукова сигнализация при понижено напрежение на акумулатора избор на времето след което вратата автоматично се самозаключва (от 3 до 12 сек. през 1 сек.); програмиране на настройки по подразбиране; File:_Instr_exploat_RFID_2011.doc Екземпляр, без подписи е информативен 1/5

2 забрана за влизане в сервизен режим при заключена врата; необходимо е да има регистрирани поне 2 бр. работни карти за да може вратата да се самозаключи в автоматичен режим на работа Опции: отключване на вратата чрез бутон / светодиодна индикация на бутона /; избор на режим за бутона /активен или неактивен/; ActiveSecurity проследяване на магнитен датчик, датчик в електромеханичната брава, вибрационен датчик и датчик в механичната брава; управление на сирена; Избор на времето на работа на сирената (от 10 до 120 сек. през 10 сек.) 3. Режими на работа Системата има два режима на работа, автоматичен и ръчен. Превключването от единия в другия режим става чрез натискане и задържане на Бутон 1 (фиг.1) за време 3 сек. Системата издава определен брой звукови сигнали показващи режима в който се намира: 1 Автоматичен режим 2 Ръчен режим. Чрез кратко натискане на Бутон 1 се проверява режима, в който се намира вратата в момента. 1 2 магнитен датчик Фиг. 1 Поглед отгоре 1 Бутон Бутон Автоматичен режим В автоматичен режим модулът заключва вратата посредством нейната електромеханична брава, определено време след нейното затваряне. Времето, след което вратата се самозаключва, може да се регулира от 3 до 12 сек. Модулът отключва вратата (електро-механичната брава) посредством безконтактна карта - безконтактната карта се поставя пред четеца (антената) за около 1-2 секунди и вратата се отключва. Внимание: За автоматично заключване трябва да има програмирани най малко 2 бр. карти. File:_Instr_exploat_RFID_2011.doc Екземпляр, без подписи е информативен 2/5

3 3.2. Ръчен режим В ръчен режим на работа заключването и отключването на електро-механична брава става посредством безконтактна карта - безконтактната карта се поставя пред четеца (антената) за около 1-2 секунди и вратата се заключва или отключва в зависимост от предходното й състояние Сервизен режим Внимание: Вратата не може да влезе в сервизен режим ако е заключена. Сервизният режим се използва за изтриване на карти, програмиране на карти и програмиране параметрите на системата. Преминаването в сервизен режим става чрез Карта за програмиране. Модулът трябва да е в режим Ръчен. При поставяне на Карта за програмиране контролера издава толкова на брой звукови сигнала колкото са картите програмирани в паметта /работните карти/. Влизането в съответен сервизен режим става чрез натискане на Бутон 2 и изчакване на броя звукови сигнали, съответстващи на избрания режим. След като сте влезли в избрания режим промяната на параметрите става чрез Бутон 1. - сервизен режим 1 се отличава с 1 звуков сигнал; - сервизен режим 2 се отличава с 2 звукови сигнала; - сервизен режим 3 се отличава с 3 звукови сигнала и т.н. до 5 звукови сигнала.; o Сервизен режим 1 и 2 - избор на време за заключване при автоматичен режим (1 увеличава времето; 2 намалява времето) от 3 до 12 сек (през 1 сек.) o Сервизен режим 3 и 4 - избор на време за звукова сигнализация при алармено събитие (3 увеличаване на времето; 4 намалява времето) от 10 до 120 сек (през 10 сек.) този режим е активен само при наличие на модул ActiveSecurity. o Сервизен режим 5 - зареждане на настройки по подразбиране 4. Функции на продукта 4.1. Изтриване на картите от паметта При изтриване се изтриват всичките записани в паметта карти. Изтриването на картите от паметта става при следната последователност от действия - Поставя се Карта за програмиране, при което светва зелен светодиод и се чува постоянен звуков сигнал. Това е индикация, че модулът се намира в сервизен режим. File:_Instr_exploat_RFID_2011.doc Екземпляр, без подписи е информативен 3/5

4 - Натискат се последователно Бутон 1 и Бутон 2 и се задържат докато зеления светодиод започне да примигва (звуковата сигнализация става накъсана). Примигването означава, че в момента се изтрива съдържанието на паметта на модула (програмираните карти). С тази последователност се изтриват всички карти с изключение на Карта за програмиране 4.2. Регистриране на нова карта В модулът може да се регистрират до 32 бр. карти. Регистриране на нова карта в паметта на модула се реализира чрез следната последователност от операции: - Поставя се Карта за програмиране влиза се в режим Сервизен - зеленият светодиод светва. - Поставя се новата карта при антената и се задържа докато светодиодът спре да примигва. Ако е необходимо да се регистрират повече от една карти, тази стъпка се повтаря за всяка следваща карта. - Поставя се Карта за програмиране излиза се от режим Сервизен - зеленият светодиод изгасва Регистрация Карта за програмиране (администраторска карта) Картата за програмиране се изтрива по описания по-долу начин: - Превключва се модула в режим Ръчен ; - Натиска се Бутон 2 и се задържа; - Поставя се Картата за програмиране и се задържа докато пресветне зеления светодиод и се чуе звуков сигнал; - Отпуска се Бутон Изтриване на Карта за програмиране (администраторска карта) и всички регистрирани карти Модулът се превключва в режим Ръчен. На съединител J2 (8 pin) се поставя джъмпър по начина, показан на Фиг. 2. Фиг. 2 Поглед отгоре File:_Instr_exploat_RFID_2011.doc Екземпляр, без подписи е информативен 4/5

5 - Натискат се последователно Бутон 1 и Бутон 2 и се задържат докато зеления светодиод започне да примигва (звуковата сигнализация става накъсана). Премигването означава, че в момента се изтрива съдържанието на паметта на модула (програмираните карти), включително и Картата за програмиране 4.5 Избор на изпълнителния механизъм / 1 и 2 поколение / джъмпер С джъмпер 1 поколение Без джъмпер 2 поколение 4.6 Понижено напрежение на акумулатора При отключване на вратата чрез безконтактна карта се чуват 3 звукови сигнала. Това е индикация, че вратата работи на акумулатор и напрежението на същия е под 11 V. При понижено напрежение на акумулатора под 11 V се увеличава времето за сканиране на антената. Работната карта трябва да се задъри около 3-4 сек. пред антената за да се прочете. При понижено напрежение на акумулатора под 10V времето за сканиране на антената се увелиава на сек. Работната карта трбява да се задъри около сек. пред антената за да се прочете. Изготвил:... инж. Г. Балабанов Утвърдил:... Управител: Х. Христов г. File:_Instr_exploat_RFID_2011.doc Екземпляр, без подписи е информативен 5/5

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

Microsoft Word - WI61V04_Instr_exploat_GSM_2014.doc

Microsoft Word - WI61V04_Instr_exploat_GSM_2014.doc 1 Предназначение Услугата Solid MobileKEY е предназначена да: Управлява дистанционно отключването и заключването на врати с електро-механична брава, производство на фирма ООД; Да осигурява постоянна обратна

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

КОНТРОЛЕР GUARD NET РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ RF Enabled

КОНТРОЛЕР GUARD NET РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ RF Enabled КОНТРОЛЕР GUARD NET РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ RF Enabled 2 1. Общи сведения за управление на достъпа в помещения или на определена територия. Наличието на две линии RS485, едната от които галванично развързвана,

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР GAS ALARM DG910/2 2 независими канала 3 релейни изхода за сигнализация Светлинна и звукова сигнализация за активирани релейни изходи Буферно захранване (опция)

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2004 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...

Подробно

Паспорт

Паспорт Пожароизвестителна централа FS5200 ПАСПОРТ Редакция 5/02.11 Съдържание 1. Въведение...5 2. Терминология...5 3. Предназначение...7 4. Характеристики...7 4.1. Блокове...7 4.1.1. Видове...7 4.1.2. Блок Основен...8

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

УниПОС

УниПОС Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 Light два сигнални контура ПАСПОРТ Редакция 10L/03.17 Съдържание 1. Въведение... 6 2. Терминология... 6 3. Предназначение... 9 4. Характеристики... 9 4.1.

Подробно

УниПОС

УниПОС Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 четири сигнални контура ПАСПОРТ Редакция 4/16.08.10 Съдържание 1. Въведение...6 2. Терминология...6 3. Предназначение...9 4. Характеристики...9 4.1. Физическа

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

УниПОС

УниПОС Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 един сигнален контур ПАСПОРТ Редакция 5/02.17 Съдържание 1. Въведение... 6 2. Терминология... 6 3. Предназначение... 8 4. Характеристики... 9 4.1. Физическа

Подробно

До:

До: О Ф Е Р Т А Блиндирана врата idoor 2.1 ТЕЛЕФОНА ПРЪВ ПРИЯТЕЛ - САМО ЕЛЕКТРОННО ЗАКЛЮЧВАНЕ За първи път съчетание на всички най нови разработки и високи технологии в една блиндирана врата на промоционална

Подробно

УниПОС

УниПОС Пожароизвестителна централа FS5100 ПАСПОРТ Редакция 5.05 Съдържание 1. Въведение... 5 2. Терминология... 5 3. Предназначение... 7 4. Характеристики... 7 4.1. Модули... 7 4.1.1. Видове... 7 4.1.2. Характеристики...

Подробно