ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва"

Препис

1 ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане по документи. Насочването се извършва към профили и/или специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, съгласно списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката, както следва: - Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ; - Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии за приемане на ученици след завършен VII клас или основно образование. Информация за специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град може да получите в сградата на РУО София-град, етаж. IV, както и от приложения списък.

2 СПИСЪК НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ И ПОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕДЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Стопанскоуправление и администрация 3. Финансист 4. Счетоводител 3.1.Банково дело с АЕ; НЕ; ФЕ, по 1 паралелка, квоти (ЧЕ интензивно изучаване) Национална търговско-банкова гимназия, район Триадица 3.2.Застрахователно и осигурителнодело с НЕ, 1 паралелка, квоти Национална търговско-банкова гимназия, район Триадица 6. Икономист мениджър 11. Офис мениджър 4.1.Оперативно счетоводство с РЕ, 1 паралелка, квоти Национална търговско-банкова гимназия, район Триадица 6.2.Търговия 1. Национална финансово-стопанска гимназия, район Лозенец с АЕ, НЕ, по2 паралелки (дуална форма на обучение). 6.4.Икономика и мениджмънт с АЕ, НЕ, ФЕ, по 1 паралелка. Национална финансово-стопанска гимназия, район Лозенец Бизнес-администрация с ИЕ, 1 паралелка, квоти 1. Национална търговско-банкова гимназия, район Триадица.

3 Информати ка 13. Икономист информатик Икономическаинформатика АЕ, по 1 паралелка 2. Професионална гимназия по телекомуникации, район Студентски. 3. Национална търговско-банкова гимназия, район Триадица, квоти. Техника 16. Техникнапрецизнатехника Измервателна и организационнатехника с АЕ, 1 паралелка 1. Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика М. В. Ломоносов, район Възраждане. 20. Техникнаенергийни съоръжения и инсталации 22. Техникпо комуникационнисистеми Лазернаи оптична техника с АЕ, 1 паралелка 1. Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика М. В. Ломоносов, район Възраждане Топлотехника топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника с АЕ, 1 паралелка (дуална форма на обучение). транспорт и енергетика Хенри Форд. 24. Техникнаелектроннатехника Телекомуникационнисистеми с АЕ по 1 паралелка. аудио-, видео- и телекомуникации А.С.Попов, район Илинден, (ЧЕ интензивно изучаване). 2. Професионална гимназия по телекомуникации, район Студентски Кинотехника, аудио и видеосистеми с АЕ, 1 паралелка. Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика М.В. Ломоносов, район Възраждане.

4 26. Техникнакомпютърнисистеми Промишленаелектроника: 1.Софийска професионална гимназия по електроника Джон Атанасов, район Изгрев с АЕ 1 паралелка Микропроцесорнатехника с АЕ по 1 паралелка 1.Софийска професионална гимназия по електроника Джон Атанасов, район Изгрев. 2.Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации А.С.Попов, район Илинден, (ЧЕ интензивно изучаване) Компютърнатехника и технологии с АЕ. 1.Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика М. В. Ломоносов, район Възраждане с АЕ, 1 паралелкa. 2. Софийска професионална гимназия по електроника Джон Атанасов, район Изгрев с АЕ, 2 паралелки. 3. Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации А.С.Попов, район Илинден с АЕ, 1 паралелка(че интензивно изучаване). 28. Техникпо автоматизация 4. Професионална гимназия по електротехника и автоматика, район Овча купел с АЕ, 1 паралелка. 5. Професионална гимназия по телекомуникации, район Студентски с АЕ, 1 паралелка Компютърнимрежи 1. Софийска професионална гимназия по

5 30. Програмист електроника Джон Атанасов, район Изгрев с АЕ, 2 паралелки. 2. Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации А.С.Попов, район Илинден с АЕ, 1 паралелка(че интензивно изучаване). 3. Професионална гимназия по електротехника и автоматика, район Овча купел с АЕ, 1 паралелка. 4. Професионална гимназия по телекомуникации, район Студентски с АЕ, 1 паралелка. 5. Технологично училище Електронни системи към Технически университет- София, район Младост с АЕ, 1 паралелка Автоматизация на непрекъснати производства с АЕ, 1 паралелка. електротехника и автоматика, район Овча купел Осигурителни и комуникационнисистеми в ж.п. инфраструктури с АЕ, 1 паралелка. железопътен транспорт Никола Корчев, район Сердика Системнопрограмиране с АЕ, по 1 паралелкa. 1. Софийска професионална гимназия по електроника Джон Атанасов, район Изгрев 2. Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации А.С.Попов, район Илинден (ЧЕ интензивно изучаване).

6 3. Професионална гимназия по електротехника и автоматика, район Овча купел. 4. Професионална гимназия по телекомуникации, район Студентски. 5. Технологично училище Електронни системи към Технически университет- София, район Младост с АЕ, 3 паралелки.

7 34. Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост Производствонахляб, хлебни и сладкарскиизделия 1. Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, район Красна поляна с АЕ, 1 паралелка 2. Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, район Красна поляна 1 паралелка (дуална форма на обучение) Производствонамесо, меснипродукти и риба хранително-вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов, район Илинден с АЕ, 1 паралелка. 2. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов, район Илинден 1 паралелка. 36. Хлебар-сладкар. 38. Десенаторнатекстил Производствоназахар и захарниизделия хранително-вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов, район Илинден с АЕ, 1 паралелка. 2. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов, район Илинден 1 паралелка. 39. Моделиертехнологнаоблекло Производство на сладкарски изделия 1 паралелка. 1. Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, район Красна поляна.

8 40. Оператор в производствонаоблекло 41. Моделиер - технологнаобувни и кожено - галантерийниизделия 43. Шивач Компютърно проектиране и десенираненатъканиплощниизделия с АЕ, 1 паралелка. текстил и моден дизайн, район Триадица Конструиране, моделиране и технологиянаоблеклооттекстил с АЕ, 0,5 паралелка. облекло Княгиня Мария Луиза, район Лозенец Конструиране, моделиране и технологиянаоблеклооткожи 1 паралелка. текстил и кожени изделия, район Възраждане Производствонаоблеклооттекстил 1 паралелка. 94СОУ Димитър Страшимиров, район Слатина Конструиране, моделиране и технологияна обувни изделия 1 паралелка. текстил и кожени изделия, район Възраждане Конструиране, моделиране и технологиянакожено - галантерийниизделия 1 паралелка.

9 текстил и кожени изделия, район Възраждане Шивачество 1 паралелка (3 г.) 172 ОбУ, район Нови Искър.

10 65.1. Производство и об Озеленяван е и цветарство 51. Техник озеленител Цветарство 1 пар 1. Професионална селско стопанство Буз купел Парковостроителс с АЕ, 1 паралелка 1. Софийска гимн строителство, архитект Христо Ботев, район Медицинск а диагностик а и технологии 55. Техникпоочнаоптика Очнаоптика с АЕ 1. Национална про гимназия по прецизна т М.В. Ломоносов, рай Социалнидейности 59. Социаленработник Социалниуслугин в риск с АЕ, 1 парале 135. СОУ Ян Амос район Красна поляна Хотелиерст во, ресторантьорство и кетеринг 60. Хотелиер 61. Администратор в хотелиерството Организациянахотелиер с АЕ, по 1 паралелка 1. Професионална г туризъм Алеко Конста район Банкя. 2. Софийска профе гимназия по туризъм, р Оборище. 65. Ресторантьор Организациянаобслужв хотелиерството с АЕ, 1 паралелка 1. Професионална г туризъм Алеко Конста район Банкя.

11 заведениятазахранене и 1 паралелка 1. Професионална туризъм Ал. Констант Банкя с АЕ. 2. Софийска проф гимназия по туризъм, р Оборище с НЕ ИтЕ 66. Готвач Кетеринг по1 па 1. Професионална туризъм Ал. Констант Банкя с АЕ. 68. Работник в в заведенията за храненене и развлечения 2. Софийска проф гимназия по туризъм, р с АЕ, ИЕ Производствонаку и напитки 1 паралелк 1. Професионална туризъм Ал. Констант Банкя. Пътувания, туризъм и свободнотовреме 69. Организатор на туристическа агентска дейност 70. Екскурзовод 68.1.Работник в производството на кули заведенията за храненен 1 паралелка. 59 ОбУ В. Левски, Организация на ту свободното време с А 170 СУ В. Левски Искър Екскурзоводско об 1 паралелка.

12 74.1. Козметика 1 пар Професионална ги фризьорство и козметик Евдокия 71. Аниматор в туризма 1. Софийска проф гимназия по туризъм, р Фризьорск и козметичниуслуги 73. Фризьор 74. Козметик Туристическа ани паралелка. 192 СУ Христо Б Панчарево Фризьорство 1 па Професионална ги фризьорство и козметик Евдокия. Транспорт 77. Организаторпоексплоатациянаавтомобилниятранспорт Експлоатациянаавтомо с АЕ, по 1 паралелка 1. Професионална транспорт и енергетика Илинден..2. Професионалн транспорт Макгахан,

13 СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ СОУ 1. Болести на нервната система, довели до засягане на горни крайници Детска церебрална парализа, състояния след прекаран енцефалит или миелит и множествена склероза с нормален интелект и наличие на огнищен неврологичен дефицит Прогресивна мускулна дистрофия, вродени миопатии, неврална мускулна атрофия (наследствени сетивно моторни невропатии), спинална мускулна атрофия. 2. Заболявания на опорно-двигателната система Посттравматични и постоперативни състояния с трайни остатъчни функционални двигателни нарушения на горни крайници. 3. Болести на зрителния анализатор, довели до трайна загуба на зрението Зрителна острота под 0,1. 4. Злокачествени новообразувания след проведено консервативно или оперативно лечение в стадии на дълготрайна клинична ремисия.

14 СПИСЪК НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ И ПОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ, ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ А. Заболявания и показаните професии и специалности Но ме р Заболявания напоказанитепрофеси и и специалности 1. Заболяваниянаопорно двигателнатасистема Придобитдеформитетнатазобедрената става болесттанапертес с тежкиостатъчнидеформации Ампутации, контрактури и анкилози беззасяганенагоренкрайник, включително, ползващипостоянниинвалидниколичк и. 3,4,6,9,10,11,12,13,16,17,18,24,25,26,27,30,33, 38, 39,40,41,43,55,57

15 2. Болестинацентрална и перифернанервнасистема Детскацеребралнапарализа и състоянияследпрекараненцефалитили миелит с нормаленинтелект и незасегнатигорникрайници, с остатъчнипроявинадолнапарапареза. 4,6,9,10,11,12,13,16,17,24,25,26, 27,30,33,3839,40, 43,55, Епилепсия с постоянноантиепилептичнолечение, презпоследнатаеднагодина Прогресивнамускулнадистрофия, вроденимиопатии, невралнамускулнаатрофия и спиналнамускулнаатрофия. 3,4,5,6,9,10,11,12,13,24,25,30,38, 39,40,43,49,54,55,56,57,58,59,60, Миастения. 4,6,9,10,11,12,13,16,17,24,25,26, 27,30,33,3839,40,43,55,57 4,6,9,10,11,12,13,16,17,24,25,26, 27,30,33,3839,40, 43,55,57

16 3. Заболяваниянабронхопулмонална тасистема Следпарциалнаилитоталнарезекциян аединиябялдробвследствиенасистем низаболяваниянабронхобелодробнат асистемасъсстепеннопроявенадихате лнанедостатъчност. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17, 18,19,20,2122,23,24,25,26,27,28, 30,34,37,39,40,43,55,56,57,58,59, 60,61,69,70,71,72 4. Заболяваниянаендокриннатасистем а Инсулинозависимзахарендиабет. 5. Психичнизаболявания Циклофрения и шизофрения в ремисия. 6. Болестинаотделителнатасистема Хронична и терминалнабъбречнанедостатъчност. 7. Болестинаслуховияапаратдовелидо трайназагубанаслуха. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30, 38,39,40,43,51,52,53,54,58,59,60, 61,62,69,70,71,72,73,74 38,39,40,41,42,43,49,51,52,66 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30, 38,39,40,43,51,52,53,54,58,59,60, 61,62,69,70,71,72,73,74 4,11,13,16,17,18,19,24,25,26,27,30,36,38,39,40, 41,42,43,44,51,52,55, 56,57,66,73,74

17 8. Болестинасърцето, съдовете и кръвообращението Следсърдечнаоперациязавроденоилип ридобитосърдечнозаболяване с остатъчнихемодинамичнинарушения Провеждащиантикоагулантнолечение въввръзка с инплантиранаклапнапротеза С инплантиранпостояненелектрокардио стимулатор. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,30,38, 39,40,43,51,52,53,54,58,59,60,61, 62,69,70,71,72,73,74 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,30,38, 39,40,43,51,52,53,54,58,59,60,61, 62,69,70,71,72,73,74 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,30,38, 39,40,43,51,52,53,54,58,59,60,61, 62,69,70,71,72,73,74 9. Злокачествениновообразувания следпроведено консервативноилиоперативнолечение в стадиинадълготрайнаклиничнаремиси я. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,30,38,39, 40,43,51,52,53,54,58,59,60,61,62, 69,70,71,72,73, Пациенти с трансплантация. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30, 38,39,40,43,51,52,53,54,58,59,60, 61,62,69,70,71,72,73, Болестиназрителнияанализатор Неусложненадвуочнамиопиянад 6,0 Д призрителнаостротанадветеочиот 0,1 до 0, Вроденаювенилнаглаукомасъсзрителн аостротанадветеочиот 0,1до 0, Двуочнаафакиясъсзрителнаостротанаа фактичнотоокоот 0,1до 0,3 с контактналещаилиинтраокуларналеща. 8,9,10,11,12,34,35,36,43,44,47,48, 49,51,52,58,59,60,61,62,63,64,65, 66,67,68,69,70,72,73,74 8,9,10,11,12,34,35,36,43,44,47,48, 49,51,52,58,59,60,61,62,63,64,65, 66,67,68,69,70,72,73,74 8,9,10,11,12,34,35,36,43,44,47,48, 49,51,52,58,59,60,61,62,63,64,65, 66,67,68,69,70,72,73,74

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм "Алеко Константинов"

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм Алеко Константинов Свободни места за прием след завършено основно образование към 0.09.019 г. по данни от училищата Име на училището Профил/Код професия, Код специалност Свободни места 811010 Хотелиер 8110101 Организация

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение Приложение 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 78. СУ "Христо Смирненски" Банкя Предприемачески 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ Предпр ПГ по туризъм "Алеко Константинов" ПГ по туризъм

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 0 0 0 2 Банкя ПГТ "Алеко

Подробно

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 2 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4001 Организация

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свободни места без квоти свободни места младежи свободни

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К С П И С Ъ К НА ВИДОВЕТЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, ПРОВЕЖДАНИ В КЛОНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Клоновете на ДП БГЦПО в Царево и Смолян са специализирани за обучение по професии/специалности в

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул.царибродn2 1, тел.: 032 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980.www.riobg.com.e-mail: l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" ДГ 159 ра

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец ДГ 159 ра Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. Район "Средец" ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи работи не работи ДГ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи не работи работи ДГ 18 работи

Подробно

Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от пов

Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от пов Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от повишаването на качеството на професионалното образование.

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 11.07.2019 по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1 2216301 Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М 454.000 500.000

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторен Висше / Ветеринарна медицина (зооинжинерство) 1 MS

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО –

ОТЧЕТ  ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ  НА  СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО – ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА КЪМ СО КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА 01.01.2015 Г.- 30.06. 2015 Г. / В ЛЕВА ПО СМЕТКА НА СО / РАЙОННИ ИНСПЕКТОРАТИ ГЛОБИ С КВИТАНЦИЯ 152 900 лв. ГЛОБИ С

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД./ 2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически"

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.4.2019 г. Г. ДБТ - Варна 905 Инженер, строителен Висше / Строителство 3 953 Главен готвач Средно,Професионална квалификация (готвач)

Подробно

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление Художник изящни изкуства Живопис трета

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление Художник изящни изкуства Живопис трета Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление 211010 Художник изящни изкуства 2110101 Живопис 211010 Художник изящни изкуства 2110102 Стенопис 211010 Художник

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект Р Е Ш Е Н И Е от. 2014 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РИО СОФИЯ-ГРАД Към дата 02.07.2015

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ град Долна Митрополия Държавен план прием за учебната 2019/2020 година СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 МИСИЯ СУ Васил Априлов" е гарант за висококачествен образователно - възпитателен

Подробно