Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)"

Препис

1 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна присъда са приключили делата за извършени престъпления. Броят на обвиняемите лица през второто на 013 г. е , от които: с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 7 84 лица, или 46.% от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 6 78 лица (39.6%); освободени от наказателна отговорност са лица (11.6%); оправдателна присъда са получили 413 обвиняеми (.4%); на 7 лица (0.%) делата са прекратени. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е Осъдените лица на възраст години са 777, или 5.3% от общия брой на осъдените лица. През второто на 013 г. най-големи са броят и относителният дял на опасните престъпления 1, , или 35.1% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления лица са 4 468, или 30.7% от общия брой на осъдените лица (фиг. 1). Фиг. 1. Структура на престъпленията,, и осъдените лица през второто на 013 година Престъпления, Осъдени лица 5.3% 4.3% 30.4% 9.% Престъпления против личността 30.6% 34.4% Престъпления против собствеността Общоопасни престъпления Други 35.1% 30.7% На второ място в структурата на престъпленията са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за извършени престъпления (9.%). 1 В опасните престъпления се включват престъпленията, извършени по опасен начин или с опасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и против околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други опасни престъпления. Престъпленията против собствеността включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие. София, 1038, България, ул. П. Волов, тел. (0)

2 Осъдените лица са 5 01, или 34.4% от общия брой на осъдените за второто на 013 година. За 1 43 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, са осъдени лица (13.0% от общия брой на осъдените лица). С осъдителна присъда са приключили делата за извършени престъпления против стопанството, или 10.3% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени лица (9.8%). С са завършили 707 престъпления против личността (5.3%), за които са осъдени 636 лица. С осъдителна присъда са приключили делата за 480 документни престъпления (3.6%) с 360. За извършени 76 други видове престъпления са осъдени 764 лица Общоопасни престъпления Сред опасните престъпления най-големи са броят и относителният дял на престъпленията по транспорта и съобщенията,. Техният брой е 3 634, или 78.1% от общия брой на опасните престъпления,. Осъдените за този вид престъпления са 3 557, или 79.6% от общия брой на лицата, осъдени за извършени опасни престъпления. С осъдителна присъда за противозаконно отнемане на моторно превозно средство (МПС) са приключили 70 наказателни дела, като за този вид престъпления са осъдени 7 лица. За престъпления, свързани с наркотични вещества, са осъдени 637 лица. С осъдителна присъда са приключили делата за 709 престъпления от този вид. собствеността Кражбите на имущество са най-разпространените сред престъпленията против собствеността. Завършилите с за кражби на имущество престъпления са 95, или 75.5% от завършилите с осъдителна присъда престъпления против собствеността. За този вид престъпления са осъдени лица (79.1% от общия брой на осъдените за престъпления против собствеността). По своята правна и криминална характеристика грабежите са от най-тежките престъпления против собствеността. За извършени 307 грабежа на имущество са осъдени 40 лица (8.0% от общия брой на осъдените за престъпления против собствеността). С осъдителна присъда са приключили делата за 15 извършени измами. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 34 (4.7% от общия брой на лицата, осъдени за престъпления против собствеността). За унищожаване и повреждане на имущество са приключили с осъдителна присъда 185 престъпления и са осъдени 178 лица (3.6% от всички лица, осъдени за престъпления против собствеността). София, 1038, България, ул. П. Волов, тел. (0)

3 личността Сред престъпленията против личността с най-голям брой са причинените телесни повреди. За причиняване на телесна повреда са осъдителна присъда 68 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 6, или 41.% от общия брой на осъдените лица за престъпления против личността. Лицата, осъдени за разврат, са 133, или 0.9% от общия брой на лицата, осъдени за престъпления против личността. За умишлени убийства (довършени и опити) са осъдени 46 лица, а за изнасилване и за опит за изнасилване - 48 лица. За трафик на хора са осъдителни присъди 5 наказателни дела, като осъдените лица за този вид престъпления са 31. Осъдени лица за други видове престъпления Сред престъпленията против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, с най-голям относителен дял са осъдените лица за извършени престъпления против реда на управлението % (1 769 лица). От тях за незаконно преминаване през границата са осъдени лица, а за превеждане през границата лица. Най-нисък е относителният дял на осъдените лица за подкуп -.5% (47 лица). При престъпленията против стопанството с най-големи брой и относителен дял са осъдените лица за извършени престъпления против отделни стопански отрасли лица (77.1%), следват осъдените за престъпления против митническия режим лица (1.%), и за престъпления против паричната и кредитната система лица (10.1% от общия брой за престъпления против стопанството). Повече от половината (57.0%) от осъдените лица за извършени престъпления против реда и общественото спокойствие са за хулигански прояви (143 лица). Осъдени лица по пол Разпределението на осъдените лица по пол е следното: Броят на осъдените мъже е , или 91.8% от общия брой на осъдените лица. С най-високи брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовите групи 18-4 години и години - съответно 6.6 и 5.8% от общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са с относителен дял 8.%. Най-голям е делът на осъдените жени във възрастовите групи години и години - съответно 9.1 и 17.4%. София, 1038, България, ул. П. Волов, тел. (0)

4 Фиг.. Структура на осъдените лица по пол и възраст през второто на 013 година Мъже Жени 10.6% 5.5% 6.6% 16.8% 3.6% 16.9% 14.8% % % 5.9% 16.6% 9.1% Осъдени лица по възраст Най-големи са броят и относителният дял на осъдените лица на възраст години лица, или 6.1% от общия брой на осъдените. На второ място са осъдените лица на възраст 18-4 години лица, или 5.8%. Осъдените лица на възраст 5-9 години са 416, или 16.6%. Осъдените лица на възраст години са 186, или 15.0%. Осъдените лица на 50 и повече навършени години са 1 64, или 11.%. Най-малки са броят и делът на осъдените лица на възраст години лица, или 5.3% от общия брой на осъдените. Осъдени лица по наложени наказания Лицата, осъдени на лишаване от свобода през второто на 013 г., са 9 600, или 65.9% от общия брой на осъдените лица. От тях с най-големи брой и относителен дял са осъдените на лишаване от свобода до 6 месеца лица (54.3%), следват осъдените на лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година лица (5.4%), на лишаване от свобода от 1 до 3 години лица (17.3%), на лишаване от свобода от 3 до 5 години лица (1.9%) (фиг. 3). С лишаване от свобода от 5 до 15 години са наказани 98 лица (1.0%), а от 15 до 30 години - 13 лица (0.1%). Наказанието доживотен затвор е наложено на две лица. Наказанията пробация и глоба са наложени съответно на и 463 лица (9.7 и 3.% от общия брой на осъдените лица). София, 1038, България, ул. П. Волов, тел. (0)

5 Фиг. 3. Структура на осъдените на лишаване от свобода лица през второто на 013 година 1.9% 0.9% 0.3% 17.3% До 6 месеца От 6 месеца до 1 година От 1 до 3 години От 3 до 5 години 54.% От 5 до 10 години 5.4% Над 10 години София, 1038, България, ул. П. Волов, тел. (0)

6 Методологични бележки Статистическите данни за престъпленията,, обвиняемите и осъдените лица са на базата на шестмесечни данни, получавани от районните, окръжните, военните съдилища и от Специализирания наказателен съд. Обект на наблюдението е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 01 г. - и за дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд. В броя на престъпленията,, обвиняемите и осъдените лица за то не са включени данните от Прокуратурата на Република България - Националната следствена служба. Единици на наблюдение са престъпленията,, и осъдените лица с влезли в сила присъди. В броя на престъпленията и осъдените лица за даден отчетен период се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същия период. В броя на осъдените лица се включват всички на някакво наказание, включително и условно осъдените. В броя на престъпленията,, се включват всички престъпления,, независимо дали са извършени от едно или повече лица. Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението. Непълнолетните са навършили 14 години, но не са навършили 18 години. Осъдените лица се включват в общия брой на осъдените лица. Повече информация и данни за престъпленията,, обвиняемите и осъдените лица могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ - София, 1038, България, ул. П. Волов, тел. (0)

7 Приложение Таблица 1 Престъпления,, и през второто на 01 и 013 година (Брой) Вид на престъплението престъпления, престъпления, Общо в това число: личността от тях: Умишлено убийство (довършено и опит) Причиняване на телесна повреда Разврат изнасилване (довършено и опит) правата на гражданите брака, семейството и младежта собствеността в това число: Кражба Грабеж Присвояване Измама Изнудване Унищожаване и повреждане на имущество С влезли в сила присъди. Предварителни данни. 3 Вкл. осъдените лица за престъпления, извършени в чужбина. София, 1038, България, ул. П. Волов, тел. (0)

8 Таблица 1 (Продължение) Престъпления,, и през второто на 01 и 013 година (Брой) Вид на престъплението престъпления престъпления, стопанството против митническия режим (контрабанда) финансовата, данъчната и осигурителната система дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции в това число: Незаконно преминаване през граница Превеждане през граница Подкуп Документни престъпления реда и общественото спокойствие хулиганство С влезли в сила присъди. Предварителни данни. 3 Вкл. осъдените лица за престъпления, извършени в чужбина. София, 1038, България, ул. П. Волов, тел. (0)

9 Таблица 1 Престъпления,, и през второто на 01 и 013 година 1 (Продължение и край) (Брой) Вид на престъплението престъпления престъпления, Общоопасни престъпления в това число: Палеж Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси Престъпления по транспорта и съобщенията Противозаконно отнемане на МПС Престъпления, свързани с наркотици Военни престъпления С влезли в сила присъди. Предварителни данни. 3 Вкл. осъдените лица за престъпления, извършени в чужбина. София, 1038, България, ул. П. Волов, тел. (0)

10 Таблица Осъдени лица по пол и възраст през второто на 01 и 013 година 1 (Брой) Пол Възраст Общо Мъже Жени Непълнолетни лица (14-17 г.) Мъже Жени Пълнолетни лица (18 и повече години) Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени и повече Мъже Жени С влезли в сила присъди. Предварителни данни. 3 Вкл. осъдените лица за престъпления, извършени в чужбина. София, 1038, България, ул. П. Волов, тел. (0)

11 Осъдени лица по наложени наказания през второто на 01 и 013 година 1 Таблица 3 Наложени наказания (Брой) Общо условно осъдени Лишаване от свобода До 6 месеца От 6 месеца до 1 година От 1 до 3 години От 3 до 5 години От 5 до 10 години 93 8 От 10 до 15 години 0 16 Над 15 години 7 13 Доживотен затвор 4 Доживотен затвор без замяна - - Глоба Пробация Други С влезли в сила присъди. Предварителни данни. 3 Вкл. осъдените лица за престъпления, извършени в чужбина. София, 1038, България, ул. П. Волов, тел. (0)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС)

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24 П СК а СС П 29/18.07.2017. 2016,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, 6 2014.,. 30,. 1,. 2, 1 2014., - -., : 1/24 1. - - - 2. - - -,, 1 2014., : -,,,,,,,,,,, -. -,,,,, Х. -,,,,,,,,,., 3 : - I

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63> ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, vkp@prb.bg ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН

Подробно

код Описание Законов текст 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл а НК 102 Предателство чл.98 НК Убийство или телесна повреда

код Описание Законов текст 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл а НК 102 Предателство чл.98 НК Убийство или телесна повреда 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл. 95-97а 102 Предателство чл.98 103 104 Убийство или телесна повреда на представител на чужда чл. 99 държава с противодържавна цел Участие във военни действия

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН

ГОДИШЕН   ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д за дейността на Районен съд КОСТИНБРОД през 2009 година 2 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд гр. Костинброд съобразен със законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СМОЛЯН

ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА - СМОЛЯН ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН СМОЛЯН, бул. БЪЛГАРИЯ 16, тел. 31/673, факс. 31/679, E-mail: okrprok@sm.prb.bg ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН ЗА 218 г. - РЕЗЮМЕ гр. СМОЛЯН 21.3.219

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно